Teisės aktų projektai 

2012-2014 metų strateginio veiklos plano projektas


 

PATVIRTINTA

__________________________

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

____________________ Nr. ________

(teisės akto data, rūšis)


Etninės kultūros globos taryba, 188756614

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)


2012-2014-ųjų metų STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTAS


MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI


MISIJA

Užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisės sistemoje įtvirtintų etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įgyvendinimą, skatinti etninės kultūros plėtotę ir kultūrinės tapatybės išsaugojimą atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties nuostatas bei kitų tarptautinių organizacijų (Europos Tarybos, UNESCO, ICOM, IOV) rekomendacijas dėl tautinio identiteto apsaugos bei priemonių kultūros ir kalbos etniniam savitumui išsaugoti, tradicijų ir papročių regioninei įvairovei užtikrinti.


VEIKLOS PRIORITETAI


Siekiant etninės kultūros valstybinės globos stiprinimo, tautinės savimonės išsaugojimo ir etninės kultūros tęstinumo bei lygiaverčio Lietuvos dalyvavimo pasaulio tautų kultūriniame gyvenime:

– atliksime Seimo ir Vyriausybės eksperto bei patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimus;

– rengsime su etninės kultūros globa susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teiksime savo išvadas apie kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su etnine kultūra;

– vertinsime etninės kultūros globos politikos ir strategijos įgyvendinimo programas, teiksime siūlymus valstybės institucijoms dėl programų tobulinimo;

– teiksime išvadas ir pasiūlymus valstybės institucijoms etninės kultūros klausimais;

– skatinsime su etnine kultūra susijusių įvairių institucijų bei organizacijų veiklos koordinavimą, bendrų sprendimų priėmimą;

– stebėsime etninės kultūros būklę, ją vertinsime ir viešinsime aktualiausias problemas.


Etninės kultūros globos taryba (toliau – Taryba), savo veikla prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės suformuluotų 2012 m. veiklos prioritetų „STIPRI ŠEIMA – STIPRI BENDRUOMENĖ“ ir „NAUJOS KOKYBĖS VIEŠOSIOS PASLAUGOS MŪSŲ ŽMONĖMS“ įgyvendinimo. Sieksime tautinės savimonės išsaugojimo ir tradicijų perimamumo formuojant stiprią šeimą ir stiprią bendruomenę, skatinsime etninės kultūros plėtrą popamokinio užimtumo ir bendruomenės centrų veikloje, raginsime sukurti palankias sąlygas bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti teikiant etnokultūrinės sklaidos viešąsias paslaugas. Atliksime tyrimus ir teiksime siūlymus, kaip viešųjų paslaugų teikimo srityje padidinti pasirinkimo galimybes ir užtikrinti geros kokybės paslaugas įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę 2010-2014 metų programą (patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-363), rengiant ir įgyvendinant Regioninės kultūros plėtros 2011-2020 metų programą, įgyvendinant Tautinio paveldo produktų įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3043), tobulinant tradicinių amatų mokymo sistemą ir ją suderinant su Profesinio mokymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 108-4091), įtraukiant etninę kultūrą į kultūrinį turizmą; taip pat teiksime siūlymus dėl etnokultūrinio ugdymo paslaugų pasiūlos gerinimo ir plėtojimo, aukštos kvalifikacijos etninės kultūros specialistų rengimo tęstinumo ir tobulinimo. Eskpertuosime ir teiksime siūlymus, kaip kokybiškiau įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos išskirtą 2012 m. veiklos prioritetą tobulinti nematerialaus kultūros paveldo prieinamumą ir apsaugą (užtikrinant visuomenei neatlygintiną suskaitmenintų kultūros paveldo objektų sklaidą el. erdvėje per nacionalinį portalą www.epaveldas.lt ir Europos portalą www.europeana.eu).PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS:

  • dalyvausime etninės kultūros globai ir plėtrai aktualių teisės aktų tobulinime, teiksime konkrečius pasiūlymus;

  • inicijuosime arba parengsime teisės aktų projektus, susijusius su etninės kultūros plėtra ir globa, integravimu į bendrąją kultūros politiką Lietuvoje, teiksime konkrečius pasiūlymus.


VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

  • analizuosime įvairių su etnine kultūra susijusių įstatymų, programų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo rezultatus, juos vertinsime ir teiksime siūlymus;

  • tirsime etninės kultūros integravimo į bendrąją Lietuvos kultūros politiką, etnografinių regionų savitumo ir gyvosios tradicijos išsaugojimo bei tęstinumo, etnokultūrinio ugdymo ir specialistų rengimo, tradicinių amatų plėtros, etninės kultūros įtraukimo į kultūrinį turizmą, nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir prieinamumo, etninės kultūros sklaidos masinėse infromavimo priemonėse ir kitas aktualias problemas, susijusias su tradicijų tęstinumu ir tautinės savimonės išsaugojimu, teiksime konkrečius siūlymus ir viešai skelbsime atliktų tyrimų rezultatus;

  • įgyvendinsime etninės kultūros būklės stebėseną Lietuvoje įtraukdami į šią veiklą ne tik teritorinius Tarybos padalinius – regionines etninės kultūros globos tarybas, bet ir kitas etnografiniuose regionuose veikiančias etnokultūrine veikla užsiimančias institucijas bei organizacijas;

  • organizuosime diskusijas, konferencijas ir kitus renginius strateginiais ir aktualiais etninės kultūros plėtrai klausimais;

  • sudarysime įvairiose etninės kultūros srityse veikiančių subjektų sąvadus;

  • plėtosime bendradarbiavimą su valdžios, kultūros, mokslo ir studijų institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, taip pat su užsienio lietuvių ir tarptautinėmis organizacijomis etninės kultūros globos bei plėtros klausimais.Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

Eil. Nr.

Prioriteto pavadinimas

Asignavimai tūkst. Lt

1.

Etninės kultūros valstybinės globos stiprinimas, tautinės savimonės išsaugojimas ir etninės kultūros tęstinumas bei lygiavertis Lietuvos dalyvavimas pasaulio tautų kultūriniame gyvenime

315STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOSEtninės kultūros globos tarybos strateginis tikslas – palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės kultūros savitumo ir gyvosios tradicijos šsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai užtikrinimas.


Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti vykdoma viena programa: „Etninės kultūros valstybinė globa“Šiai programai 2012–2014 m. numatyti vienas finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI


2012 m. numatyta – 315 tūkst. Lt. (iš jų 195 tūkst. Lt. darbo užmokesčiui) valstybės biudžeto lėšų


ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2011 m. (patvirtinimas)

2012-ieji

2013 m.

2014 m.

Pareigybių skaičius, vnt.

10

10

10

10

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. litų

195,0

195,0

195,0

195,0
VALDYMO IŠLAIDOS


Pateikiama detalesnė informacija apie planuojamus asignavimus programoms pagal išlaidų kategorijas, atskirai nurodomos valdymo išlaidos.


1 lentelė. 2012 –2014-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. litų)

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

2012-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai


iš jų

iš viso

iš jų


iš jų

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo­kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo­kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo­kesčiui

1.

Etninės kultūros valstybinė globa

315

315

195


315

315

195


315

315

195iš jų valdymo išlaidos

315

315

195


315

315

195


315

315

195


Iš viso asignavimų programoms

315

315

195


315

315

195


315

315

195


iš jų valdymo išlaidos

315

315

195


315

315

195


315

315

195


Valdymo išlaidų dalis, procentais

100

100

100

0

100

100

100

0

100

100

100

0II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS


VEIKLOS KONTEKSTAS

Būtinybė rūpintis etninės kultūros valstybinės globos stiprinimu grindžiama tautinės savimonės, pilietiškumo ir kultūrinės savasties siekiamybe. Tai labai svarbus uždavinys, itin aktualus vis stiprėjančios kultūrinės globalizacijos ir ekonominės integracijos sąlygomis. Valstybinės valdžios dėmesys etninei kultūrai turėtų pasireikšti keliais būdais: etninės kultūros globą reglamentuojančios teisinės bazės stiprinimu, pakankamu etnokultūrinės veiklos finansavimu ir Seimui atskaitingos institucijos – Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) – aukšto lygio ekspertine veikla viešojo administravimo sektoriuje.

Lietuvos valstybės administracinė sistema pritaikyta šakinių institucijų funkcionavimui. Dėl įvairialypio ir daugiašakio etninės kultūros pobūdžio sektorinis valstybės administracinės sistemos modelis negali efektyviai veikti etninės kultūros globos sferoje. Etnokultūros visumos išskaidymas apsunkina gyvosios tradicijos palaikymą, tautinės tapatybės ir savimonės formavimą bei puoselėjimą, etnografinių regionų savitumo išlaikymą. Neaprėpiant etninės kultūros objekto visumos, sunku išvengti atskirų institucijų darbo nuolatinio dubliavimo šioje srityje. Koordinavimo problemos kyla ir dėl to, kad etninės kultūros puoselėtojus atstovaujančioms visuomeninėms organizacijoms ne visuomet sudaromos galimybės dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su etninės kultūros globa, nors šių organizacijų patirtis etninės kultūros valstybinei globai būtų labai reikšminga. Tai neskatina etninės kultūros subjektų kūrybinės veiklos, daro neigiamą poveikį etninės kultūros reiškinių sklaidai visuomenėje. Todėl, siekiant efektyvios etninės kultūros valstybinės globos, yra itin aktualus įvairiose etninės kultūros srityse veikiančių institucijų ir visuomeninių organizacijų patirties panaudojimas priimant strateginius sprendimus.

Tarybos sudarymo principai atitinka itin pažangų „skandinavišką“ modelį ir Europos Sąjungos deklaruojamą principą „iš apačios į viršų“. Tarybą, kaip kolegialų ekspertinį organą, sudaro atstovai iš įvairių valstybės institucijų bei visuomeninių organizacijų, susijusių su etninės kultūros globa (21 narys), o jos teritorinius padalinius, veikiančius visuose 5-iuose Lietuvos etnografiniuose regionuose (regionines etninės kultūros globos tarybas) – etnografiniame regione veikiančių visuomeninių organizacijų, savivaldos ir valstybės institucijų atstovai (iš viso regioninėse tarybose yra per 120 narių). Pasitelkus tokį gausų būrį ekspertų Tarybos pateiktos išvados ir pasiūlymai padeda formuoti visuminį požiūrį į etninę kultūrą bei jos globą nacionalinio saugumo, kultūros, švietimo, aplinkosaugos, žemės ūkio ir kitose srityse, plėtoja etninės kultūros subjektų galimybes. Tarybos ir jos koordinuojamoje veikloje dalyvaujančių kitų institucijų pastangomis pavyko padidinti ne tik valdžios institucijų dėmesį etninei kultūrai, bet ir visuomenės susidomėjimą, paskatinti kūrybinį jaunimą ieškoti atspirties senosiose tradicijose. Esama situacija leidžia manyti, kad kintant visuomenės poreikiams imama vis labiau vertinti kultūros autentiškumą, atsiranda poreikis jį saugoti kaip paveldėtą tautos patirtį. Sociologiniai tyrimai rodo, kad ilgokai užtrukusį visuomenės abejingumą etninei kultūrai keičia noras didžiuotis kultūrine tautos savastimi bei etnografinių regionų savitumu. Nors tai kol kas ir nėra visuotinas reiškinys, tačiau atskirų visuomenės grupių viešai deklaruojama pagarba valstybės istorijai, krašto tradicijoms ir tautos papročiams, etniniam kultūros ir kalbos paveldui teikia vilčių bei naujų galimybių Lietuvos įvaizdžiui ir prestižui Europoje stiprinti.


STRATEGINIS TIKSLAS


Palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės kultūros savitumo ir gyvosios tradicijos šsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai užtikrinimas (01)


Tikslo aprašymas


Taryba, siekdama užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą, įgyvendina Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo vykdymo priežiūrą, padeda koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą derindama visuomenės interesus ir valstybės institucijų galias. Vienydama įvairių etninės kultūros sričių aukščiausios kategorijos ekspertus, Taryba savo tikslų siekia ir uždavinius įgyvendina ieškodama efektyviausių būdų etninės kultūros problemoms spręsti. Institucijoje kaupiami duomenys apie etninės kultūros būklę, atliekama teisės aktų ar jų projektų, turinčių įtakos etninės kultūros objekto globai bei subjektų veiklai, analizė. Teikiami siūlymai Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms dėl specifinių etninės kultūros globai reikalingų sąlygų nustatymo ar specialaus reglamentavimo, taip pat dėl atitinkamų teisės aktų nuostatų suderinamumo nacionalinės teisės sistemoje. Kadangi etninės kultūros objektas yra labai platus, apimantis paveldėtas materialias ir nematerialias kultūros vertybes, gyvosios etninės kultūros reiškinius, tradicijas ir papročius, liaudies kūrybą, tautodailę, kalbos savitumą bei tautinį identitetą, Taryba plačiai bendradarbiauja su Valstybine kultūros paveldo ir Valstybine lietuvių kalbos komisijomis, Kultūros, Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio, Aplinkos ministerijomis. Tarybos teritorinių padalinių – regioninių etninės kultūros globos tarybų, veikiančių Lietuvos etnografiniuose regionuose, – funkcijos apima vietinių etninės kultūros problemų analizę, ekspertinių išvadų bei pasiūlymų teikimą Tarybai, kuo gausesnį etnografiniame regione veikiančių institucijų, organizacijų ir plačios visuomenės įtraukimą į etninės kultūros plėtrą.


Efekto kriterijai:

  • Etninės kultūros valstybinės globos stiprinimas ir būklės vertinimas (proc.);


Efekto vertinimo kriterijui pateikiamos 2011-ųjų metų patvirtintos ir 2012–2014-ųjų metų planuojamos reikšmės.


Vertinimo

kriterijaus

kodas


Efekto vertinimo kriterijaus

pavadinimas

2011-ųjų

metų

2012-ųjų

metų

2013-ųjų

metų

2014-ųjų

metų

(n + x)-ųjų

metų

E-01-01

Etninės kultūros valstybinės globos stiprinimas ir būklės vertinimas


30


40


50


60
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS


Bendroji informacija apie programą


Programa: Etninės kultūros valstybinė globa (01.001)


Taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatomis ir įgyvendindama institucijos tikslus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ekspertines išvadas ir pasiūlymus, koordinuoja etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą, atlieka tyrimus, teikia dalykines konsultacijas etninės kultūros klausimais

Etninės kultūros valstybinė globa – nuolatinis, nenutrūkstamas vyksmas. Jis apima valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų veiksmus bei veiklos organizavimą valstybės ir savivaldybių mastu. Kai ši globa organizuojama efektyviai, yra užtikrinamas tautos etninės tapatybės išsaugojimas bei pilietinės savimonės ugdymas, etninės kultūros gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose, sutelkiamos ir koordinuojamos pavienių asmenų, bendruomenių, privataus ir valstybinio sektoriaus pastangos puoselėti etninę kultūrą, formuoti tautinę savimonę ir pilietiškumą.

Programa padės kryptingai formuoti etninės kultūros politiką, koordinuoti etninę kultūrą globojančių valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų veiksmus bei priimamus sprendimus, sudarys palankesnes sąlygas nematerialaus etninės kultūros paveldo išsaugojimui, etninės kultūros gyvosios tradicijos išsaugojimui ir tęstinumui, etnografinių regionų savitumo ir tradicinių amatų puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui, skatins etninės kultūros plėtrą švietimo ir mokslo srityje, nurodys būdus ir priemones tobulinant etninės kultūros finansavimo sistemą.


Programą vykdo – Etninės kultūros globos taryba.

2012–2014 metais planuojama tęsti minėtą programą.


2011-iesiems metams

Projektas
2012-iesiems metams

Projektas 2013-iesiems metams

Projektas

2014-iesiems metams

Pareigybių skaičius programai

1010

10

10


Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Pagrindinis finansavimas yra valstybės biudžeto lėšos ir fizinių bei juridinių asmenų parama.


Programos koordinatorius:

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, 210 7160 etnogloba@lrs.lt. 


Kita svarbi informacija

2 lentelė. 2011-2014-ųjų metų programos „Etninės kultūros valstybinė globa“ tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Patvirtinti 2011-ųjų metų asignavimai


2012-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai

Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai

Tarpinstitu­cinio veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

Išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

01.01.01

1 tikslas: palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės kultūros savitumo ir gyvosios tradicijos šsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai užtikrinimas

315

315

195


315

315

195


315

315

19501.01.01.01

Uždavinys: padėti Seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką, koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą ir tirti etninės kultūros būklę

315

315

195


315

315

195


315

315

19501.01.01.01.01

Priemonė: Tarybos veiklą ap-tarnaujančio sekretoriato tinka-mų darbo sąlygų užtikrinimas

313

313

195


313

313

195


313

313

19501.01.01.01.02

Priemonė: Tarybos narių ir regioninių Tarybos padalinių narių ekspertinė veikla

2

22

22

2

Iš viso asignavimų programai

315

315

195


315

315

195


315

315

195
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

315

315

195


315

315

195


315

315

195
iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

315

315

195


315

315

195


315

315

195
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos1.3. specialiųjų programų lėšos ir pajamų įmokos2. Kiti šaltiniai3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės


Vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas


Vertinimo

kriterijų

reikšmės
2011-ųjų metų

2012-ųjų metų

2013-ųjų metų

2014-ųjų metų

(n + x)-ųjų metųR-01-01-01-01
P-01-01-01-01-01P-01-01-01-01-02


P-01-01-01-01-03


P-01-01-01-01-04


P-01-01-01-01-05P-01-01-01-01-06


P-01-01-01-01-07

1programa

1-ajam programos tikslui:

Etninės kultūros valstybinės globos teisinės bazės tobulinimas, būklės vertinimo plėtra, proc.


1-ajam tikslo uždaviniui:

Pateikti teisės aktų projektų vertinimai, vnt.


Parengti teisės aktų projektai, vnt.


Atlikti tyrimai, vnt.


Tarybos parengtos rekomendacijos, vnt.


Sudaryti etninės kultūros srityje veikiančių įvairių subjektų sąvadai, vnt.


Tarpinstituciniai pasitarimai, vnt.


Surengtos konferencijos, diskusijos ir kiti renginiai strateginiais etninės kultūros globos klausimais, vnt.
30

72


2


5


330


540

103


4


10


440


650

124


6


15


545


760

155


8


20


650


870

176


10


25


755


9

4 lentelė. 2012-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupesEil. Nr.

Institucijos/ įstaigos pavadinimas

Pareigybių skaičius

Išlaidos darbo užmokesčiui tūkst. Lt

institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai

kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai

specialistai/ neturintys pavaldžių asmenų ir kiti

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai

iš viso

iš jų valstybės tarnautojai
1.

Etninės kultūros globos taryba

1

1

0

0

9

1

10

2   


 

 


 

Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai*


Iš viso pareigybių

1

1

0

0

9

1

10

2


Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui

44,3

44,3

0

0

150,7

30,9

195,0

75,2

195,0


5 lentelė. (n–n + 2)-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

(tūkst. litų)

Prie­monės kodas

Investicijų projekto pavadinimas

Įgyven­dinimo terminai

Bendra vertė

Panaudota lėšų iki
(
n – 1)-ųjų metų

Planuojama panaudoti
(
n – 1)-aisiais metais

2012-aisiais metais

2013-aisiais metais

2014-aisiais metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis

iš jų

pradžia

pabaiga

Įstai-gų pa-jamų įmo-kos

Europos Sąjun-gos ir kita tarptau-tinė fi-nansinė parama

Įstai-gų paja-mų įmo-kos

Europos Sąjun-gos ir kita tarptau-tinė fi-nansinė parama

įstaigų paja-mų įmo-kos

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso investicijų projektams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

Strateginio veiklos plano

1 priedas


VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS


2012 metai

(ataskaitinis laikotarpis)


Pavadinimas

Kodas

Etninės kultūros globos taryba

90.900.2286

Palankių sąlygų tautinės savimonės stiprinimui, etninės kultūros savitumo ir gyvosios tradicijos šsaugojimui, tęstinumui ir sklaidai užtikrinimas

01

(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)


(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams)


(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)


Efekto kriterijus – Etninės kultūros valstybinės globos stiprinimas ir būklės vertinimas, procentais

E-01-01


1.

Apibrėžimas

Etninės kultūros valstybinės globos stiprinimas ir būklės vertinimas, procentais

2.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus

Taip

3.

Pasirinkimo pagrindimas

Kriterijus leidžia įvertinti Tarybos veiklą siekiant sustiprinti etninės kultūros valstybinę globą -tobulinant šios srities teisinį reglamentavimą, intensyvinant tarpinstitucinės veiklos koordinavimą ir plėtojant etninės kultūros būklės stebėseną bei tyrimus.

4.

Skaičiavimo metodas

Teigiamai Tarybos veiklą vertinančių su etnine kultūra susijusių valstybės ir savivaldos institucijų, nevyriausybinių organizacijų skaičius A lyginamas su bendru apklausoje dalyvavusių institucijų ir organizacijų skaičiumi B. Gautas santykis lyginamas su analogišku praėjusių metų rodikliu:

E=(A*100/B)-(A'*100/B'). Skirtumas E rodo etninės kultūros valstybinės globos stiprinimo procentą

5.

Duomenų šaltinis

Tarybos metinė veiklos ataskaita, parengti dokumentai (vertinimai, tyrimai, projektai, rekomendacijos, sąvadai), sukauptos anketos, renginių sąrašai

6.

Duomenų auditas

Duomenų auditas nebuvo atliktas

7.

Skaičiavimo reguliarumas

metų

8.

Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo

Tarybos pirmininkė

Dalia Urbanavičienė, etnogloba@lrs.lt

9.

Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą
Naujausi pakeitimai - 2013-04-03
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2968&p_d=115689&p_k=1