Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2011 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


 

ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS

N U T A R I M A S

DĖL 2011 METŲ ETNINĖS KULTŪROS PLĖTROS PRIORITETŲ

SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2010 m. gruodžio 14 d. Nr. TN-4

Vilnius

      Įgyvendindama Etninės kultūros plėtros valstybinės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. ĮV-363 (Valstybės žinios, 2010-07-03, Nr. 79-4085), priemonių plano 5.1 punktą, Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a:

      Patvirtinti 2011 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

     1. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę;

     2. Sutartinių, kaip nematerialaus kultūros paveldo, apsaugos įtvirtinimas;

     3. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas;

     4. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas;

     5. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose.
       Tarybos pirmininkė                                                                                                             Dalia Urbanavičienė


Naujausi pakeitimai - 2011-03-09


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=107299&p_k=1