Regioninių tarybų veikla 

2006 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla


              Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos taryba (toliau – Regioninė taryba), įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, vadovaudamasi Regioninės tarybos nuostatais ir vykdydama 2006 metų veiklos planą, pagrindinį dėmesį skyrė etnografinio regiono savitumo įtvirtinimui ir išsaugojimui, etninių tradicijų sklaidai.

Siekdama įtvirtinti ir vystyti ryšius etninės kultūros globos srityje, Regioninė taryba dirbo glaudžiai bendradarbiaudama su valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis bei įgyvendino Regioninės tarybos 2006 metų veiklos plano strategines veiklos kryptis ir iškeltus uždavinius:

1. Skatinti etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą, atliekant eksperto ir patarėjo vaidmenį, padedant Etninės kultūros globos tarybai spręsti strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus Suvalkijos (Sūduvos) regione.            

Įgyvendindama šį strateginį tikslą, Regioninė taryba plėtojo tarpinstitucinį bendradarbiavimą su etnografinio krašto savivaldybių kultūros skyriais, Lietuvos liaudies kultūros centru, Lietuvos liaudies buities, krašto muziejais, universitetais ir kolegijomis; skatino Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės ir Etninės kultūros plėtros valstybinės programų įgyvendinimą; rengė ir inicijavo seminarų rengimą krašto pedagogams, kultūros specialistams, kaimo turizmo verslininkams, amatininkams, folklorinių ansamblių dalyviams ir vadovams; teikė metodinę paramą etninės kultūros plėtojimo projektų – amatininkų seminarų, simpoziumų, plenerų, folkloro švenčių ir festivalių – rengėjams.

Siekiant palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas regione bei aktyvinti Sūduvos krašto menininkus dalyvauti šalies tradicinių amatų gaivinimo ir tautodailės kūrybiniuose procesuose, Regioninės tarybos nariai teikė konsultacijas Šakių, Prienų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės krašto tautodailininkams ir amatininkams; aktyviai dalyvavo rengiant tautodailės ir tradicinių amatų parodas ir teorinius–praktinius seminarus krašto kalviškosios kryždirbystės, tapybos, riešinių kūrėjams; bendradarbiavo antrus metus iš eilės rengiant Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamas Respublikines konkursines liaudies meistrų tautodailės parodas, nominacijų „Geriausias metų liaudies meistras“ bei „Aukso vainikas“ skyrimo, vietinius (savivaldybių),  Marijampolės ir Kauno regioninius bei respublikinį turus.

Vilkaviškio Kultūros rūmuose antrus metus labai sėkmingai vykdomas tęstinis projektas „Mažoji audimo artelė“, kurio metu vyksta audimo mokymai. Audimo artelėje ne tik išausti, bet ir pasiūti zanavykų ir kapsų tautiniai kostiumai krašto folkloriniams ansambliams.

Vykdant 2006 metų veiklos planą, Regioninės tarybos narių pastangomis regione įgyvendinta daug projektų saugant, puoselėjant ir populiarinant folkloro, šokio bei muzikavimo tradicijas.

Regioninė taryba, bendradarbiaudama su Marijampolės kolegija, organizavo seminarą „Sūduvos krašto tradicinis muzikavimas ir senieji instrumentai“. Jame pranešimus skaitė: L. Klimka, R. Astrauskas, V. Alenskas, G. Kirdienė, A. Kirda. Siekiant suaktyvinti folkloro ansamblių veiklą, kartu su Marijampolės kultūros centru buvo parengtas teorinis seminaras „Vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai – patirtis ir problemos“ krašto muzikos mokytojams, ansamblių vadovams, kultūros skyrių ir centrų specialistams. Seminarą vedė A. Bernatonis, D. Bradauskienė ir G. R. Pečiulienė. Vykdant programą „Išsaugokit Sūduvos krašto etninį paveldą“, įgyvendinta antroji projekto „Vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai – patirtis ir problemos“ dalis – surengtas seminaras Sūduvos krašto folkloro ansamblių vadovams, muzikos mokytojams, kultūros skyrių ir centrų specialistams. Seminarą vedė Lietuvos liaudies kultūros centro Muzikinio folkloro poskyrio specialistai: A. Vakarinienė – choreografijos, A. Lunys – instrumentinio folkloro ir J. Šemetaitė – folkloro. Praktinė seminaro dalis – koncertas, kuriame dalyvavo Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovas A. Bernatonis), Kauno r. Domeikavos vid. mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Serbentėlė“ (vadovė D. Bradauskienė), Kauno Ąžuolo gimnazijos folkloro ansamblis „Gilė“ (vadovai D. Juška ir A. Sinkevičius).

Daug dėmesio buvo skirta krašto etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumo išsaugojimui bei pristatymui visuomenei: J. Basanavičiaus sodyboje–muziejuje surengtas drožėjų pleneras ,,Ožkabalių išdaigos“, tarptautinis medžio drožėjų simpoziumas „Gamta kultūrų versmė“ Prienuose, „Sūduvių amatų šventė“ Paežerių dvare ( Vilkaviškio raj.) ir penktoji tradicinė „Sūduvių diena“ Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, Šakių krašto kalvių ir tautodailininkų pleneras „Zyplių žiogai“ Zyplių dvare, Lukšiuose (Šakių raj.).

 

2. Aktyvinti etninės kultūros objektų ir subjektų globą etnografiniame krašte, padedant Etninės kultūros globos tarybai optimizuoti ir koordinuoti Suvalkijos (Sūduvos) regiono etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą.

Regioninė taryba  aktyviai skatino regiono savivaldybes įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą - rengti savivaldybių ilgalaikes Etninės kultūros įgyvendinimo programas; inicijuojant ir skatinant kryptingą kraštotyrinę veiklą - surinktos medžiagos panaudojimą ir sklaidą Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame krašte; aktyvinant etninės kultūros specialistų ir nevyriausybinių organizacijų veiklą - inicijuoti etninės kultūros populiarinimo ir sklaidos projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Įgyvendinant Marijampolės apskrities 2006 metų Kultūros plėtros programą, skatinančią Marijampolės regiono etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir sklaidą Marijampolės regione, buvo finansuoti 28 projektai, prisidedantys prie Sūduvos regiono etninės kultūros išsaugojimo.

 

3. Plėtoti etninės kultūros pažinimą, integruojant etninės kultūros ugdymą į švietimo sistemą,  skatinant specialistų rengimą, skleidžiant informaciją apie regioninę etninę kultūrą žiniasklaidos priemonėmis, užtikrinant Etninės kultūros globos tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą, skatinant Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos įgyvendinimą.

         2006 m. Regioninė taryba, pasitelkusi aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų specialistus, inicijavo mokytojų kvalifikacijos kėlimą etninės kultūros srityje, teikė metodinę pagalbą Sūduvos krašto savivaldybių muziejams, kultūros centrams ir bibliotekoms, rengiančioms edukacines programas etninės kultūros sklaidai. Bendradarbiaudama su LŽŪU, Marijampolės kolegija ir etnografinio krašto savivaldybių Švietimo ir kultūros skyriais, Regioninė taryba skatino konferencijų, seminarų organizavimą, etninės kultūros mokymo priemonių bei programų bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimą. Regioninės tarybos nariai dalyvavo konferencijose ir seminaruose skaitydami pranešimus.

 Birželio mėn. LŽŪU Kultūrologijos ir filosofijos katedros ir Regioninės tarybos surengtoje konferencijoje–seminare „Jaunimo etnokultūrinės orientacijos globalizavimo sąlygomis“ pranešimus parengė ir perskaitė prof. dr. L. Klimka, prof. habil. dr. A. Motuzas, Regioninės tarybos narė V. Mickuvienė.

Marijampolės kolegijos surengtoje konferencijoje „Kultūros paveldas ir kultūros vadyba modernioje visuomenėje“, Regioninės tarybos pirmininkė D. Micutienė perskaitė pranešimą „Kultūros paveldo išsaugojimas ir panaudojimas skatinant kultūrinio turizmo vystymą Marijampolės apskrityje“. Konferencijoje „Meno pedagogika ir jos dalykų dėstymas ugdymo įstaigose“, vykusioje  Marijampolės kolegijoje, pranešimus parengė ir perskaitė Etninės kultūros globos tarybos narys, prof. habil. dr. A. Motuzas ir Regioninės tarybos narė N. T. Vasylienė.

Zanavykų krašto muziejuje surengtas seminaras krašto tautodailininkams ir pedagogams „Tradiciniai amatai – verslas ir mokinių ugdymo priemonė“. Kalvarijoje organizuotas ciklas edukacinių seminarų ir renginių moksleiviams ir mokytojams: „Užgavėnių tradicija“, „Velykaičio marginimas“.

Marijampolės kultūros centre organizuotas seminaras krašto pedagogams, renginių organizatoriams „Advento tradicija lietuvių etninėje kultūroje“, pranešėjas Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas prof. dr. L. Klimka.

 

4. Rūpintis etninės kultūros nematerialaus ir materialaus paveldo apsauga, teikiant Etninės kultūros globos tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos klausimais Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame regione.

Regioninė taryba inicijavo ir skatino rinkti, sisteminti informaciją apie krašto etnografinius kaimus ir sodybas, kryždirbystės paveldą, folkloro atlikėjus, amatininkus ir tautodailininkus. Teikė metodinę paramą rengiant materialaus paveldo objektų fiksavimo, saugojimo, atstatymo ar palaikymo projektus.

Bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies buities muziejumi buvo organizuoti pasitarimai ir konsultacijos J. Basanavičiaus sodybos–muziejaus vystymo koncepcijos aptarimui, rengiant etnografinio interjero planavimą ir projektavimą, pritaikant patalpas edukacinei muziejaus veiklai, sodybos gėlynų ir darželių formavimą.

Vyko susitikimai ir konsultacijos su Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotojais, vykdančiais projektą „Kryžiai Marijampolės krašto peizaže“. Projekto tikslas – Marijampolės krašto kryždirbystės fiksavimas apibendrinant, sisteminant, klasifikuojant surinktą medžiagą, o taip pat ir projekto pristatymas konferencijoje. 

 

5. Regiono savitumo išsaugojimas, skatinant Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio krašto identiteto išsaugojimą, atsižvelgiant į etninės kultūros tradicijų regioninius savitumus.

Regioninė taryba įsipareigojo inicijuoti ir rengti ekspertinius tyrimus ir rekomendacijas, susijusias su etnografinio krašto etninės kultūros plėtra, tradicinio kraštovaizdžio, tradicinės medinės architektūros ir mažosios architektūros, tekstilės, papročių ir kalendorinių švenčių tradicijų  išsaugojimu. Taip pat ji įsipareigojo organizuoti renginius, atspindinčius Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono tradicijas bei akcentuojančius krašto savitumus.

Vienu iš 2006 metų Regioninės tarybos prioritetų, kaip ir 2005 metais, išliko regioninės medinės architektūros rekomendacijų rengimas. Siekdami išsaugoti krašto savastį ir kultūrinį identitetą, skatinti regioninės medinės architektūros vystymą bei formuoti ekologišką, estetišką kraštovaizdį, buvo inicijuotas krašto savivaldybių architektų, muziejininkų, etninės kultūros specialistų susitikimas, skirtas ekspertinėms Suvalkijos (Sūduvos) krašto medinės architektūros rekomendacijoms parengti. Buvo organizuoti pasitarimai su Lietuvos liaudies buities muziejaus architektais, skirti etnografinių sodybų, atrankos kriterijų, metodikos klausimų aptarimui.

         Regioninė taryba, vadovaudamasi Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaike programa ir Etninės kultūros globos tarybos 2004 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. TN-6 „Dėl Saugotinų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo ir atrankos kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-271), inicijavo Suvalkijos (Sūduvos) krašto išlikusių etnografinių kaimų ir sodybų ar jų fragmentų fiksavimą ir registravimą. Vilkaviškio krašto muziejaus specialistai tęsė 2005 metais pradėtą projektą „Etnografinės krašto sodybos“. Projektas tęsiamas fiksuojant ir registruojant Vilkaviškio rajono Pilviškių, Gižų ir Keturvalakių seniūnijų sodybas.

Siekiant aptarti etnografinių sodybų fiksavimo ir registravimo metodiką ir problemas,  surengtas seminaras Regioninės tarybos nariams, Sūduvos krašto savivaldybių architektams ir seniūnams, muziejų specialistams, kultūros darbuotojams. Liaudies buities muziejaus architektai R. Bertašiūtė ir R. Aranauskas supažindino su tradicinės architektūros fiksavimo metodika, principais ir kriterijais. Seminare sudaryta laikinoji „Tradicinės krašto architektūros“ koordinacinė komisija, susidedanti iš krašto architektų, seniūnų, Liaudies buities muziejaus specialistų ir Regioninės tarybos narių.

Surengti pasitarimai su Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus, Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros katedros architektais, ieškant tradicinės medinės architektūros specialistų, galinčių atlikti ekspertinį tyrimą ir dalyvauti rengiant Sūduvos krašto regioninės medinės architektūros rekomendacijas naujai statybai. KTU Statybos ir architektūros katedros magistrei skirta magistro darbo tema „Suvalkijos tradicinė medinė architektūra – tyrimas ir rekomendacijos statybai“.

Balandžio 27–28 d. Regioninės tarybos nariai dalyvavo konferencijoje „Lietuvos medinis paveldas“ Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

Siekiant aktualizuoti ir užtikrinti regiono savitumo išsaugojimą, skatinant krašto identiteto išsaugojimą, atsižvelgiant į etninės kultūros tradicijų regioninius savitumus, buvo rengiami seminarai, susitikimai, parengta ir išleista daug aktualios metodinės medžiagos.

Vykdant tęstinį projektą išleistas bukletas „Šyvio šokdinimo tradicijos“, surinkta ir ruošiama išleisti medžiaga apie senuosius Vilkaviškio krašto folkloro pateikėjus: dainininkus, muzikantus, pasakorius. Toliau kaupiama medžiaga apie etninės kultūros reiškinius: nufilmuoti muzikantai, dainininkės, pasakoriai, skaitmeninėse laikmenose įamžinami ,,Mažosios audimo artelės“ audiniai.

Kazlų Rūdos  savivaldybės kultūros centras parengė ir išleido leidinį „Kazlų Rūdos krašto kryžiai ir kryždirbiai“, kuriame pristatomi 8 kryždirbiai – skulptoriai, drožėjai ir šio krašto mažosios medinės architektūros pavyzdžių (kryžių, koplytėlių, koplytstulpių, stogastulpių) fotonuotraukos.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras vykdė projektą „Adventas – paruošiamojo laikotarpio dvasia“. Surengta ekspedicija, kurios metu buvo renkami advento-Kūčių papročiai Kalvarijos krašte. Parengta  knyga „Kalvarijos krašto advento – Kūčių senieji papročiai“. Kalvarijos viešoji biblioteka parengė ir  išleido  leidinį „Kalvarijos  krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės“. Regioninės tarybos nario Z. Šilerio iniciatyva leidžiamas etninės kultūros sklaidos žurnalas „Suvalkija“, kuriame spausdinami aktualūs regiono etninę kultūrą, istorinį kultūrinį identitetą pristatantys straipsniai.

 Regioninės tarybos darbo organizavimas

2006 m. įvyko trys Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdžiai.

Regioninės tarybos posėdyje, surengtame 2006 m. vasario 2 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijoje, dalyvavęs Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas L. Klimka pasiūlė aktyvinti etninės kultūros plėtrą ir efektyviau koordinuoti krašto institucijų bendradarbiavimą. Posėdyje aptarti ir priimti pasiūlymai Regioninės tarybos 2006 m. veiklos planui. Nutarta Regioninės tarybos nariams rekomenduoti savo tiesioginėje veikloje remtis Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos veiklos planu; atsižvelgiant į etnografinio krašto savivaldybių etninės kultūros veiklos planus, aktyviau teikti metodinę pagalbą, rengti seminarus, imtis koordinatorių vaidmens bendriems tikslams įgyvendinti. Pasibaigus posėdžiui, Regioninės tarybos nariai dalyvavo B. Sarapinienės tekstilės parodos atidaryme Marijampolės kraštotyros muziejuje.

Regioninės tarybos posėdyje, surengtame 2006 m. birželio 2 d. J. Basanavičiaus sodyboje–muziejuje, Ožkabaliuose, apžvelgta pirmojo pusmečio veikla, aptartas antrojo pusmečio veiklos planas. Svarstytas ir priimtas Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentas. Aptartas pasirengimas Lietuvos žemės ūkio universiteto organizuojamai konferencijai „Jaunimo etnokultūrinės orientacijos globalizavimo sąlygomis“. Regioninės tarybos nariai Lietuvos Atgimimo ąžuolyne pasodino ąžuoliuką.

 Baigiamajame bendrame pirmosios ir antrosios kadencijos Regioninės tarybos narių posėdyje, vykusiame 2006 m. gruodžio 19 d. Marijampolės apskrities viršininko administracijoje, pristatyta naujosios sudėties Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos taryba. Posėdyje dalyvavęs Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas L. Klimka ir narys A. Motuzas pasveikino naujuosius Regioninės tarybos narius ir palinkėjo rezultatyvaus darbo. Tarybos pirmininkas paragino įgyvendinant veiklos planus, remtis Vyriausybės patvirtintomis programomis, skirti daugiau dėmesio tradicinės medinės architektūros ir tradicinių krašto amatų plėtrai. D. Micutienė apžvelgė 2006 m. Regioninės tarybos veiklos rezultatus ir paragino Regioninės tarybos narius paruošti pasiūlymus 2007 m. veikos planui ir  pateikti sekančiam posėdžiui. Posėdyje naujai dvejų metų kadencijai Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininke išrinkta D. Micutienė.

 

 

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės

kultūros globos tarybos pirmininkė                                                             Danguolė Micutienė

 

Etninės kultūros globos tarybos

sekretoriato specialistas Suvalkijos (Sūduvos) regionui                                 Valentinas Jazerskas


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=68321&p_k=1