Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


 

 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NUTARIMAS

DĖL 2015 METŲ ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PRIORITETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. sausio 27 d. Nr. TN-1

Vilnius

 

 

Etninės kultūros globos taryba    n u t a r i a

Patvirtinti 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

1. Etnografinių regionų kultūros savitumo išsaugojimas bei plėtra.

2.  Lietuvos administracinės teritorinės reformos, užtikrinančios etnokultūrinių regionų išsaugojimą, tolygią kultūrinę, ekonominę ir socialinę raidą, svarstymas ir siūlymų teikimas dėl jos įgyvendinimo.

3. Etninės kultūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo užtikrinimas bei etnokultūrinio ugdymo plėtra ir tobulinimas.

4. Bendruomenių etninės kultūros veiklos skatinimas, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį savitumą, stiprinimas.

5. Lietuvių etninės kultūros raiškos skatinimas etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse.

6  Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                            Virginijus Jocys

                     


Naujausi pakeitimai - 2015-04-17


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=156705&p_k=1