Teisės aktų projektai 

Etninės kultūros globos fondo nuostatai (projektas)


I. Bendrosios nuostatos

 1. Etninės kultūros globos fondas (toliau - Fondas) steigiamas siekiant sukaupti lėšas etninės kultūros paveldo apsaugai ir gyvosios tradicijos tęstinumui remti.
 2. Fondo steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 3. Fondas yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, veikiantis pagal Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą ir Etninės kultūros globos tarybos teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus nuostatus. Fondas atsiskaito Vyriausybei, Kultūros globos tarybai, kasmet įstatymų nustatyta tvarka pateikdamas savo finansinės veiklos ataskaitą.
 4. Fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. Tikslai ir uždaviniai

 1. Fondo tikslas yra užtikrinti etninės kultūros globą, finansuojant Etninės kultūros globos tarybos aprobuotas programas ir projektus, tęstinius leidinius, teikiant prioritetą ilgalaikėms programoms.
 1. Fondo uždaviniai:

6.1. remti etninės kultūros vertybių fiksavimo, kaupimo, apsaugos, ilgalaikes programas bei projektus;

6.2. remti ilgalaikes programas ir projektus, padedančius puoselėti etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą;

6.3. remti etninės kultūros tyrimų ir etninės kultūros vertybių rinkimų leidybos programas;

6.4. premijuoti etnine kultūra pagrįstus vertingiausius architektūros, gamtosaugos ir kitus projektus;

6.5. skirti stipendijas studentams, lėšų etninės kultūros tyrinėtojams stažuotėms šalies bei užsienio mokslo ir studijų institucijose, dalyvauti mokslinėse konferencijose, taip pat premijas ir apdovanojimus nusipelniusiems etninei kultūrai asmenims bei vertingų projektų autoriams;

6.6. remti konferencijas, simpoziumus, konkursus, rengiamus etninės kultūros globos srityje.

III. Fondo pajamų šaltiniai

 1. Dotacijos iš valstybės biudžeto:

7.1. besirūpinančių etnine kultūra tarptautinių institucijų ir organizacijų parama;

7.2. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Fondo lėšas;

7.3. juridinių ir fizinių asmenų savarankiški įnašai;

7.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

IV. Fondo valdymas ir darbo organizavimas

 1. Fondo lėšomis disponuoja ir jas tvarko Fondo valdyba. Fondo valdybą iš 9 narių, įskaitant valdybos pirmininką ir pavaduotoją Etninės kultūros globos tarybos teikimu ketveriems metams tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 2. Fondui vadovauja pirmininkas, o jam nesant pirmininko pareigas eina pavaduotojas.
 3. Fondo valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą ir yra išlaikomas iš Fondo lėšų.
 4. Fondo lėšų apskaitai tvarkyti Fondo valdyba samdo buhalterį.
 5. Fondo valdyba propaguoja Fondo veiklą, rūpinasi Fondo įplaukomis ir parama Fondui.
 6. Nustatydama Fondo paramos skyrimo prioritetus, Fondo valdyba vadovaujasi Etninės kultūros globos tarybos išvadomis dėl projekto finansavimo svarbos ir eiliškumo.
 7. Fondo valdybos posėdžiai šaukiami kas ketvirtį. Neeilinis fondo valdybos posėdis gali būti sušauktas tuo atveju, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių arba fondo pirmininkas.
 8. Fondo valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Valdybos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių.
 9. Visi fondo valdybos posėdžiai protokoluojami.
 10. Fondo valdybos ekspertas yra Etninės kultūros globos taryba, teikianti išvadas ir pasiūlymus dėl etninės kultūros projektų finansavimo.
 11. Fondo valdyba nustato reikalavimus ir tvarką Fondo paramai gauti.
 12. Fondo ekspertų ir aptarnaujančio personalo darbui apmokėti bet kitoms Fondo išlaidoms gali būti skiriama iki 5 proc. Fondo lėšų.

V. Fondo likvidavimas

 1. Fondas likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka.

Likvidavus Fondą, rėmėjų lėšos grąžinamos šiems rėmėjams. Kitų lėšų naudojimo tvarką nustato steigėjas.


Naujausi pakeitimai - 2005-10-05
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2968&p_d=37266&p_k=1