Tarybos posėdžiai 

2012 m. Tarybos posėdžiai


 

Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. sausio 10 d., 13 val. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, D. Bernotaitė-Beliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja), E. Petrošienė (Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vedėja), G. Songaila (LR Seimo narys), N. Balčiūnienė (LR Seimo nario G. Songailos padėjėja), G. Našlėnas (UAB Banelituras), D. Banelis (UAB Banelituras direktorius).

Svarstyta: 1. M. Martinaičio narystės Taryboje nutraukimas. 2. Tarybos išlaidų sąmatos 2012 m. tvirtinimas ir Tarybos 2012 m. strateginio veiklos plano koregavimas. 3. Pasiūlymai dėl Tarybos 2012 metų veiklos plano koregavimo. 4. Pasiūlymai dėl Tarybos dalyvavimo rengiant naują Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projektą. 5. Kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. XIP-3469(2) ir Kultūros įstatymo projekto Nr. XIP-3914(2) vertinimas. 6. Tarybos siūlymai dėl etnokultūrinių renginių įtraukimo į turizmo maršrutus. 7. Pasiūlymai dėl Tarybos narių apmokėjimo tvarkos. 8. Tarybos nuomonė dėl Jadvygos Čiurlionytės vardo suteikimo Varėnos muzikos mokyklai, pakeičiant jos statusą į meno mokyklą.

Nutarta: 1. Kreiptis į Lietuvos meno kūrėjų asociaciją dėl naujo nario delegavimo į Tarybą vietoj M. Martinaičio vadovaujantis Etninės kultūros globos tarybos nuostatų 22 punktu. 2. Pritarti pristatytai 2012 m. Tarybos išlaidų sąmatai ir atitinkamai pakoreguoti 2012 m. strateginį veiklos planą, numatant šiame plane 2013 m. ir 2014 m. Tarybos lėšų bei etatų poreikio padidinimą bei įtraukiant kitus pasiūlymus, išsakytus per posėdį. 3. a) Vykdyti per posėdį pakoreguotą Tarybos 2012 m. veiklos planą, atsižvelgiant į finansines galimybes. b) Almą Ragauskaitę (VU, LMTA, LLTI doktorantę) įtraukti į Tarybos 2012 m. veiklos plano 5.1. darbo įgyvendinimą. 4. Įpareigoti Tautinio paveldo produktų grupę sudarančius Tarybos narius dalyvauti Tautinio paveldo produktų įstatymo naujos redakcijos projekto rengimo procese (planuoti pirmąjį susitikimą su ŽŪM atstovais sausio mėn. trečiąją savaitę). 5. Pritarti Kultūros įstatymo projektui Nr. XIP-3914(2) ir dalyvauti jo tobulinimo procese. 6. Pavesti Etninio turizmo grupei parengti etnokultūrinių renginių įtraukimo į turizmo maršrutus modelį, išsamiau aptarti kitus posėdžio metu aptartus siūlymus bei problemas, pateikti išvadas Tarybai. 7. a) Patvirtinti Tarybos narių apmokėjimo tvarką, įtraukiant pasiūlymus dėl 6. ir 10. punktų. b) Dėl lėšų trūkumo šią Tarybos narių apmokėjimo tvarką 2012 m. įgyvendinti su išlygomis – nemokėti Tarybos nariams už ekspertų grupių posėdžius ir ekspertizes (Tvarkos 5 ir 11 punktai) ir regioninių tarybų pirmininkams už posėdžių organizavimą ir vedimą (Tvarkos 10 punktas). 8. Pritarti Jadvygos Čiurlionytės vardo suteikimui Varėnos muzikos mokyklai (ją pervadinant Varėnos Jadvygos Čiurlionytės meno mokykla), tuo pačiu rekomenduojant sustiprinti mokykloje etnokultūrinio ugdymo kryptį, kad būtų pateisintas J. Čiurlionytės vardas (Tarybos raštą Varėnos rajono tarybai su kopija Varėnos muzikos mokyklai įpareigota parengti Švietimo ir mokslo grupės pirmininkė D. Vyčinienė).


Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. vasario 14 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių, Vaclovas Mikailionis (Lietuvos ramuvų sąjunga), Kazimieras Garšva (Lietuvių kalbos institutas).

Svarstyta: 1. Siūlymai dėl rekomenduojamų transliuoti per LRT etninės kultūros renginių. 2. Pasiūlymai LRT strategijai. 3. Apklausos apie etnokultūrinio ugdymo būklę meno mokyklose inicijavimas. 4. Tarybos sekretoriato struktūros keitimas. 5. Tarybos išlaidų sąmatos 2011 m. tvirtinimas. 6. Tarybos 2011 metų ataskaitos tvirtinimas. 7. 2013 m. paskelbimas Tarmių metais ir Tarybos siūlymai Tarmių metų programai parengti.

Nutarta: 1. 1. Kovo mėn. organizuoti susitikimą su LRT Taryba, jo metu pasiūlyti į LRT transliuojamų laidų sąrašą įtraukti regioninių televizijų filmuotus etninės kultūros festivalius bei kalendorinių švenčių renginius. 1. 2. Pritarti rekomenduojamų transliuoti per LRT etninės kultūros renginių sąrašui, įtraukiant į jį Moksleivių dainų šventę. 2. 1. Sudaryti laikiną ekspertų grupę siūlymams dėl LRT strategijos projekto tobulinimo parengti, kurią sudaro J. Vaiškūnas, V. Tumėnas, D. Urbanavičienė, J. Šemetaitė. 2. 2. Laikinoji ekspertų grupė įpareigota iki vasario 25 d. pateikti Tarybai siūlymus dėl LRT strategijos tobulinimo. 3. Patvirtinti apklausos apie etnokultūrinio ugdymo būklę meno mokyklose anketą ir įpareigoti regionines tarybas ją išplatinti. (Terminas: 2012 m. balandžio 1 d.). 4. Pritarti siūlymui 2012 metais du Tarybos sekretoriato vyresniuosius specialistus perkvalifikuoti į valstybės tarnautojus. 5. Tvirtinti 2011 m. Tarybos išlaidų sąmatą. 6. Tvirtinti Tarybos 2011 metų ataskaitą, pataisytą pagal per posėdį išsakytus Tarybos narių siūlymus. 7. 1. Įpareigoti D. Urbanavičienę ir K. Garšvą parengti LR Seimo Valdybai ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui raštą, pateikiant jame Tarybos siūlymus dėl 2013 metų paskelbimo Tarmių metais ir jiems skirtos programos parengimo. 7. 2. Parengti raštą Lietuvos atstovams Europos Parlamente, skatinant 2013-uosius metus paskelbti Europos Tarmių metais.


Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. kovo 13 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių, Irena Kezienė (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyr. specialistė), Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja).

Svarstyta: 1. Siūlymai susitikimui su LRT taryba. 2. Siūlymai Lietuvos administracinei-teritorinei reformai. 3. Siūlymas keisti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, siekiant įteisinti nematerialaus kultūros paveldo archyvus. 4. Siūlymai rengti rekomendacijas ir papildomą naują sertifikavimo tvarką, siekiant tradicijų puoselėjimo Lietuvos kaimo turizmo sodybose plėtros. 5. Siūlymas Švietimo ir mokslo ministerijai mokinių atostogų laiką priderinti prie laikotarpio po Velykų ir Kalėdų.

Nutarta: 1. 1. Įpareigoti regionines tarybas vykdyti regioninės žiniasklaidos stebėseną. 1. 2. Per posėdį išsakytus siūlymus įtraukti į susitikimą su LRT taryba. Tarybos pirmininkė įpareigota susitarti su LRT taryba dėl susitikimo datos ir laiko. 2. Pritarti siūlomam C modelio 4 variantui pakeičiant NUTS 2 lygmens regiono "Aukštaitija" pavadinimą į "Šiaurės rytų Lietuva". 3. Įpareigoti Etninės kultūros paveldo grupę parengti siūlymus dėl LR dokumentų ir archyvų įstatymo keitimo, juos teikti svarstyti Tarybai. 4. 1. Tarybos nariams išsiųsti S. Urbanavičiūtės tyrimo “Tautinis paveldas ir kaimo turizmas Lietuvoje” prezentaciją, ją patalpinti Tarybos tinklapyje. 4. 2. Regioninių tarybų specialistus įpareigoti surinkti kaimo turizmo sodybų gerosios patirties pavyzdžius. 4. 3. Etninio turizmo grupei parengti ir teikti Lietuvos kaimo turizmo asociacijai (LKTA) siūlymus dėl LKTA parengto sodybų specializacijos modelių tobulinimo. 5. Pritarti L. Klimkos siūlymui, kad Taryba rekomenduotų Švietimo ir mokslo ministerijai mokinių atostogų laiką derinti prie laikotarpio po Velykų ir Kalėdų.


Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. balandžio 10 d., 13 val. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), V. Jocys (Žemaitijos etninės kultūros globos taryba), A. Vaškevičius (Lietuvių etninės kultūros draugija), A. Sudaris (Kauno žemaičių bendrijos narys), R. Povilaitis (Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinio padalinio pirmininkas), N. Balčiūnienė (Seimo nario G. Songailos patarėja), G. Songaila (LR Seimo narys).

Svarstyta: 1. Siūlymai etnokultūrinės sklaidos plėtojimui atsižvelgiant į susitikimo su LRT tarybos atstovais rezultatus. 2. Tarybos siūlomas Lietuvos administracinės-teritorinės reformos modelis (C modelio 1 ir 2 var.). 3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Nr. I-1115, Žin., 1995, Nr. 107-2389) papildymo projektas. 4. Siūlymas papildyti Atmintinų dienų įstatymą arba parengti naują jo redakciją. 5. Pasiūlymai rekomendacijoms plėtoti lietuvių (baltų) etninės kultūros integravimą į aukštųjų mokyklų studijų programas. 6. Tarybos veiksmai inicijuojant Tarmių metų programos parengimą. 7. Siūlymas europarlamentarams Lietuvos pirmininkavimo ES proga surengti 2013 m. Briuselyje tarptautinį tarmėms skirtą renginį. 8. Kiti klausimai. 8.1.Siūlymas dėl Tarybos sekretoriato struktūros keitimo, papildant ją dviem etatais. 8.2. Tautos namų steigimo Kaune projektas.

Nutarta: 1.1. LRT tarybai siūlomų transliuoti etnokultūrinių renginių sąrašą ateityje papildyti renginiu „Atataria Lamzdžiai“. 1.2. LRT rekomenduotų transliuoti renginių rengėjams pranešti raštu apie tokią rekomendaciją ir siūlyti tiesiogiai kreiptis į LRT redakcijas (Muzikos, „Labo ryto“ ir kt.) dėl jų renginių transliavimo. 1.3. Įgalioti Regionines tarybas vykdant stebėseną regionuose skleisti informaciją regioninėms televizijoms apie galimybę tiesiogiai kreiptis į LRT dėl regionuose vykstančių renginių transliavimo per nacionalinę televiziją. 1.4. Kreiptis į Lietuvos radiją siūlant pakartotinai transliuoti etnokultūrines laidas iš LRT archyvo („Tarmių skrynelę“, „Ryto rasa krito“ ir kt. – Tarybos nariai įpareigoti pasiūlymus dėl konkrečių laidų sąrašo pateikti per savaitę). 1.5. Įpareigoti Žiniasklaidos grupę išanalizuoti etninės kultūros tematikos laidų transliavimo per LRT World kanalą galimybes. 2. Pritarti Lietuvos administracinės-teritorinės reformos projekto C modelio 1 variantui. 3. Inicijuoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Nr. I-1115, Žin., 1995, Nr. 107-2389) papildymo projektą, iš esmės pritarti D. Urbanavičienės parengto projekto principams ir įpareigoti Paveldo grupę užbaigti projekto rengimą. 4. Rengti naujos redakcijos Atmintinų dienų įstatymą, kuriame atmintinos dienos būtų suklasifikuotos, į jų sąrašą įtraukta Gimtosios kalbos (tarmės) diena, įvedamas atskiras punktas dėl išskirtinio Vėlinių statuso perkeliant darbo dieną į šeštadienį. 5. Įpareigoti D. Urbanavičienę, R. Astrauską, J. Jakaitį ir Z. Kalesinską iki balandžio 19 d. parengti raštą aukštųjų mokyklų rektoratams dėl lietuvių (baltų) etninės kultūros integravimo į aukštųjų mokyklų studijų programas. 6.1. Kreiptis į Kultūros rėmimo fondą ir Kultūros ministrą, prašant 2013 metais suteikti prioritetą Tarmių metams skirtiems projektams. 6.2. Deleguoti 3 Etninės kultūros globos tarybos atstovus į susitikimą su Ministru pirmininku, aptarti Tarmių metų veiksmų plano įgyvendinimo ir finansavimo klausimus. 6.3. Kviesti Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją, VLKK, LKI, VU, Lietuvos savivaldybių asociaciją, LRT, KM, ŠMM, URM ir kitas ministerijas bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant Tarmių metų įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą. 7.1. Parengti raštą Užsienio reikalų ministerijai, siūlant 2013 m. organizuoti tarmėms skirtus renginius Lietuvoje. 7.2. Pritarti raštui Europos Parlamento nariams iš Lietuvos, kuriuo siūloma inicijuoti ir 2013 m. organizuoti tarmėms skirtą renginį Europos Parlamente. 8.1. Kreiptis į Seimo valdybą prašant skirti papildomus du Tarybos sekretoriato darbuotojų (administracijos vadovo ir vyresn. specialisto) etatus, taip pat prašyti Finansų ministerijos 2013-iems metams skirti lėšų Tarybos ekspertinei veiklai. 8.2. Parengti raštą Kauno miesto savivaldybės merui, prašant suteikti palankiausias sąlygas etninei kultūrai plėtotis ir etninę kultūrą užtikrinančioms nevyriausybinėms organizacijoms veikti Kauno kultūros centre „Tautos namai“.


Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. gegužės 8 d., 13 val. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, D. Bernotaitė-Bieliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja), A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), A. Ragauskaitė (LMTA, LLTI ir VU doktorantė), V. Jocys (Žemaitijos etninės kultūros globos taryba).

Svarstyta: 1. Siūlymai tobulinti Lietuvos kaimo turizmo asociacijos parengtą kaimo turizmo sodybų specializavimo projektą. 2. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto asignavimų bei finansavimo tvarkos analizė. 3. Siūlymai dėl etnografinių regionų žemėlapio statuso įtvirtinimo, skirtingo paveldo žemėlapių komplekto sudarymo. 4. Etnokultūrinio ugdymo mokyklų ir mokytojų sąrašo patikslinimas. 5. Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo skatinimas ir siūlymas šias programas naudoti lietuviškose mokyklose Lenkijoje. 6. Pasiūlymai konferencijai apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas kartu su Kultūros ministerija – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 3.9 priemonę. 7. Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektas. 8. Siūlymas dėl Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos tarybos inicijuojamos mokslinės konferencijos, skirtos tarmių gyvosios tradicijos problemoms ir pasirengimui Tarmių metams 2013 m. aptarti, kurią planuojama suorganizuoti lapkričio mėnesio pab., Marijampolės kolegijoje.

Nutarta: 1. Tarybos narių pataisymus įtraukti į Tarybos teikiamus pasiūlymus dėl LKTA parengto kaimo turizmo sodybų specializavimo projekto tobulinimo, šiuos Tarybos siūlymus pateikti LKTA kviečiant išsamiau juos aptarti per Tarybos ir LKTA atstovų susitikimą. 2. Tarybos sekretoriatas įpareigotas rinkti duomenis apie įvairių ministerijų (KM, ŠMM, ŽŪM, URM) kuruojamas programas ir fondus, iš kurių 2011 metais buvo finansuojami etninės kultūros projektai, surinktus duomenis pateikti Tarybai iki kito posėdžio. 3. Siekiant sudaryti išsamesnį skirtingo etnokultūrinio paveldo žemėlapių komplektą, prašyti LMTA etnomuzikologų sudaryti muzikinio folkloro (dainuojamojo ir instrumentinio) bei liaudies instrumentų paplitimo etnografiniuose regionuose žemėlapius, taip pat prašyti Tarybos narį V. Tumėną parengti tradicinių juostų paplitimo regionuose žemėlapį. 4. Įpareigoti Tarybos specialistus regionuose ir regioninių etninės kultūros globos tarybų narius patikslinti 2010 m. sudarytų Etnokultūrinio ugdymo mokyklų ir mokytojų sąrašų duomenis. 5.1. Lapkričio mėn. viduryje surengti seminarą dėl etninės kultūros studijų programų skatinimo aukštosiose mokyklose. 5.2. Parengti raštą Lietuvos aukštųjų mokyklų Senatams ir fakultetams, rengiantiems (ar rengusiems) su etninės kultūros plėtra susijusius specialistus, kuriame būtų pateikta informacija apie neseniai ŠMM patvirtintas Etninės kultūros ugdymo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, specialistų poreikį siekiant jas įgyvendinti, pakviečiant aukštųjų mokyklų atstovus dalyvauti suplanuotame seminare lapkričio mėn. 6.1. Konferenciją apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas surengti spalio mėn. Kultūros ministerijoje. 6.2. Iki kito Tarybos posėdžio Tarybos nariai įpareigoti planuojamai konferencijai pasiūlyti temas, išskiriant konferencijos tikslą ir problemų spektrą. 7. Tarybos nariai įpareigoti pateikti pastabas ir siūlymus D. Urbanavičienės parengtam Atmintinų dienų įstatymo naujos redakcijos projektui, jame tradicinių kalendorinių ir religinių švenčių sąrašą papildyti senųjų tradicinių švenčių pavadinimais. 8. Remiantis Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos pavyzdžiu, paskatinti kitas regionines tarybas savo regionuose rengti mokslines konferencijas, skirtas tarmių gyvosios tradicijos problemoms ir pasirengimui Tarmių metams 2013 m. aptarti, arba prisidėti prie Suvalkijos (Sūduvos) tarybos organizuojamos konferencijos.


Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. birželio 12 d., 13 val. Jame dalyvavo 10 Tarybos narių, A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), E. Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė), M. Martinaitis (Maironiečių draugijos narys), V. Jocys (Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos narys), D. Bernotaitė-Beliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja).

Svarstyta: 1. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektas. 2. Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano projektas. 3. Siūlymai Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. 12-1827-01. 4. Siūlymai Dokumentų ir archyvų įstatymo keitimo projektui. 5. Etninei kultūrai skiriamų valstybės biudžeto asignavimai bei finansavimo tvarkos analizė. 6. Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projektas Nr. XIP-3469(3).

Nutarta: 1. Iki kito Tarybos posėdžio, rugsėjo 11 d., parengti Nacionalinių kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų keitimo projektą, papildant premijų sąrašą J. Basanavičiaus premija. 2. Pritarti Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano projektui. 3.1. Nesiūlyti Tautinio paveldo produktų įstatyme apibrėžti sąvokos „tautinis paveldas“. 3.2. Keisti apibrėžimą „tautinio paveldo produktų ekspertas“, išbraukiant žodžius „pasižymėjęs“, „produktų“. 3.3. Keisti formuluotes 16 straipsnio 5 dalyje, nurodant, kad tradicinių amatų mokymo programos akredituojamos ir registruojamos bei tradicinių amatų meistro įgytos profesinio mokymo kompetencijos Vyriausybės nustatyta tvarka. 3.4. Pritarti kitiems siūlymams. 4. Pritarti Dokumentų ir archyvų įstatymo keitimo projektui. 5. Tęsti 2011 metais etninei kultūrai skirtų valstybės biudžeto asignavimų analizę, į analizuojamų institucijų sąrašą įtraukiant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. 6. Seimui raštu pateikti Tarybos neigiamą nuomonę apie Lietuvos kultūros tarybos įstatymo projektą Nr. XIP-3469(3).


Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. rugsėjo 11 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių, svečiai – A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), E. Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė), D. Bernotaitė-Beliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja), I. Kezienė (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė), G. Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

Svarstyta: 1. Vyriausybės sudarytos darbo grupės parengtas Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano projektas. 2. Pasiūlymai bendram regioninių tarybų posėdžiui, įvyksiančiam Telšiuose 2012-09-14. 3. Pasiūlymai konferencijai apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas rengiamai kartu su Kultūros ministerija – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 3.9 priemonę. 4. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektas. 5. Atmintinų dienų naujos redakcijos įstatymo projektas.

Nutarta: 1. Iki rugsėjo 13 dienos Tarybos nariai turi pateikti siūlymus dėl Vyriausybės sudarytos darbo grupės parengto Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano projekto tobulinimo. 2. Pritarti siūlymui toliau tęsti etnokultūrinės veiklos stebėseną regionuose užpildant tam skirtas lenteles ir jas teikiant Etninės kultūros globos tarybai, siekti ne tik kiekybinio, bet ir kokybinio vertinimo, pasiūlyti regioninių tarybų nariams išsamiau aprašyti po vieną reikšmingą renginį. 3.1. Rengti konferenciją apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas paskutinę lapkričio savaitę. 3.2. Įpareigoti Žiniasklaidos grupę iki rugsėjo 18 d. parengti konferencijos temų gaires ir jas pateikti Tarybos nariams. 3.3. Konferencija turėtų būti diskusijos pobūdžio. 4.1. Tobulinti Jono Basanavičiaus premijos nuostatus kaip atskiros premijos nuostatus. 4.2. Rengti aiškinamąjį raštą, pagrindžiantį naują Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektą. 4.3. Tarybos nariai turi iki rugsėjo 21 dienos atsiųsti pasiūlymus dėl per posėdį pateikto ir pakoreguoto Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projekto tobulinimo. 5. Iki rugsėjo 21 dienos Tarybos nariai turi pateikti siūlymus dėl per posėdį pateikto Atmintinų dienų įstatymo projekto tobulinimo.


Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. spalio 9 d., 13 val. Jame dalyvavo 11 Tarybos narių, svečiai – A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), M. Martinaitis (Maironiečių draugijos narys).

Svarstyta: 1. Siūlymas LR Vyriausybei, atsižvelgiant į Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją, išimties tvarka 2012 metais perkelti darbo dieną iš Vėlinių lapkričio 2 d. į šeštadienį lapkričio 10 d. 2. Siūlymai Ministro Pirmininko patvirtintai darbo grupei dėl Tarmių metų programų rengimo. 3. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projekto tvirtinimas. 4. Atmintinų dienų naujos redakcijos įstatymo projektas. 5. Siūlymai konferencijos apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas surengimui kartu su Kultūros ministerija – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 3.9 priemonę. 6. Siūlymai rekomendacijų Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvui suteikti nacionalinės vertybės statusą rengimui kartu su KM – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 10.2 priemonę. 7. Siūlymai dėl etninės kultūros būklės lietuvių bendruomenėse užsienyje analizės, išvadų ir siūlymų dėl tos būklės gerinimo, lietuvių etninės kultūros populiarinimo lietuvių bendruomenėse užsienyje rengimo kartu su KM ir URM – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 15.1 priemonę. 8. Kiti klausimai. 8.1. Siūlymas pildyti Etninės kultūros globos tarybos internetinės svetainės nuorodų sąrašą. 8.2. Siūlymas parengti padėkos raštus Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio ir Ladakalnio komplekso kūrėjams, taip pat Bijotų dvaro sodybos kraštovaizdžio objektų puoselėtojams ir įteikti per spalio 19 d. vyksiantį seminarą, skirtą Europos kraštovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-mečiui paminėti.

Nutarta: 1. Kreiptis į LR Vyriausybę, prašant išimties tvarka 2012 metais perkelti darbo dieną iš Vėlinių lapkričio 2 d. į šeštadienį lapkričio 10 d. 2.1. Siūlyti naujai suformuotai LR Vyriausybei įtraukti į savo programą Tarmių plėtros programą, kuri remtųsi Tarmių grupėje parengtu Tarmių metų programų tarpinstitucinio plano projektu. 2.2. Parengti raštą regioninėms etninės kultūros globos taryboms, skatinant jų narius tarmių puoselėjimui skirtus projektus teikti Kultūros rėmimo fondui iki spalio 22 d. 2.3. Kreiptis į savivaldybes paraginant 2013 m. biudžete numatyti lėšų Tarmių metams skirtiems renginiams ir kitiems projektams. 2.4. Kreiptis į VEKC ir LLKC, prašant suteikti informaciją Lietuvos nacionaliniam radijui apie šių įstaigų išleistus įrašus su tarmiškai atliktomis pasakomis ir kita liaudies kūryba. 2.5. Rekomenduoti Kultūros rėmimo fondui skirti finansavimą A. Baryso filmų apie tarmes projektams. 2.6. Pritarti siūlymui informaciją apie Tarmių metų minėjimo renginius 2013 metais skelbti Lietuvių etninės kultūros draugijos internetinėje svetainėje (etnokultura.lt). 2.7. Siūlyti Lietuvių etninės kultūros draugijai atidaryti sąskaitą Tarmių metų rėmėjų lėšų kaupimui, suburti darbo grupę, atsakingą už šių lėšų skaidrų paskirstymą ir viešos informacijos pateikimą. 3.1. Tvirtinti Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatų projektą ir teikti jį naujai suformuotai Vyriausybei. 3.2. Iki kito Tarybos posėdžio parengti J. Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatų projekto aiškinamąjį raštą. 4.1. Jonas Vaiškūnas įpareigotas per savaitę laiko atsiųsti pasiūlymus dėl Perkūno dienos ir kitų baltiško kalendoriaus švenčių įtraukimo į Atmintinų dienų naujos redakcijos įstatymo projektą. 4.2. Iki kito posėdžio parengti Atmintinų dienų naujos redakcijos įstatymo projekto aiškinamąjį raštą. 5.1. Patvirtinti konferencijos apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas temų sąrašą ir teikti jį Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriui. 5.2. D. Urbanavičienė įpareigota per savaitę laiko parengti kvietimo į konferenciją tekstą, jį elektroniniu būdu suderinti su kitais Tarybos nariams ir teikti Kultūros ministerijai. 6. Kreiptis į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (LLTI) prašant kartu parengti rekomendacijas dėl nacionalinės vertybės statuso suteikimo LLTI archyvui, kurias Taryba vėliau pateiktų Kultūros ministerijai. 7. Kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją, prašant pateikti informaciją apie etninės kultūros veiklą užsienio lietuvių bendruomenėse, siūlant bendradarbiauti siekiant etninės kultūros sklaidos šiose bendruomenėse. 8.1. Etninės kultūros globos tarybos internetinės svetainės Nuorodų skiltyje plėtoti rekomenduojamų etnokultūrinio ugdymo priemonių ir kitos su etninės kultūros plėtra susijusios informacijos sąrašą. 8.2. Parengti padėkos raštus Papiliakalnės, Ginučių piliakalnio ir Ladakalnio komplekso kūrėjams bei Bijotų dvaro sodybos kraštovaizdžio objektų puoselėtojams ir įpareigoti D. Urbanavičienę įteikti juos spalio 19 d. Europos kraštovaizdžio konvencijos įsigaliojimo 10-mečio paminėjimo renginyje.


Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. lapkričio 13 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių, svečiai – A. E. Paslaitis (Meno kūrėjų asociacija), M. Martinaitis (Maironiečių draugijos narys), E. Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė), I. Kezienė (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė).

Svarstyta: 1. Siūlymai XVI Vyriausybės programai. 2. Aiškinamasis raštas teikiant Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektą. 3. Siūlymai dėl Tautos istorinės atminties įstatymo projekto tobulinimo. 4. Pasiūlymai konferencijai apie etninės kultūros sklaidos masinėse informavimo priemonėse problemas rengiamai kartu su Kultūros ministerija – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 3.9 priemonę. 5. Siūlymai dėl Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro nuostatų projekto ir kitų teisės aktų šiam paveldui išsaugoti parengimo kartu su KM – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 1.1 priemonę. 6. Siūlymai dėl įtrauktų į UNESCO reprezentatyvųjį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą sutartinių gyvosios tradicijos globos stebėsenos ir vertinimo kartu su Kultūros ministerija – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 2.18 priemonę. 7. Siūlymai dėl kultūros įstaigų (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų) edukacinių programų tyrimo ir rekomendacijų rengimo kartu su KM – įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės 2010-2014 m. programos 2.1 priemonę. 8. Kiti klausimai. 8.1. Siūlymas dėl naujai į Mažosios Lietuvos regioninę etninės kultūros globos tarybą deleguoto nario – Kraštotyros draugijos narės Liudvikos Burzdžiuvienės paskyrimo vietoj kraštotyrininko Vaidoto Mačiulio. 8.2. Kreipimasis į LRT laidos „Duokim garo“ kūrėjus dėl Mažosios Lietuvos įtraukimo į laidoje naudojamą kelio rodyklę, kurioje nurodyti keturi Lietuvos regionai – Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Žemaitija. 8.3. Siūlymas kreiptis į Kultūros ministeriją dėl žurnalo „Liaudies kultūra“ vyriausiosios redaktorės Dalios Rastenienės kandidatūros Bronio Savukyno premijai gauti. 8.4. Pristatymas su Ugdymo plėtotės centru suplanuotų artimiausių renginių (prie jų organizavimo prisideda Tarybos regioniniai padaliniai), susijusių su etninės kultūros ugdymo programų sklaida, Lietuvių etninės kultūros draugijos parengto mokymo priemonių, literatūros ir kitų šaltinių katalogo pristatymu.

Nutarta: Kreiptis į naująjį Ministrą Pirmininką siūlant į formuojamą XVI Vyriausybės programą įtraukti etninės kultūros valstybinę globą akcentuojant šiuos prioritetus – etnokultūrinio ugdymo plėtra, parengiant ir įgyvendinant naujus strateginius dokumentus (pavyzdžiui, Etnokultūrinio ugdymo plėtros tarpinstitucinę programą); tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimas, parengiant ir įgyvendinant ilgalaikę valstybinę tarmių gyvosios tradicijos puoselėjimo tarpinstitucinę programą; etnografinių regionų savitumo išsaugojimas ir šių regionų statuso įtvirtinimas; etninės kultūros finansavimo didinimas įkuriant valstybinį Etninės kultūros plėtros fondą. 2. Tvirtinti per posėdį suredaguotą Tarybos parengto Jono Basanavičiaus nacionalinės premijos nuostatų projekto aiškinamąjį raštą, teikti jį ir projektą naujai Vyriausybei. 3.1. Parengti raštą, jame trumpai išdėstant argumentus, kodėl Taryba nepritaria Lietuvos Respublikos tautos istorinės atminties įstatymo projektui Nr. XIP-4631(2) ir siūlo jį iš esmės tobulinti. 3.2. Susitikti su naujai paskirtu LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininku, siūlant Tarybos ekspertinę pagalbą tobulinant Tautos istorinės atminties įstatymo projektą. 4.1. Konferencijos moderatoriumi paskirti Joną Vaiškūną. 4.2. Įtraukti į konferencijos pranešėjų sąrašą Daivą Vyčinienę, Rimantą Astrauską ir Dalią Urbanavičienę. 4.3. Pakartotinai į konferenciją pakviesti Lietuvos radijo ir televizijos, žiniasklaidos atstovus. 4.4. Per savaitę parengti konferencijos (kuri bus surengta 2012 m. lapkričio 27 d. Kultūros ministerijoje) patikslintą programą, ją išplatinti užsiregistravusiems konferencijos dalyviams ir žiniasklaidai. 5. Įpareigoti Nematerialaus kultūros paveldo grupę kartu su UNESCO atstovu išanalizuoti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro nuostatų projekto ir kitų teisės aktų parengimo klausimą ir pateikti savo siūlymus Tarybai. 6. Persiųsti Tarybos nariams Lietuvos liaudies kultūros centro parengtą sutartinių tradicijos išsaugojimo 2012 – 2014 priemonių planą ir apsvarstyti jį kitame posėdyje. 7. Klausimą atidėti vėlesniam svarstymui, kai bus surinkta informacija apie jau atliktus muziejų ir kultūros centrų edukacinių programų tyrimus. 8.1. Patvirtinti naujai deleguotą Kraštotyros draugijos narę Liudviką Burzdžiuvienę Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos nare. 8.2. Kreiptis į LRT laidos „Duokim garo“ kūrėjus su prašymu įtraukti Mažosios Lietuvos regioną į laidoje naudojamą kelio rodyklę. 8.3. Pritarta Dalios Rastenienės kandidatūros teikimui Bronio Savukyno premijai gauti. 8.4. Išsiųsti Tarybos nariams išsamią informaciją apie vyksiančius etnokultūrinio ugdymo plėtros renginius.


Dešimtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2012 m. gruodžio 11 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių, svečiai – E. Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė), D. Bernotaitė-Beliauskienė (Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno tyrimo centro saugotoja-tyrinėtoja), D. Bičkauskienė (Pilietinės gynybos centro prie Krašto apsaugos ministerijos direktorė), M. Martinaitis (Maironiečių draugijos narys), V. Musteikis (Lietuvių etninės kultūros draugija), O. Samuchovienė (UAB „INFRAPLANAS“).

Svarstyta: 1. Siūlymai tarpinstituciniam bendradarbiavimui siekiant karių tautinio ir patriotinio ugdymo plėtros. 2. Siūlymai Aplinkos ministerijos iškeltai idėjai magistraliniuose keliuose žymėti etnografinius regionus ir pateikti informaciją apie juos. 3. Tarybos 2013 metų veiklos plano projektas. 4. Siūlymas 2013 Kaziuko mugėje įvardyti ne Suvalkijos, o Sūduvos etnografinį regioną. 5. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. įgyvendinimas 2012 m. 6. Kiti klausimai. 6.1. Naujų Dzūkijos etninės kultūros globos tarybos narių tvirtinimas. 6.2. Libertas Klimka pristato Norberto Vėliaus 75 gimimo metinių minėjimo renginį.

Nutarta: 1.1. Rengti susitikimą-apskritą stalą 2013 m. sausio 10 d. 11 val. Karo akademijoje. 1.2. Į susitikimą kviesti Lietuvos edukologijos universiteto prof. dr. Aivą Ragauską, Lietuvos karo akademijos prorektorių Valdą Rakutį, Etninės kultūros globos tarybos narius – Vytautą Tumėną, Jūratę Šemetaitę, Dalią Urbanavičienę. Kitus galimus dalyvius įpareigoti pakviesti Pilietinės gynybos centro prie Krašto apsaugos ministerijos direktorę Danguolę Bičkauskienę. 1.3. Iki 2013 m. sausio 3 d. nutarti dėl susitikimo darbotvarkės, dalyvių sąrašo ir moderatoriaus. 1.4. Iki susitikimo dalyviams persiųsti Arūno Vaicekausko parengtą Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programos gairių projektą. 2.1. Pritarti Aplinkos ministerijos iškeltai idėjai magistraliniuose keliuose žymėti etnografinius regionus ir pateikti informaciją apie juos. 2.2. Etnografinį regioną nurodantis ženklas neturėtų prilygti riboženkliui. 2.3. Siūlyti ženkluose šalia etnografinio regiono pavadinimo žymėti arba heraldiką (regiono herbą), arba apytikriai užbrūkšniuotą regiono vietą Lietuvos žemėlapyje. 2.4. Supažindinti su pasiūlymais regioninių etninės kultūros globos tarybų narius ir svarstyti jų pasiūlymus kitame posėdyje. Išvadas persiųsti O. Samuchovienei iki 2013 m. sausio 15 d. 2.5. Pradėti rengti trumpus etnografinių regionų pristatymus Tarybos internetinei svetainei. 3. Iš esmės pritarti Tarybos 2013 metų veiklos plano projektui. Papildomus siūlymus siųsti Tarybos pirmininkei iki gruodžio 18 d. 4. Pritarti dabar egzistuojančiam Suvalkijos etnografinio regiono įvardijimui. 5. Siekti tęstinumo ir patvirtinti šiuos 2013 metų etninės kultūros plėtros prioritetus: 1) Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas; 2) Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas; 3) Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose; 4) Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę. 6.1. Patvirtinti pakeistus Dzūkijos tarybos narius – Iloną Šedienę, Dainą Plėdienę, Algirdą Juškevičių, Rasutę Marcinkevičienę, Audronę Lampickienę, Rasą Stanevičiūtę, Liną Balčiūnienę ir Aušrą Plytnikaitę vietoje Jūratės Barsulytės, Giedrės Blažonienės, Algimanto Černiausko, Inesos Nezdveckienės, Vytenio Skendelio ir Valdemaro Višnevskio. 6.2. Pritarti dalyvavimui rengiamame minėjime 2013 m. sausio 24 d. Laukuvoje, Norberto Vėliaus gimnazijoje. Tartis su Vilniaus etninės kultūros centru dėl N. Vėliaus jubiliejaus paminėjimo Vilniuje sausio mėn.


Naujausi pakeitimai - 2013-03-04


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=120328&p_k=1