Tarybos posėdžiai 

2005 m. Tarybos posėdžiai


Darbą pradėjusi naujosios kadencijos Etninės kultūros globos taryba posėdžiavo penkis kartus. 2005 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos posėdyje Tarybos pirmininko pavaduotoja balsų dauguma išrinkta Irena Regina Merkienė. Nutarta sudaryti ekspertų grupę etninės kultūros klausimams švietimo sistemoje nagrinėti. Į šios grupės sudėtį įtraukti Tarybos nariai Irena Regina Merkienė, Vida Šatkauskienė, Inija Trinkūnienė, Dalia Urbanavičienė, Rolandas Zuoza. Patvirtinti nauji Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato nuostatai, struktūra ir etatų sąrašas. Posėdyje taip pat nagrinėti Tarybos išlaidų sąmatos ir atnaujinto Tarybos darbo reglamento projektai.

Pastarasis patvirtintas 2005 m. rugsėjo 28 d. Tarybos posėdyje. Tarybos darbo reglamente atsisakyta nuolatinių ekspertų komisijų etninės kultūros globos problemoms nagrinėti, paliekant galimybę tuo tikslu sudaryti laikinąsias ekspertų grupes. Be to, šiame posėdyje svarstyti Saugotinų etnografinių kaimų ir sodybų atrankos taisyklių projektas bei siūlymai Regioninių kultūros centrų plėtros koncepcijos projektui, Tarybos nariai supažindinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu "Dėl ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos patvirtinimo". Kalbėta apie pastebėtą tendenciją leisti etnografinius žemėlapius, kuriuose vaizduojamos etnografinės regionų ribos nesutampa su Tarybos rekomenduotomis. Nutarta parengti kreipimąsi į Švietimo ir mokslo ministrą ir į Lietuvos universitetų rektorių konferenciją su siūlymu įtraukti etninės kultūros specialistų rengimo programą į aukštųjų mokyklų studijų programas.

Prieš pradėdama svarstyti 2005 m. spalio 26 d. posėdžio darbotvarkės klausimus, Taryba pagerbė š. m. spalio mėnesį Anapilin palydėto Tarybos nario a. a. Vacio Miliaus atminimą. Šiame posėdyje aptartas Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos vykdymas, išreikštas susirūpinimas dėl folkloro archyvų statuso, siūlyta keisti Tarybos narių darbo apmokėjimo tvarką, iškeltas Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo keitimo Sūduvos vardu klausimas. Tarybos nariams pristatytas 2004 m. Socialinių tyrimo instituto pagal Lietuvos Vyriausybės kanceliarijos užsakymą atliktas Lietuvos gyventojų socialinės struktūros tyrimas, kurio vienas tikslų - išaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į etninę kultūrą, jos raišką ir tęstinumą. Taryba paraginta ateityje teikti kandidatūras valstybinei J. Basanavičiaus premijai. Iki šiol jos aktyvumo šiuo klausimu pasigesta, tuo tarpu iš trijų pretendentų į 2005 m. valstybinę J. Basanavičiaus premiją išrinkta Liberto Klimkos kandidatūra. Nutarta sudaryti dvi laikinąsias ekspertų grupes: folkloro archyvų (į grupės sudėtį įtraukti Bronė Stundžienė, Birutė Kulnytė, Irena Seliukaitė, Vida Šatkauskienė, Dalia Urbanavičienė) ir regionų plėtros (į grupės sudėtį įtraukti Irena Regina Merkienė, Vygandas Čaplikas, Petras Kalnius, Danguolė Micutienė, Liudvika Trasykytė, Rasa Vasiliauskienė) klausimams nagrinėti. Taip pat nuspręsta parengti viešąjį kreipimąsi į Lietuvos visuomenę (jaunimą) dėl etninės kultūros sklaidos.

Vėliausias Tarybos posėdis įvyko 2005 m. lapkričio 30 d. Jame aptarta, kaip vykdoma Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, svarstyti Tarybos ir jos Regioninių tarybų 2006 m. veiklos prioritetai, aptartos informaciniam leidiniui "Etninė kultūra 2005" siūlytinos temos, diskutuota dėl gausiai leidžiamų etninės kultūros mokymo priemonių prastos kokybės ir jos gerinimo prielaidų. Tarybos nariai informuoti, kad Lietuvos katalikų mokslo akademija vietoj a. a. Vacio Miliaus į Tarybą deleguoja habil. dr. Alfonsą Motuzą.

Paskutinis šių metų Tarybos posėdis įvyko 2005 m. gruodžio 21 d. Buvo aptartos kitų metų darbo gairės, Tarybos nariai išklausė Tarybos pirmininko veiklos ataskaitos, gvildeno etninės kultūros specialistų rengimo bei etninės kultūros studijų programų kokybės klausimus, dar kartą aptarė, kaip įgyvendinama Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, buvo informuoti apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimą dėl Suvalkijos etnografinio regiono pavadinimo keitimo Sūduvos vardu.


Naujausi pakeitimai - 2010-01-27


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=15266&p_k=1