Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos"


2001 m. liepos 20 d. Nr.2

Vilnius

Taryba nutaria:

Vadovaujantis Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo II skyriaus 5 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" IV skyriaus 9 dalimi bei Tarybos darbo reglamentu, patvirtinti tokią Etninės kultūros globos tarybų sudarymo bei organizavimo tvarką:

1. Regioninę tarybą sudaro etnografiniame regione veikiančių valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai. Regioninė taryba formuojama iš įvairių etninės kultūros sričių ekspertų (švietimo, mokslo, kultūros, žemės ūkio, aplinkos, žiniasklaidos ir kt. sričių). Pusę regioninės tarybos narių sudaro visuomeninių organizacijų atstovai, kita pusė – valstybės institucijų atstovai.

2. Regioninės tarybos narių kadencija yra 4 metai (ji sutampa su Tarybos narių kadencija). Regioninės tarybos nariai 2 metams renka regioninės tarybos pirmininką. Regioninę tarybą sudaro 14 narių (esant reikalui gali būti formuojama didesnė arba mažesnė regioninės komisijos sudėtis).

3. Regioninės tarybos pateikia Etninės kultūros globos tarybai tvirtinti Regioninės tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį.

4. Regioninė taryba savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, tarybos reglamentu bei Regioninės tarybos nuostatais.

Tarybos pirmininkas                                                   Rimantas Astrauskas


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=14135&p_k=1