Planavimo dokumentai 

2003- 2005 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)


ETNINĖS KULTŪROS VALSTYBINĖ GLOBA

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2003

Asignavimų valdytojas

Etninės kultūros globos taryba

Kodas

90 900 2286

 

Programos kodas

1

 

Programos parengimo argumentai

 

Būtina sukurti koordinuotą etninės kultūros valstybinės globos sistemą, apimančią valstybės institucijas ir visuomenines organizacijas, veikiančias valstybės bei regionų mastu. Panaudojant minėtų institucijų tinklą, galima būtų užtikrinti veiksmingą etninės kultūros gyvosios tradicijos plėtrą, tautinės savimonės puoselėjimą bei tautos identiteto apsaugą. 

 

Vyriausybės prioritetas (-ai)

 

Kodas

 

Programos aprašymas

Taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatomis bei įgyvendindama institucijos tikslus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ekspertines išvadas ir pasiūlymus, koordinuoja etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą, atlieka ekspertizes bei teikia teisines konsultacijas etninės kultūros klausimais. 

Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01

Etninės kultūros gyvosiosios tradicijos tęstinumas bei tautinės savimonės puoselėjimas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

 

Taryba, siekdama sudaryti palankias sąlygas etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumui ir plėtrai bei tautinės savimonės puoselėjimui, 2003 m. numatė įgyvendinti šiuos uždavinius:

 

1. Padėti formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką, prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą.

1) Etninės kultūros politikos ir strategijos formavimas ir jos įgyvendinimo užtikrinimas.

2) Etninės kultūros valstybinės globos koordinavimo užtikrinimas.

3) Etninės kultūros problemų sprendimas.

4) Konsultacijų etninės kultūros klausimais teikimas.

5) Tarpinstitucinių programų rengimas.

 

2. Teikti ekspertines išvadas etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais.

1) Atlikti ekspertizes.

2) Vertinti valstybės institucijų pateiktus projektus, susijusius su etnine kultūra, teikti pasiūlymus.

 

3. Užtikrinti Valstybinės etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimą.

1) Koordinuoti ir finansuoti Vyriausybės patvirtintos Valstybinės etninės kultūros plėtros programos 2003-ųjų m. priemones, padedančias plėtoti etninės kultūros gyvąją tradiciją bei regioninį savitumą, puoselėti tautinę savimonę, įgyvendinimą.

2) Per Etninės kultūros globos tarybos padalinius - Regionines etninės kultūros globos tarybas - užtikrinti efektyvų Valstybinės etninės kultūros plėtros programos priemonių įgyvendinimą, į darbą įtraukinat regione veikiančias valstybės ir savivaldybių įstaigas bei visuomenines organizacijas.

 

4. Užtikrinti Valstybinės etnografinių kaimų išlikimo programos įgyvendinimą.

1) Koordinuoti ir finansuoti Vyriausybės patvirtintos Valstybinės etnografinių kaimų išlikimo programos 2003-ųjų m. priemones, padedančias gaivinti etnografinius kaimus, tradicinius verslus ir amatus, tuo būdu sudarant gyvenimui palankias sąlygas ir sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus kaime.

 

5. Puoselėti regioninį savitumą.

1) Per Etninės kultūros globos tarybos struktūrinius padalinius - Regionines etninės kultūros globos tarybas - skatinti regioninio savitumo puoselėjimą, plėtojant krašto etnokultūrines tradicijas, papročius, gaivinant tradicinius verslus ir amatus, saugant tradicinį kraštovaizdį.

2) Remiantis Europos Sąjungos Sutarties nuostatomis bei Europos valstybių patirtimi ir siekiant išsaugoti etnografinių regionų savitumą, siūlyti Vyriausybei peržiūrėti Lietuvos teritorinį-administracinį suskirstymą (pagrindinis regiono formavimo kriterijus turėtų būti toje teritorijoje susiklosčiusios etnokultūrinės tradicijos, kadangi būtent jos ir atspindi regioninį savitumą).

 

6. Parengti  etninės kultūros finansavimo sistemos koncepciją.

1) Sukurti etninės kultūros projektų nepriklausomos atrankos sistemą bei finansavimo modelį. Parengti ir teikti Vyriausybei tvirtinti Etninės kultūros globos fondo nuostatus.

 

7. Įgyvendinti Tarybos 2003 m. veiklos plane numatytas priemones, padedančias užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą (konferencijų, seminarų organizavimas, tarpinstitucinių Etninės kultūros programų vykdymo koordinavimas).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programa padės užtikrinti etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą bei tautinės savimonės puoselėjimą, etninės kultūros valstybinės globos organizavimą, sudarys palankias sąlygas valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, globojančių etninę kultūrą, veiksmų ir veiklos koordinavimui bei racionalių sprendimų, padedančių tenkinti visuomenės poreikius, priėmimui.

 Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

 

 

Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai 2003 metams

Paraiška biudžetiniams
2003 metams

Projektas 2004 metams

Projektas 2005 metams

bazinis biudžetas

pakeitimai/
naujas

iš viso

1. Iš viso išlaidų

369,0

369,0

 

369,0

369,0

369,0

paprastosios išlaidos

369,0

369,0

 

369,0

369,0

369,0

iš jų darbo

užmokesčiui

145,0

145,0

 

145,0

145,0

145,0

nepaprastosios išlaidos

 

 

 

 

 

 

2. Finansavimas

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

369,0

369,0

 

369,0

369,0

369,0

kofinansavimo

lėšos

 

 

 

 

 

 

specialiosios

lėšos

 

 

 

 

 

 

ES lėšos

 

 

 

 

 

 

Kiti šaltiniai

 

 

 

 

 

 

Etatų skaičius programai

 

 

 

 

 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Galimas papildomų lėšų iš tarptautinių organizacijų pritraukimas

Susiję įstatymai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija;

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414., Žin., 2000, Nr.61-1838);

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr.59-1767);

Švietimo įstatymas;

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas;

Vietos savivaldos įstatymas;

Regioninės plėtros įstatymas;

Teritorinių-administracinių vienetų ir jų ribų nustatymo įstatymas;

Apskričių įstatymas;

Europos Sąjungos sutartis;

1989 m. UNESCO rekomendacijos;

Europos regionų asamblėjos deklaracija, 2000;

Vietos savivaldos chartija, 1999.

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa

Kita svarbi informacija

 

Tarybos sekretoriato vadovė                       (Parašas)         Virginija Kondratienė

                                     

Vyriausioji buhalterė (vyriausioji specialistė)   (Parašas)         Lolita Prielaidienė

 

Telefonas

210 71 61

Data

2003 01 30

 


Naujausi pakeitimai - 2010-01-28
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=24912&p_k=1