Regioninių tarybų veikla 

Regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatai


PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2010 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. TN-1,

2011 m. kovo 8 d. nutarimo Nr. TN-1 redakcija


REGIONINIŲ ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBŲ

Bendrieji NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


 1. Regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau – regioninės tarybos) yra Etninės kultūros globos tarybos (toliau – Taryba) padaliniai, veikiantys Lietuvos etnografiniuose regionuose (toliau – regionai) – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje, Mažojoje Lietuvoje. Pagrindinė regioninių tarybų paskirtis – padėti Tarybai spręsti strateginius etninės kultūros globos, plėtros ir politikos klausimus regione.

2. Regioninės tarybos savo veikloje vadovaujasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414), Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais LR Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Žin., 2004, Nr. 165-6027), Tarybos darbo reglamentu, patvirtintu Tarybos nutarimu Nr. TN-3 2009 m. gruodžio 15 d., šiais Nuostatais, regioninės tarybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Regioninių tarybų pavadinimai ir jų trumpiniai: Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba (Aukštaitijos taryba), Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba (Dzūkijos (Dainavos) taryba), Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba (Suvalkijos (Sūduvos) taryba), Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba (Žemaitijos taryba), Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba (Mažosios Lietuvos taryba).


II. REGIONINIŲ TARYBŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


4. Regioninių tarybų tikslas – įtakoti visapusišką etninės kultūros globą ir plėtrą etnografiniame regione, laiduojančią regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą.

5. Svarbiausi regioninių tarybų uždaviniai:

5.1. atlikti eksperto ir patarėjo vaidmenį sprendžiant strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus regione;

5.2. užtikrinti Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą regione;

5.3. padėti Tarybai prižiūrėti, optimizuoti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione;

5.4. teikti Tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos regione klausimais;

5.5. padėti regione veikiančioms savivaldos institucijoms ir kitiems administraciniams dariniams spręsti etninės kultūros globos klausimus.

6. Regioninės tarybos, vykdydamos joms pavestus uždavinius:

6.1. renka informaciją, analizuoja ir vertina pagrindines etninės kultūros vertybių kaupimo, apsaugos ir tyrimų kryptis, gyvosios tradicijos palaikymo ir sklaidos būklę etnografiniame regione;

6.2. nagrinėja etnografiniame regione esančių savivaldybių bei veikiančių visuomeninių organizacijų, privačių asmenų parengtus etninės kultūros plėtros programas ir projektus, teikia savo išvadas ir pasiūlymus Tarybai, savivaldos ir valstybinėms institucijoms;

6.3. skatina regiono institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant valstybines programas, susijusias su etninės kultūros globa.


III. REGIONINIŲ TARYBŲ TEISĖS IR PAREIGOS


7. Regioninės tarybos, įgyvendindamos joms pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

7.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš regiono administracijos ir savivaldybių informaciją, statistinius duomenis, dokumentus, projektus ir kitą medžiagą, būtiną kvalifikuotoms išvadoms parengti;

7.2. kviesti į savo posėdžius valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijų atstovus, svarstant su jų kompetencijos sritimis susijusius klausimus, dalyvauti šių institucijų posėdžiuose, kai juose nagrinėjami regiono etninės kultūros valstybinės globos klausimai;

7.3. siūlyti Tarybos kandidatus nacionalinėms ir valstybinėms premijoms gauti už nuopelnus puoselėjant etninės kultūros tradicijas regione;

7.4. sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems etninės kultūros klausimams regione spręsti;

7.5. nuolat informuoti Tarybą ir visuomenę apie etninės kultūros valstybinės globos politikos įgyvendinimo būklę ir problemas regione;

7.6. sudaryti laikinas ekspertų grupes etninės kultūros globos problemoms regione nagrinėti, į šias grupes pasitelkiant specialistus ir ne iš regioninės tarybos narių;

7.7. skelbti regioninėje žiniasklaidoje regioninės tarybos nutarimus ir kitą informaciją apie regioninės tarybos veiklą;

7.8. savo vardu teikti juridiniams ir fiziniams asmenims raštus pagal Tarybos pirmininko patvirtintą tvarką;

7.9. kiekviena regioninė taryba kasmet teikia savo veiklos ataskaitas Tarybai, taip pat informuoja visuomenę apie etninės kultūros globą bei plėtrą regione.


IV. REGIONINIŲ TARYBŲ STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS


 8. Kiekvieną regioninę tarybą sudaro ne mažiau kaip 14, bet ne daugiau kaip 30 narių, išmanančių etninę kultūrą ir jos sklaidos sritis. Narius į regioninę tarybą deleguoja etnografiniame regione veikiančios valstybinės institucijos ir visuomeninės organizacijos. Regioninė taryba ne mažiau kaip 3 mėnesiai prieš savo kadencijos pabaigą aptaria ir numato valstybines institucijas bei visuomenines organizacijas, kurios deleguotų savo atstovus į regioninę tarybą, sudaro jų sąrašą ir teikia tvirtinti Tarybai. Organizacinį naujosios kadencijos regioninės tarybos sudarymo darbą atlieka Tarybos sekretoriato specialistas, aptarnaujantis regioninę tarybą.

9. Personalinę kiekvienos regioninės tarybos sudėtį tvirtina Taryba. Regioninės tarybos narių įgaliojimo laikas – ketveri metai.

10. Regioninės tarybos sudarymą organizuoja ir pirmąjį posėdį rengia Taryba.

11. Kiekviena regioninė taryba:

11.1. skiria į Etninės kultūros globos tarybą savo atstovą;

11.2. renka 2 metams iš savo narių regioninės tarybos pirmininką ir teikia tvirtinti Tarybai;

11.3. tvirtina regioninės tarybos pirmininko teikimu jo pavaduotoją (pavaduotojus);

11.4. svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus.

12. Regioninė taryba ir jos sudarytos ekspertų grupės savo darbą organizuoja pagal Etninės kultūros globos tarybos patvirtintą reglamentą. Siūlymai dėl regioninės tarybos darbo reglamento pakeitimo priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip pusė regioninės tarybos narių.

13. Regioninės tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas (-ai) laikomas (-i) išrinktu (-ais), jei už jį (juos) balsavo ne mažiau kaip pusė visų Regioninės tarybos narių.

14. Regioninės tarybos pirmininkas gali eiti šias pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

15. Regioninės tarybos pirmininkas:

15.1. vadovauja regioninei tarybai, organizuoja jos darbą ir atsako už jos veiklą;

15.2. pirmininkauja regioninės tarybos posėdžiams ir atsako už jos veiklą bei priimtus sprendimus;

15.3. parašu tvirtina regioninės tarybos nutarimus;

15.4. atstovauja regioninei tarybai;

15.5. informuoja regioninę tarybą apie veiklą tarp posėdžių;

15.6. prireikus įgalioja kitą regioninės tarybos narį atstovauti regioninei tarybai;

15.7. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Etninės kultūros globos tarybai už regioninės tarybos darbą.

16. Kai regioninės tarybos pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, šių Nuostatų 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 punktuose nurodytas funkcijas atlieka vienas iš regioninės tarybos pirmininko pavaduotojų.

17. Pirmininko pavaduotojai gali kuruoti atskiras etninės kultūros sritis arba regiono teritorijas.

18. Regioninės tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Regioninės tarybos nariai pareigas atlieka nenutraukdami savo darbo santykių pagrindinėje darbovietėje.

19. Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas kiekvienai regioninei tarybai skiria etatinį Tarybos sekretoriato darbuotoją – specialistą, padedantį organizuoti darbą regione. Jis yra tiesiogiai pavaldus Tarybos pirmininkui ir atskaitingas regioninei tarybai. Jis atsako už regioninei tarybai perduotą materialinį turtą, regioninės tarybos dokumentų tvarkymą bei savalaikį jų pateikimą Tarybos sekretoriatui.

20. Regioninės tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu per posėdžius. Kai kurie regioninės tarybos nutarimai skubos tvarka gali būti priimami ir tarp posėdžių, atlikus visų jos narių apklausą elektroniniu paštu.

21. Regioninės tarybos nariui netekus įgaliojimų, kvorumas skaičiuojamas pagal realų regioninės tarybos narių skaičių.

22. Regioninės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė regioninės tarybos narių. Jeigu dalyvauja mažiau kaip pusė regioninės tarybos narių, rengiamas regioninės tarybos pasitarimas. Regioninės tarybos posėdžiai yra vieši ir vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

23. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų regioninės tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra regioninės tarybos pirmininko balsas.

24. Neeilinis regioninės tarybos posėdis gali būti rengiamas pasiūlius regioninės tarybos pirmininkui arba 1/3 regioninės tarybos narių. Apie neeilinius regioninės tarybos posėdžius visiems jos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 5 dienas elektroniniu paštu.

25. Kartą per metus kiekvienoje regioninėje taryboje rengiamas išplėstinis posėdis, kuriame dalyvauja Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas, kiti Tarybos nariai ir kitų regioninių tarybų atstovai. Posėdyje svarstoma regioninės tarybos metinė veiklos ataskaita, kuri Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatui pateikiama likus vienai savaitei iki išplėstinio posėdžio.

26. Visi regioninės tarybos posėdžio svarstymui siūlomi projektai ir dokumentai pateikiami raštu arba elektroniniu paštu regioninės tarybos etatiniam specialistui likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki regioninės tarybos posėdžio.

27. Regioninės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro regioninės tarybos pirmininkas, nariams ji pateikiama elektroniniu paštu likus 5 dienoms iki posėdžio. Regioninė taryba gali keisti darbotvarkę paprasta posėdyje dalyvaujančių regioninės tarybos narių balsų dauguma.

28. Prireikus į regioninės tarybos posėdžius kviečiami specialistai, suinteresuotų įstaigų atstovai.

29. Parengtas posėdžio protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas regioninės tarybos nariams, kurie per 3 dienas gali pareikšti savo pastabas. Patvirtintas regioninės tarybos posėdžio protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas Tarybai.

30. Regioninės tarybos dokumentai rengiami ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

31. Apie regioninės tarybos nutarimus ir ekspertų grupių išvadas informuojamos institucijos, susijusios su nutarimo turiniu.


V. REGIONINIŲ TARYBŲ NARIAI


32. Tarybos nariai privalo dalyvauti regioninės tarybos posėdžiuose.

33. Jeigu regioninės tarybos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo trijuose posėdžiuose iš eilės, regioninė taryba kreipiasi į tą narį išrinkusią ar paskyrusią instituciją dėl jo atšaukimo ir naujo eksperto skyrimo į regioninę tarybą. Negalėdamas dalyvauti posėdyje, narys informuoja regioninės tarybos pirmininką, nurodydamas priežastį.

34. Regioninės tarybos narys turi teisę:

34.1. siūlyti sušaukti neeilinį regioninės tarybos posėdį;

34.2. siūlyti įrašyti į Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą;

34.3. teikti siūlymus etninės kultūros globos klausimais;

34.4. dalyvauti ekspertų grupių darbe;

34.5. susipažinti su regioninės tarybos ir Tarybos protokolais ir nutarimais, ekspertų grupių išvadomis.


VI. REGIONINIŲ TARYBŲ LĖŠOS


35. Taryba skiria kiekvienos regioninės tarybos darbui reikalingas lėšas, kurias sudaro:

35.1. lėšos iš Tarybos biudžeto;

35.2. Lietuvos Respublikos ir užsienio juridinių bei fizinių asmenų tikslinės lėšos;

35.3. kitos teisėtu būdu įgytos tikslinės lėšos.

36. Už panaudotas lėšas regioninė taryba pateikia ataskaitą Tarybos sekretoriatui.


Naujausi pakeitimai - 2012-09-12
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=93848&p_k=1