Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas dėl 2007 m. etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo


2007 m. sausio 31 d. Nr. TN-1

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Etninės kultūros plėtros valstybinės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2003, Nr. 60-2725),  priemonių 1.2. punktą, Etninės kultūros globos taryba   n u t a r i a:

Patvirtinti 2007 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

1. Gyvuojančių tradicinės kultūros reiškinių išaiškinimas ir jų apsaugos priemonių kūrimas etnografiniuose regionuose.

2. Bendruomenių veiklos skatinimas etnokultūriniu pagrindu, bendruomenių vaidmens ir įtakos, saugant vietos tradicinę kultūrą, stiprinimas.

3. Etnokultūrinės tradicijos tęstinumo ir perimamumo užtikrinimas. Vaikų ir jaunimo įtraukimas į etninės kultūros veiklą: vaikų folklorinių ansamblių steigimas, vasaros stovyklos, edukacinės programos. Mokytojų kompetencijos etnokultūros baruose didinimas.

4. Tradicinių amatų palaikymas (centrų steigimosi skatinimas).

5. Etnoarchitektūros globa, rūpestis kaimo ir miestelių etnografinių bruožų išsaugojimu.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                         Libertas Klimka


Naujausi pakeitimai - 2009-08-20


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=63840&p_k=1