Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2013 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS


NUTARIMAS


DĖL 2013 METŲ ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PRIORITETŲ


SĄRAŠO PATVIRTINIMO


2012 m. gruodžio 11 d. Nr. TN-2

Vilnius
Įgyvendindama Etninės kultūros plėtros valstybinės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. ĮV-363 (Valstybės žinios, 2010-07-03, Nr. 79-4085) priemonių plano 5.1 punktą, Etninės kultūros globos taryba nutaria:


Patvirtinti 2012 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

  1. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas;
  2. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas;

  3. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose;

  4. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę.Tarybos pirmininkė

Dalia Urbanavičienė


Naujausi pakeitimai - 2013-04-05


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=132985&p_k=1