Tarybos posėdžiai 

2004 m. Tarybos posėdžiai


2004 m. įvyko 8 Tarybos posėdžiai. Per 2004 metus regioniniai Tarybos padaliniai surengė – Aukštaitijos regioninė taryba 4, Dzūkijos (Dainavos) regioninė taryba – 4, Mažosios Lietuvos regioninė taryba – 3 posėdžius ir 1 pasitarimą, Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba –  3 posėdžius ir 2 pasitarimus, Žemaitijos regioninė taryba – 2 posėdžius.

 

2004 m. sausio 21 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos kviestinis ekspertas Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos katedros vedėjas prof. habil. dr. P. Kavaliauskas pristatė Lietuvos Respublikos teritorinių vienetų sistemos tobulinimo projekto 2 variantus. Pirmas variantas –  NUTS-2 lygyje išskirti 3 regionus – Vakarų, Rytų ir Vidurio Lietuvos, o žemesniame lygyje išskirti subregionus: Vakarų Lietuvoje – Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą, Rytų Lietuvoje – Dainavą ir likusią Aukštaitiją, Vidurio Lietuvoje – Sūduvą ir Rytų Aukštaitiją. Antras variantas – remiantis istoriniais etnokultūriniais veiksniais sudaryti 5 regionus – Aukštaitijos, Dzūkijos, Mažosios Lietuvos, Suvalkijos, Žemaitijos – administracinėms funkcijoms vykdyti, iškeliant juos į NUTS-2 lygį. Jo nuomone, derėtų laikytis Europos statistinių teritorinių vienetų sistemos NUTS, kuri yra penkių lygių. Nutarta pritarti prof. habil. dr. P. Kavaliausko pasiūlytam antram variantui ir parengtą projektą pateikti svarstyti Vidaus reikalų ministerijos darbo grupei "Regioninės plėtros klausimams nagrinėti". Kadangi dėl teritorinių vienetų sistemos tobulinimo iškyla daug klausimų, Taryba nutarė šiuo klausimu surengti konferenciją Seime.

I. Čepienei atsistatydinus iš Švietimo ir mokslo komisijos pirmininkės pareigų, Taryba patvirtino naują šios komisijos pirmininką – R. Astrauską.

Aptarti Tarybos užsakymu atlikti švietimo įstaigų anketinės apklausos duomenys siekiant išaiškinti etninės kultūros krypties mokymo įstaigų tinklą. Gautus atsakymus buvo sunku apibendrinti, nes anketos užpildytos neatsakingai, kai kurių regionų švietimo įstaigos iš viso nepateikė duomenų. Taryba paragino regionines tarybas patikslinti į anketas atsakiusių įstaigų pateiktus duomenis bei įpareigojo Švietimo ir mokslo komisijos pirmininką R. Astrauską parengti Tarybai išsamią ataskaitą šiuo klausimu.

Sudarant 2004 m. Tarybos darbo planą, pateiktas siūlymas Tarybai leisti ne tik informacinio pobūdžio leidinį "Etninė kultūra", bet ir Tarybos organizuojamų konferencijų, seminarų medžiagą. Akcentuota, kad, rengiant tiek Tarybos, tiek ekspertų komisijų veiklos planus, būtina daugiau dėmesio skirti ekspertiniam darbui, etninės kultūros valstybinės globos problemų analizei. Posėdyje pritarta Tarybos sekretoriato vadovės V. Kondratienės pateiktam 2004 m. biudžeto sąmatos projektui. V. Kondratienė tai pat informavo Tarybos narius, kad Seimui skyrus papildomai lėšų, padidintas darbo užmokesčio fondas tikslu įsteigti vietoje 0,5 etato 1 etatą kiekviename Lietuvos etnografiniame regione.

Bendru sutarimu patvirtinti Tarybos sekretoriato struktūra ir etatų sąrašas. Pagal šį nutarimą Tarybos sekretoriate nustatyta 10 etatų: po vieną etatą 5 regionams ir penki etatai centrinėje Tarybos administracijoje.

 

2004 m. vasario 18 d. Tarybos posėdis

 

Taryba patvirtino 2004 metų Tarybos ir ekspertų komisijų veiklos planus. Taryba pavedė M. Martinaičiui, pasitelkus kitus Tarybos ekspertus, išnagrinėti Vyriausybės priimtus Nacionalinių ir J. Basanavičiaus premijų nuostatus ir pateikti šiuo klausimu Tarybai savo išvadas ir pasiūlymus.

Posėdžio metu aptartas pakartotinas CIOFF’o organizacijos kreipimasis į Etninės kultūros globos tarybą dėl Lietuvos narystės CIOFF’o organizacijoje problemos. Tarybos pirmininko pavaduotoja D. Urbanavičienė konstatavo, kad Nacionalinės CIOFF’o sekcijos veikla nebus sėkminga be reikiamos valstybės paramos, todėl Tarybos vardu buvo nutarta kreiptis į Kultūros ministrę R. Žakaitienę dėl lėšų skyrimo kasmetiniam Nacionalinės sekcijos nario mokesčiui ir sekretoriaus funkcijas atliekančio asmens darbui apmokėti.

 

2004 m. kovo 17 d. Tarybos posėdis

 

Patvirtinta Tarybos Ekspertų komisijų personalinės sudėtys ir šių komisijų pirmininkai.

Taryba svarstė Darbo grupės parengtus pasiūlymus dėl etninės kultūros paveldo archyvų teisinio statuso bei specializuotų archyvų steigimo galimybes. Tarybos pirmininkas informavo Tarybos narius apie įvykusį Etninės kultūros globos tarybos ir Lietuvos mokslo tarybos vadovų susitikimą.

Taryba svarstė M. Martinaičio pateiktus siūlymus dėl  Lietuvos nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų bei Lietuvos nacionalinės J. Basanavičiaus premijos komiteto nuostatų. Aptartas įstaigų, kurių atstovai sudarytų premijuojamų asmenų atrankos komitetą, sąrašas. Svarstyta, ar papildomai į komiteto narių sąrašą reikia įtraukti Lietuvių katalikų mokslo akademiją (už balsavo 8, prieš - 3, tad pasiūlymui pritarta), ar būtina įtraukti Lietuvos liaudies kultūros centrą (už balsavo 6, prieš niekas nebalsavo, susilaikė - 6, tad pasiūlymui nepritarta), ar reikia išbraukti iš komiteto sudėties ministerijas (už  balsavo 6, prieš - 3, susilaikė - 3, tad pasiūlymui nepritarta). Nutarta premijos ir komiteto nuostatų projektus, atsižvelgus į Tarybos narių pastabas ir pasiūlymus, tvirtinti kitame Tarybos posėdyje.

Taryboje svarstyta Tarybos ataskaitos rengimo eiga. Tarybos pirmininko pavaduotoja V. Kondratienė informavo, kad Tarybos veiklos ataskaita rengiama remiantis Tarybos strateginiu veiklos planu. Ji išsakė pastabas dėl ekspertų komisijų pateiktų ataskaitų – jose nėra pateikiama probleminė etninės kultūros valstybinės globos analizė, neakcentuojami etninės kultūros problemų sprendimo būdai.

J. Trinkūnas informavo Tarybos narius apie Žiniasklaidos ekspertų komisijos posėdį, kuriame su lietuviškų filmų animatoriais aptartos animacinių filmų etnokultūrine tematika kūrimo ir platinimo problemos. Taryba nutarė surengti susitikimą su Lietuvos kino studijos savininkais bei kitomis atsakingomis už šią sritį institucijomis ir aptarti filmų autorinių teisių dalinio perleidimo autoriams klausimą. Žiniasklaidos komisija įpareigota parengti rekomendacijas Lietuvos radijui ir televizijai skirti eterio laiką etnokultūrinės tematikos animacijai. Taip pat nutarta kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoti susitikimą ir apsvarstyti tokių filmų platinimo mokyklose galimybes.

 

2004 m. balandžio 21 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos nariams pristatytas Tarybos ekspertų (V. Jazersko, V. Mikailionio ir A. Švirmicko) parengtas pažymos "Kaimo turizmo ir amatų skatinimas" projektas. Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių nuostatomis. Pažymos tikslas – remti tradicinių amatų ir verslų gaivinimo projektus. Taryba bendru sutarimu patvirtino parengtą pažymos formą.

Posėdyje buvo pritarta J. Basanavičiaus premijos nuostatų pakeitimo projektui, kurį nutarta teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei prašyti Ministro pirmininko patarėjo V. Kavaliausko surengti šiuo klausimu Tarybos ekspertų ir Premjero A. Brazausko susitikimą.

Patvirtinta 2003 metų Tarybos veiklos ataskaita.

Siekiant užtikrinti etninės kultūros sklaidą per visuomenės informavimo priemones, Etninės kultūros globos taryba parengė ir patvirtino Rekomendacijas radijo ir televizijos transliuotojams dėl etninės kultūros propagavimo. Rekomendacijų projektą parengė ir Tarybai pristatė R. Vėliuvienė. Nutarta atsižvelgus į kitų Tarybos narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus rekomendacijas paskelbti "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai". Siekdama populiarinti etnokultūrinių laidų rengimą, Taryba pritarė K. Stoškaus ir R. Vėliuvienės siūlymui kartu su Valstybine radijo ir televizijos komisija surengti geriausios etninės kultūros laidos konkursą.

 

2004 m. gegužės 26 d. Tarybos posėdis

 

Taryba patvirtino tradicinių amatų ir verslų sąrašą, kurio pirminį variantą parengė V. Mikailionis. Atsižvelgdamas į kitų Tarybos ekspertų V. Jazersko, P. Kalniaus, V. Kondratienės, A. Švirmicko pastabas ir pasiūlymus, galutinį dokumento projektą parengė ir pateiktą medžiagą susistemino Tarybos pirmininkas K. Stoškus. Projekte pateikta tradicinių amatų ir verslų klasifikavimo sistema, kurios reikšmė tradicinių amatų gaivinimui kaime yra labai didelė ir turėtų būti visokeriopai valstybės remiama.

Aptarta paramos teikimo siekiantiems dalyvauti ES struktūrinių fondų programose problema. Konstatuota, kad vangiai rengiami etnokultūriniai projektai, kadangi trūksta informacijos apie pačius fondus, paraiškų formas bei finansavimą. Taryba pavedė Tarybos sekretoriato vadovui pateikti informaciją apie ES struktūrinių fondų panaudojimo etninės kultūros projektams galimybes.

Tarybos pirmininko pavaduotoja D. Urbanavičienė supažindino Tarybos narius su Lietuvių tautinės kultūros forumo, vykusio 2004 m. gegužės 21 d., priimtais sprendimais ir rezoliucijomis. Ji informavo, kad Forumo organizuotuose renginiuose buvo aptarta etninės kultūros globos būklė, akcentuotas nepakankamas Lietuvos radijo ir televizijos dėmesys etninės kultūros sklaidai.

Išklausyta Tarybos narių (V. Kondratienės, R. Vasiliauskienės ir D. Urbanavičienės) ataskaita apie komandiruotę į Estiją ir Švediją. Vizito tikslas buvo susipažinti su Estijos ir Švedijos valstybių patirtimi sprendžiant regioninės politikos, kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros klausimus, todėl Tarybos narių dėmesys krypo į tai, kaip šiose valstybėse sprendžiami minėti klausimai. Nutarta, kad Tarybos ekspertai V. Čaplikas ir D. Urbanavičienė pateiks ekspertines išvadas ir siūlymus, kaip pritaikyti Švedijos valstybės patirtį Lietuvoje.

Posėdyje taip pat aptarti susitikimo su Lietuvos radijo ir televizijos taryba rezultatai. 

 

2004 m. liepos 7 d. Tarybos posėdis

 

Aptartas Tarybos veiklos plano priemonių įgyvendinimas. Tarybos pirmininkas K. Stoškus paragino Tarybos narius bei ekspertų komisijų pirmininkus laikytis Tarybos darbo plane nustatytų priemonių įgyvendinimo grafiko.

I. Čepienė pristatė Etninės kultūros krypties švietimo įstaigų anketinės apklausos rezultatus. I. Čepienės nuomone, Švietimo ir mokslo ministerijai siūlytina patvirtinti veiksmų planą, numatant jame konkrečias priemones, padedančias užtikrinti etninės kultūros vertybių perteikimą ugdymo procese. Ministerija turėtų apsvarstyti etninės kultūros ugdytojų kvalifikacijos kėlimo įstaigose bendruosius reikalavimus. Taryba pritarė pateiktoms išvadoms ir pavedė R. Astrauskui rugsėjo mėnesį Tarybos posėdžiui parengti siūlymus, kuriuose atsispindėtų sociologinio tyrimo rezultatai bei I. Čepienės pateiktos išvados ir pasiūlymai Švietimo ir mokslo ministerijai.

Tarybos posėdyje pristatyta Tarybos sekretoriato parengta informacija apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, kitus Lietuvos ir užsienio fondus, remiančius teikiamus etninės kultūros projektus.

J. Trinkūnas informavo Tarybos narius apie komandiruotę į Graikiją bei dalyvavimą Atėnuose vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Ikikrikščioniškos kultūros vertybės". Konferencijoje nagrinėtos ne tik seniausių kultūrų bei išlikusių tradicijų archaiškiausi pavyzdžiai, bet ir būdai bei priemonės joms išlaikyti.

Taryba svarstė galimybes 2005 m. arba 2006 m. gegužės-birželio mėnesiais kartu su Šiaurės šalių atstovais surengti tarptautinę konferenciją "Baltijos ir Šiaurės šalių tautų identitetas ir eurointegraciniai procesai". Siūlymui pritarta.

 

2004 m. spalio 20 d. Tarybos posėdis

 

Pasibaigus Tarybos narių kadencijai, posėdyje pristatyta naujos kadencijos Taryba.

Posėdyje patvirtintas dokumentas Saugotinų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo, vertinimo ir atrankos kriterijai, kurį Tarybos ekspertai, vadovaujami J. Bučo, parengė vykdant Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1171 patvirtintos Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikę programos įgyvendinimo priemonių 2003-2006 metų plano 1.1 priemonę. Parengtas dokumentas išspausdintas "Valstybės žiniose" (Žin., 2005, 8-271). Nutarta kartu su Aplinkos, Žemės ūkio ir Kultūros ministerijomis parengti Saugotinų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo, vertinimo ir atrankos kriterijų taikymo tvarką.

Taryba pritarė Socialinių tyrimų instituto siūlymui dalyvauti Tarybai instituto organizuojamame sociologiniame tyrime "Lietuvos gyventojų socialinės struktūros tyrimas", į kurį institutas siūlo įtraukti ir su etninės kultūros problematika susijusius klausimus išaiškinant gyventojų požiūrį į etninę kultūrą bei tradicijų plėtrą. Tarybos pirmininko pavaduotojas J. Rudzinskas pasiūlė tyrimo anketoje pateiktus klausimus apsvarstyti Etninės kultūros gyvosios tradicijos komisijos posėdyje. Tarybos nariai pritarė tyrimo reikalingumui. Tyrimas turėtų padėti nustatyti gyventojų požiūrio į etninę kultūrą kitimo tendencijas. Taryba nutarė pagal finansines galimybes prisidėti prie šio tyrimo finansavimo. Posėdyje išklausyta Tarybos pirmininko K. Stoškaus ataskaita už 2002–2004 m., organizuoti naujo Tarybos pirmininko rinkimai. Iš dviejų pasiūlytų kandidatų (L. Klimkos ir K. Stoškaus) Etninės kultūros globos tarybos pirmininku išrinktas K. Stoškus.

 

2004 m. lapkričio 3 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos posėdyje pateikta Socialinių tyrimų instituto parengta tyrimo "Lietuvos gyventojų socialinės struktūros tyrimas" programa, kuri pataisyta pagal Tarybos narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, bei anketinis klausimynas, skirtas etninės kultūros kitimo tendencijoms nustatyti. Medžiagą Tarybos posėdyje pristatė Socialinių tyrimų instituto atstovė sociologė I. Trinkūnienė. V. Kondratienė informavo Tarybos narius apie šio tyrimo finansavimo galimybes: kadangi šis tyrimas nebuvo planuotas šiems metams, todėl lėšos skiriamos gali būti tik susidarius metų gale lėšų ekonomijai. Taryba nutarė prašyti administracijos sudaryti sutartį sociologiniam tyrimui atlikti, jei susidarys 2004 metams Tarybai skirtų lėšų ekonomija.

Posėdyje aptarti Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos nuostatai. Tarybos pirmininkas K. Stoškus informavo apie numatomus Tarybos valdymo struktūrinius pakeitimus.


Naujausi pakeitimai - 2010-01-27


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=39928&p_k=1