Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Valstybinės etnografinių kaimų išlikimo programos darbo grupės sudarymo"


2002 m. sausio 16 d. Nr. 4

Vilnius

Etninės kultūros globos taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo II skyriaus 8 straipsnio 2 dalimi, 2002 m. sausio 16 d. posėdyje nutaria:

1.Sudaryti darbo grupę Valstybinei etnografinių kaimų išlikimo programai parengti.

2. Darbo grupę suskirstyti į tris pogrupius: Gyvoji dvasinė kultūra, Tradiciniai amatai ir verslai, Tradicinis kraštovaizdis.

Valstybinės etnografinių kaimų išlikimo programos darbo grupės narių sąrašas:

Darbo grupės vadovas – Jonas Rudzinskas - Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas, Tautodailininkų sąjungos pirmininkas.

I. Gyvoji dvasinė kultūra

Pirmininkas – Vytautas Tumėnas – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus mokslo darbuotojas, daktaras.

Pogrupio nariai:

Rimantas Astrauskas – Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, Lietuvos muzikos akademijos Etnomuzikologijos katedros docentas, humanitarinių mokslų daktaras.

Jonas Rudzinskas – Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas, Tautodailininkų sąjungos pirmininkas.

Dalia Urbanavičienė – Lietuvos muzikos akademijos MI Etnomuzikologijos skyriaus vedėja, menotyros daktarė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvių etninės draugijos pirmininkė.

Virginija Kondratienė – Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotoja teisės klausimais.

Romualdas Povilaitis – Lietuvos žemės ūkio universiteto Kultūrologijos ir filosofijos katedros vedėjas, docentas, humanitarinių mokslų daktaras.

Angelė Vyšniauskaitė – etnologė, prof. habil. daktarė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Petras Kalnius – Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriaus vyr. mokslo darbuotojas, Etninės kultūros globos tarybos narys, daktaras.

II. Tradiciniai amatai ir verslai

Pirmininkas - Jonas Čaplikas – Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas, socialinių mokslų daktaras, docentas.

Pogrupio nariai:

Jonas Rudzinskas – Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas, Tautodailininkų sąjungos pirmininkas.

Mečislovas Treinys – Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras.

Virginija Žoštautienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamento direktorė.

Darius Vilimas – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir informacijos departamento vyriausiasis specialistas.

Arvydas Švirmickas – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotojas.

III. Tradicinis kraštovaizdis

Pirmininkas – Danielius Pivoriūnas – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus viršininkas, daktaras.

Pogrupio nariai:

Virgilijus Kačinskas – Kultūros vertybių apsaugos departamento Kultūros paveldo centro direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis architektas.

Nijolė Šatienė – Lietuvos ūkininkių draugijos tarybos narė, Biržų rajono savivaldybės tarybos narė, Šukionių kaimo bendruomenės pirmininkė.

Rasa Vasiliauskienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

Petras Kalnius - Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriaus vyr. mokslo darbuotojas, Etninės kultūros globos tarybos narys, daktaras.

 

Tarybos pirmininkas                                                               Rimantas Astrauskas


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=14137&p_k=1