Tarybos posėdžiai 

2014 m. Tarybos posėdžiai


Pirmasis etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. vasario 11 d., 13 val. Jame dalyvavo 16 tarybos narių, svečiai Kęstutis Kaminskas (LR seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėjas), Dalia Urbanavičienė (2009–2013 m. kadencijos tarybos pirmininkė.

Svarstyta: 1. Tarybos pirmininko V. Jocio 2014–2018 m. veiklos programa. 2. Tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai. 3. Tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos projektas. 4. Tarybos 2014 m. veiklos planas. 5. Tarybos posėdžių laikas. 6. Nematerialaus paveldo rinkinių ir archyvų privačiuose tautodailės muziejuose būklės tyrimas. 7. Kiti klausimai.

Nutarta: 1.1. Pritarti Tarybos pirmininko 2014–2018 m. veiklos programai bendru susitarimu. 1.2. Stiprinti EKGT bendradarbiavimą su Švietimo ir mokslo ministerija. 2. Tarybos pirmininko pavaduotoju patvirtinti V. Tumėną. 3.1. Tarybos 2013 m. veiklos ataskaitai pritarti iš esmės bendru sutarimu. 3.2. Atsižvelgti į E. Bugailiškienės siūlymus dėl Tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos formuluočių. 3.3. Įpareigoti Tarybos narius pateikti siūlymus dėl Tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos tobulinimo iki 2014 m. vasario 18 d.  4. Tarybos 2014 m. veiklos planui pritarti bendru susitarimu. 5. Posėdžio laiko nekeisti, išskyrus 2014 m. kovo mėnesį (perkelti iš antradienio į trečiadienį). 6. Klausimą atidėti kitiems posėdžiams. 7.1. Įpareigoti I. Kezienę balandžio 8 d. vyksiančiame posėdyje Tarybos nariams pristatyti Kultūros ministerijos surengtos apklausos apie Etninės kultūros plėtros programos 2013 m. įgyvendinimą išvadas. 7.2. Išsiaiškinti sąlygas dėl dalyvavimo Kultūros ministerijos skelbiamame vasario 17 d. konkurse kultūros tyrimams atlikti.

 

Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. kovo 12 d. 13 val. Jame dalyvavo 13 Tarybos narių, svečias Žilvytis Šaknys (Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus vedėjas).

 

Svarstyta: 1. Siūlymai Etnografinių metų minėjimo programai ir simbolikai. 2. EKGT regioninių tarybų bendras posėdžio organizavimas. 3. Siūlymai dėl edukacinių etninės kultūros vasaros stovyklų. 4. Kiti klausimai: 4.1. Aukštaitijos regiono pateiktas kreipimasis „Dėl lietuvių kalbos tarmių įtraukimo į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą“. 4.2. Siūlymas Mažosios Lietuvos (pamario) vėtrungių gyvąją tradiciją įtraukti į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.

 

Nutarta: 1.1. Įpareigoti Tarybos narius iki 2014 m. kovo mėn. 19 d. atsiųsti siūlymus dėl Etnografinių regionų metų priemonių plano (konkurso, bendro visai Lietuvai renginio, konferencijos, pašto ženklų, atviručių, prioriteto seniesiems ar dabartiniams simboliams ir pan.). 1.2. Pritarti siūlymui sukurti ženklą Etnografinių regionų metams, išskiriant du variantus: sudarytą iš penkių regionų simbolikos ženklą, arba apibendrintą ženklą, kurį galėtų papildyti atskirų etnografinių regionų sukurti ženklai. 1.3. Parengti laisvos formos klausimyną, skirtą mokykloms, kokie yra aktualūs, išskirtiniai etnografiniai simboliai. 1.4. Gruodžio mėnesį rengti mokslinę konferenciją dėl etnografinių regionų bendrų kriterijų nustatymo. 2. Bendru sutarimu regioninių tarybų bendro posėdžio Panevėžyje data patvirtinti 2014 m. rugsėjo mėn. 4 d. 3.1. Kreiptis nuo Tarybos į savivaldybes ir Jaunimo reikalų departamentą dėl edukacinių etninės kultūros stovyklų organizavimo. 3.2. Išsiaiškinti apie fondų paramą ir kitas finansines galimybes edukacinių etninės kultūros stovyklų organizavimui. 4.1. Bendru sutarimu Aukštaitijos tarybos siūlymą teikti lietuvių kalbos tarmes į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą atmesti dėl neatitikimo UNESCO nematerialaus kultūros paveldo kriterijams, parengti užklausimą UNESCO Nacionalinei komisijai Lietuvoje. 4.2. Kaupti ir rinkti informaciją dėl galimybių įtraukti vėtrungių gyvąją tradiciją į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą. 4.3. Bendradarbiauti dėl etninės kultūros sklaidos su Šalčininkų mokyklų atstovais.

 

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. balandžio 8 d. 13 val. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, svečiai Alma Ragauskaitė (Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto doktorantė), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro vadovė.

 

Svarstyta: 1. Etnografinių regionų kultūros sričių žemėlapių komplektų sudarymas. 2. Etninės kultūros specialisto problema. 3. Prof. Rimanto Balsio narystė Etninės kultūros globos taryboje. 4.  Anketos, skirtos tautosakos ir tautodailės sukauptų fondų būklei įvertinti, tvirtinimas. 5. Didžiųjų kasmetinių Vilniaus švenčių – folkloro festivalio „Skamba, skamba kankliai“ ir Kaziuko mugės – rengimo problemos. 6. Vardų ir pavardžių rašymas lietuvių ar kita kalba.

 

Nutarta: 1.1. Etnografinių regionų žemėlapį (sudarytą Žilvičio Šaknio ir Danielio Pivoriūno), Tarybos patvirtintą 2003 m., imti už pagrindą sudarant žemėlapių komplektą. 1.2. Kreiptis į skirtingų sričių specialistus (archeologus, istorikus, kalbininkus ir kt.) dėl etnografinių regionų žemėlapių komplekto sudarymo. 1.3. Kurti žemėlapių sistemą atsižvelgiant į istorinę raidą. 1.4. Pavesti Etninės kultūros paveldo darbo grupei suformuoti žemėlapių komplekto struktūrą ir žemėlapių kategorijas (istoriniai, materialiojo paveldo, nematerialiojo ir kt.), grupė išvadas turi pateikti 2014 m. pabaigoje. 2.1. EKGT sekretoriatas įpareigotas surinkti duomenis apie savivaldybėse dirbančius etninės kultūros specialistus ir įkurtas Etninės kultūros globos tarybas. 2.2. Į Tarybos planus įtraukti uždavinį apibrėžti „etninės kultūros specialisto“ pareigybę. 3. Remiantis Tarybos reglamentu, patvirtinti R. Balsio narystės Taryboje nutraukimą ir kreiptis į Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybą dėl kito nario delegavimo į Tarybą. 4. Išvadą dėl anketos, skirtos tautosakos ir tautodailės sukauptų fondų būklei įvertinti, tvirtinimo pavesti pateikti Etninės kultūros paveldo ir Tautinių produktų paveldo ekspertų darbo grupėms. 5.1.  Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę ir LR Žemės ūkio ministeriją siūlant sertifikuoti bent dalį tradicinės Kaziuko mugės, atsižvelgiant į tradicinių mugių sertifikavimo kriterijus. 5.2. LR Žemės ūkio ministerijai ir Vilniaus miesto savivaldybei pateikti rekomendacijas dėl Kaziuko mugės organizavimo. 5.3. Rekomenduoti Kultūros ministerijai kasmet biudžete numatyti dalinį finansavimą tarptautiniam festivaliui „Skamba, skamba kankliai“. 6.1. Tarybos nariams pateikti elektroniniu būdu balsuoti Tarybos rašto projektą „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos“.

 

Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. gegužės 13 d. 13 val. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, svečiai svečiai Rūta Žarskienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus vadovė), Gražina Kadžytė (LRT kultūrinių laidų vedėja), Daiva Briedienė (Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė).

 

Svarstyta: 1. Anketa etninės kultūros vertybių kaupėjams, nacionalinės vertybės statuso suteikimas LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynui, audiovizualinių archyvų statusas. 2. Apibendrintų duomenų apie etnografinius regionus suvestinės rengimas. 3. Kreipimasis į Lietuvos radiją siūlant Regionų metais atgaivinti tarmiškas savaitgalines laidas. 4. Bendradarbiavimas su UPC ir ŠMM siekiant užtikrinti Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą. 5. Alvydo Mandeikos atsistatydinimas iš Etninės kultūros globos tarybos narių.

 

Nutarta: 1.1. Anketos etninės kultūros vertybių kaupėjams pradžią papildyti įžanga, nusakant anketos paskirtį ir svarbą. 1.2. Bendru sutarimu pritarti anketos etninės kultūros vertybių kaupėjams projektui. 1.3. Adresatų prašyti atsakyti į anketos klausimus iki 2014 m. rugsėjo 15 d. 1.4. Derinti veiksmus su LLTI vadovybe  dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynui. 1.5. Raštu kreiptis į LR Vyriausybę dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynui galimybių. 2.1. Į suvestinę įtraukti ryškiausiai regioną reprezentuojančias etninei kultūrai bei liaudies menui priskiriamas vertybes bei objektus, kreipiantis į atitinkamų sričių specialistus. 2.2. Suvienodinti suvestinės kalbinį stilių, papildyti iliustracine medžiaga. 2.3. Apibrėžti suvestinės pobūdį – tai apibendrinta informacija, skirta Etnografinių regionų metams. 2.4. Suvestinę papildyti informacija apie tautines mažumas, gyvenančias Lietuvos etnografiniuose regionuose. 2.5. Dėl tautinio kostiumo skyrelio papildymo kreiptis į Teresę Jurkuvienę, dėl kulinarinio paveldo – į Birutę Imbrasienę, dėl folkloro – į D. Vyčinienę, dėl etnoarchitektūros – į A. E. Paslaitį. 3.1. Bendru sutarimu pritarta kreipimuisi į Lietuvos radiją siūlant Etnografinių regionų metais atgaivinti tarmiškas savaitgalines laidas, pristatančias etnografinius regionus. 4.1. Kreiptis į EKG regionines tarybas prašant rekomenduoti iš kiekvienos savivaldybės labiausiai patyrusius pedagogus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo), kuriuos būtų galima įtraukti į savivaldybės etninės kultūros metodinius būrelius. 4.2. Rajonuose ir regionuose inicijuoti daugiau metodinių būrelių, skirtų mokytojams, dirbantiems su etnine kultūra ir integruojantiems etninę kultūrą į pamokas. 4.3. Apibrėžti etninės kultūros ugdytojo kompetencijos kriterijus. 4.4. 2014 m. rugpjūčio mėnesį prisidėti prie UPC organizuojamo mokytojų diskusijų forumo, skirto etninės kultūros integracijos į pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų temai, integracijos tarpiniams ir galutiniams tikslams išgryninti. 4.5. Kreiptis LR Seimą dėl galimybių surengti etnokultūriniam ugdymui skirtą forumą LR Seime ir elektroniniu paštu informuoti UPC. 5. Vadovaujantis Tarybos nuostatais ir Tarybos nario A. Mandeikos  prašymu, kreiptis į jį delegavusią Lietuvos universitetų rektorių konferenciją dėl kito nario delegavimo į Tarybą.

 

Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. birželio 10 d. 13 val. Jame dalyvavo 13 Tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Etninės kultūros būklė lietuvių bendruomenėse užsienyje. 2. Tradicinių šokių ir žaidimų populiarinimas. 3. Vietovių, etnografiniuose regionuose turinčių etninės kultūros vertybių, nustatymas. 4. Etninės kultūros plėtros ir ugdymo forumo LR Seime rengimas rugsėjo mėnesį. 5. Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1.1. Aptarti su Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo ir mokymo skyriumi klausimą dėl lietuvių etninių žemių tautodailės meistrų darbų sertifikavimo Lietuvos mugėse, folkloro renginiuose ir kt. 1.2. Etnografinių regionų metais inicijuoti laidas per LRT apie užsienio lietuvių etnines žemes. 1.3. Inicijuoti kūrybinių stovyklų mainus tarp Lietuvos ir lietuvių bendruomenių etninėse žemėse užsienyje. 1.4. Pasiūlyti LR Vyriausybei parengti programą, skirtą lietuvių etninei kultūrai išsaugoti lietuvių etninėse Gudijos ir Lenkijos žemėse. 2.1. Inicijuoti tyrimą apie dabartinę tradicinių žaidimų (sporto ir kitų judriųjų, stalo žaidimų) ir šokių gyvosios tradicijos situaciją, išleistus leidinius ir kitas sklaidos priemones. 2.2. Parengti rekomendacijas, kaip būtų galima populiarinti tradicinius šokius ir žaidimus šeimose, bendruomenėse, mokyklose.  3.1. Į rengiamą etnografinių regionų ypatybių suvestinę įtraukti informaciją apie nacionalinius ir kitus parkus, turinčius patirties populiarinant etninę kultūrą. 3.2. Nustatant etninės kultūros vertybių turinčias vietoves, atsižvelgti ne tik į parkus, bet ir kitas teritorijas, turinčias etninės kultūros vertybių visumą, diskusiją tęsti Etninės kultūros paveldo ekspertų darbo grupėje. 4.1. Įpareigoti N. Balčiūnienę užsakyti didžiąją salę LR Seime etninės kultūros plėtros ir ugdymo forumui surengti. 4.2. Parengti ir nusiųsti N. Balčiūnienei forumo dalyvių sąrašus rugpjūčio mėn. pradžioje. 5.1. Peržiūrėti LR Vyriausybės darbo grupės pateiktą Etnografinių regionų priemonių plano projektą ir pateikti siūlymus dėl jo tobulinimo. 5.2. Kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą, Lietuvos kultūros tarybą, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą, Aplinkos ministeriją ir kitas ministerijas, prašant konkursuose prioritetu įvardyti Etnografinių regionų metams skirtus projektus. 5.1.3. Kreiptis į europarlamentarus siūlant inicijuoti su etnografiniais (kultūriniais-istoriniais) regionais susijusius renginius Europos parlamente. 5.2.1. Susipažinus su akademiko R. Grigo raštu „Kreipimasis dėl Lietuvos piliakalnių įrašymo į UNESCO saugomų objektų sąvadą bei Piliakalnių metų paskelbimo“, pritarti siūlymui 2016-uosius metus skelbti Piliakalnių metais.

 

 

Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2014 m. rugsėjo 9 d. 13 val. Jame dalyvavo 14 Tarybos narių, svečiai Rimantas Diržius (Lietuvos ritinio sporto federacijos prezidentas).

 

Svarstyta: 1. Pasirengimas Etnografinių regionų metams. 2. Nacionalinio sporto žaidimo ritinio pripažinimas, sklaida ir populiarinimas. 3. Etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. programos rengimas. 4. Valstybinės paveldo ir etninės kultūros tarybos įstatymo projektas Nr. XIIP-2096 ir LR Seimo nutarimo „Dėl valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo“  projektas Nr. XIIP-2097. 5.Kiti klausimai.

 

Nutarta: 1.1. Etnografinių regionų metų atidarymo datą, vietą ir formą derinti su kitais Etnografinių metų įgyvendinimo plano priemonių vykdytojais, prireikus balsuoti elektroniniu būdu. 1.2. Organizuoti darbo grupę parengti Etnografinių regionų metų atidarymo šventės scenarijų. 2.1. Siūlyti Lietuvos ritinio sporto federacijai patentuoti „lietuviško ritinio“ („ripkos“) pavadinimą ir kreiptis į LR Vyriausybę dėl nacionalinio žaidimo statuso suteikimo ritiniui remiantis UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo konvencija. 2.2. Kreiptis į Lietuvos nacionalinius ir regioninius parkus, siūlant steigti parkuose lietuviško ritinio komandas arba skatinti jų steigimą, įvairiomis formomis prisidėti prie šios nacionalinės sporto šakos palaikymo ir sklaidos. 2.3. Kreiptis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją, mokymo ir ugdymo įstaigas siūlant į kūno kultūros mokymo programas įtraukti ritinio žaidimą. 3.1. Siūlyti darbo grupei prie LR Kultūros ministerijos svarstyti klausimą dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015–2018 m. parengimo. 4.1. Atsižvelgiant į Seime užregistruotų projektų Nr. XIIP-2096 ir Nr. XIIP-2097 trūkumus, teikti LR Seimui išvadas ir visuomenei objektyvią informaciją šiuo klausimu. 4.2. Parengti siūlymus dėl tobulinimo alternatyvių projektų Nr. XIIP-583, XIIP-584 ir XIIP-585, kuriems Taryba pritaria. 5.1. Vienbalsiai pritarta siūlyti Meilės Lukšienės premijai gauti etninės kultūros mokytoją metodininką Artūrą Sinkevičių. 5.2. Palaikyti klubo „Aukuras“ iniciatyvą ir skatinti visuomenę rugsėjo 22 d. visuotinai švęsti Baltų vienybės dieną.

 

Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2014 m. spalio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Konferencijos „Etninė kultūra šiuolaikinių kultūros formų fone“ organizavimas. 2. EKGT bendradarbiavimas su „Litexpo“ dėl parodos „Adventur 2015“. 3. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2015–2018 m. rengimas. 4. Leidinio „Etninė kultūra 2009–2014 m.“ rengiams. 5. Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projektas Nr. X-1207.

 

Nutarta: 1.1. Pavesti darbo grupei, sudarytai iš EKGT ir VDA specialistų, parengti konferencijos koncepciją. 1.2. Konferenciją organizuoti iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės. 2.1. Klausimą dėl EKGT bendradarbiavimo su „Litexpo“ dėl parodos „Adventur 2015“ pavesti spręsti sudarytai ekspertų darbo grupei, kurios veiklą įpareigota koordinuoti Ona Drobelienė. 3.1. Siūlyti Kultūros ministerijos darbo grupei į Etninės kultūros plėtros valstybinę programą 2015–2018 m. įtraukti priemonę dėl privalomo etninės kultūros dalyko aukštosiose mokyklose būsimiems pradinių klasių mokytojams įvedimo, taip pat įtraukti punktą „nustatyti etninės kultūros publikavimo (knygų, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių leidinių) strateginius prioritetus“, kuris buvo Etninės kultūros plėtros 2011–2014 m. programoje neįgyvendintas. 4.1. Sudaryti redakcinę kolegiją ir darbo grupę leidiniui „Etninė kultūra 2009–2014 m.“ parengti. 5.1. Įpareigoti Vytautą Tumėną pastabas ir siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto Nr. X-1207 pateikti Tautinio paveldo produktų tarybai.

 

Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2014 m. lapkričio 11 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 13 Tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Išnykusių kaimų ir gyvenamųjų vietovių vietovardžių išsaugojimas bei įamžinimas. 2. Siūlymai dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 3. Siūlymas sukurti bendrąją etninės kultūros pradinio ugdymo programą. 4. Konferencijos Seime 2014-12-12 organizavimas. 5. Tradicinių kalendorinių švenčių statuso įtvirtinimas ir tradicijų puoselėjimas. 6. Tarybos dalyvavimas Latvijos lietuvių bendruomenės, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos ir Lietuvos ambasados Latvijoje bendrame forume „Latvijos ir Lietuvos etnografiniai regionai“.

 

Nutarta: 1.1. Pripažinti, kad išnykusių kaimų ir gyvenamųjų vietovių vietovardžiai yra Lietuvos nematerialus kultūros paveldas, kurį valstybė privalo saugoti (įgyvendinant UNESCO Nematerialaus paveldo konvenciją); 1.2. Išanalizuoti, kaip gyvenamųjų vietovių ir jų vietovardžių statusą apibrėžia teisės aktai, ar yra sudarytos galimybės išsaugoti senų vietovardžių pavadinimus. 2.1. Pritarti siūlymams dėl Tautinio produkto paveldo įstatymo projekto Nr. X-1207 tobulinimo. 2.2. Teikti siūlymą Žemės ūkio ministerijai, kad  Tautinio paveldo produktų įstatyme būtų įtvirtintos bent dvi skirtingų sričių tautinio paveldo produktų sertifikavimo ekspertų komisijos: 1) tradicinių gaminių bei paslaugų, mugių, amatų mokymo programų sertifikavimo, tradicinių meistrų sertifikavimo ir atestavimo; 2) tradicinių veislių augalų, gyvūnų ir jų produktų. 3.1. Atsisakyti siūlymo sukurti bendrąją etninės kultūros pradinio ugdymo programą ir vietoj to siūlyti skirti finansavimą etnokultūrinio ugdymo plėtrai. 3.2. Pavesti Švietimo ir mokslo ekspertų darbo grupei išanalizuoti etninės kultūros ugdymo mokyklose finansavimo klausimą, taip pat ištirti etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų ir rekomendacijų įgyvendinimą, pateikti išvadas. 4. Sudaryti laikinąją darbo grupę dėl konferencijos Seime 2014-12-12 organizavimo. 5.1. Rekomenduoti LR Seimui, atsižvelgiant  į Rasos (Joninių) šventės reikšmę Lietuvos kultūrai, atitiktį UNESCO Nematerialaus paveldo konvencijai bei Istorijos instituto tyrimo „Šventės šeimoje“ išvadas, palikti Rasos (Joninių) šventę Darbo kodekse. 5.2. Pavesti Etninės kultūros paveldo ekspertų darbo grupei išanalizuoti galimybes Vėlines (lapkričio 2 d.) įtraukti į švenčių dienų sąrašą Darbo kodekse, taip pat pusiau šventinių dienų statuso įvedimo Lietuvoje galimybes. 6. Dalyvauti forume „Latvijos ir Lietuvos etnografiniai regionai“ lapkričio 20–21 d. ir pristatyti Etnografinių regionų metų renginių programos (2015 m.) Lietuvoje metmenis.

 

Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2014 m. gruodžio 9 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 13 Tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Nematerialiąsias etninės kultūros vertybes kaupiančių institucijų ir privačių asmenų apklausos apibendrinimas (pranešėja A. Žičkienė). 2. Tautodailės rinkinius kaupiančių institucijų ir privačių asmenų apklausos apibendrinimas (pranešėjas V. Tumėnas). 3.1. Parengto Etnografinių regionų metų renginių gido vertinimas. 4. Etnografinių regionų metų renginių pristatymas Lietuvos radijuje ir televizijoje. 5. Etnografinių regionų metų atidarymo renginių ir kiti klausimai. 6. EKGT 2015 m. kalendorinis darbo planas. 7. Etninės kultūros plėtros 2015 m. prioritetai.

 

Nutarta: 1.1. Pavesti A. Žičkienei tęsti apklausos apie nematerialiąsias etninės kultūros vertybes kaupiančių institucijų ir privačių asmenų duomenų analizę. 1.2. Pratęsti etninės kultūros vertybes kaupiančių institucijų ir privačių asmenų apklausą iki 2015 m. kovo mėn. 2. Pavesti V. Tumėnui tęsti tautodailės rinkinius kaupiančių institucijų ir privačių asmenų duomenų analizę. 3.1. Bendradarbiaujant su Lietuvos liaudies kultūros centru, papildyti Etnografinių regionų metų renginių gidą visuomeninių organizacijų renginiais. 3.2. Gidą pakoreguoti atsižvelgiant į EKGT narių pastabas, kurias jie turėtų pateikti el. paštu iki gruodžio 30 d. 4. Rekomenduoti LRT pristatyti savo laidose EKGT atrinktus Etnografinių regionų metų renginius bei parengti etnografinių regionų savitumus atskleidžiančias laidas rengiant reportažus su regionų atstovais, panaudojant LRT archyvinę medžiagą, bendradarbiaujant su regioninėmis televizijomis. 5. Iki 2014 m. gruodžio 30 d. surinkti iš regioninių tarybų informaciją apie asmenis, kurie galėtų pristatydami savo regioną dalyvauti Etnografinių regionų metų atidarymo renginiuose. 6.1. Vadovaujantis 2014 m. kalendoriniu Tarybos veiklos planu parengti 2015 m. veiklos plano projektą ir patvirtinti 2015 m. sausio mėn. posėdyje. 6.2. Siūlymus dėl EKGT 2015 m. kalendorinio veiklos plano Tarybos nariai el. paštu teikia iki 2015 m. sausio 7 d. 7.1. Patvirtinti šiuos etninės kultūros plėtros 2015 m. prioritetus: 1) etnografinių regionų kultūros savitumo puoselėjimas; 2) etnokultūrinio ugdymo plėtra ir etninės kultūros specialistų rengimo užtikrinimas; 3) nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas. 7.2. Papildomus siūlymus dėl Etninės kultūros plėtros prioritetų 2015 m. tarybos nariai el. paštu teikia iki 2015 m. sausio 7 d. 7.3. Kreiptis į Kultūros ministrą siekiant išsiaiškinti, kodėl dar neparengta Etninės kultūros plėtros valstybinė 2015–2018 m. programa.


Naujausi pakeitimai - 2015-03-03


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=146970&p_k=1