Tarybos posėdžiai 

2002 m. Tarybos posėdžiai


2002 m. sausio 16 d. Tarybos posėdis

 

Taryba patvirtino Etninės kultūros globos tarybos 2001 m. veiklos ataskaitą ir Tarybos sekretoriato vadovo ataskaitą. Buvo nutarta užsakyti sociologinį tyrimą "Etninės kultūros raiška ir sklaida vidurinėje švietimo grandyje" (2002 m. surinktų duomenų palyginimas su 1990 m. atlikto analogiško sociologinio tyrimo duomenimis). Numatomais tyrimų rezultatai buvo siekiama išryškinti etninės kultūros raidos pokyčius, jų kryptį, padėti rasti efektyviausius kelius, kaip taisyti padėtį. Sociologinio tyrimo duomenys turėtų moksliškai pagrįsti, ar yra užtikrinamas etninės kultūros perteikimas švietimo ir ugdymo sistemoje. Gautus sociologinius duomenis numatyta panaudoti rengiant Valstybinę etninės kultūros plėtros programą. Diskutuota, kaip parengti profesionalesnį bei tikslingesnį klausimyną, todėl buvo rekomenduota klausimyną detaliau apsvarstyti ir patobulinti Tarybos Švietimo ir mokslo komisijoje.

Taryba patvirtino Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos darbo grupės sudėtį. Šios programos inicijavimas ir parengimas – vienas 2002 m. Tarybos veiklos prioritetų, todėl programai parengti buvo suformuota kompetentinga Tarybos narių ir Tarybos kviestinių ekspertų darbo grupė, turinti programų rengimo patirtį.

Aptartas Tarybos bendradarbiavimas etninės kultūros globos klausimais su III Lietuvos kultūros kongreso rengėjais.

 

2002 m. vasario 13 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos nariai pateikė pastabas dėl Tarybos 2002 m. veiklos programos projekto ir jį patvirtino. Patvirtinta Etninės kultūros plėtros valstybinės programos darbo grupės sudėtis. Taryba nutarė parengti įstatymų pakeitimus, susijusius su etninės kultūros vertybių apsauga bei jas kaupiančių saugyklų statuso įteisinimu. Siūlymams dėl įstatymų pakeitimų parengti sudaryta speciali darbo grupė. Svarstyta regioninių tarybų sudarymo eiga ir regioninių Tarybos padalinių įkūrimo aktualumas: Lietuvos periferijoje gyvenantys etninės kultūros puoselėtojai geriausiai žino etnografinių regionų problemas ir gali jas padėti spręsti vietoje; be to, didžioji etninės kultūros paveldo dalis bei gyvieji autentiškos kultūros reiškiniai daugiausia yra išlikę regionuose.

Tarybos nariai kartu su III Lietuvos kultūros kongreso iniciatyvine grupe aptarė kongreso rengimo ir bendradarbiavimo klausimus. Tarybos nariai nutarė Kultūros kongreso metu iškelti aktualius etninės kultūros paveldo, gyvosios tradicijos puoselėjimo ir sklaidos, etninės kultūros integravimo į švietimo ir ugdymo sistemą, regioninio savitumo išsaugojimo klausimus. Į kongreso darbą įsitraukė dauguma Tarybos narių ir jos regioninių padalinių atstovai.

 

2002 m. kovo 14 d. Tarybos posėdis

 

Svarstyta Tarybos veiklos ataskaita, kurią Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas grąžino Tarybai tobulinti, analizuotos pastabos ir pasiūlymai. Tarybos nariai nepritarė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto neigiamam ataskaitos vertinimui.

Svarstyta iškilusi problema dėl valstybinės programos rengimo: Kultūros ministerija, nesuderinusi su Taryba, kuriai įstatymu pavesta parengti Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, pati ėmėsi rengti šią programą. Buvo nutarta klausimą spręsti susitikime su Kultūros ministre. Taryba patvirtino pateiktus Regioninių tarybų narių sąrašus.

 

2002 m. balandžio 3 d. Tarybos posėdis

 

Daug dėmesio skirta patobulintam Tarybos veiklos ataskaitos projektui aptarti. Susipažinę su naujuoju ataskaitos variantu, Tarybos nariai jį bendru sutarimu patvirtino ir nutarė teikti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

Tarybos nariams buvo pristatytas ką tik išleistas Etninės kultūros globos tarybos surengtos UNESCO konferencijos, vykusios 2001 m. Lietuvos Respublikos Seime, pranešimų rinkinys "Folk Culture at the Beginning of the 3rd Millennium".

 

2002 m. gegužės 29 d. Tarybos posėdis

 

Posėdyje patvirtinti naujai deleguoti Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų atstovai – L. Trasykytė ir R. Balčius. Taryba nutarė pakeisti Tarybos reglamentą, kad būtų galima į ekspertų komisijas įtraukti ir regioninių tarybų narius. Nutarta birželio mėnesį Lietuvos Respublikos Seime surengti seminarą "Lietuvių etninė kultūra Europos integracijos kontekste", į kurį numatyta pakviesti Seimo narius, Tarybos ekspertus, Lietuvos visuomeninių organizacijų forumo atstovus, kitus žymius visuomenės ir kultūros veikėjus.

Išklausę informaciją apie ataskaitos aptarimą Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, Tarybos nariai pritarė Tarybos vadovybės parengtam raštui "Dėl Etninės kultūros globos tarybos ataskaitos vertinimo" ir nutarė prašyti Seimo pirmininko viešai pristatyti Tarybos ataskaitą Seimo posėdyje. Taryba apsvarstė Aukštaitijos ir Dzūkijos (Dainavos) regioninių etninės kultūros globos tarybų veiklos programų projektus bei sociologinio tyrimo "Etninės kultūros raiška ir sklaida vidurinėje švietimo grandyje" preliminarinius duomenis. Pateikta informacija buvo pripažinta svarbia rengiamoms valstybinėms programoms: regionų atstovai kalbėjo apie galimybes gauti tarptautinį finansavimą regioniniams projektams, o sociologų tyrimas atskleidė neigiamas etninės kultūros pažinimo ir įsisąmoninimo tendencijas, per dešimtmetį išryškėjusias Lietuvos mokyklose. Apsvarsčiusi valstybinės vėliavos klausimą, Taryba pritarė siūlymui, jog būtina įteisinti istorinę vėliavą paliekant dabartinį valstybinės vėliavos statusą trispalvei vėliavai. Svarstant folkloro archyvų klausimą, buvo nustatyta, kad aukštosiose mokyklose yra sukaupta daug vertingos etninės kultūros medžiagos, kurios išsaugojimo iki šiol neužtikrina teisinės normos. Nutarta šiuo klausimu inicijuoti įvairių suinteresuotų institucijų atstovų pasitarimą. Taip pat nutarta leisti informacinį Tarybos leidinį "Etninė kultūra" ir sudaryti jo redakcinę kolegiją.

 

2002 m. liepos 11 d. Tarybos posėdis

 

Taryba patvirtino D. Micutienę, Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros tarybos pirmininkę, Etninės kultūros globos tarybos nare (pakeičiant iki tol Sūduvai (Suvalkijai) Taryboje atstovavusį V. Daniliauską). Buvo pritarta Dzūkijos ir Aukštaitijos regioninių etninės kultūros globos tarybų veiklos programų projektams. Patvirtinta V. Čapliko parengta ekspertinė išvada dėl Alytaus apskrities plėtros plano. Tarybos reglamentą nutarta svarstyti kitame Tarybos posėdyje.

Taryba pritarė I. Čepienės ekspertinėms išvadoms dėl programos "Tėviškės metai".

Dalyvaujant Švietimo ir mokslo viceministrui R. Vaitkui, Taryba aptarė sociologinį tyrimą "Dėl etninės kultūros raiškos ir sklaidos vidurinėje švietimo grandyje", patvirtino šio tyrimo išvadas ir numatė jas pateikti Lietuvos Respublikos Seimui, pristatyti spaudai bei Lietuvos visuomenei.

Su Švietimo ir mokslo viceministru buvo aptartas Vilniaus  pradinės mokyklos "Genys" bendruomenės kreipimasis į Tarybą dėl Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjos G. Šeibokienės nurodymo nebedėstyti etninės kultūros dalyko "Genio" pradinėje mokykloje. Viceministras užtikrinto, kad tai nėra ministerijos pozicija ir pažadėjo padėti teigiamai išspręsti šį klausimą.

Per Taryboje įvykusį susitikimą su Lenkijos parlamentarais buvo pasidalinta Etninės kultūros globos pagrindų įstatymo rengimo patirtimi, svarstyta, kaip Europos valstybės sprendžia etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros klausimus, kaip vyksta etninės kultūros vertybių perteikimas jaunajai kartai besivienijančioje Europoje, regioninės plėtros ir politikos klausimai.

 

2002 m. rugsėjo 11 d. Tarybos posėdis

 

Taryba patvirtino naujus narius – E. Skarbalių, Žemaitijos regiono atstovą (vietoj M. Ričkutės), V. Kondratienę, Mažosios Lietuvos regiono atstovę (vietoj V. Šimėno), K.Stoškų Lietuvių etninės kultūros draugijos atstovą (vietoj V. Kondratienės) ir Lietuvos Respublikos Seimo atstovę D.Teišerskytę (vietoj J. Jučo). Pasiūlytas Tarybos reglamento pakeitimo projektas sukėlė diskusijas, todėl buvo nutarta pavesti V. Kondratienei, D. Urbanavičienei ir E. Skarbaliui parengti galutinį Tarybos reglamento pataisų variantą. Pasibaigus Tarybos pirmininko R. Astrausko dvejų metų kadencijai, jis buvo paprašytas laikinai eiti Tarybos pirmininko pareigas iki bus išrinktas naujas Tarybos pirmininkas. Taryba nutarė parengti Lietuvos radijo ir televizijos kultūrinių laidų ekspertizę. J. Rudzinskas ir V. Kondratienė buvo įpareigoti iki kito Tarybos posėdžio pateikti apibendrintus siūlymus Kultūros ministerijos pateiktam Nacionalinės kultūros programos projektui. Tarybos nariams pasiūlyta iki rugsėjo 23 d. pateikti kandidatų pavardes J. Basanavičiaus premijai gauti.

 

2002 m. rugsėjo 23 d. Tarybos posėdis

 

Pasibaigus Tarybos pirmininko kadencijai, naujuoju Tarybos pirmininku išrinktas K. Stoškus. Svarstant Tarybos reglamento pakeitimus, pritarta 18 ir 19 punktų naujoms redakcijoms. Išrinktajam Tarybos pirmininkui pasiūlius ir Tarybos nariams pritarus, Tarybos pirmininko pavaduotojai liko D. Urbanavičienė, J. Rudzinskas ir V. Kondratienė. Svarstant regioninių etninės kultūros globos tarybų strategijas, atkreiptas dėmesys į etatinių specialistų poreikį darbui regioninėse tarybose.

Posėdyje buvo pateikta informacija apie Tarybos narių viešnagę Lietuvos konsulate Kaliningrade, susitikimą su jo vadovais ir vietinės lietuvių bendruomenės atstovais bei susitikimo metu aptartas etninės kultūros puoselėjimo Mažojoje Lietuvoje problemas ir bendradarbiavimo klausimus, susitikimus su Nidos vicemeru, Klaipėdos miesto Etninės kultūros centro darbuotojais.

 

2002 m. spalio 16 d. Tarybos posėdis

 

Posėdyje aptartos Tarybos pastabos ir pasiūlymai dėl Švietimo strategijos gairių ir Švietimo įstatymo naujosios redakcijos projektų. Nutarta teikiant pasiūlymus Seimui dėl minėtų teisės aktų projektų remtis sociologinio tyrimo išvadomis. Aptarta Tarybos komisijų veikla, numatyti jų darbų prioritetai. Pristatytas Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos projektas, kuris buvo parengtas, siekiant išsaugoti etnokultūrines tradicijas kaime bei gerinti etnografinių kaimų gyventojų gyvenimo kokybę ir vadovaujantis Žemės ūkio plėtros strategijoje suformuluotomis nuostatomis bei ES dokumentais. Taryba pritarė programos projektui ir jo teikimui Žemės ūkio ministerijai ir kitoms institucijoms derinti.

Taryba analizavo Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriuje sukaupto vieno iš didžiausių Lietuvoje muzikinio folkloro archyvo išsaugojimo ir jo teisinio statuso klausimus. Nuspręsta pritarti siūlymui reorganizuoti šį Lietuvos muzikos akademijos padalinį suteikiant jam juridinio asmens teises. Pasiūlyta minėtą klausimą aptarti su Lietuvos muzikos akademijos vadovybe. Posėdyje konstatuota, kad Tarybos užsakymu atlikta ekspertizė, apibendrinanti duomenis apie Lietuvoje etninės kultūros paveldą sukaupusias institucijas, patvirtino, jos šis muzikinį folklorą kaupiantis Lietuvos muzikos akademijos padalinys atlieka didžiulį darbą etninės kultūros paveldo kaupimo, tyrinėjimo, leidybos, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo ir specialistų rengimo srityse, tačiau turi prasčiausią materialinę techninę bazę, trūksta etatų archyviniams darbams atlikti. Sprendimas dėl šio padalinio reorganizavimo, Tarybai tarpininkaujant, turėtų būti priimtas 2003 m. bendromis Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos muzikos akademijos vadovybės pastangomis. Nutarta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų įstatymų pakeitimus, susijusius su etninės kultūros vertybes kaupiančių įstaigų teisinio statuso reglamentavimu. Darbo grupę sudarė: Etninės kultūros paveldo komisijos pirmininkė D. Urbanavičienė, Tarybos pirmininko pavaduotoja teisės klausimais V. Kondratienė, V. Vasiliauskaitė ir R. Vasiliauskienė, kviestiniai ekspertai – Lietuvių kalbos instituto mokslinė sekretorė, tarmių archyvo vadovė Daiva Atkočaitytė, Vilniaus universiteto, Kultūros, filosofijos ir meno instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Nastazija Keršytė ir Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vedėjas Žilvytis Šaknys.

Tarybos nariai buvo informuoti, kad Vidaus reikalų ministerija pateikė Vyriausybei Lietuvos Respublikos teritorinių administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Tuo remiantis nuspręsta realizuoti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme įtvirtintas nuostatas dėl etnografinių regionų įteisinimo ir siūlyti peržiūrėti Lietuvos teritorinį administracinį suskirstymą.

Pateikta informacija apie Tarybos informacinio leidinio "Etninė kultūra" projektą bei numatytas išlaidas.

 

2002 m. lapkričio 20 d. Tarybos posėdis

 

Aptarti Tarybos 2002 m. veiklos plano baigiamieji darbai. Vienas iš jų – Etninės kultūros plėtros valstybinės programos projekto rengimo eiga. Nutarta iki metų pabaigos pateikti programos projekto pirminį variantą. Taryba patvirtino sociologinio tyrimo medžiagos pagrindu parengtas Tarybos ekspertų išvadas "Dėl etninės kultūros ugdymo švietimo sistemoje" ir nutarė jas pateikti Lietuvos Respublikos Seimui.

Posėdyje aptartos Tarybos ekspertų parengtos pastabos ir pasiūlymai UNESCO pateiktam konvencijos "Dėl tarptautinės nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos" projektui.

Iš esmės sutarta dėl etnografinių regionų ribų: nutarta pagrindu imti pagal Tarybos ekspertų ir regioninių tarybų siūlymus parengtą dr. D. Pivoriūno žemėlapį ir jo ribas koreguoti ir tikslinti atsižvelgiant į vietos gyventojų nuomonę.

Tarybos posėdyje pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos Seime priimtą Valstybės ilgalaikės raidos strategiją. Šio dokumento projektui Tarybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus pavyko apginti. Jo nuostatos, susijusios su etninės kultūros globa, atsispindi ir Nacionalinio plėtros plano (bendrojo programavimo dokumente), kuriam pastabas ir pasiūlymus taip pat teikė Tarybos ekspertai.

Aptartos etninės kultūros mokytojų rengimo aukštosiose mokyklose problemos. Pateikta informacija apie lenkų kolegų (Seimo narių ir etninės kultūros ekspertų, kurie buvo atvykę į Tarybą), pageidavimą ir toliau bendradarbiauti etninės kultūros globos srityje bei jų iniciatyva Lenkijos Seime užregistruotą etninės kultūros globos įstatymo projektą lenkų tradicinei kultūrai globoti, informuota apie etninės kultūros pristatymą žiniasklaidoje, apie Tarybos informacinio leidinio "Etninė kultūra" rengimo eigą.

 

2002 m. gruodžio 20 d. išplėstinis Tarybos posėdis

 

Išplėstiniame Tarybos posėdyje dalyvavo regioninių tarybų atstovai, kviestieji asmenys. Posėdyje ekspertų komisijų pirmininkai apžvelgė 2002 m. jų vadovaujamų komisijų veiklą, informavo apie nuveiktus darbus ir nurodė iškilusias problemas.

Aptartos Lietuvos etnografinių regionų diskutuotinos ribos. Tarybos nariai, regioninių tarybų nariai pateikė įvairių argumentų dėl etnografinių regionų ribų nustatymo. Nutarta šiuo klausimu dar diskutuoti ir rasti visiems regionams priimtiną sprendimą. Pritarta pagal Tarybos ekspertų ir regioninių tarybų siūlymus dr. D. Pivoriūno parengtą etnografinių regionų žemėlapį laikyti pagrindu ir jį toliau tikslinti remiantis visuomenės apklausos duomenimis.

Regioninių tarybų pirmininkai pristatė regioninių tarybų veiklą, atkreipė Tarybos posėdžio dalyvių dėmesį į įvairias problemas, iškylančias regioninėms etninės kultūros globos taryboms. Išklausyta Tarybos sekretoriato vadovės V. Kondratienės informacija apie Seimo sprendimą 2003 m. skirti Tarybai papildomų biudžetinių asignavimų darbo užmokesčio fondui Tarybos darbui regione organizuoti.

Tarybos sekretoriato vadovės teikimu patvirtinta nauja Tarybos sekretoriato struktūra ir etatų sąrašas, numatyta po 0,5 specialisto etato darbui kiekvienoje regioninėje taryboje.

Tarybos sekretoriato vadovė informavo apie sutaupytas Tarybos sekretoriato lėšas iš darbo užmokesčio fondo, už kurias nupirkti 5 kompiuteriai regioninėms etninės kultūros globos taryboms.

Tarybos posėdyje buvo pristatytas Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys "Etninė kultūra", išleistas 1000 egzempliorių tiražu.


Naujausi pakeitimai - 2010-01-27


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=24226&p_k=1