Tarybos posėdžiai 

2007 m. Tarybos posėdžiai


Pirmasis 2007 m. Tarybos posėdis įvyko 2007 m. sausio 31 d. Jame dalyvavo 16 Tarybos narių. Posėdžio metu buvo suderintas ir patvirtintas 2007 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašas bei Tarybos posėdžių teminis planas. Taip pat Tarybos nariai aptarė straipsnių, skirtų EKGT informaciniam leidiniui “Etninė kultūra 2006”, teminius reikalavimus ir teikimo terminus.

Posėdžio metu buvo sudarytos ir patvirtintos šešios darbo grupės: nematerialaus kultūros paveldo skaitmeninimo (registro kūrimo); liaudies tekstilės tyrimų ir populiarinimo programos rengimo; taikomųjų rekomendacijų “Tradicinė sodyba” rengimo; tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimo rekomendacijų rengimo; tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų rengimo; švietimo ir mokslo problemų sprendimo strategijos. Numatytas pirmasis tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų rengimo darbo grupės susitikimas. Taip pat šio posėdžio metu buvo aptariami bei tvirtinami etninių regionų specialistų pareigybių aprašymų pakeitimai; Tarybos pirmininko prof. Liberto Klimkos parengta etninių regionų architektūros pavyzdžių aprašymo schema; “Nutarimas “Dėl Tarybos 2006 m. spalio 31 d. nutarimo nr. TN-2 “ Dėl regioninių etninės kultūros globos tarybų sudėties patvirtinimo” pakeitimo”. Buvo nutarta surengti vieną neformalų Tarybos susitikimą su jaunimo organizacijomis bei iki 2007 m. vasaros surengti bendrą regioninių tarybų pirmininkų ir etninių regionų specialistų susitikimą, veiklos krypčių suderinimui.

 

Antrasis 2007-ųjų metų Etninės kultūros globos tarybos (toliau Tarybos) posėdis įvyko vasario 28 d. Jame dalyvavo Tarybos nariai ir Tarybos specialistai regionams. Posėdžio metu  svarstyta ir patvirtinta Tarybos 2006-ųjų metų ataskaita. Tarybos narė Irena Seliukaitė, remdamasi savivaldybių ataskaitomis, pateiktomis Kultūros ministerijai, pateikė informaciją apie tai, kaip savivaldybės vykdė Etninės kultūros plėtros valstybinę programą (Žin., 2003, Nr. 60-2725).

Siekiant paspartinti darbo grupių veiklą, posėdžio metu buvo renkami ir tvirtinami šešių darbo grupių vadovai, o didesnėse darbo grupėse – ir pavaduotojai. Į numatomą Kultūros paveldo departamento ir Tarybos bendrą darbo grupę, skirtą medinės architektūros paveldo išsaugojimo programos rengimui, nutarta deleguoti, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedros docentę Jūratę Jurevičienę.

Posėdžio metu Tarybos pirmininkas pateikė naujienas apie artėjančios Kaziuko mugės infrastruktūrą, suderintą su organizatoriais.

Taip pat buvo aptarti einamieji klausimai.

 

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos ir Tarybos specialistų etniniams regionams posėdis įvyko 2007 m. kovo 28 d. Jame Tarybos narys dr. Petras Kalnius iškėlė klausimą dėl tradicinės sodybos sampratos patikslinimo bei pateikė savo  nuomonę šia tema. Nutarta vietoj termino “etnografinė sodyba” ateityje vartoti terminą “etnografinio stiliaus sodyba ar statinys”. Tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimo rekomendacijų rengimo darbo grupė įpareigota etnografinėms sodyboms ir statiniams įvesti autentiškumo gradacijas, tada jas pateikti Tarybai apsvarstymui. Taip pat nutarta vieną šios darbo grupės narį įpareigoti suformuluoti pastabas Saugotinų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo, vertinimo ir atrankos kriterijams (Žin. 2005, Nr. 8-271). Taip pat posėdžio metu svarstytos “Kaimo etnografinės vertės nustatymo taisyklės” ir jų pritaikymas studentų ekspediciniam darbui. Nutarta pagal  šias taisykles parengti anketą kaimų ir sodybų aprašymams ir ją išbandyti; į anketą įtraukti ir socialinius klausimus kaimų etnografiškumo perspektyvos išaiškinimo tikslais. Nutarta kreiptis į KTU Architektūros katedrą ir susipažinti su jų sudarytomis kaimo statinių aprašymų metodikomis.

Posėdžio pirmininkas prof. dr. Libertas Klimka pristatė informaciją apie Seimo patvirtintą Kultūros dieną (balandžio 15-oji) minėtinų dienų sąraše. Tarybos nariai raginami išplatinti šią informaciją bei aktyvinti šios dienos minėjimą etnokultūriniais renginiais.

Posėdyje dalyvaujantieji Tarybos darbo grupių - Tradicinio kraštovaizdžio išsaugojimo rekomendacijų rengimo, Švietimo ir mokslo problemų, Liaudies tekstilės tyrimų ir populiarinimo programos rengimo ir Nematerialaus kultūros paveldo skaitmeninimo ir registro kūrimo vadovai pateikė informaciją apie įvykusius susitikimus, priimtus nutarimus bei artimiausių darbų  planus.

Taip pat posėdžio dalyviai iš esmės pritarė regioninės etnoarchitektūros rekomendacijų brošiūrėlės sudarymo schemai.

 

Ketvirtasis Etnines kultūros globos tarybos posėdis buvo suderintas su dalyvavimu moksliniame-metodiniame seminare "etnologija Lietuvoje: studijos ir tyrimai". Seminaras įvyko 2007 m. balandžio 23 d. Vytauto Didžiojo universitete, Etnologijos ir folkloristikos katedroje. Buvo diskutuojama apie dabartinę etnologijos mokslo būklę, vietą, apie šiandien iškylančias specialistų rengimo problemas, vykdomus tyrimus bei galimas perspektyvas. Diskusijoje dalyvavo ne tik Tarybos nariai, bet ir Vytauto Didžiojo universieto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Rumšiškių liaudies buities muziejaus atstovai.

 

Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2007 m. gegužės 31 d. Jame Tarybos narė Irena Seliukaitė pristatė Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo 2006 metais ataskaitą, parengtą pagal savivaldybių pateiktus duomenis. Remdamiesi šioje ataskaitoje pateiktais rezultatais, Tarybos nariai nutarė atkreipti kai kurių savivaldybių dėmesį į Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nesilaikymą ir neužtikrinimą etninės kultūros valstybinės globos savivaldybių lygmenyje.

Taip pat posėdžio metu svarstytas etninės kultūros leidinių, mokymo priemonių, jų kokybės ir problemų klausimas Tarybos pirmininko pavaduotoja prof. Irena Regina Merkienė apžvelgė etnografinę medžiagą., kuri galėtų būti naudojama mokymui tiek mokyklose, tiek aukštesnėse mokymo institucijose, o taip pat situaciją Lietuvos istorijos institute, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Išklausius šią informaciją, buvo nutarta pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus dėl etnokultūros įtraukimo į Bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Taip pat buvo nutarta kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą dėl mokslo darbų populiarinimo ir palankesnių sąlygų jų patekimui į apyvartą sudarymo bei prisidėti (rekomendacijomis) prie kursų, skirtų mokytojų kvalifikacijai kelti, organizavimo ir programų šiems kursams sudarymo.

Į kitą Tarybos posėdį nutarta pasikviesti prof. R. Vaštoką ir aptarti atlikto tyrimo apie tautinę tapatybę Lietuvoje rezultatus. Taip pat nuspręsta parengti Tarybos siūlymą LR Seimui dėl vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto, bei Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų rengimo darbo grupės surinktą medžiagą patikslinti ekspertuojant, per kultūros skyrių darbuotojus ir Regionines tarybas.

 

Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos (toliau Tarybos) posėdis įvyko 2007 m. birželio 27 d. Jame dr. R. Laužikas (VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto lektorius) ir dr. D. Vaitkevičienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. mokslo darbuotoja) Tarybos nariams pristatė lituanistikos informacinę sistemą “Aruodai” ir  jos plėtojimo bei priežiūros problemas. Kadangi Taryba yra suinteresuota šios informacinės sistemos projekto esme, todėl nutarė palaikyti jos plėtojimo idėją, taip pat - iškelti “Aruodų” finansavimo problemą ir padėti ieškoti jos sprendimo kelių. Pranešėjas R. Laužikas įsipareigojo pateikti Tarybai apsvarstyti tolimesnio “Aruodų” informacinės sistemos plėtojimo projektą, o Taryba nutarė būti šio projekto teikėja.

Tarybos narė R. Vasiliauskienė posėdžio dalyvius supažindino su laikinųjų statybų saugomose teritorijose regioninių architektūrinių reglamentų (toliau Reglamentų) derinimo darbo eiga ir ragino posėdžio dalyvius išsakyti pastabas rengiamam dokumentui. Po diskusijų Taryba nutarė pritarti išsakytoms pastaboms Reglamentui, taip pat įpareigoti prof. I. R. Merkienę bei dr. P. Kalnių kaip ekspertus dalyvauti Aplinkos Ministerijos Reglamentų rengimo darbo grupės posėdžiuose.

Tarybos pirmininkas prof. L. Klimka posėdžio dalyviams pristatė Tarybos informacinio leidinio šeštąjį numerį “Etninė kultūra 2006” ir apžvelgė jo turinį. Taip pat jis pristatė VPU leidinį “Tautiškumas ir pilietiškumas. Atskirtis ar dermė?”.

Taip pat šio posėdžio metu I.Trinkūnienė bei prof. L. Klimka pasidalino praėjusios Rasos šventės proga surengtų renginių įspūdžiais, kartu iškeldami svarbiausias šventės problemas. Taryba nutarė išsakyti pastabas renginių organizatoriams dėl nepakankamos reklamos. Taip pat prof. L. Klimka iškėlė klausimą dėl mitologijoje naudojamo termino “pagonybė” ir jo priskyrimo istoriniam laikotarpiui. Taryba nutarė rekomenduoti vietoje termino “pagonybė” naudoti terminą “senoji baltų religija”, priskiriant jį laikotarpiui nuo pirmųjų gyventojų atėjimo į dabartinę Lietuvos teritoriją iki tautos krikšto. Taip pat Taryba diskutavo dėl Tarybos narės Dalios Urbanavičienės parengto rašto projekto  “Dėl Vardų ir pavardžių įstatymo projekto” ir nutarė jam iš esmės pritarti, tačiau įpareigojo šiuo tikslu įkurtą darbo grupę vasarą dar sykį susitikti ir raštą papildyti, atsižvelgiant į susijusius įstatymus ir kitus dokumentus.

 

Eilinis Etninės kultūros globos tarybos (toliau Tarybos) posėdis įvyko 2007 m. rugsėjo 19 d. Į posėdį buvo pakviesti Tarybos specialistai etniniams regionams. Svarstyta: 1) Tarybos kreipimasis į Rektorių konferenciją dėl etnokultūros specialistų rengimo aukštosiose mokyklose; 2) “Laikinieji statybų saugomose teritorijose regioniniai architektūriniai reglamentai” (toliau Reglamentai), parengti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos; 3) etnokultūrinių temų plakatams siūlymai; 4) Tarybos sekretoriato nuostatų pakeitimo projektai. Nutarta: 1) parengtą kreipimąsi į Rektorių konferenciją paredaguoti pagal išsakytas pastabas, tada jį suderinti Tarybos Švietimo ir mokslo problemų darbo grupėje; 2) Reglamentus tvirtinti po to, kai bus atsižvelgta į Tarybos narių pastabas; 3) Tarybos narius įpareigoti teikti idėjas dėl etnokultūrinių temų plakatams; 4) patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato nuostatų pakeitimus.

 

Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2007 m. spalio 24 d. Darbotvarkėje: 1) dėl siūlymų Tarybos 2008-ųjų metų veiklos gairėms ir prioritetams; 2) dėl tradicinių mugių apibrėžčių; 3) dėl prof. I.R. Merkienės parengtų raštų projektų dėl etnologijos studijų aukštosiose mokyklose; 4) dėl etninių regionų tradicinės kaimo architektūros rekomendacijų recenzavimo; 5) einamieji reikalai.

Nutarta, į 2008-ųjų metų Tarybos veiklos prioritetų sąrašą įtraukti etnologinių studijų problemų sprendimą, etninės kultūros reprezentavimą visuomenei. Tarybos nariai įpareigoti teikti papildomus siūlymus šiam sąrašui. Nutarta, nedelsiant įkurti darbo grupę, skirtą išsiaiškinti, kaip etninė kultūra atspindima bendroje programos “Vilnius–Europos kultūros sostinė 2009” kultūros panoramoje, o taip pat išrinkti ir įpareigoti vieną Tarybos narį dalyvauti tarpinstitucinės darbo grupės “Pasiūlymams valstybinei programai “Vilnius-Europos kultūros sostinė 2009” parengti” posėdžiuose. Tarybos narė L. Trasykytė įpareigota apsvarstyti Tradicinių mugių sertifikavimo tvarkos projektą Tarybos Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų rengimo darbo grupėje. Pritarta prof. I.R. Merkienės parengtų raštų projektams su pataisymais pagal išsakytas pastabas. Tarybos nariai prof. I.R. Merkienė, dr. P. Kalnius, dr. J. Jurevičienė ir A. Arlauskas įsipareigojo teikti pastabas parengtoms etninių regionų Tradicinės kaimo architektūros rekomendacijoms. Taip pat nutarta, Tarybos pritarimą tolimesniam Šojaus dvaro finansavimo poreikiui išreikšti oficialiu  raštu bei Ignalinos rajono kultūros centro deleguotą Sigutę Mudėnienę patvirtinti Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nare vietoj Onos Gruodienės. 

 

Devintasis 2007-ųjų metų Etninės kultūros globos tarybos eilinis posėdis įvyko lapkričio 21 d. Dienotvarkėje: 1) dėl Žemės ūkio ministerijos pateiktų dokumentų projektų derinimo: Ilgalaikės tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategijos (toliau Strategijos), Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos (toliau Programa) ir Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų meistrų bei tradicinių amatų mokymo programų sertifikavimo taisyklių (toliau Taisyklės); 2) dėl Tradicinės kaimo architektūros rekomendacijų aprobavimo bei 3) einamieji reikalai.

Nutarta derinti Strategijos, Programos ir Taisyklių dokumentus, pareiškus pastabas, Žemės ūkio ministerijai jas išsiųsti kartu su Tarybos Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų rengimo darbo grupės parengtomis išvadomis dėl Tradicinių mugių sertifikavimo tvarkos projekto. Tarybos nariai prof. I. R. Merkienė bei dr. P. Kalnius pristatė savo atsiliepimus apie Vakarų Aukštaitijos, Dzūkijos ir Sūduvos tradicinės kaimo architektūros rekomendacijas ir pateikė išvadą, kad jas pataisius pagal recenzentų pateiktas pastabas galima teikti spaudai. Taip pat Taryba patvirtino 2008-ųjų metų Etninės kultūros globos tarybos veiklos prioritetų  sąrašo galutinę redakciją bei nutarė bendradarbiauti su Lietuvių liaudies tautosakos institutu, organizuojant prof. Norberto Vėliaus 70-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginius.

 

EKGT posėdžio dalyviaiDešimtasis Tarybos posėdis buvo skirtas (a.a.) prof. Norberto Vėliaus 70-ųjų gimimo metinių paminėjimui, jis įvyko 2007 m. gruodžio 28 d. Posėdyje dalyvavo svečiai: prof. N. Vėliaus našlė grafikė Ramunė Vėliuvienė, buvę EKG Tarybos pirmininkai: doc. dr. Rimantas Astrauskas ir prof. dr. Krescencijus Stoškus, taip pat dalyvavo Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto prof. dr. Rimantas Sliužinskas.

Posėdžio metu apžvelgti nuveikti prof. N. Vėliaus darbai ir veikla palaikant lietuvių etnokultūros gyvastį (Tarybos narė dr. Bronė Stundžienė); pasidalinta prisiminimais apie jį (prof. dr. Libertas Klimka, Ramunė Vėliuvienė, doc. dr. Rimantas Astrauskas, prof. dr. Krescencijus Stoškus, Irena Seliukaitė, prof. dr. Rimantas Sliužinskas, dr. Dalia Urbanavičienė); apžvelgti Tarybos 2007 metų darbai (Tarybos pirmininkas L. Klimka); svarstytas Tarybos posėdžių planas 2008-siems metams; aptarti einamieji reikalai.

Nutarta siekti galimybės publikuoti prof. N. Vėliaus dar neskelbtus ir neužbaigtus darbus bei organizuoti jo knygų, išleistų po mirties, aptarimus ir recenzavimą; Tarybos nariai įpareigoti pagal galimybes dalyvauti prof. N. Vėliaus 70-ųjų gimimo metinių paminėjimo proga organizuojamuose renginiuose: Lietuvių literatūros ir tautos instituto (toliau LLTI), Vytauto Didžiojo universiteto ir EKG tarybos balandžio mėn. organizuojamoje konferencijoje „Norberto Vėliaus skaitymai“, LLTI spalio mėn. numatomoje konferencijoje „Tautosakos užrašinėjimas“, Laukuvos Norberto Vėliaus vardo gimnazijoje kovo mėn. vyksiančioje konferencijoje „Kaip tautosaką integruoti į mokyklą“. Taip pat šiame posėdyje pritarta Tarybos 2007-ųjų metų darbų apžvalgai ir 2008-ųjų metų posėdžių tematikai bei pritarta, kad Panevėžio miesto savivaldybę galima siūlyti Kultūros ministerijai nominuoti Lietuvos savivaldybių asociacijos įsteigta krivūle už nuolatinę paramą viso Aukštaitijos regiono etninei kultūrai. Nutarta palaikyti Panevėžio miesto savivaldybės planus įsigyti miesto centre esantį pastatą etninės kultūros veiklos centro steigimui.

Posėdžio akimirkos>>>


Naujausi pakeitimai - 2010-01-07


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=84841&p_k=1