Regioninių tarybų veikla 

2004 m. Mažosios Lietuvos tarybos veikla


2004 m. Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba glaudžiai bendradarbiavo su Pagėgių, Šilutės, Neringos, Jurbarko, Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėmis. Sprendžiant etninės kultūros globos problemas Mažosios Lietuvos regioninės tarybos nariams ypač padėjo Pagėgių savivaldybės meras K. Komskis bei Šilutės savivaldybės vicemerė S. Skutulienė. Į Regioninės tarybos veiklą noriai įsijungė Jurbarko savivaldybės Viešvilės seniūnas V. Kucinas bei Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas G. Bareikis. Organizuojant konferencijas didelės paramos, ypač švietėjiškos, Mažosios Lietuvos regioninė taryba sulaukė iš Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų ir Menų fakultetų darbuotojų.

 

Sprendžiant iškilusias etninės kultūros problemas regione Mažosios Lietuvos regioninės tarybos atstovai ne kartą susitiko su Tauragės apskrities viršininku A. Beišiu bei kitais administracijos darbuotojais. A. Beišys pritarė Mažosios Lietuvos regioninės tarybos ekspertų iniciatyvai Tauragės – Tilžės kelyje ties Lauksargiais pastatyti stogastulpį, žymintį ribą tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos. Aptarti kultūrinių renginių – Tauragės apskrities folkloro ansamblių sueiga ir Rasos (Joninių) šventė ant Rambyno kalno – organizavimo klausimai. Susitikimuose su Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Regioninės plėtros, Socialinių reikalų bei Švietimo ir kultūros departamentų specialistais kalbėta apie Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos tikslus ir uždavinius bei jų įgyvendinimą, aptartas projekto "Pažink savo kraštą – Mažąją Lietuvą" vykdymas. 

 

2004 m. vasario 28 d. Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba kartu su Šilutės ūkininkių draugija surengė pamario kaimo moterų sueigą "Branginkime savo papročius, dorovę ir moralę".

 

Mažosios Lietuvos regioninė tarybos narė R. Jokubaitytė organizavo regioninę konferenciją "Į Europą su savo kraičiu", kuri įvyko 2004 m. kovo 26 d. Renginio  tikslas – skatinti jaunimą domėtis krašto istorija, tradicijomis, papročiais, materialiniu ir dvasiniu paveldu.

 

2004 m. gegužės 1 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko tarpregioninės varžytuvės "Į Europą su savo kraičiu", kurias organizavo Tėviškės pažinimo fondas ir laikraštis "Gimtinė". Renginys skirtas stojimui į Europos Sąjungą. Į šį renginį buvo kviečiamos komandos iš 4 Lietuvos regionų. Etninės kultūros globos tarybos specialistės Mažosios Lietuvos regionui R. Jokubaitytės rūpesčiu į varžytuves atvyko ir 5-oji komanda iš Mažosios Lietuvos. Šį regioną atstovavo Šilutės I-os gimnazijos komanda, kuri tarp 5 regionų buvo pripažinta geriausia.

 

2004 m. birželio 19 d. Rusnėje įvyko Lietuvos bendruomenių sąskrydis. Šį renginį Mažosios Lietuvos regioninė taryba organizavo kartu su Lietuvos ūkininkių draugija. Sąskrydžio dalyviams papasakota apie Mažosios Lietuvos tradicinio kraštovaizdžio, papročių, dainų ir šokių bei įvairių amžių tautinių drabužių ypatumus.

 

2004 m. birželio 23 d. Mažosios Lietuvos regioninės tarybos nariai R. Jokubaitytė, G. Kimbrienė, V.Kondratienė, G. Skipitienė, S. Skutulienė, J. ir I. Trinkūnai aktyviai dalyvavo rengiant Rasos (Joninių) šventę ant Rambyno kalno. Renginio tikslas – atgaivinti užmirštas Rasos (Joninių) šventės tradicijas. J. ir I. Trinkūnai parengė šventės scenarijų, kuris pateiktas Pagėgių savivaldybei ir ne kartą svarstytas su Šilutės ir Pagėgių savivaldybės vadovais, tačiau rengiant šventę jos organizatoriai tik iš dalies įgyvendino Tarybos ekspertų parengtą šventės projektą.

2004 m. liepos 6 d. Mažosios Lietuvos regioninės tarybos nario, Švėkšnos seniūno A. Šepučio iniciatyva Švėkšnos seniūnijoje Žagatpurvių kaime atidengtas stogastulpis, žymintis ribą tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos. Tai ne tik informacinis statinys, poilsio aikštelė, bet ir istorinis praeities akcentas, simbolizuojantis Mažosios Lietuvos krašto istorinę praeitį.

Regioninės tarybos posėdžiai

Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba 2004 m. surengė 3 posėdžius ir 1 pasitarimą.

2004 m. sausio 27 d. Juknaičiuose surengtas Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis. Mažosios Lietuvos regioninės tarybos narė V. Kondratienė supažindino su Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo galimybėmis pagal Etninės kultūros globos tarybos ekspertų pateiktus siūlymus. Pristatė Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos vykdymo eigą. Mažosios Lietuvos regioninės tarybos narys V. Šimėnas iškėlė regioninių kultūros centrų kūrimo klausimą, nes Tauragės apskritis, kuriai priklauso Pagėgių savivaldybė, neturi kultūros centro. Mažosios Lietuvos regioninės tarybos  nariai J. Trinkūnas ir I. Trinkūnienė pristatė parengtą Rasos (Joninių) šventės scenarijaus projektą. Posėdžio metu aptarta šventės rengimo organizavimo eiga. 

2004 m. kovo 19 d. Pagėgių savivaldybėje įvyko pasitarimas "Rasos (Joninių) šventės organizavimas ir tradicijų atgaivinimas ant Rambyno kalno". Kartu su savivaldybės meru K. Komskiu ir kultūros darbuotojais aptarti šventės organizaciniai reikalai. Mažosios Lietuvos regioninės tarybos narė N. Sliužinskienė pasiūlė prisiminti ant Rambyno kalno vykstančias Dainų šventes, kurias būtų galima suderinti su Rasos švente. Pritarta R. Sliužinsko siūlymui 2004 m. gegužės 25 d. kartu su Klaipėdos universitetu surengti konferenciją apie Rasos (Joninių) šventės tradiciją ir papročius. Nutarta organizuoti tęstinį projektą "Pažink savo kraštą, kuriame gyveni, – Mažąją Lietuvą".

2004 m. spalio 7 d. Šilutės rajono savivaldybėje įvyko Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis, kuriame išklausytaMažosios Lietuvos regiono atstovės Etninės kultūros globos taryboje V. Kondratienės ataskaita už 2004 metus. V. Kondratienė pažymėjo, kad atstovaujant Mažosios Lietuvos regiono interesus, buvo atlikti šie pagrindiniai darbai: susitikime su Lietuvos radijo ir televizijos vadovais atkreiptas dėmesys į tai, kad laidoje "Krašto garbė", be 4 etnografinių regionų atstovų, turėtų dalyvauti ir Mažosios Lietuvos regiono atstovas; žurnale "Justitia" paskelbta publikacija, kurioje remiantis ES valstybių patirtimi siūloma suskirstyti Lietuvą į 5 regionus (Aukštaitiją, Dzūkiją, Mažąją Lietuvą, Suvalkiją (Sūduvą), Žemaitiją); inicijuotas M. Mažvydo paminklo perdavimas Mokslo akademijos bibliotekai. Posėdžio metu Mažosios Lietuvos regioninės tarybos nariai akcentavo, kad visuomenės informavimo priemonės mažai dėmesio skiria penktam Lietuvos regionui – Mažajai Lietuvai. Šis regionas vis dar tapatinamas su Žemaitija. Posėdyje išklausyta Mažosios Lietuvos regioninės tarybos pirmininkės G. Kimbrienės ataskaita už 2003 ir 2004 m. Regioninės tarybos darbą. Ataskaitai pritarta. Išklausius ataskaitą, Mažosios Lietuvos regioninės tarybos pirmininke naujai kadencijai pakartotinai išrinkta G. Kimbrienė. Posėdyje patikslintas Mažosios Lietuvos regioninės tarybos narių sąrašas.

2004 m. gruodžio 10 d. Klaipėdos universitete surengtas Mažosios Lietuvos regioninės tarybos posėdis, kuriame svarstytas nario delegavimo į Etninės kultūros globos tarybą klausimas. V. Kondratienei atsisakius Taryboje atstovauti Mažosios Lietuvos regioną, nutarta į Tarybą deleguoti Mažosios Lietuvos regioninės tarybos pirmininko pavaduotoją N. Sliužinskienę.

Konferencijos ir seminarai

2004 m. gegužės 25 d. Bitėnuose, Martyno Jankaus muziejuje Mažosios Lietuvos regioninė taryba kartu su Klaipėdos universitetu surengė teorinę–praktinę konferenciją "Mažosios Lietuvos kultūros atodangos – Rambynas". Konferencijoje prisimintos švenčių ant Rambyno kalno tradicijos, istoriniai akcentai. Pranešimus skaitė Mažosios Lietuvos regioninės tarybos nariai R. Sliužinskas ("Tradicinės šventės samprata kultūros antropologijos kontekste") ir  N. Sliužinskienė ("Tradicinių švenčių rengimo problematika kaimo ir miesto tradicijų sandūroje"), R. Jokubaitytė pasidalino prisiminimais apie švenčių ant Rambyno kalno organizavimą 1982-1988 m.

 

2004 m. gruodžio 10 d. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įvyko mokslinė konferencija "Lietuvininkai ir lietuviai. Etninė kultūra". Pranešimus skaitė Mažosios Lietuvos regioninės tarybos nariai R. Balsys ("Dėl barstukų ir markopolių kilmės bei funkcijų") ir R. Sliužinskas ("Priekulės apylinkių  liuteroniškosios giesmės: tradicinių melodijų ypatybės").


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=39923&p_k=1