Tarptautinis bendradarbiavimas 

Tarptautinis bendradarbiavimas 2008 m.


Etninės kultūros globos tarybos veikla 2008 m. atitinka tarptautinės organizacijos UNESCO priimtos nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos, kurią 2003-iais metais ratifikavo ir Lietuvos valstybė, nuostatas ir siekius.  Šioje konvencijoje įsakmiai pabrėžiama būtinybė globoti gyvąją tradiciją, imtis visų priemonių išsaugant tradicinės kultūros židinius. Būtent šių tikslų siekė EKGT 2008 m., koordinuodama  Etninės kultūros plėtros valstybinę programą.  Skatinant ir palaikant EKGT, respublikos etninės kultūros specialistai plačiai įsijungė į Nematerialaus kultūros paveldo registro rengimą Tikimasi, kad gerai parengtas dokumentas padės kontroliuoti etninės kultūros būklę krašte, įgalins lygintis su kitomis šalimis, bus pravartus planuojant gyvosios tradicijos globos darbus.  Darbo eiga, jo metodikos tobulinimas ir toliau išlieka EKG tarybos dėmesio lauke. Kartu su Lietuvos liaudies kultūros centro specialistais aptartos jau parengtos registro bylos; jos taip pat pristatytos kitiems rengėjams.

Tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžių yra ir EKG regioninių tarybų veikloje.

2008 m. liepos 15 d. Aukštaitijos regioninės tarybos narė Nida Lungienė ketvirtą kartą Salų dvare (Rokiškio r.) rengė langinių tapymo plenerą. Plenere dalyvavo menininkai iš Lietuvos ir Latvijos. 

Stiprinant regioninį bendradarbiavimą ir siekiant geriau suprasti bei įvertinti regionų savitumus, 2008 m. įvyko bendras Dzūkijos ir Suvalkijos (Sūduvos) regioninių etninės kultūros globos tarybų organizuotas tarptautinis seminaras „Pirmas pokalbis apie Europos ąžuolus“ Ožkabaliuose. Tarptautiniam seminarui talkino aktyvus informacinis žurnalas „Baltijos miškai ir mediena“, kuris net per keturis numerius (balandžio, gegužės, birželio, liepos) spausdino seminaro medžiagą, kuri labai įdomi ir vertinga. Kaip antai, prof. Wolfgang Althof iš Rostoko straipsnis pateikia įdomią medžiagą apie ąžuolus Vokietijos Mecklenburgo - Pomeranijos regione, dr. Bernd Heim - Tiuringijos regione. Atvykusi politologe Erna Tietz iš Šveicarijos Ciūricho regiono, pasakojo apie ąžuolų atkūrimą šios šalies kraštovaizdyje.

Dzūkijos regioninė taryba 2008 m. svarstė  galimus bendrus darbus su Lietuvos Totorių Raižių bendruomene, pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį bei 2010 m. minint Žalgirio mūšio metines. Svarstyta galimybė Raižiuose atidaryti totorių buities daiktų ir kultūros ekspoziciją.

Suvalkijos regioninės tarybos narės Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkės Anelės Razmislavičienės drauge su muziejaus dailininke Ernesta Juodsnukyte parengtoje ilgalaikėje etninės kultūros gyvosios sklaidos programoje „Duonos kelias iki stalo“ dalyvavo ne tik Kauno, Marijampolės, Alytaus apskričių moksleiviai ir pedagogai, bet ir svečiai iš Lenkijos, Estijos ir Latvijos. Mokslo metų pradžioje, pedagogų pageidavimu, Anelė Razmislavičienė drauge su Prienų rajono Švietimo centru parengė programą - paskaitų ir seminarų ciklą - „Etninės kultūros vertybės. Ugdymo turinio kaitos galimybės“. Ekspertų komisija programą aprobavo, seminaruose jau apsilankė Prienų rajono, Birštono miesto, Kėdainių ir Jurbarko rajonų pedagogai, tarptautinio projekto dalyviai iš Anglijos, Belgijos, Slovakijos, Portugalijos, Vokietijos, Rumunijos ir kt. šalių.

2008 m. kovo 3 d. vykusiame Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdyje iškeltas klausimas dėl bendradarbiavimo ir ryšių palaikymo su Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenėmis. Tarybos narys Alvydas Dumbliauskas siūlė organizuoti susitikimą su Lietuvos konsulato Kaliningrado srityje kultūros atašė Arvydu Juozaičiu. Narūnas Lendraitis ir Eleonora Jonušienė informavo, kad Neringos savivaldybė kultūrinius mainus vykdo su Zelenogradsko savivaldybe. Kultūros darbuotojams suteiktos nemokamos vizos.

Mažosios Lietuvos regioninė taryba bendradarbiavo su Karaliaučiaus lietuvių bendruomene rengiant Tilžės akto deklaravimo 90-mečio paminėjimą.

Klaipėdos etnokultūros centras ir Mažosios Lietuvos regioninės tarybos nariai liepos 8-13 d. Klaipėdoje organizavo tarptautinį folkloro festivalį „Parbėg laivelis“.


Naujausi pakeitimai - 2009-08-21
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6833&p_d=89732&p_k=1