Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis institucijomis 

Bendradarbiavimas su kitomis valstybinės institucijomis 2014 m.


Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimu

Seimo atstovavimas EKGT: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto teikimu į EKGT 2013-2018 m. kadencijai deleguotas Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dekanas Eugenijus Jovaiša.

EKGT 2014 m. teikė LR Seimui įvairius siūlymus:

·  dėl Mažosios Lietuvos kaip etnografinio regiono apibrėžties (raštas 2014-03-10 Nr. S-39) Seimo nario Kęstučio Komskio prašymu;

·  dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos (raštas 2014-04-08 Nr. S-60);

·  dėl Etnografinių regionų metų programos veiksmų plano regioniuose finansavimo patikslinimo (raštas 2014-08-29 Nr. S-142);

·  dėl lietuviško žaidimo ritinio pripažinimo nematerialiuoju Lietuvos kultūros paveldu (raštas 2014-05-28 Nr. S-94) Seimo nariui Sergejui Jovaišai;

·   dėl Lietuvos etnografinių regionų heraldikos įteisinimo (raštas 2014-07-02 Nr. S-114);

·  dėl būtinybės išsaugoti Rasos (Joninių) švenčių dieną (raštas 2014-11-25 Nr. S-217).

            2014-12-12 EKGT kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu Seime surengė konferenciją „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“.

 

Bendradarbiavimas su kitomis Seimui atskaitingomis institucijomis

EKGT pirmininkas Virginijus Jocys dalyvavo Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) 2014-01-31 posėdyje, pasikeista nuomonėmis dėl tarybos posėdžių sprendimų priėmimo ir realizavimo praktikos.

EKGT kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją „Dėl etnografinių regionų ir Mažosios Lietuvos vardo“ (raštas 2014-03-28 Nr. S-54), kuri atsakydama pateikė savo išvadą.

EKGT pateikė Lietuvos Respublikos Seimui ir Valstybinei lietuvių kalbos komisijai siūlymus „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos (raštas 2014-04-08 Nr. S-60).

EKGT kreipėsi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (raštas 2014-05-02 Nr. S-76 ) „Dėl Virvytės upės pavadinimo“. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pateikė išvadą „Dėl upės vardų Virvyčia, Virvytė“ (raštas 2014-05-23 Nr. S1-255(1.7).

EKGT kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą (raštas 2014-06-16 Nr. 107) „Dėl etnografinių regionų savitumo puoselėjimui skirtų projektų 2015 metams“. Mokslo taryba patikino (raštas 2014-07-01 Nr. 4S-1050), kad skatins mokslininkus aktyviai teikti projektus skirtus etnografinių regionų savitumų tyrimams ir informavo kokie projektai yra vykdomi, susiję su etnografiniais regionais.

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos prezidentŪRA

EKGT kreipėsi (raštas 2014-05-29 Nr. S-96) į Lietuvos heraldikos komisiją „Dėl etnografinių regionų heraldikos“, Komisija pateikė (raštas 2014-06-06 Nr. (8D-25860-2D-3519) išaiškinimą dėl etnografinių regionų heraldikos teisinės padėties.

Suvalkijos (Sūduvos) regioninė taryba kreipėsi į Lietuvos heraldikos komisiją (raštas išsiųstas 2014-06-25) dėl Sūduvos etnografinio regiono herbo ir vėliavos kūrimo. Heraldikos komisija vieningai priėmė sprendimą siūlyti plėtoti tauro temą.

EKGT kaip Etnografinių regionų metų paskelbimo ir organizavimo iniciatorė kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę „Dėl sutikimo būti Etnografinių regionų metų globeja“ (raštas 2014-07-25 Nr. S-121). LR Prezidentė sutiko tapti Etnografinių regionų metų globėja (raštas 2014-08-04 Nr. (8-3623)-2D-4675). Taryba, savo ruožtu, informavo Vyriausybę dėl Lietuvos Respublikos Prezidentės sutikimo globoti Etnografinių regionų metus (raštas 2014-07-25 Nr. S-121).

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos europarlamentarais

EKGT pasiūlė Lietuvos europarlamentarams surengti Europos Parlamente Lietuvos etnografiniams regionams skirtą renginį (raštas 2014-06-16 Nr. S-105). Europarlamentaras Algirdas Saudargas 2014-07-08 pritarė šiai iniciatyvai ir yra pasirengęs aptarti šios idėjos įgyvendinimo galimybes Europos Parlamente.

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir ministerijomis bei jų įstaigomis

Vyriausybės ir ministerijų atstovavimas EKGT: Ministras pirmininkas į EKGT sudėtį 2013-2018 m. kadencijai delegavo 3 atstovus: KM Regionų kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę Ireną Kezienę, ŠMM Bendro ugdymo ir profesinio mokymo departamento Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresniąją specialistę Emiliją Bugailiškienę, AM Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorių Vidmantą Bezarą.

Vyriausybė kreipėsi į EKGT (2014-01-20 Nr. S-23-242) dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos siūlymų  „Dėl  nykstančių tradicijų, papročių ir tarmių išsaugojimo“.

EKGT buvo įtraukta į LRV sudarytą darbo grupę (raštai 2014-01-29 Nr. 22 ir  2014-02-12 Nr. 23-588) parengti Etnografinių metų minėjimo programą. Į darbo grupę Taryba delegavo Tarybos pirmininką V. Jocį. Vyriausybė 2014 m. liepos 22 d. patvirtino Etnografinių regionų metų veiksmų planą.

 

 

Bendradarbiavimas su Kultūros ministerija

 

EKGT kreipėsi į KM (raštas 2014-04-25 Nr. S-70) „Dėl kasmetinių lėšų skyrimo tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“. KM atsakė (raštas Nr. 2014-05-07 Nr. S2-1113), kad šis festivalis yra įtrauktas į Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinio meno renginių sąrašą, tik šią poziciją dalinasi su tarptautiniu folkloro festivaliu „Baltica“, organizatoriams kasmet teikiant paraišką į konkursinę programą, festivaliui yra skiriama pakankamai solidi parama.

EKGT ne kartą iškėlė klausimą dėl nematerialaus kultūros paveldo skaitmeninimo problematikos, KM informavo EKGT „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių lėšų kultūros paveldo skaitmeninimo sričiai planavimo“ (raštas 2014-07-09 Nr. 12-1763).

EKGT ne kartą svarstė klausimą (EKGT posėdžiai  2014-10-14 ir 2014-12-09), kodėl KM vėluoja parengti Etninės kultūros plėtros 2015-2018 m. valstybinę programą, kreipėsi į KM prašydama paaiškinti susiklosčiusią situaciją. KM savo atsakyme (2014-12-31 Nr. S-3290) nepateikė aiškių argumentų, kodėl delsiamas programos parengimas.

 

Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centru

ŠMM kvietė deleguoti (raštas 2014-11-19 Nr. SR-5194) EKGT atstovą į sudarytą darbo grupę parengti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos projektą – deleguotas EKGT pirmininkas V. Jocys.

2014-04-30 EKGT pirmininkas V. Jocys ir EKGT Švietimo grupės vadovė prof. D. Vyčinienė dalyvavo UPC organizuotoje vaizdo konferencijoje, skirtoje etnokultūrinio ugdymo vidurinio ugdymo pakopoje klausimams aptarti (kartu su LMTA, ŠU, KU ir VDU).

2014-05-13 EKGT, dalyvaujant UPC atstovams, nutarė kreiptis LR Seimą dėl galimybių surengti etnokultūriniam ugdymui skirtą forumą LR Seime.

EKGT specialistai dalyvavo įvairiuose UPC rengtuose renginiuose kaip pranešėjai:

·         2014-10-08 vaizdo konferencijoje „Etninės kultūros ugdymas šiandienos mokykloje“;

·         2014 m. spalio17-18 d. profesinės kvalifikacijos tobulinimosi programoje „Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių metodinės medžiagos, įgyvendinimo aprašų ir ilgalaikių planų rengimas“;

·         2014-11-12 vaizdo konferencijoje “Lietuvos etninės kultūros olimpiados nuostatų projekto svarstymas” (renginį bendrai organizavo UPC, ŠMM, KU, ŠU, VDU ir LMTA);

·         2014-12-29 apskrito stalo diskusijoje „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo mokyklose galimybės“.

 

Bendradarbiavimas su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)

          ŽŪM kreipėsi į EKGT prašydama deleguoti atstovą į Tautinio paveldo produktų tarybą (raštas Nr. 2014-07-25 Nr. 2D-3353 (12.96), į ją deleguotas EKGT pirmininko pavaduotojas Vytautas Tumėnas (raštas 2014-07-22 Nr. S-121).

          EKGT teikė siūlymus ŽŪM dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo Nr. X-1207 naujos redakcijos projekto tobulinimo (raštas 2014-10-31 Nr. S-185).  

          EKGT kreipėsi į ŽŪM Tautinio paveldo ir mokymo skyrių (raštas 2014-04-25 Nr. S-69) dėl dalies Kaziuko mugės kaip tradicinės mugės sertifikavimo. ŽŪM Tautinio paveldų produktų, tradicinių amatų programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija pritarė, kad dalis Kaziuko mugės gali būti sertifikuota (raštas 2014-06-16 Nr. 2D-2793 (12.96)).

 

Bendradarbiavimas su Finansų ministerija (FM)

              Kreiptasi į FM dėl EKGT strateginio veiklos plano, biudžetinių asignavimų padidinimo (raštai 2014-05-19 Nr. S-88). FM nusprendė 2015 m. padidinti EKGT biudžetinius asignavimus 6 % lyginant  su 2014 m.

 

Bendradarbiavimas su Kūno kultūros ir sporto departamentu

Kūno kultūros ir sporto departamentas kreipėsi į EKGT dėl Seimo nario Sergejaus Jovaišos paklausimo „Dėl ritinio pripažinimo Lietuvos nematerialiuoju kultūros paveldu“ (raštas 2014-05-21 Nr. S-737). EKGT pateikė departamentui ir Seimo nariui išvadą ir siūlymus „Dėl ritinio pripažinimo Lietuvos nematerialiuoju kultūros paveldu“ (raštas 2014-07-24 Nr. S-120).

 

 Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis ir savivaldybėmis

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija

EKGT kreipėsi (raštas 2014-03-17 Nr. S-51) į Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją „Dėl Lietuvių kalbos tarmių įtraukimo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą“, kuri teigia (raštas 2014-03-24 Nr.4S-49 (S-51), tačiau komisija atsakė, kad pagal Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 2 straipsnį nei kalbos, nei dialektai (tarmės) negali būti įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus.

2014-08-11 – 14 d. EKGT sekretoriato darbuotoja Žemaitijos regionui Sigita Dacienė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu (raštas 2014-07-24 Nr. S-4S-135) dalyvavo surengtuose mokymuose „Kukutynė 2014. Ant jūračių, ant maračių...“, kur pristatė Žemaitijos regiono etninę kultūrą.

 

 

Bendradarbiavimas su Lietuvos radiju ir televizija (LRT)

bei kitomis žiniasklaidos institucijomis

          EKGT teikė LRT vadovybei siūlymus dėl etninės kultūros renginių transliavimo per LRT 2014 m. (raštas 2014-02-22 Nr. S-66).

          EKGT jau antri metai deleguoja savo ekspertą į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos organizuojamo konkurso „Pragiedruliai“ žiuri komisiją (raštas 2014-05-02 Nr. S-78), EKGT yra įsteigusi tris konkurso nominacijas – už etninio paveldo išsaugojimą, už pagarbą tarmėms ir už aktualią temą.

          EKGT kreipėsi (raštas 2014-05-22 Nr. S-90) į LRT generalinį direktorių Audrių Siaurusevičių ir LRT Radijo programų direktorę Guodą Litvaitienę „Dėl tarmiškų savaitgalinių radijo laidų atgaivinimo“.

          EKGT kreipėsi (raštas 2014-07-30 Nr. S-127) į LRT generalinį direktorių Audrių Siaurusevičių ir LRT pirmininką „Dėl laidų apie užsienio lietuvių etnines žemes transliavimo per LRT Etnografinių regionų metais“.

 

Bendradarbiavimas su valstybiniais fondais

 

EKGT kreipėsi į Lietuvos kultūros tarybą (LKT) „Dėl kasmetinių lėšų skyrimo tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“ (raštas 2014-04-25 Nr. S-70). LKT informavo (raštas 2014-05-19 Nr. S-122(4.6),  kad festivalis finansuojamas vadovaujantis Kultūros ministro įsakymu patvirtintu 2012-2014 m. prioritetinių renginių sąrašu.

LKT kreipėsi į EKGT “Dėl Lietuvos kultūros tarybos skelbiamos ekspertų atrankos“ (raštas 2014-11-07 Nr. S-440). EKGT regioninių tarybų nariai sėkmingai dalyvavo atrankoje ir kai kurie iš jų šiuo metu yra LKT ekspertai.

EKGT kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą (LMT) „Dėl etnografinių regionų savitumo puoselėjimui skirtų projektų 2015 metams“ (raštas 2014-06-16 Nr. 107). LMT patikino (2014-07-01 Nr. 4S-1050), kad skatins mokslininkus aktyviai teikti projektus, skirtus etnografinių regionų savitumų tyrimams ir informavo, kokie projektai yra vykdomi, susiję su etnografiniais regionais.

EKGT kreipėsi į Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą (SRTRF) „Dėl prioriteto suteikimo etnografinių regionų savitumo puoselėjimui skirtiems projektams 2015 metais“ (raštas 2014-06-16 Nr. 108).

 

 

Bendradarbiavimas su mokslo ir studijų institucijomis

          Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 m. kadencijai delegavo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (dr. A. Žičkienę), Lietuvos istorijos institutas (dr. R. Paukštytę-Šaknienę), Lietuvos universitetų rektorių konferencija (docentą A. Mandeiką ir doc. dr. D. Vyčinienę), Lietuvių katalikų mokslo akademija (docentą V. Ališauską).

          Mokslo ir studijų institucijų atstovavimas regioninėse tarybose: KU delegavo savo atstovus į Mažosios Lietuvos tarybą, ŠU ir KU  – į Žemaitijos tarybą.

          EKGT 2014 m. bendradarbiavo su mokslo ir studijų institucijomis šiais klausimais:

·       su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu (LLTI) dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynui (raštai 2014-05-21 Nr. S-91);

·       2014-08-08 EKGT pirmininkas V. Jocys dalyvavo susitikime su Lietuvos istorijos instituto  direktoriumi  dr. Rimantu Mikniu, pasikeista nuomonėmis dėl organizavimo konferencijos Telšiuose, skirtos Durbės mūšio paminėjimui 2015 m.ir Etnografiniams regionų  metams.

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis

Ugdymo įstaigų atstovai regioninėse tarybose: į Aukštaitijos tarybą savo atstovą delegavo Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla;  į Dzūkijos (Dainavos) tarybą – Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla.

EKGT bendradarbiavo su įvairiomis Lietuvos ugdymo įstaigomis 2014 m. atlikdama apklausą dėl etnokultūrinio ugdymo mokyklų ir pedagogų Lietuvos savivaldybėse.

 

Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis

Kultūros įstaigų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2018 m. kadencijai delegavo Lietuvos liaudies kultūros centras (J. Šemetaitę), Lietuvos muziejų asociacija (Dalią Bernotaitę-Beliauskienę).

Kultūros įstaigų atstovavimas regioninėse tarybose: į Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras, Pagėgių savivaldybės Kultūros centras, Kintų Vydūno kultūros centras, Liudviko Rėzos kultūros centras, Klaipėdos r. Dovilų etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus; į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą – VšĮ „Vilkaviškio audimo artelė“; į Dzūkijos (Dainavos) regioninę tarybą – Varėnos kultūros centras ir Druskininkų miesto laisvalaikio centras, Lazdijų krašto muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus; į Žemaitijos tarybą – Šiaulių „Aušros” muziejus, Žemaičių dailės muziejus.

2014-05-07 – 09  EKGT specialistai, EKGT ir regioninių tarybų nariai dalyvavo LLKC organizuojamame etninės kultūros specialistų seminare „Etninė kultūra ir visuomenės tautinio bei pilietinio tapatumo ugdymas: tęstinumas, naujovės, galvosūkiai“ Kaišiadorių r. Bačkonyse.

EKGT pasirašė bendradarbiavimo sutartį (2014-08-21) su Lietuvos parodų ir kongresų centru „Litexpo“ ir įsipareigojo teikti ekspertines išvadas ir siūlymus dėl etninės kultūros renginių, skirtų Etnografiniams regionų metams.

EKGT pasižadėjo 2015 metais bendradarbiauti su Šilutės kultūros ir pramogų centru (raštas 2014-11-28 Nr. S-219) teikiant ekspertines išvadas ir siūlymus dėl kultūrinės veiklos projektų įgyvendinimo 2015 m., aktualizuojant Mažosios Lietuvos etnografinio regiono kultūrinį paveldą.

EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo su LLKC, vietos kultūros centrais ir muziejais edukaciniais klausimais.

 

Bendradarbiavimas su nacionaliniais ir regioniniais parkais

Nacionalinių ir regioninių parkų atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus Dzūkijos (Dainavos) taryboje turi Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Trakų istorinis nacionalinis parkas, Dzūkijos nacionalinis parkas ir Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas; Suvalkijos (Sūduvos) – Vištyčio regioninis parkas; Žemaitijos – Žemaitijos nacionalinis parkas, Kurtuvėnų ir Varnių regioniniai parkai; Aukštaitijos – Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Labanoro regioninis parkas.

Varnių regioninis parkas kreipėsi į EKGT „Dėl Virvytės upės pavadinimo“ (raštas 2014-04-22 Nr. V3-1.8-67). Tuo remiantis EKGT paprašė VLKK pateikti šiuo klausimu išvadą (raštai 2014-05-02 Nr. S-76, Nr. S-77 ir Nr. S-92). VLKK pateikė išvadą raštu 2014-05-23 Nr. S1-255(1.7).

EKGT kreipėsi į Lietuvos nacionalinius ir regioninius parkus (raštas 2014-10-01 Nr. S-171) „Dėl Etnografinių regionų metų, skirtų renginių gido 2015 m. sudarymo“. Visi Lietuvos nacionaliniai ir regioniniai parkai pateikė savo planuojamų renginių sąrašus.

 

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis

          Savivaldybių atstovavimas regioninėse tarybose: savo atstovus tdauguma Lietuvos rajonų ir miestų savivaldybių (53), išskyrus Ignalinos r., Visagino, Alytaus r., Eklektrėnų, Trakų r., Vilniaus r. ir Vilniaus m.

EKGT kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą Artūrą Zuoką (raštas 2014-04-25 Nr. S-69) dėl Kaziuko mugės kaip tradicinės mugės sertifikavimo. Atsakydama Vilniaus miesto savivaldybės administracija patikino (rašytas 2014-05-26 Nr. A51-42045/14 (3.3.8.1-EM-4), kad atsižvelgs į EKGT siūlymus bei aptars su ŽŪM galimybes sertifikuoti dalį Kaziuko mugės.

EKGT kreipėsi į (raštas 2014-04-25 Nr. S-70) į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą „Dėl kasmetinių lėšų skyrimo tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“. Vilniaus miesto savivaldybės administracija patikino (raštas Nr. A51-42753/16 (3.3.8.1-EM-4), kad kiekvienais metais festivalis yra finansuojamas, o dydis priklauso nuo Kultūros skyriui skirtų asignavimų.

EKGT kreipėsi į Mažosios Lietuvos etnografinio regiono savivaldybes (raštas 2014-06-18 Nr. S-109) „Dėl Mažosios Lietuvos etnografinio regiono heraldikos sukūrimo“. Jurbarko rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybė patikino (raštas 2014-07-01 Nr. T27-127 ir 2014-07-10 Nr. (20.14.)-KV6-24), kad bendradarbiaudama su Mažosios Lietuvos regionine etninės kultūros globos taryba aptars heraldinės simbolikos kūrimo etapus ir eigą.

EKGT kreipėsi į Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono savivaldybes (raštas 2014-06-120 Nr. S-110) „Dėl Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono heraldikos sukūrimo“.

EKGT kreipėsi į visas šalies savivaldybes (raštai 2014-10-01 Nr. S-160, Nr. S-161, Nr. S-162, Nr. S-163, nr. S- 164, Nr. S-165, Nr. S-166, Nr. S-167,  Nr. S-168, Nr. S-169 ir Nr. S-o170 ) „Dėl Etnografinių regionų metų skirtų renginių gido 2015 m. sudarymo“. Visos savivaldybės pateikė savo planuojamų renginių sąrašus.

EKGT regioninės tarybos dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. įgyvendinimo bendradarbiavo su savivaldybėmis (ypač su Kauno r., Kėdainių, Kupiškio, Pakruojo, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Jurbarko, Klaipėdos r. savivaldybėmis).

EKGT regioninės tarybos kreipėsi į savivaldybių Kultūros skyrius dėl etninei kultūrai nusipelniusių žmonių išrinkimo ir jų pagerbimo regionuose.

EKGT regioninės tarybos kreipėsi į savivaldybių švietimo skyrius dėl etnokultūrinio ugdymo pedagogų sąvado pateikimo ir papildymo.

 

Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis

 

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas EKGT: savo atstovus į EKGT sudėtį 2013-2017 m. kadencijai delegavo Lietuvių etninės kultūros draugija (V. Tumėną), Lietuvos kraštotyros draugija (J. Šorį), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (A. Sakalauską ir  A. E. Paslaitį), Lietuvos ramuvų sąjunga (N. Balčiūnienę).

Nevyriausybinių organizacijų atstovavimas regioninėse tarybose:

·         į Aukštaitijos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyrius, Lietuvos maironiečių draugija, „Žiemgalos“ draugija, Sėlių kultūros bendrija „Sėla“, Rytų aukštaičių sambūris;

·         į Žemaitijos tarybą savo atstovus delegavo Žemaičių akademija, Žemaičių kultūros draugija, Lietuvos ūkininkių draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius, Šilalės kraštiečių draugija;

·         į Mažosios Lietuvos tarybą savo atstovus delegavo Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“, Šilutės kraštotyros draugija, Šilutės H. Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas;

·         į Suvalkijos (Sūduvos) tarybą savo atstovus delegavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, Šakių r. tautodailininkų bendrija „Dailius“, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys, Lietuvai pagražinti draugijos Šakių skyrius, Kalvarijos literatų klubas „Rasa“, Kazlų Rūdos literatų klubas „Versmė“, Marijampoliečių draugija, Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija, Vilkaviškio netradicinių rankdarbių klubas „Lelija“, Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“;

·         į Dzūkijos (Dainavos) tarybą savo atstovus delegavo Dzūkų kultūros draugija, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, Lietuvos soroptimisčių sąjungos Alytaus skyrius, Lietuvos fotomenininkų sąjunga, Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys. 

Papildomai EKGT regioninės tarybos bendradarbiavo ir su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis etnografiniame regione.

EKGT taip pat bendradarbiavo su nevyriausybinėmis organizacijomis: EKGT pirmininkas V. Jocys 2014-06-28 dalyvavo Lietuvos etninės kultūros draugijos jubiliejiniame suvažiavime ir  Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos Steigiamajame suvažiavime; EKGT pasirašė bendradarbiavimo sutartį (2014-04-11) su Pėsčiųjų žygių asociacija.

Naujausi pakeitimai - 2015-03-04
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6834&p_d=155102&p_k=1