Tarybos posėdžiai 

2006 m. Tarybos posėdžiai


Pirmasis 2006 m. Tarybos eilinis posėdis įvyko sausio 25 d. Jame pristatytas Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu vietoj a. a. Vacio Miliaus Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. sausio 9 d. nutarimu (Žin., 2006, Nr. 5-139) paskirtas naujasis Tarybos narys Alfonsas Motuzas, svarstytas Tarybos šių metų darbo planas. Nutarta dalį numatytų uždavinių pavesti veikiančioms Tarybos laikinosioms ekspertų grupėms bei sudaryti naujas, jų veiklą nukreipiant institucijų, kurios rūpinasi etninės kultūros globa, išsaugojimu ir plėtra, sistemos optimizavimo bei programos "Tradicinė sodyba" (taikomieji etnologų tytrimai ir rekomendacijos) rengimo klausimams. Tarybos nariai taip pat išklausė Regioninių tarybų 2005 m. veiklos ataskaitų, buvo informuoti apie Tarybos drauge su Valstybine kultūros paveldo komisija rengiamą konferenciją "Lietuvos medinis paveldas", gvildeno kitus klausimus.
 
Antrasis Tarybos posėdis įvyko 2006 m. vasario 22 d. Jame diskutuota dėl tradicinių mugių koncepcijos, jų savitumo išsaugojimo galimybių, kalbėta apie šv. Kazimiero mugės, kaip galimai Lietuvą reprezentuojančio renginio, statuso. Aptarime dalyvavo kviestiniai svečiai - Kelmės rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialistė Aušra Kiškūnienė ir Vilniaus etninės veiklos centro vedėja Milda Ričkutė. Taip pat svarstyta Tarybos informaciniame leidinyje "Etninė kultūra" skelbtinų straipsnių koncepcija, aptarti kiti klausimai. Sudarytos dvi laikinosios ekspertų grupės. Į tradicinių mugių problemas gvildensiančios grupės sudėtį įeina Libertas Klimka, Virginija Kondratienė, Irena Regina Merkienė, Alfonsas Motuzas, Vida Šatkauskienė, Liudvika Trasykytė, Dalia Urbanavičienė. Šiems ekspertams pavesta parengti rekomendacijas dėl tradicinių mugių savitumo išsaugojimo bei pateikti jas Vilniaus miesto savivaldybei. Kita grupė ketina surengti susitikimą su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos fonduose sukauptų folkloro garso ir vaizdo įrašų išsaugojimo ir etninės kultūros idėjų sklaidos. Į šios laikinosios ekspertų grupės sudėtį įtraukti Marcelijus Martinaitis, Virginija Kondratienė, Inija Trinkūnienė, Dalia Urbanavičienė.
 
Trečiasis Tarybos posėdis įvyko 2006 m. kovo 22 d. Šiame posėdyje aptarti Nacionalinio tradicinės kultūros vertybių sąvado formavimo principai, gvildentos karių patriotinio auklėjimo programos įgyvendinimo gairės, nagrinėta Kauno tautinės kultūros centre susidariusi padėtis. Tarybos ekspertams pranešta apie pasitarimą su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto jaunimo reikalų komiteto nariais. Ekspertai išklausė I. R. Merkienės pozicijos dėl š. m. kovo 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyto Mokslo ir studijų institucijų mokslinės produkcijos formaliojo vertinimo metodikos projekto, kurį planuota svarstyti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje kovo 22 d. vyksiančiame seminare "Lituanistikos likimas Lietuvoje". Tarybos nariai sutartinai pritarė I. R. Merkienės nuomonei ir įgaliojo ją šiame seminare pareikšti Tarybos vardu. Be to, Taryba pritarė Tarybos laikinosios švietimo ir mokslo ekspertų grupės narių pastaboms ir siūlymams dėl Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projekto bei nutarė teikti juos Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. Posėdyje sudaryta Tarybos laikinoji Nacionalinio tradicinės kultūros vertybių sąvado ekspertų grupė, į kurios sudėtį įtraukti P. Kalnius, B. Kulnytė, A. Motuzas ir D. Urbanavičienė. Laikinosios ekspertų grupės, nagrinėsiančios šio sąvado sudarymo kriterijus bei spręsiančios kitus klausimus, narių gretas ateityje ketinama papildyti.
 
2006 m. balandžio 27-28 d. įvyko išvažiuojamasis Tarybos posėdis Rumšiškėse, kur Tarybos nariai dalyvavo mokslinėje praktinėje Konferencijos "Lietuvos medinis paveldas" akimirkoskonferencijoje "Lietuvos medinis paveldas" ir klausėsi dalyvių pranešimų. Konferenciją organizavo Valstybinė kultūros paveldo komisija, Etninės kultūros globos taryba, Kultūros ministerija, Lietuvos liaudies buities muziejus ir Kultūros paveldo departamentas. Konferencijos programą rasite čia (nuoroda paimta iš Valstybinės kultūros paveldo komisijos tinklalapio).
 
Penktasis Tarybos posėdis įvyko 2006 m. gegužės 29 d. Aptariant mokslinės praktinės konferencijos "Lietuvos medinis paveldas" rezoliuciją ir siekiant su tuo susijusios Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos įgyvendinimo apčiuopiamų rezultatų, nuspręsta surengti susitikimą su Valstybinės kultūros paveldo komisijos bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovais. Nutarta sudaryti parengiamąją darbo grupę, kuri įvertins į kultūros vertybių registrą įtrauktų etnografinių kaimų būklę ir parengs atitinkamą dokumentą. Į šią grupę savo kandidatūras pasiūlė Vygandas Čaplikas, Irena Regina Merkienė, Dalia Urbanavičienė, Rasa Vasiliauskienė ir Arnas Arlauskas. Eiliniame posėdyje taip pat gvildenta Rasos šventės Kernavėje situacija, nagrinėta etnokultūros laidų Lietuvos nacionalinėje televizijoje problema. Pastarasis klausimas bus svarstomas numatomame bendrame posėdyje kartu su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba. Be to, Tarybos pirmininkas supažindino Tarybos narius su Valstybės kontrolės atlikto 2005 m. Tarybos veiklos audito rezultatais, buvo paliesti kiti klausimai.
 
Abiejų tarybų susitikimas......vyko draugiškai ir sklandžiai Šis birželis Tarybos darbe išskirtinis - per vieną mėnesį numatyti du bendri posėdžiai su kitomis institucijomis. 2006 m. birželio 20 d. Tarybos nariai kartu su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba aptarė etnokultūros laidų Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje klausimus. Tarybos atstovus domino etninės kultūros sklaidos galimybės nacionalinio transliuotojo eteryje, jie pageidavo profesionalių laidų apie autentišką etninę kultūrą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų tinklelyje.
 
2006 m. birželio 28 d. įvyko bendras Tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos posėdis. Jame nagrinėti Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo bei kultūros paveldo vietovių (kaimo gyvenviečių) išsaugojimo klausimai, svarstytas Tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimo projektas, skirtas Lietuvos mediniam kultūros paveldui išsaugoti. Sprendimo projektą, kuriam posėdžio dalyviai pritarė bendru sutarimu, dar tobulins iš abiejų institucijų sudaryta darbo grupė (į jos sudėtį įeina Jonas Glemža, Gražina Drėmaitė, Romas Pakalnis, Algirdas Pilipavičius, Libertas Klimka, Liudvika Trasykytė ir Rasa Vasiliauskienė).
 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Taryba atostogauja, tad artimiausias eilinis Tarybos posėdis numatomas 2006 m. rugsėjo mėnesį.
 

Devintasis 2006 m. Tarybos posėdis įvyko spalio 31 d.  Jame išklausytas Tarybos nario Jono Rudzinsko pranešimas, kuriame buvo pateikti amatų plėtotės etnografiniuose regionuose perspektyvų analizės rezultatai, apžvelgtos problemos ir galimos išeitys. Po diskusijų šia tema nutarta, kad Žemės ūkio ministerijos rengiamoje “Kaimo turizmo ir amatų plėtojimo kaimo gyvenamosiose vietovėse 2007-2013 m. programoje” Taryba galėtų prisidėti rengdama siūlymus dėl amatų centrų steigimo vietų. Buvo nuspręsta per regionines tarybas gauti informacijos šiuo klausimu ir parengti raštus savivaldybėms dėl šių centrų steigimo. Taip pat posėdžio metu išklausytas prof. Irenos Reginos Merkienės pranešimas, apie etnokultūros dėstymą ir specialistų rengimą aukštosiose mokyklose. Nutarta, remiantis šio pranešimo medžiaga parengti siūlymus Rektorių konferencijai dėl situacijos pagerinimo. Taip pat nutarta, kad Taryba ateityje teiks patarimus Mokslo ir studijų fondui, kokios studijų kryptys galėtų būti palaikomos. Šio posėdžio metu buvo nuspręsta pritarti naujos kadencijos regioninių tarybų personalinių sudėčių sąrašams, nors jie ir nėra pilnai užbaigti. Numatyta 2007 m. skirti atskirą posėdį Lietuvos žemėlapio su etninių regionų tiksliomis ribomis patvirtinimui.   

 

Etninės kultūros globos tarybos (toliau Tarybos) ir Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau Aukštaitijos regioninės tarybos) bendras posėdis įvyko 2006 m gruodžio 4 d. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžyje.  Posėdžio metu buvo pristatyta Aukštaitijos regioninės tarybos 2006 metų veiklos ataskaita, aptartos regioninės tarybos veiklos reformos galimybės bei įvyko naujos sudėties Aukštaitijos regioninės tarybos pirmininko rinkimai. Buvo nuspręsta pateiktą Aukštaitijos regioninės tarybos ataskaitą papildyti pagal prioritetines veiklos kryptis. Nutarta kol kas nepatvirtinti siūlomo Aukštaitijos regiono skirstymo į penkis subregionus pagal apskričių ribas, tačiau dar kartą jį paanalizuoti ir apsvarstyti kito posėdžio metu. Aukštaitijos regioninės tarybos pirmininke dviejų metų kadencijai perrinkta Liudvika Trasykytė. Pritarus Aukštaitijos regioninės tarybos nariams, ji nusprendė tris kandidatus į pirmininko pavaduotojų postus siūlyti vėliau, kai susipažins su naujos sudėties regioninės tarybos nariais.

 

Paskutinysis 2006 m. Etninės kultūros globos tarybos (toliau Tarybos) posėdis įvyko gruodžio 27 d. Tarybos sekretoriate. Jo metu buvo pateikti ir apsvarstyti pasiūlymai ką būtų galima įtraukti į 2007-ųjų metų Tarybos veiklos planus. Buvo nutarta į šiuos planus įtraukti veiklas susijusias su studentų ir jaunimo etnologiniu švietimu, konferencijų, skirtų etnologinių problemų gvildenimui, rengimą, bendradarbiavimą su televizijomis, jaunimo organizacijomis, merais, kaimo turizmo verslininkais, aukštųjų mokyklų bei ministerijų atstovais, statybinių laidų rengėjais. Taip pat, nutarta skirti daug dėmesio Lietuvos kultūros materialaus ir nematerialaus paveldo kaupimui ir pervedimui į skaitmenines duomenų bazes, bei etnologinės būklės tyrimams.


Naujausi pakeitimai - 2007-04-26


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=63922&p_k=1