Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Valstybinės etninės kultūros plėtros programos darbo grupės sudarymo"


2002 m. vasario 13 d. Nr. 5

Vilnius

Etninės kultūros globos taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo II skyriaus 8 straipsnio 1 dalimi, 2002 m. vasario 13 d. posėdyje nutaria:

1. Sudaryti darbo grupę Valstybinei etninės kultūros plėtros programai parengti.

2. Darbo grupę suskirstyti į keturias paprogrames: Etninės kultūros paveldas, Etninės kultūros tyrinėjimai ir jų mokslinė bazė, Gyvoji tradicija, Etninė kultūra švietimo, specialaus ugdymo ir aukštojo mokslo sistemoje.

Valstybinės etninės kultūros plėtros programos darbo grupės narių sąrašas

Darbo grupės vadovė - Dalia Urbanavičienė - Lietuvos muzikos akademijos MI Etnomuzikologijos sk. vedėja, menotyros daktarė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė.

I. Etninės kultūros paveldas

Pirmininkas - Vidmantas Bezaras – Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotojas.

Paprogramės nariai:

Birutė Imbrasienė – VĮ Kulinarijos paveldo fondo direktorė, Lietuvių etninės kultūros draugijos narė.

Arvydas Švirmickas – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotojas, dailininkas tapytojas-pedagogas.

Diana Varnaitė – KVAD direktorė.

Vitalija Vasiliauskaitė – Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja, Aukštaitijos regiono atstovė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Rasa Vasiliauskienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

II. Etninės kultūros tyrinėjimai ir jų mokslinė bazė

Pirmininkas – Valdemaras Šimėnas - VU Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentas, Etninės kultūros globos tarybos narys, daktaras.

Paprogramės nariai:

Rytis Ambrazevičius – Lietuvos muzikos akademijos lektorius, mokslo darbuotojas.

Rimantas Astrauskas – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras.

Renata Bareikienė – Lietuvos Mokslo tarybos referentė.

Martynas Purvinas – Architektūros ir statybos instituto Architektūros ir paveldo sektoriaus vyr. mokslo darbuotojas, daktaras.

Marija Purvinienė – Architektūros ir statybos instituto Architektūros istorijos ir paveldo sektoriaus mokslo darbuotoja.

Žilvytis Bernardas Šaknys – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sk. vedėjas, daktaras.

Daiva Vaitkevičienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, daktarė.

III. Etninės kultūra švietimo, specialaus ugdymo ir aukštojo mokslo sistemoje

Pirmininkė – Irena Čepienė - VPU docentė, daktarė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Paprogramės nariai:

Ona Babonienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė.

Virginija Kondratienė – Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja teisės klausimais.

Varsa Liutkutė – Lietuvos muzikos akademijos asistentė.

Romualdas Povilaitis – Lietuvos žemės ūkio universiteto Kultūrologijos ir filosofijos katedros vedėjas, docentas, humanitarinių mokslų daktaras.

Valentinas Stundys – Molėtų miesto meras.

Žilvytis Bernardas Šaknys – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sk. vedėjas, daktaras.

Arvydas Švirmickas – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotojas, dailininkas tapytojas-pedagogas.

Vitalija Vasiliauskaitė – Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja, Aukštaitijos regiono atstovė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Daiva Vyčinienė – Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros vedėja, doc. daktarė.

IV. Gyvoji tradicija

Pirmininkas – Jonas Rudzinskas - Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas, Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas.

Paprogramės nariai:

Rytis Ambrazevičius – Lietuvos muzikos akademijos lektorius, mokslo darbuotojas.

Jonas Čaplikas – Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, socialinių mokslų daktaras, docentas.

Vygantas Čaplikas – ES tarptautinės regioninės “ACC Together” Lietuvoje konsultantas, Etninės kultūros globos tarybos narys, socialinių mokslų daktaras.

Birutė Imbrasienė – VĮ Kulinarijos paveldo fondo direktorė, Lietuvių etninės kultūros draugijos narė.

Virginija Kondratienė – Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja teisės klausimais.

Danielius Pivoriūnas – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus viršininkas, daktaras.

Eglė Plioplienė – Vilniaus miesto Etninės veiklos centro direktorė.

Juozas Raguckas – Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas.

Egidijus Skarbalius – Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Jonas Trinkūnas – Lietuvos romuvų sąjungos pirmininkas, daktaras, Etninės kultūros globos tarybos narys.

Vytautas Tumėnas – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus mokslo darbuotojas, daktaras.

Jonas Vaiškūnas – Molėtų krašto muziejaus skyriaus vedėjas.

Rasa Vasiliauskienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Ramunė Vėliuvienė – Radijo ir televizijos komisijos narė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Darius Vilimas – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamento vyriausiasis specialistas.

Angelė Vyšniauskaitė – Etnologė, prof. hab. daktarė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Virginija Žoštautienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamento direktorė.

 

Tarybos pirmininkas                                      Rimantas Astrauskas


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=14138&p_k=1