Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo"


2005 m. rugpjūčio 31 d. Nr. TN-1

Vilnius

 

 

          Vadovaudamasi Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Žin., 2004, Nr. 165-6027, Taryba n u t a r i a patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato struktūrą ir etatų sąrašą (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas                                              Libertas Klimka

 

 

 

PATVIRTINTA 

Etninės kultūros globos tarybos

2005 m. rugpjūčio 31 d.

nutarimu Nr. TN-1

 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SEKRETORIATO

struktūra ir etatų sąrašas

 

Tarybos pirmininkas                                            1 etatas

(valstybės pareigūnas)

 

Tarybos sekretoriatas

 

Vyriausiasis specialistas (buhalteris)                      1 etatas

(karjeros valstybės tarnautojas)

 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

Vyresnysis specialistas                                        1 etatas

Vyresnysis specialistas                                        1 etatas

Specialistas (Aukštaitijos regionui)                         1 etatas

          Specialistas (Dzūkijos regionui)                   1 etatas

          Specialistas (Mažosios Lietuvos regionui)      1 etatas

          Specialistas (Suvalkijos regionui)                 1 etatas

          Specialistas (Žemaitijos regionui)                1 etatas

Specialistas                                                      0,5 etato

Specialistas                                                      0,5 etato

__________________________________

Iš viso:                                                            10 etatų


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=45615&p_k=1