Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Paramos iš EŽŪOGF-o pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės" „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklą „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ pažymos


2004 m. balandžio 21 d. Nr. TN-3

Vilnius

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonių nuostatomis,

Etninės kultūros globos taryba nutaria patvirtinti pažymos "Dėl paramos iš EŽŪOGF-o pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės "Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas" veiklą "Kaimo turizmo ir amatų skatinimas" formą (pridedama).

 

Tarybos pirmininkas                                                           Krescencijus Stoškus

 

PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2004 m. balandžio 21 d.

nutarimu Nr. TN-3

 

 

PAŽYMA

DĖL PARAMOS IŠ EŽŪOGF-o PAGAL LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTO (BPD) KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PRIORITETO PRIEMONĖS „KAIMO VIETOVIŲ PRITAIKYMO IR PLĖTROS SKATINIMAS“ VEIKLĄ „KAIMO TURIZMO IR AMATŲ SKATINIMAS"

 

Data:   /__/__/__/__/  /__/__/  /__/__/

Žemės ūkio veiklos subjektai ir įmonės

 

Duomenys apie paraiškos teikėją

Vardas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Pavardė: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Paraiškos teikėjo adresas /Vietinės savivaldos institucijos adresas

Savivaldybės pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

 

 

 

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Seniūnijos pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Gyvenamosios vietovės pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Gatvės pavadinimas: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Namo Nr.: /__/__/__/__/

Buto Nr.: /__/__/__/__/

 

 

Projekto pavadinimas________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Projekto atitikimas tradiciškumo kriterijams:

 

 

1.      

PASIRINKTOS VEIKLOS ETNOKULTŪRINĖ SVARBA

 

2.      

AR VEIKLA YRA TRADICINĖ ASMENS GYVENAMOJOJE VIETOJE?

 

3.       

AR NUMATOMA NAUDOTI VIETINES MEDŽIAGAS IR ŽALIAVAS?

 

4.       

KIEK NUMATOMA SUKURTI DARBO VIETŲ?

 

5.       

NUMATOMOS VEIKLOS REZULTATŲ RENTABILUMAS

 

6.       

Ar projektui būdingas kompleksiškumas?

 

7.       

Rezultatų kokybiniai parametrai

 

8.       

Ar bus išlaikyti aplinkosaugos reikalavimai?

 

9.       

Veiklos rezultatų reikšmė EUROPOS SĄJUNGOS rinkai

 

 

IŠVADA:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Etninės kultūros globos

tarybos ekspertas                                              ________________________           ___________________     

                                                                                      (parašas)                            (vardas, pavardė)

Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=34426&p_k=1