Planavimo dokumentai 

2005-2007 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)


ETNINĖS KULTŪROS VALSTYBINĖ GLOBA

PROGRAMOS APRAŠYMAS

 

Biudžetiniai metai

2005

Asignavimų valdytojas

Etninės kultūros globos taryba

Kodas

90 900 2286

 

Programos kodas

01 01

 

Programos parengimo argumentai

Būtina toliau plėtoti koordinuotą etninės kultūros valstybinės globos sistemą, apimančią valstybės institucijas ir visuomenines organizacijas, veikiančias valstybės bei regionų mastu. Panaudojant minėtų institucijų tinklą, galima būtų užtikrinti veiksmingą etninės kultūros gyvosios tradicijos plėtrą, tautinės savimonės puoselėjimą bei tautos identiteto apsaugą.

 

Vyriausybės prioritetas (-ai)

siekti darnaus vystymosi, užtikrinti tolesnį verslo plėtros sąlygų gerinimą, konkurencingo žemės ūkio plėtrą;

užtikrinti švietimo, mokslo, nacionalinės kultūros ir sveikatinimo plėtrą;

plėtoti informacinę ir žinių visuomenę.

Kodas

1.3.

 

 

1.5.

 

1.6.

Programos aprašymas

Taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatomis bei įgyvendindama institucijos tikslus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ekspertines išvadas ir pasiūlymus, koordinuoja etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą, atlieka ekspertizes bei teikia teisines konsultacijas etninės kultūros klausimais.

 

Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01

Etninės kultūros gyvosiosios tradicijos tęstinumas bei tautinės savimonės puoselėjimas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Taryba, siekdama sudaryti palankias sąlygas etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumui ir plėtrai bei tautinės savimonės puoselėjimui, 2005 m. numatė įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Padėti formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką, prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą.

1) Etninės kultūros politikos ir strategijos formavimas ir jos įgyvendinimo užtikrinimas.

2) Etninės kultūros valstybinės globos koordinavimo užtikrinimas.

3) Etninės kultūros problemų sprendimas.

4) Konsultacijų etninės kultūros klausimais teikimas.

5) Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir bendrų  programų rengimas.

2. Teikti ekspertines išvadas etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais.

1) Atlikti ekspertizes.

2) Vertinti valstybės institucijų pateiktus projektus, susijusius su etnine kultūra ir teikti pasiūlymus.

3. Užtikrinti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą.

1) Kartu su Kultūros ministerija koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 patvirtintos Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą (programa padės išsaugoti etninės kultūros paveldą ir plėtoti gyvąją etninės kultūros tradiciją, išsaugoti tautos etninį ir regionų indentitetą, puoselėti tautinę savimonę).

2) Dalyvauti įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemones.

3) Finansuoti 2005 m. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo priemones, už kurių įgyvendinimą atsakinga Etninės kultūros globos taryba (priemonės, susijusios su ekspertinių išvadų teikimu).

4) Per Etninės kultūros globos tarybos padalinius - regionines etninės kultūros globos tarybas - užtikrinti efektyvų Etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemonių įgyvendinimą, į darbą įtraukiant regione veikiančias valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenines organizacijas.

4. Užtikrinti Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos įgyvendinimą.

1) Kartu su Žemės ūkio ministerija koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1171 patvirtintos Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos įgyvendinimą (programa padės išsaugoti etnografinius kaimus, tradicinius verslus ir amatus, pritaikyti kaime išlikusius etnokultūros objektus kaimo verslumui didinti ir kurti juose  gyvenimui palankias sąlygas, tuo būdu sprendžiant gyventojų užimtumo klausimus).

2) Dalyvauti Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos priemonių įgyvendinime.

3) Finansuoti 2005 m. Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos numatytas priemones, už kurių įgyvendinimą atsakinga Etninės kultūros globos taryba (priemones, susijusias su ekspertinių išvadų teikimu).

5. Puoselėti regioninį savitumą.

1) Per Etninės kultūros globos tarybos struktūrinius padalinius - regionines etninės kultūros globos tarybas - skatinti regioninio savitumo išsaugojimą, plėtoti krašto etnokultūrines tradicijas ir papročius, gaivinti tradicinius verslus ir amatus, saugoti tradicinį kraštovaizdį.

2) Remiantis Europos Sąjungos Sutarties nuostatomis bei Europos valstybių patirtimi ir siekiant išsaugoti etnografinių regionų savitumą, siūlyti Vyriausybei peržiūrėti Lietuvos teritorinį  administracinį suskirstymą (vienas pagrindinių regiono išskyrimo kriterijumi turėtų būti toje teritorijoje susiklosčiusios etnokultūrinės tradicijos).

3) Teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl labiausiai priimtinos šalies teritorinės administracinės sandaros, regioninės plėtros institucijų infrastrūktūros bei finansavimo sistemos tobulinimo.

4) Tęsti Vidaus reikalų ministerijos ir Etninės kultūros globos tarybos pradėtą bendradarbiavimą regioninės politikos ir plėtros klausimais.

 

 

6. Vykdyti etninės kultūros finansavimo sistemos monitoringą.

1) Atlikti etninės kultūros finansavimo sistemos analizę ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei Tarybos ekspertų išvadas ir pasiūlymus.

7. Įgyvendinti Tarybos ir jos padalinių - Regioninių tarybų 2005 m. veiklos plane numatytas priemones.

1) Tarybos ir Regioninių tarybos padalinių veiklos plane numatytos priemonės padės užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą ir etninės kultūros gyvųjų reiškinių palaikymą ir jų puoselėjimą (konferencijų, seminarų organizavimas, tarpinstitucinių etninės kultūros programų įgyvendinimo koordinavimas ir kt.).

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programa padės užtikrinti tautos etninio ir regionų identiteto išsaugojimą bei tautinės savimonės puoselėjimą, etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą, sudarys palankias sąlygas valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, globojančių etninę kultūrą, veiksmų ir veiklos koordinavimui bei racionalių sprendimų, padedančių tenkinti visuomenės poreikius, priėmimui.

 

 

 

 

 

 

Programos lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt)

 

Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai 2004 metams

Paraiška biudžetiniams
2005 metams

Projektas 2006 metams

Projektas 2007 metams

bazinis biudžetas

pakeitimai/
naujas

viso

1. Iš viso išlaidų

475,0

493,0

 

493,0

560,0

560,0

paprastosios išlaidos

475,0

493,0

 

493,0

560,0

560,0

darbo užmokesčiui

226,0

239,7

 

239,7

280,0

280,0

nepaprastosios išlaidos

 

 

 

 

 

 

2. Finansavimas

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

475,0

493,0

 

493,0

560,0

560,0

kofinansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

specialiosios lėšos

 

 

 

 

 

 

ES lėšos

 

 

 

 

 

 

Kiti šaltiniai

 

 

 

 

 

 

Etatų skaičius programai

 

 

 

 

 

 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Galimas papildomų lėšų iš tarptautinių organizacijų pritraukimas

Susiję teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija;

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas; Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo";

Švietimo įstatymas;

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas;

Vietos savivaldos įstatymas;

Regioninės plėtros įstatymas;

Teritorinių-administracinių vienetų ir jų ribų nustatymo įstatymas;

Apskričių įstatymas;

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas;

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos";

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos";

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių tikslų (prioritetų)";

Europos Sąjungos sutartis;

1989 m. UNESCO rekomendacijos;

2003 m. spalio mėn. 17d. UNESCO nematerialaus kultūros paveldo konvencija;

Europos regionų asamblėjos deklaracija, 2000;

Vietos savivaldos chartija, 1999.

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa

Kita svarbi informacija

  

Tarybos sekretoriato vadovė                                                                                    Virginija Kondratienė

Tarybos sekretoriato vyriausioji buhalterė                                                                   Jolanta Bulotienė

Data

2004 06 14


Naujausi pakeitimai - 2010-01-28
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=36370&p_k=1