Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl etnologijos specialistų poreikio ir studijų kokybės"


2007 m. spalio 24 d. Nr. TN-6

Vilnius

         Vykdydama Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2003, Nr. 60-2725) ir Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. X-818 (Žin., 2006, Nr. 102-3939), bei apsvarsčiusi etnologijos specialistų poreikio ir jų studijų kokybės problemas, Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a:

         Siūlyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijai:

        1. Atsižvelgiant į valstybės poreikius, etninės kultūros dalykus efektyviau integruoti į aukštojo mokslo ir studijų sistemą, kad žinios būtų panaudojamos ne tik mokslo tiriamajam darbui, bet ir švietimo reikmėms, diplomatinei veiklai, kultūros, verslo ir bendros regioninės plėtros reikalams;

        2. Etninės kultūros žinias paminėti bendrojo išsilavinimo standartuose;

       3. Reformuojant aukštojo mokslo sistemą, iš esmės sustiprinti etnologinių studijų kokybę, steigiant aukštosiose mokyklose praktikumus bei laboratorijas, skirtas tradicinių technologijų tyrimams ir etnokultūrinių studijų praktiniams darbams;

       4. Teikti prioritetą ilgalaikiams asocijuotiems su aukštosiomis mokyklomis kultūros ir verslo projektams, kuriuose numatoma tikslinė stipendija kryptingoms personalinėms etninės kultūros ir etnologijos studijoms, taip pat studijoms, siejamoms su muziejine ir kraštotyrine praktika;

       5. Visose aukštosiose mokyklose sudaryti galimybes studentams išklausyti tautos ir valstybės istorijos kursą.

 

 

       Tarybos pirmininkas                                                                           Libertas Klimka

 


Naujausi pakeitimai - 2009-08-20


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=73652&p_k=1