Regioninių tarybų veikla 

2004 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veikla


2004 m. Dzūkijos regioninė etninės kultūros globos taryba aktyviai bendradarbiavo su visuomeninių organizacijų Lietuvai pagražinti draugijos, etnokultūros klubo "Kukumbalis", Romuvų sąjungos, "Dzūkų kultūros draugės", tautodailininkų sąjungos nariais.

Dzūkijos regioninės tarybos nariai kartu su Alytaus apskrities viršininku R. Markausku svarstė, kaip paskatinti regiono savivaldybes įsitraukti į etnokultūrinių programų bei projektų ("Amatų kaimas", "Tradiciniai amatai XXI a. architektūroje" ir kt.) įgyvendinimą. Bendradarbiaujant su Dzūkijos regione esančiomis seniūnijomis siekta patikslinti etnografinio regiono ribas bei surinkti informaciją apie etninės kultūros puoselėtojus (kalvius, tautodailininkus ir t. t.) regione.

Dzūkijos regioninės tarybos pirmininko, architekto R. Balčiaus pastangomis į Alytaus miesto strateginį veiklos planą buvo įtrauktos nuostatos, padedančios plėtoti Dzūkijos regioninį savitumą bei užtikrinti etninės kultūros valstybinę globą regione.

2004 m. balandžio mėnesį Dzūkijos regioninės tarybos narys A. Švirmickas susitiko su Dzūkijos vidurinės mokyklos direktoriumi A. Gaveliu. Susitikimo metu aptartas užklasinės veiklos mokykloje organizavimas, siekiant įtraukti moksleivius į etninės kultūros reiškinių puoselėjimą, organizuoti tarpmokyklinius renginius – konkursus etninės kultūros srityje, panaudojant modernias technologijas bei jų teikiamas galimybes. Dzūkijos vidurinė mokykla organizavo kompiuterinių piešinių konkursą Alytaus apskrityje. Mokyklos direktoriui buvo pasiūlyta aktyviau naudoti Dzūkijos (Dainavos) vardą, tuo būdu aktyvinant moksleivių domėjimąsi Dzūkijos regiono praeitimi, tradicijomis ir papročiais.

Regioninės tarybos posėdžiai

Dzūkijos regioninė etninės kultūros globos taryba 2004 m. surengė 4 posėdžius.

2004 m. sausio 20 d. Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdyje svarstyta tarybos sudėtis bei 2004 m. veiklos planas. Aptarta galimybė leisti bendrą Dzūkijos regiono renginių kalendorių. Tai padėtų iš anksto informuoti tiek gyventojus, tiek svečius apie organizuojamus renginius. Pastebėta, jog trūksta informacijos apie gyvosios tradicijos nešėjus bei puoselėtojus. Pritarta posėdžius rengti vis kitoje regiono vietoje, kad Dzūkijos regioninės tarybos nariai geriau pažintų kolegų darbo aplinką ir regioną.

2004 m. balandžio 15 d. posėdyje Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkas R. Balčius informavo tarybos narius apie Seime vykusią konferenciją "Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema" ir joje skaitytus pranešimus. Regioninės tarybos nariai pageidavo, kad Tarybos internetiniame tinklalapyje būtų pateikta informacija apie teisės aktus, reglamentuojančius etninės kultūros veiklą, bei ES struktūrinius fondus. Posėdžio metu aptartas planuose numatytų ekspertizių vykdymas, susipažinta su Nemuno kilpų regioninio parko etnokultūriniu paveldu.

2004 m. rugsėjo 14 d. posėdžio metu išklausyta Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininko darbo ataskaita. Aptarta Dainavos krašto 750 metų paminėjimo jubiliejus, amatų šventė Alytuje. Pasiūlyta atgaivinti Dzūkų dailės dienas.

2004 m. lapkričio 17 d. Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdyje apžvelgti 2004 m. veiklos rezultatai, Tarybos narių atlikti darbai. Dzūkijos regioninės tarybos pirmininku išrinktas V. Čaplikas, patvirtinti nauji Dzūkijos regioninės tarybos nariai.

Žvilgsnis į ateitį

Dzūkijoje gausu senųjų etnografinių sodybų, reikalingų valstybinio lygio globos. Pravartu patvirtinti rekomendacijas kaimo turizmu užsiimantiems asmenims, siekiant išvengti kičo kuriamose kaimo turizmo sodybose. Rekomenduotina skirti didesnį dėmesį konkursui "Dzūkiškas suvenyras". Šis renginys galėtų prisidėti prie regionui būdingų bruožų paieškos. Naudinga pasirūpinti informacijos sklaidos sistema, padėsiančia populiarinti Dzūkijos regioną, teikti apie jį išsamią informaciją.


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=39922&p_k=1