Tarybos posėdžiai 

2008 m. Tarybos posėdžiai


Bendras Etninės kultūros globos tarybos (toliau-Tarybos) ir Tarybos sekretoriato darbuotojų posėdis įvyko 2008 m. sausio 30 d. Jame dalyvavo svečiai: Darius Ramančionis (Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojas), Vaclovas Mikailionis (nepriklausomas redaktorius), Rimantas Sliužinskas (Klaipėdos universiteto profesorius), Albinas Vaičiūnas (Suvalkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narys).
Svarstyta: 1) Tradicinės kaimo architektūros rekomendacijų (toliau rekomendacijos) publikavimo eiga; (V. Mikailionis); 2) Regioninių etninės kultūros globos tarybų ataskaitų pristatymas (Liudvika Trasykytė, Vygandas Čaplikas, Regina Jokubaitytė, Danguolė Micutienė ir D. Ramančionis); 3) konkurso sąlygos sukūrimui mokymo priemonių ir kompiuterinių žaidimų, skirtų etninei kultūrai pažinti (pirm. Libertas Klimka); 4) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikinio folkloro archyvo patalpų rekonstravimo problemos (Dalia Urbanavičienė); 5) einamieji reikalai.
Nutarta: 1) parengtas Mažosios Lietuvos rekomendacijas papildyti sisteminiais brėžiniais ir praktiniais patarimais bei priartinti prie kitų keturių rekomendacijų stiliaus ir turinio; padidinti numatytą rekomendacijų tiražą; 2) tvirtinti pateiktas Tarybos regioninių tarybų 2007-ųjų metų ataskaitas; 3) konkursą skelbti per Ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą; konkurso sąlygose numatyti, kad Taryba įsipareigoja rekomenduoti idėjos projektą leidybai; 3) Taryba įsipareigojo sudaryti komisiją ir surengti jos susitikimą su LMTA vadovybe dėl LMTA folkloro archyvo patalpų rekonstravimo; 5) Taryba išreiškė pritarimą Nacionalinei humanitarinių mokslų programai; nutarė prisidėti prie Lietuvos Sąjūdžio 20-mečio paminėjimo; siekti, kad Stasio Šilingo vardu būtų pavadinta Vilniaus Žvėryno gimnazija; siekti, kad artėjančių „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos Tūkstantmečio renginių ceremonialuose būtų daugiau etniškumo; pasirūpinti naujos nominacijos, skirtos etnokultūrinėje veikloje aktyviausiems mokytojams, įsteigimu.

Antrasis šių metų Etninės kultūros globos tarybos ir Tarybos sekretoriato darbuotojų posėdis įvyko 2008 m. vasario 27 d. Posėdžio dienotvarkėje: 1) EKG tarybos ataskaitos už 2007 metus tvirtinimas; 2) informacija apie Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektus 2008-iems metams; 3) Vakarų Aukštaitijos tradicinės kaimo architektūros leidinio pristatymas; 4) einamieji reikalai.
Nutarta: tvirtinti EKG tarybos ataskaitą už 2007 metus; kitą bendrą EKG tarybos ir tarybos specialistų regionams posėdį skirti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo savivaldybėse rezultatų aptarimui; kreiptis į LR Vyriausybės įgaliotinius prašant patikrinti, kaip savivaldybėse vykdoma Etninės kultūros plėtros valstybinė programa; surengti išvažiuojamus posėdžius į etnokultūriniu požiūriu problemines savivaldybes, siekiant pagerinti situaciją jose. Taip pat nutarta rengiamuose Dzūkijos, Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Žemaitijos regionų tradicinės kaimo architektūros leidiniuose atsižvelgti į šio posėdžio metu išsakytas pastabas išėjusiam iš spaudos Vakarų Aukštaitijos tradicinės kaimo architektūros leidiniui; Tarybos darbo grupės, kurios pradėjo savo veiklą 2007-siais metais, įpareigotos tęsti savo veiklą 2008-siais metais, užbaigti pradėtus darbus ir inicijuoti naujus; Lietuvos liaudies kultūros centras įsipareigojo parengti plakatą tautinio kostiumo tema, skirtą bendrojo lavinimo mokykloms.

Trečiasis 2008 metų Etninės kultūros globos tarybos (toliau-Tarybos) ir Tarybos sekretoriato darbuotojų posėdis įvyko kovo 26 d. Posėdyje plačiau apžvelgtas Etninės kultūros plėtros valstybinės programos (koordinuojamos Tarybos kartu su LR Kultūros ministerija) vykdymo 2007 metais savivaldybėse apibendrinimas (pranešėja Tarybos narė Irena Seliukaitė), aptartas leidinio „Etninė kultūra 2007“ turinys (pristatė Tarybos pirmininkas Libertas Klimka) bei einamieji klausimai.
Nutarta įpareigoti Kultūros ministeriją ir Etninės kultūros globos tarybą iki šių metų balandžio vidurio parengti ir visoms savivaldybėms išsiųsti raštą su institucijų, kurios rūpinasi etninės kultūros globa, išsaugojimu ir plėtra, sąrašu; pranešėja I. Seliukaitė įsipareigojo patikslinti lentelių, siunčiamų savivaldybėms apie Programos vykdymą, pildymo tvarką; Regioninės tarybos įpareigotos efektyviau koordinuoti Programos vykdymą savivaldybėse. Taip pat posėdyje pritarta siūlymams dėl leidinio „Etninė kultūra 2007“ turinio pagerinimo; nutarta ateityje žurnalo dalį straipsnių recenzuoti bei nustatyti jų mokslinį statusą. Tarybos pirmininkas įsipareigojo gauti išsamesnę informaciją apie Kultūros kongreso organizavimą, etninės kultūros klausimų sklaidą jo darbe.

Bendras Etninės kultūros globos tarybos ir jos padalinio - Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2008 m. balandžio mėn. 11 d. Telšių r. savivaldybės salėje. Posėdyje dalyvavo 13 Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos narių, 13 Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestieji asmenys - dvidešimt atstovų iš Žemaitijos regiono savivaldybių.
Svarstyta: 1) etninės kultūros specialistų veiklos būtinybė Savivaldos institucijose (pranešėja - Tarybos narė Irena Seliukaitė); 2) Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos funkcijos (pranešėjas – Tarybos pirmininkas prof. Libertas Klimka); 3) einamieji klausimai.
Nutarta: 1) Etninės kultūros globos taryba ir Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba bendrom pastangom sieks, kad savivaldybėse dirbtų etatiniai etninės kultūros specialistai; 2) įpareigoti Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybą siekti, kad prie Savivaldybių Kultūros skyrių būtų įkurtos Etninės kultūros koordinacinės tarybos; 3) kreiptis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją dėl parengto Lietuvių etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje strategijos projekto įteisinimo.

Eilinis Tarybos posėdis įvyko 2008 m. gegužės 28 d. Posėdžio svečias - Loreta Sungailienė, Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro poskyrio vyriausioji specialistė. Svarstyta : 1) Tradicinės kultūros vertybių sąvado metodika (pristatė Vida Šatkauskienė ir Loreta Sungailienė); 2) Tarybos laikinųjų darbo grupių ataskaitos; 3) Vilniaus m. viešųjų erdvių įprasminimas (pristatė Libertas Klimka).
Nutarta : 1) pritarti pirminiam Tradicinės kultūros vertybių sąvado metodikos projektui; suformuoti Tarybos darbo grupę, skirtą užbaigti rengti Tradicinės kultūros sąvado metodiką, derinti sąvadą su visais šiuo metu egzistuojančiais registrais ir kt.; šios darbo grupės pagrindą sudaryti iš Tarybos Nematerialaus kultūros paveldo ir registro kūrimo darbo grupės narių; 2) iš esmės pritarti Tarybos Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų darbo grupės parengtiems Tradicinių mugių atrankos principų, kriterijų ir rekomendacijų (adresatas - tradicines muges sertifikuojanti tarnyba) bei rašto Dėl tradicinių mugių išsaugojimo ir puoselėjimo Vilniaus mieste (adresatas - Vilniaus m. savivaldybė) projektams; pataisyti juos pagal išsakytas pastabas; 3) pritarti prof. Liberto Klimkos pasiūlymui dėl kai kurių koplytėlių, senąsias miesto ribas žyminčių vartų stulpų ir senamiesčio arkų atstatymo Vilniaus miesto viešosiose erdvėse; pasiūlymą teikti Vilniaus m. savivaldybei.

Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2006 m. birželio 27 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Posėdyje: 1) išklausytas ir aptartas Tarybos narės, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorės Birutės Kulnytės pranešimas apie etnografinių fondų saugojimo muziejuose problemas; 2) pristatyti nauji Tarybos leidiniai: „Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra“ ir „Suvalkijos tradicinė kaimo architektūra“ (pristatė redaktorius Vaclovas Mikailionis); 3) apsvarstytos Vilnijos draugijos bei Lietuvių etninės kultūros draugijos pateiktos pastabos Valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ; 4) aptarti einamieji reikalai.
Nutarta: 1) reikalinga parengti rekomendacinio pobūdžio medžiagą, tinkamai sisteminančią muziejuose saugomus etnografinius rinkinius; 2) Tarybos nariai įpareigoti Tarybos sekretoriatui teikti pastabas Tarybos leidiniams „Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra“ ir „Suvalkijos tradicinė kaimo architektūra“; 3) pritarti Vilnijos draugijos bei Lietuvių etninės kultūros draugijos pastaboms, pateiktoms Valstybinės kalbos įstatymo projektui; 4) pritarti idėjai išleisti etnoarchitekltūros rekomendacijas, skirtas Lazdijų rajonui ir Punsko kraštui bei pritarti Tarybos leidinio „Etninė kultūra“ priedo „Tautos metai“ leidybai.

Bendras Etninės kultūros globos tarybos ir Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2008 m. spalio 2 d. Lietuvos etnokosmologijos muziejuje Kulionių kaime Molėtų rajone. Svarstyta: 1) etninės kultūros problemos ir aktualijos Aukštaitijos regione; 2) Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau-AREKGT) narių keitimas; 3) kiti klausimai.
Nutarta: 1) raštu kreiptis į Savivaldybių asociaciją dėl etninės kultūros specialisto poreikio savivaldybėse; 2) pritarti, kad į AREKGT vietoj Sigutės Mudinienės būtų įtraukta Ignalinos kultūros centro Etnokultūros filialo specialistė Marija Kirkienė, o vietoj Astos Sieliūnienės - Visagino savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Dalia Savickaitė.

Bendras išvažiuojamasis Etninės kultūros globos tarybos ir Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau-ŽREKGT) posėdis įvyko 2008 m. lapkričio 6 d. Raseinių kultūros centre. Posėdyje dalyvavo ne tik Tarybos ir ŽREKGT nariai, bet ir Tarybos specialistai regionams bei Raseinių rajono savivaldybės atstovės: mero pavaduotoja Gitana Rašimienė bei atstovė ryšiams su visuomene Daina Sutkevičienė.
Svarstyta: 1) etninės kultūros plėtros vystymo probemos Raseinių rajone bei visame Žemaitijos regione; 2) leidinio "Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra" pristatymas; 3) einamieji reikalai.
Nutarta: 1) ŽREKGT, atsižvelgdama į šio posėdžio metu išsakytas mintis, parengs raštą savo regiono savivaldybėms dėl etninės kultūros specialisto etato reikalingumo; ŽREKGT surengs diskusiją, skirtą aptarti, kaip regiono etninę kultūrą sujungti su verslu; sieks, kad regione būtų ruošiami ir fondams teikiami reikalingi, kokybiški projektai; 2) sieks, kad leidinys "Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra" pasiektų suinteresuotus asmenis; 3) ŽREKGT gruodžio mėnesio pradžioje organizuos susitikimą su Žemaitijos regiono savivaldybių etninės kultūros specialistais ar su asmenimis, įgaliotais koordinuoti etninę kultūrą, skirtą parengti Žemaitijos regiono etnokultūrinės veiklos planą 2009 metams.
Posėdžio nuotraukos >>>


Naujausi pakeitimai - 2010-01-07


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=84842&p_k=1