Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2009 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


 

2008 m. gruodžio 17 d. Nr. TN-1

VilniusVadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414), Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a:

Patvirtinti tokį 2009 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

  1. Etninės kultūros žinių sklaida visose Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų vidurinio mokslo grandyse, jų ugdymo programose; mokytojų kvalifikacijos etninės kultūros srityje tobulinimas; etnologijos studijų aukštosiose mokyklose ir kolegijose kokybė.

  2. Bendruomenių etninės socialinės ir kultūrinės veiklos skatinimas, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį savitumą, stiprinimas.

  3. Gyvuojančių tradicinės kultūros reiškinių (materialaus ir nematerialaus paveldo) išaiškinimo ir tęstinumo užtikrinimas, jų globos priemonių kūrimas etnografiniuose regionuose.

  4. Tradicinių amatų ir verslų, kulinarinio paveldo gaivinimas ir plėtra.

  5. Etninės kultūros pristatymas visuomenei, jos reprezentavimo svarba Lietuvos tūkstantmečio renginiuose ir kuriant Lietuvos įvaizdį užsienio šalyse.

  6. Tradicinės tekstilės moksliniai tyrimai ir jų skelbimas.
          Tarybos pirmininkas                                                                                              Libertas KlimkaNaujausi pakeitimai - 2009-08-20


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=82505&p_k=1