Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2012 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS


NUTARIMAS


DĖL 2012 METŲ ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PRIORITETŲ


SĄRAŠO PATVIRTINIMO


2011 m. gruodžio 13 d. Nr. TN-4

Vilnius
Įgyvendindama Etninės kultūros plėtros valstybinės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. ĮV-363 (Valstybės žinios, 2010-07-03, Nr. 79-4085) priemonių plano 5.1 punktą, Etninės kultūros globos taryba nutaria:


    Patvirtinti 2012 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

  1. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę;

  2. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas;

  3. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas;

  4. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose.


Tarybos pirmininkė  

Dalia Urbanavičienė

 


Naujausi pakeitimai - 2013-04-05


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=119508&p_k=1