Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato nuostatų patvirtinimo"


2005 m. rugpjūčio 31 d. Nr. TN-2

Vilnius

 

Vadovaudamasi Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Žin., 2004, Nr. 165-6027), Etninės kultūros globos taryba

n u t a r i a:

1. Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovo 2002 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. 09-08 "Dėl darbo organizavimo vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo";

2.2. Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovo 2003 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. 9-6 "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovo 2002 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 09-08 "Dėl Darbo organizavimo vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";

2.3. Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovo 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. ĮV-25 "Dėl Darbo organizavimo vidaus tvarkos taisyklių papildymo".

 

 

Tarybos pirmininkas                                               Libertas Klimka

 

 

 

 

Patvirtinta

Etninės kultūros globos tarybos

2005 m. rugpjūčio 31 d.

nutarimu Nr. TN-2

 

 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SEKRETORIATO

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato (toliau – Tarybos sekretoriatas) struktūrą, funkcijas ir darbo organizavimo tvarką.

2. Tarybos sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, kitais įstatymais, Seimo patvirtintais Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, Vyriausybės nutarimais, Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) nutarimais, Tarybos darbo reglamentu, Tarybos pirmininko įsakymais,  taip pat šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. BENDRIEJI SEKRETORIATO STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 

Sekretoriato struktūra

3. Tarybos sekretoriato struktūrą, pareigybių sąrašą ir Nuostatus Tarybos pirmininko teikimu tvirtina Taryba. 

4. Tarybos sekretoriatui vadovauja Tarybos pirmininkas, kurio funkcijas nustato įstatymai, Etninės kultūros globos tarybos nuostatai ir šie Nuostatai. Tarybos pirmininkas tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Tarybos nutarimų įgyvendinimą jo funkcijoms priskirtais klausimais.

5. Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybos sekretoriatui ir įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tvirtina jų pareigybių aprašymus. Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldūs Tarybos pirmininkui.

6. Tarybos pirmininkas leidžia įsakymus Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo, raštvedybos, vidaus darbo tvarkos ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais klausimais.

7. Tarybos sekretoriato darbuotojų funkcijas ir atsakomybę nustato pareigybių aprašymai, su kuriais jie yra supažindinami pasirašytinai.

8. Tarybos sekretoriato darbuotojų darbo, poilsio režimą ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

    

Tarybos sekretoriato funkcijos ir darbo organizavimas

9. Tarybos sekretoriatas aptarnauja Tarybos, jos ekspertų veiklą, rengia Tarybos dokumentų projektus ir kitą medžiagą, taip pat Tarybos išlaidų sąmatos projektą, konsultuoja piliečius, juridinius asmenis etninės kultūros globos klausimais.

10. Tarybos sekretoriato darbo laikas: pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8 val. 30 min. iki 17 val. 30 min., o penktadienį – nuo 8 val. 30 min. iki 16 val. 15 min. Pietų pertrauka nuo 12 val. 30 min. iki 13 val. 15 min.  Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras Tarybos sekretoriato darbuotojų darbo grafikas.

11. Tarybos sekretoriato darbuotojai darbo vietoje privalo laikytis darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Su šiais reikalavimais kiekvieną darbuotoją, priimtą į darbą, Tarybos pirmininko įgaliotas asmuo privalo supažindinti pasirašytinai.

12. Darbuotojai privalo darbo vietoje palaikyti švarą ir tvarką, racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones ir medžiagas.

13.  Einamieji Tarybos sekretoriato veiklos, administraciniai, informaciniai ir kiti klausimai aptariami sekretoriato darbuotojų pasitarimuose, kurie vyksta vieną kartą per mėnesį.

14. Tarybos pirmininkas organizuoja darbuotojų pasitarimus jiems pavestų uždavinių vykdymo klausimais.

15. Tarybos sekretoriato specialistai, dirbantys regionuose, savo veiklą organizuoja vadovaudamiesi parengtais metų darbo planais, suderintais su Regioninės tarybos pirmininku ir patvirtintais Tarybos pirmininko. Kas ketvirtį rengia veiklos ataskaitas ir teikia Tarybos pirmininkui.

16. Darbo užmokestis Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį: avansas už pirmąją mėnesio pusę mokamas einamojo mėnesio 15 d., likusi darbo užmokesčio suma – 30 arba 31 d. Darbo užmokestis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

 

Dokumentų pasirašymas

17. Tarybos pirmininkas pasirašo Tarybos nutarimus, Tarybos pirmininko įsakymus, Tarybos posėdžių protokolus, Tarybos pareiškimus, rezoliucijas, memorandumus bei kitus Tarybos patvirtintus strateginio pobūdžio dokumentus, Tarybos vardu sudaro sutartis, pasirašo įstaigos finansinius dokumentus, savo parašu tvirtina Tarybos aprobuotą Tarybos biudžeto išlaidų sąmatą bei kitus įstaigos dokumentus.

18. Vyriausiasis buhalteris pasirašo finansinius – statistinius dokumentus savo kompetencijos ribose. Vyriausiojo buhalterio parašo pavyzdį savo įsakymu patvirtina Tarybos pirmininkas.

19.  Tarybos sekretoriato darbuotojai pagal nustatytas funkcijas rengia informacinio pobūdžio raštus. Prieš Tarybos pirmininkui pasirašant tokio pobūdžio raštus, jų antruosius egzempliorius (kopijas) vizuoja tiesioginis dokumento rengėjas.

20. Informacinio pobūdžio raštai įforminami Etninės kultūros globos tarybos blanke.

  

Tarybos pirmininko pavedimai

21. Pavedimai gali būti duodami Tarybos pirmininko įsakymais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma.

22.  Pavedimas turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo datos, jeigu pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas.

23. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam Tarybos pirmininkui.

24.  Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės.

 

III. TARYBOS SEKRETORIATO RAŠTVEDYBOS TVARKYMAS

 

25.   Tarybos raštvedybą tvarko Tarybos pirmininko paskirtas darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka. Tarybos finansinių dokumentų bylas pagal bylų nomenklatūrą tvarko darbuotojas, atsakingas už dokumentus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe.

26. Tarybos sekretoriato dokumentai rengiami ir įforminami vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais teisės aktų rengimo ir įforminimo tvarką bei raštvedybą.

27.  Tarybos dokumentų kopijos ar nuorašai tvirtinami antspaudu „Dokumentams“. 

28. Tarybos sekretoriato darbuotojas, atsakingas už raštvedybą, tvarko įstaigos bylas (rengia bylų nomenklatūrą, tvarko dokumentus), teikia metodinę pagalbą specialistams tvarkant regioninių tarybų bylas ir kitus dokumentus.

29. Specialistai regionuose tvarko Regioninių tarybų raštvedybą ir dokumentus.

 

IV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE TARYBOS VEIKLĄ

 

30. Visuomenės informavimu apie Tarybos veiklą rūpinasi Tarybos sekretoriato darbuotojai, atsakingi už apžvalginių straipsnių spaudai rengimą bei informacijos tvarkymą institucijos internetiniame tinklapyje.

31. Tarybos sekretoriato darbuotojas, atsakingas už institucijos internetinio tinklalapio (www.lrs.lt <„Institucijos, atskaitingos Seimui“>„EKGT“)  kūrimą ir tvarkymą, renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie Tarybos veiklą ir skelbia ją Tarybos internetiniame tinklalapyje, rengia informacijos apie Tarybos veiklą santraukas užsienio (anglų) kalba. Skelbia Tarybos internetiniame tinklalapyje Tarybos ekspertų išvadas ir pasiūlymus, administruoja ir papildo informacija Tarybos internetinį tinklalapį bei institucijos duomenų bazių klasifikatorius.

32. Tarybos sekretoriatas kasmet leidžia Etninės kultūros globos tarybos informacinį leidinį „Etninė kultūra“, kuriame skelbiami pagrindiniai metų Tarybos veiklos rezultatai, aptariamos etninės kultūros aktualijos.

 

V. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, INTERESANTŲ APTARNAVIMAS

 

33. Piliečiai ir kiti asmenys aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Etninės kultūros globos tarybos sekretoriate taisyklių bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

34. Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, išvykimas į tarnybines komandiruotes organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

35.  Tarybos pirmininko ir Tarybos sekretoriato darbuotojų vykimas į tarnybines komandiruotes įforminamas Tarybos pirmininko įsakymu.

36.  Tarybos sekretoriato darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atsiskaito už pavedimo arba užduoties atlikimą Tarybos pirmininkui.

 

VII. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

 37.  Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, kitos tikslinės atostogos Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Kasmetinės, tikslinės atostogos Tarybos sekretoriato darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,  suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

 38. Kasmetinės atostogos Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, suteikiamos pagal metų pradžioje sudaromą atostogų suteikimo grafiką, kurį tvirtina Tarybos pirmininkas. Su kasmetinių atostogų suteikimo grafiku darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

39. Tarybos sekretoriato darbuotojams atostogos suteikiamos Tarybos pirmininko įsakymu.

40. Dėl svarbių priežasčių kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos ir ne pagal grafiką. Prašyme dėl kasmetinių atostogų suteikimo turi būti nurodytos tos priežastys ir atostogų laikas.

41. Tarybos pirmininkas turi užtikrinti, kad Tarybos sekretoriato darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems darbuotojams.

 

VIII. TARYBOS SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

42. Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojai skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Tarybos sekretoriato darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skatinami vadovaujantis darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. TARYBOS SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

44.   Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn, o už Tarybos sekretoriatui padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

45.  Tarybos sekretoriato darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn, o už Tarybos sekretoriatui padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Įstatymų nustatytais atvejais Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

X. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS

 

47.  Keičiantis Tarybos pirmininkui, reikalai perduodami paskirtam naujam  vadovui; jeigu nėra paskirto naujo vadovo, Tarybos pirmininko funkcijos perduodamos kitam Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojui.

48.  Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Tarybos sekretoriato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Tarybos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį sekretoriato valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas, Tarybos pirmininkui arba jo įgaliotam asmeniui.

49.  Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo priimtus į darbą naujus valstybės tarnautojus ar darbuotojus privalo supažindinti su Tarybos sekretoriato veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

XI. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

50. Taryba turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Tarybos antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Tarybos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Tarybos pirmininkas. Tarybos antspaudas saugomas Tarybos pirmininko seife.

 

XII. ARCHYVO TVARKYMAS

 

52. Tarybos archyvą tvarko Tarybos pirmininko paskirtas darbuotojas, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais raštvedybą ir archyvo tvarkymą.

53. Tarybos sekretoriato darbuotojas, atsakingas už archyvą, padeda tvarkyti įstaigos bylas. Teikia metodinę pagalbą specialistams tvarkant regioninių tarybos padalinių archyvo dokumentus.

54. Regioniniuose Tarybos padaliniuose už bylų tvarkymą ir bylų perdavimą į Tarybos archyvą atsako specialistai regionuose.

 

XIII. TRANSPORTO PRIEMONIŲ TARNYBOS TIKSLAMS, TARNYBINIO MĖNESINIO TRANSPORTO BILIETO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

55. Transporto priemonių tarnybinėms komandiruotėms institucijoje naudojimo ir apmokėjimo už jas sąlygas reglamentuoja Transporto priemonių naudojimo tarnybos tikslams taisyklės.

58. Naudojimąsi tarnybiniu mėnesiniu transporto bilietu reglamentuoja Tarnybinio mėnesinio transporto bilieto naudojimo vidaus tvarka.

59. Naudojimąsi mobiliaisiais telefonais reglamentuoja Tarnybinių mobiliųjų telefonų ir mobiliojo ryšio priemonių naudojimo vidaus tvarka.


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=45614&p_k=1