Regioninių tarybų veikla 

2004 m. Aukštaitijos tarybos veikla


2004 m. Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba, siekdama spręsti etninės kultūros ugdymo problemas, Pasvalio etnokultūros klubui "Piliakalnis" padėjo parengti projektą, skirtą vaikų etninei stovyklai surengti.

 

2004 m. kovo 22 d. Aukštaitijos regioninės tarybos narė V. Vasiliauskaitė lankėsi Utenos apskrities viršininko administracijoje. Susitikime su Utenos apskrities Kultūros, sporto ir turizmo departamento vedėja V. Krasauskiene ir vyriausiuoju specialistu G. Griciumi buvo aptartos etninės kultūros problemos Utenos apskrityje, etninės kultūros projektų finansavimas, svarstytos galimybės sudaryti bendrą (kartu su Panevėžio ir kitomis apskritimis) Aukštaitijos etninės kultūros plėtros programą – Utenos apskrityje daugiau plėtoti kaimo turizmą, etnografinių kaimų išlikimą, kulinarinį paveldą, Panevėžio apskrityje – gyvosios tradicijos tęstinumą.

 

2004 m. balandžio 15 d. Švenčionių  Nalšios muziejuje Aukštaitijos regioninės tarybos atstovės V. Vasiliauskaitė ir V. Stanevičienė susitiko su Švenčionių savivaldybės tarybos Kultūros komiteto nare M. Andrulioniene, Švenčionių rajono kultūros skyriaus vedėja D. Vigeliene, paminklotvarkininke G. Geniušiene ir svarstė etninės kultūros objektų – Kretuono, Mėžionių, Modžiūnų, Vidutinės etnografinių kaimų ir šalia jų esančių archeologijos, gamtos, istorijos paminklų, tradicinio kraštovaizdžio pritaikymo, vykdant ilgalaikę etnografinių kaimų išlikimo programą, galimybes. Analizuotos Mėžionių etnografinio kaimo koplyčių, esančių Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatymo problemos, tradicinių verslų ir amatų etnografiniuose kaimuose plėtojimo ir finansavimo galimybės.

 

2004 m. balandžio 22–23 d. Aukštaitijos regioninės tarybos narys J. Vaiškūnas kartu su Romuvų sąjunga surengė respublikinę Jorės šventę Kulionyse (Molėtų rajonas).

 

Aukštaitijos regioninė taryba glaudžiai bendradarbiavo su Žiemgalos draugija. 2004 m. birželio mėnesį dalyvauta tradicinėje Žiemgalos šventėje Pakruojo dvare. Aukštaitijos regioninės tarybos narių iniciatyva 2004 m. įkurtas Žiemgalos draugijos skyrius Panevėžyje. Aukštaitijos regioninės tarybos nario E. Vasiliausko iniciatyva įkurta Žiemgalos aukštaičių draugija Joniškyje, numatytas bendradarbiavimas su Žiemgalos leidykla.

 

Žiemgalos, Sėlos draugijos, Aukštaičių akademija teikė informaciją apie etninio pobūdžio veiklą: ekspedicijas, šventes, leidinius. Aukštaitijos regioninės tarybos nariai rinko medžiagą Lietuvai pagražinti draugijai apie Panevėžio apskrityje esančius etnoarchitektūros objektus, jų būklę bei restauravimo finansines galimybes.

 

Aukštaitijos regioninės tarybos narė V. Vasiliauskaitė padėjo rengti Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus leidinį "Panevėžio krašto tautosaka", o kartu su Panevėžio miesto žygeivių klubu ir Romuvų sąjungos Panevėžio skyriumi - Rasų šventę ant Gordų piliakalnio.

 

Lietuvos valstybės dienos proga 2004 m. liepos 5-9 d. Aukštaitijos regioninės tarybos narys J. Vitkūnas Kernavėje surengė tarptautinį projektą "Gyvosios archeologijos dienos".

 

2004 m. liepos mėnesį į Etninės kultūros globos tarybą kreipėsi Pakruojo gyventojai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, nepatenkinti dėl per didelio VšĮ "HAV valstybės" (humoro, alaus ir varnų)   projektų finansavimo (per pusantrų metų iš savivaldybės biudžeto šios įstaigos projektams skirta per 81 tūkst. Lt, tuo tarpu etninės kultūros projektams iš viso skirta tik 6 tūkst. Lt). Šį klausimą su Pakruojo rajono savivaldybės meru J. Juozapavičiumi ir tarybos nariais aptarė Tarybos sekretoriato specialistė Aukštaitijos regionui V. Vasiliauskaitė. Susitikimo metu taip pat svarstyti etninių vertybių Pakruojo rajone išsaugojimo klausimai bei projektų finansavimo kultūros politikoje prioritetai. Ateityje nutarta tolygiai finansuoti pramoginės ir prigimtinės kultūros projektus.

 

2004 m. liepos mėnesį Aukštaitijos regioninės tarybos narė V. Vasiliauskaitė susitiko su Anykščių savivaldybės vicemeru S. Obolevičiumi aptarti dalinio Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto rengtos etnologinės ekspedicijos Svėdasuose (Anykščių r.) finansavimo galimybes. Šalia kitos medžiagos, ekspedicijos metu buvo rinkti antropologiniai duomenys apie aukštaitiško tapatumo (identiteto) suvokimą Anykščių rajono Svėdasų apylinkėje. Ekspedicijos duomenis apibendrinusi dr. S. Matulevičienė rengia straipsnį leidiniui "Aukštaičių identiteto paieškos".

 

2004 m. rugsėjo mėnesį Aukštaitijos regioninės tarybos ir Sėlos draugijos narys A. Svidinskas, puoselėdamas aukštaičių tarmę, surengė tarmiškos poezijos šventes Kauno ir Zarasų rajonuose.

 

2004 m. spalio 12 d. Aukštaitijos regioninės tarybos atstovai kartu su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja L. Krasauskiene bei mero patarėju kultūrai A. Simėnu aptarė etninės kultūros plėtros valstybinės programos Panevėžio mieste sukūrimo ir Etninės kultūros centro įkūrimo Panevėžio mieste galimybes. Susipažinta su etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemonėmis Molėtų, Anykščių, Panevėžio rajonuose.

 

2004 m. lapkričio 27 d. Kupiškyje vyko tradicinis seserų Glemžaičių konkursas, kuriame autentišką, pačių surinktą ir gimtąja tarme perteiktą medžiagą Advento tema pateikė Aukštaitijos folkloro kolektyvai "Subatėla" (Subačius), "Kupkėmis" (Kupiškis), "Kuparas" (Joniškis), "Salamiestis" (Kupiškio rajonas), "Rags" (Pasvalys), "Siaudela" (Biržai), "Jorija" (Kėdainiai), "Ringis" (Panevėžio rajonas). Renginio tikslas – siekti repertuaro ir atlikimo autentiškumo, populiarinti ne tik muzikinį, bet ir pasakojamąjį folklorą. Seserų Glemžaičių prizas šįmet iškeliavo į Kėdainius. Konkurso darbe dalyvavo Aukštaitijos regioninės tarybos narė V. Vasiliauskaitė.

 

Aktyvi Aukštaitijos regioninės tarybos ir Nalšios kultūros fondo narė V. Stanevičienė rinko medžiagą ir išleido leidinius apie Švenčionių rajono etnografinius Mėžionių ir Vidutinės kaimus.

Regioninės tarybos posėdžiai

Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba 2004 m. surengė 4 posėdžius. 

2004 m. kovo 26 d. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdyje papildytas ir patvirtintas Regioninės tarybos 2004 m. veiklos planas, aptarti mokslinės konferencijos "Aukštaičių identiteto paieškos" rengimo klausimai, sudarytas organizacinis komitetas. Numatyta atlikti Aukštaitijos regiono etninės kultūros projektų finansavimo analizę, iškelta etninės kultūros sklaidos žiniasklaidos priemonėse problema, numatyta inicijuoti bendrus projektus su regiono televizijų, radijo, laikraščių redakcijomis.

2004 m. birželio 4 d. Molėtuose vyko Aukštaitijos regioninės tarybos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, kuriame balsų dauguma regioninės tarybos pirmininke perrinkta L. Trasykytė, R. Garsonienė ir J. Vaiškūnas liko pirmininkės pavaduotojais. Pirmininkės pavaduotoja V. Vasiliauskaitė atsisakė pirmininkės pavaduotojos pareigų. Vietoj jos pirmininkės pavaduotoja išrinkta L. Balčiūnienė. Aukštaitijos regioninė taryba patvirtino V. Vasiliauskaitės sudarytą klausimyną gyviesiems etninės kultūros židiniams Aukštaitijos regione fiksuoti. J. Vaiškūnas supažindino su Lietuvių tautinės kultūros forumo medžiaga, taip pat su parengtomis rekomendacijomis dėl etninei kultūrai skirtos laidos Lietuvos televizijoje. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai V. Stanevičienė ir E. Vasiliauskas iškėlė etninės kultūros specialistų etatų trūkumo savivaldybių kultūros skyriuose ar kultūros centruose klausimą. Tokių specialistų etatų neturi Joniškio, Molėtų, Švenčionių ir kiti Aukštaitijos rajonai. Aptarti Panevėžio ir Utenos apskričių regioniniai plėtros planai.

2004 m. spalio 15 d. Aukštaitijos regioninės tarybos posėdis sutapo su Aukštaitijos regiono moksline konferencija, kurioje buvo iškeltos aktualiausios Aukštaitijos regionui etninės kultūros problemos. Nutarta atsižvelgiant į iškeltas problemas kurti Aukštaitijos regiono etninės kultūros plėtros strategiją. Posėdyje svarstytos Etninės kultūros globos fondo įkūrimo galimybės. 

2004 m. gruodžio 10 d. Aukštaitijos regioninės tarybos posėdyje buvo išklausyta V. Vasiliauskaitės parengta etninės kultūros projektų finansavimo analizė, išanalizuota Etninės kultūros plėtros programa Utenos rajone, kur net 6 % rajono biudžeto lėšų skiriama kultūrai. Nuspręsta išsiaiškinti, kaip kitose Aukštaitijos regiono savivaldybėse vykdoma Valstybinė etninės kultūros plėtros programa. Aukštaitijos regioninės tarybos pirmininkė L. Trasykytė informavo apie Etninės kultūros globos tarybos nuostatų pakeitimus ir naujai formuojamą Etninės kultūros globos tarybą. Balsų dauguma Aukštaitijos regioninė taryba į Etninės kultūros globos tarybą delegavo L. Trasykytę. Taip pat buvo aptartos naujų narių į regioninę tarybą delegavimo galimybės. Posėdyje diskutuota dėl Regioninio kultūros centro įkūrimo Rokiškyje. Atlikta apklausa parodė, kad regioninį kultūros centrą reikėtų kurti Aukštaitijos regiono centre (Utenos, Anykščių rajono viename iš dvarų ar kultūros objektų), o ne Rokiškyje – Aukštaitijos regiono pakraštyje, kaip numatyta valstybinėje programoje.

Konferencijos ir seminarai

2004 m. balandžio 15 d. Švenčionių rajono savivaldybės Paminklotvarkos tarnyba kartu su Nalšios muziejumi surengė konferenciją "Archeologinių vertybių ir etnografinio paveldo objektų tyrimai, apsauga ir pritaikymas", kurioje Aukštaitijos regioninės tarybos narė V. Vasiliauskaitė skaitė pranešimą "Etnografinių kaimų apsauga ir išlikimo problemos Aukštaitijoje".

2004 m. balandžio 27 d. Aukštaitijos regioninė taryba kartu su Panevėžio apskrities turizmo informaciniu centru surengė seminarą "Etninės kultūros paveldas kaimo turizmo versle". Seminaro metu skaityti 7 pranešimai aukštaičių kulinarinio paveldo, etnoarchitektūros, aukštaitiškos sodybos apželdinimo, etninės kultūros paveldo ir kaimo turizmo verslo integravimo klausimais. Aukštaitijos regioninės tarybos atstovė V. Vasiliauskaitė skaitė pranešimą "Etninės kultūros ir verslo integracijos būtinumas šiuolaikinėje visuomenėje".

2004 m. gegužės 25 d. Smilgiuose surengtas seminaras "Sekminių papročiai Aukštaitijoje", kuriame skaityti pranešimai apie Sekminių papročius Aukštaitijoje, piemenų folklorą, per Sekmines naudotus liaudies instrumentus. Seminaro metu demonstruota vaizdo medžiaga apie Sekminių papročius įvairiose Aukštaitijos vietose (Kėdainių, Ukmergės, Panevėžio rajonuose). Pranešimą "Sekminių papročiai Aukštaitijoje" skaitė V. Vasiliauskaitė.

2004 m. spalio 15 d. Aukštaitijos regioninė taryba surengė konferenciją "Aukštaičių identiteto paieškos: praeities paveldas, nūdienos problemos ir ateities perspektyvos", kurios metu perskaityta 15 mokslinių pranešimų aktualiais Aukštaitijos istorijos, aukštaičių etnogenezės, etnografijos, folkloro, liaudies meno, aukštaičių tapatumo suvokimo klausimais. Pranešimą "Aukštaitiškumas lietuviškosios tapatybės kontekste" skaitė Tarybos narys P. Kalnius. Konferencijoje iškelta idėja sukurti bendrą Aukštaitijos regiono etninės kultūros politikos strategiją, Utenos apskrityje plėtoti kaimo turizmą, etnografinių kaimų išlikimą, kulinarinį paveldą, Panevėžio apskrityje – gyvosios tradicijos tęstinumą. Konferencijos surengimui pritarė ir ją finansavo Panevėžio ir Utenos apskritys. Konferencijos medžiaga 2005 m. bus išleista atskiru leidiniu.


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=39921&p_k=1