Regioninių tarybų veikla 

2005 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veikla


Dzūkijos regioninė etninės kultūros globos taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414; 2000, Nr. 61-1838; 2004, Nr. 170-6237; 2006, Nr. 6-192), Etninės kultūros plėtros valstybine programa (Žin., 2003, Nr. 60-2725), Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos nuostatais bei įgyvendindama pavestus uždavinius ir vykdydama 2005 metų veiklos planą, pagrindinį dėmesį skyrė etnografinių regionų, vietovių savitumo puoselėjimui, etninės kultūros gyvųjų vertybių perimamumui ir sklaidai.

Pagal Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo priemonių trečią tikslą – sukurti etninės kultūros gyvųjų vertybių perimamumo ir sklaidos sąlygas – toliau rūpintasi Alytaus dailiųjų amatų mokyklos išsaugojimu. Alytaus dailiųjų amatų mokykla – vienintelė Lietuvoje, kurioje mokoma tradicinių amatų.

Alytus formuojasi kaip Dzūkijos regiono tradicinių amatų centras. Tam yra palankios sąlygos: Alytaus dailiųjų amatų mokykla turi kvalifikuotus dėstytojus, vyksta amatų dienos bei numatytas įkurti amatų centras.

Buvo tęsiamas Alytaus dailiųjų amatų mokyklos tarptautinis projektas. Surengta mokslinė konferencija „Tradiciniai amatai XXI amžiaus architektūroje“ Ščecino technologijų universitete Lenkijoje. Konferencijos medžiaga išleista leidinyje, kuriame pateikti Lenkijos, Lietuvos ir Švedijos atstovų pranešimai, analizuojantys tradicinių amatų gyvavimą ir tradicijų tęstinumą XXI a. architektūroje teoriniais ir praktiniais aspektais. Alytaus dailiųjų amatų mokyklos išlikimui būtinas bendradarbiavimas ne tik su Lietuvos mokslo bei kultūros, bet ir su užsienio šalių institucijomis.

Alytaus miesto taryboje svarstomos galimybės bei ruošiamos sąlygos galimybių studijai tradicinių amatų centro įkūrimui. Šiam tikslui įgyvendinti priimti Alytaus miesto tarybos sprendimai, sudarantys sąlygas rengti ir finansuoti galimybių studijas. Suorganizuoti seminarai – diskusijos idėjos pristatymui bei aptarimui. Surengtas susitikimas su Lietuvos istorijos instituto atstovais. Sudaryta darbo grupė išanalizuoti statinio, kuris pastatytas vykdant Alytaus dailiųjų amatų mokyklos projektą „Nauja erdvė senoje pastogėje“, panaudojimo ir tolimesnio finansavimo galimybes. Bendras mokyklos, kaip amatininkų ugdytojos, ir miesto, kaip Dzūkijos centro amatų ir tradicijų puoselėtojo, amatų ir tradicijų demonstravimo centro sukūrimas yra miesto strateginis tikslas. Tikimasi, kad centras prisidės prie tradicinių amatų, papročių ir kulinarinio paveldo populiarinimo bei Dzūkijos krašto savitumo puoselėjimo.

Skatinant gyvosios tradicijos tęstinumą, Alytuje organizuotos amatų dienos. Tai tradicija tampantis renginys, surengtas jau trečią kartą.

Ši veikla atspindi Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 21.3 ir 21.4 ir 21.6 pagrindinius tikslus.

Įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 3.9.2 priemonę buvo  suplanuotas etnokultūrinio ugdymo Alytaus aukštojoje mokykloje tyrimas. Darbas neatliktas.

Siekiant puoselėti etnografinio regiono savitumą, buvo numatyta identifikuoti Dzūkijos regioną. Pasirinkta galimybė regioną apibūdinti pasitelkiant suvenyrą. Suvenyras buvo kuriamas siekiant kelių tikslų: surasti charakteringą simbolį, būdingą Dzūkijos regionui, bei sukurti prekę turistui. Suorganizuotas dzūkiško suvenyro konkursas. Renginys pavyko tik iš dalies, todėl būtina tęsti charakteringo Dzūkijai simbolio paieškas.

Koordinuojant informacijos sklaidos veiksmus Dzūkijos regione, pradėtas bendradarbiavimas su Vilniaus apskrities viršininku. Aptartos galimybės steigti Vilniuje Dzūkijos regiono informacinį centrą. Svarstoma galimybė išleisti informacinį leidinį apie Dzūkiją, plačiai atspindintį visą regioną.

Taip pat svarstoma galimybė organizuoti trečiąjį Dzūkijos kongresą.

Pastebėtos tautinių mažumų problemos Dzūkijos regione. Svarbiausios Vilniaus krašte –  Šalčininkų rajone. Šiam klausimui reikia papildomo dėmesio.

Siekiant užtikrinti etninės kultūros sklaidą bei etnografinių regionų savitumo puoselėjimą, buvo renkama informacija apie regione gyvenančius amatininkus, tautodailininkus bei saviveiklininkus. Norint sužinoti tikslesnę informaciją apie etninės kultūros puoselėtojus Dzūkijos regione, buvo nutarta organizuoti apklausą. Pasirinktas anketos-klausimyno modelis. Klausimynas išsiųstas visoms regiono seniūnijoms. Atsakymai gauti iš 31 seniūnijos (iš viso Dzūkijos regione –  89 seniūnijos). Daugelį atsakymų reikia tikslinti. Gauta informacija nevisiškai atspindi esamą situaciją seniūnijose. Galima daryti išvadą, kad daugelis seniūnų nežino arba nenori išsamiau pateikti informacijos apie seniūnijoje gyvenančius tradicijų nešėjus.

 

Dzūkijos regioninės etninės kultūros

globos tarybos pirmininkas                                  Vygandas Čaplikas


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=41812&p_k=1