Planavimo dokumentai 

2006 m. Tarybos posėdžių teminis planas


(pagal pagrindinį darbotvarkės klausimą)

Eil. Nr.

Tema

Mėnuo

Pastabos

1.

Regioninių etninės kultūros globos tarybų 2005 m. veiklos ataskaitų svarstymas. Išvadų ir rekomendacijų 2006 m. darbo planams parengimas

Sausis

Parengtos ir pateiktos pastabos Tarybos 2006 m. veiklos planui.

Pritarta Regioninių etninės kultūros globos tarybų 2005 m. veiklos ataskaitoms.

2.

Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo rekomendacijos. Kaziuko mugė Vilniuje: problemos ir sprendimo būdai

Vasaris

Patvirtinta Tradicinių mugių išsaugojimo laikinoji ekspertų grupė (sudėtis: L. Klimka, V. Kondratienė, I. R. Merkienė, A. Motuzas, V. Šatkauskienė, L. Trasykytė, D. Urbanavičienė).

2006 m. kovo 21 d. įvyko šios grupės susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nariais, jiems pateiktos Tarybos rekomendacijas dėl šv. Kazimiero mugės organizacinio komiteto (tarybos) sudarymo, jo funkcijų ir užduočių.

3.

Nematerialaus kultūros paveldo registro formavimo principų aptarimas. Karių patriotinio auklėjimo programa

Kovas

Patvirtinta Tarybos laikinoji Nacionalinio tradicinės kultūros vertybių sąvado ekspertų grupė (sudėtis: P. Kalnius, B. Kulnytė, A. Motuzas, D. Urbanavičienė).

4.

Etnografinių kaimų išsaugojimo programos nagrinėjimas, atsižvelgiant į Europos Sąjungos regioninių etninės kultūros modelių patirtį

Balandis

Išvažiuojamasis posėdis Rumšiškėse.

5.

Konferencijos "Lietuvos medinis paveldas" rezoliucijos aptarimas, pasirengimas susitikimui su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba

Gegužė

Sudaryta parengiamoji darbo grupė, į kurios sudėtį įeina

V. Čaplikas, I. R. Merkienė, D. Urbanavičienė, R. Vasiliauskienė, A. Arlauskas. Numatyta apžiūrėti Aukštaitijos bei Dzūkijos etnografinius kaimus ir, įvertinus bei aptarus jų būklę bendrame Tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdyje, priimti atitinkamą nutarimą. Bendras posėdis vyks 2006 m. birželio 28 d.

6.

Susitikimas su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba, pasitarimas dėl sukauptų vaizdo ir garso įrašų išsaugojimo, etnokultūrinės krypties laidų kokybės ir plėtros.

Kompleksinių ir teminių etninės kultūros ekspedicijų organizavimo taisyklės (rekomendacijos kraštotyros ekspedicijoms). Atmintinės duomenų bazei parengimas

Birželis

Susitikimas įvyko 2006 m. birželio 20 d. Nutarta priimti bendrą dokumentą dėl etnokultūros laidų kokybės ir plėtros.

2006 m. birželio 28 d. įvyko Tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos bendras posėdis. Sudaryta darbo grupė, abiejų institucijų nutarimo projektui tobulinti. Į grupės sudėtį įeina Jonas Glemža, Gražina Drėmaitė, Romas Pakalnis, Algirdas Pilipavičius, Libertas Klimka, Liudvika Trasykytė ir Rasa Vasiliauskienė.

7.

Vasaros atostogos

Liepa-rugpjūtis

 

8.

Etninės kultūros specialistų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo problemos. Rekomendacijos aukštosioms mokykloms, kolegijoms ir muziejams

Rugsėjis

 

9.

Tradicinių amatų plėtotės etnografiniuose regionuose perspektyvų analizė

Spalis

 

10.

Programos „Tradicinė sodyba“ eigos aptarimas. Etnoarchitektūros rekomendacijų parengimas

Lapkritis

 

11.

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos darbo aptarimas. Šio regiono valstybinių institucijų, įstaigų ir visuomeninių organizacijų etnokultūrinės veiklos vertinimas

Gruodis

Išvažiuojamasis posėdis.

 


Naujausi pakeitimai - 2011-12-27
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=22481&p_k=1