Tarybos posėdžiai 

2010 m. Tarybos posėdžiai


 

Tarybos posėdžių protokolų santraukos


          Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. sausio 12 d. Jame dalyvavo 16 tarybos narių, 5 Tarybos specialistai regionams, G. Songaila (LR Seimo narys), N. Balčiūnienė (LR Seimo nario G. Songailos padėjėja), doc., dr. V. Kardelis (VU Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra) ir A. Svidinskas (Rytų aukštaičių sambūris).

Svarstyta: 1. Švietimo ir mokslo grupės išvados ir siūlymai dėl Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos; 2. Neformalaus ugdymo koncepcijos projektas; 3. Etninės kultūros globos tarybos 2010 m. veiklos planas ir Etninės kultūros globos tarybos posėdžių 2010 m. planas; 4. Tyrimas “Ekonominės tautinio paveldo produktų gamintojų problemos“; 5. Laikinųjų ekspertų grupių artimiausia veikla.

NUTARTA:

 1. Įpareigoti Švietimo ir mokslo ekspertų grupę pakoreguoti LR Švietimo ir mokslo ministerijai adresuojamo rašto „Dėl etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos“ formuluotes, raštą papildyti Strategijos vertinimu, nurodant privalumus ir trūkumus, pateikti raštą galutiniam svarstymui kitam Tarybos posėdžiui.

 2. a) Į ŠMM Neformalaus ugdymo koncepcijos projekto rengimo grupę deleguoti R.Astrauską; b) Išsiųsti į ŠMM raštą „Dėl etnokultūros ugdymo nuostatų įtvirtinimo neformaliame ugdyme“.

 3. Patvirtinti Tarybos veiklos 2010 m. planą ir Tarybos posėdžių 2010 m. planą, pakoreguotus pagal posėdyje išsakytas pastabas.

 4. a) Siūlyti Žemės ūkio ministerijai kreiptis į Ūkio ir Finansų ministerijas dėl galimybės atleisti nuo verslo liudijimo mokesčio sertifikuotus amatininkus trims metams, šioms ministerijoms siūlyti suderinti sertifikavimo ir verslo liudijimo klasifikatorius; b) Įpareigoti tautinio paveldo produktų grupę labiau įsigilinti į sertifikavimo problemas.

 5. Artimiausiu metu sušaukti Švietimo ir mokslo ekspertų grupę bei Etninio paveldo grupę.

Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. vasario 9 d. Jame dalyvavo 14 Tarybos narių ir dr. V. Vaitkevičius (Klaipėdos universitetas), E. Bugailiškienė (ŠMM), S. Novikas (VšĮ „Baltų Atlantida“), N. Balčiūnienė (LR Seimo nario G. Songailos padėjėja).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos vykdymas 2009 m. ir baigiamosios 2006-2009 m. ataskaitos svarstymas; 2. Mitologinio sakralinio paveldo objektų globa; 3. Atsakymas į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Veliuonos seniūnijos prašymą pateikti išvadas dėl Veliuonos skulptūros; 4. Tarybos veiklos 2009 m. ataskaita; 5. Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos vertinimas; 6. Dėl kitų Švietimo ir mokslo grupės išvadų ir pasiūlymų; 7. Siūlymas paskelbti kultūros paveldo objektu E. Jonušo pagalbinį pastatą Nidoje, kuriame buvo atkuriami tradiciniai kurėnai ir krikštai; Kiti klausimai.

NUTARTA:

1. Tarybos nariai turi išsamiau paanalizuoti 2003-2009 m. Etninės kultūros plėtros valstybinę programą, jos įgyvendinimo rezultatus, teikti siūlymus 2010-2014 m. programai. 2. Parašyti raštą Kultūros paveldo departamentui (KPD) informuojant, kad Taryboje buvo svarstoma sakralinių objektų tema, pateikti siūlymą dėl KPD ir Tarybos bendradarbiavimo šioje srityje

3. Pritarti raštui „Dėl skulptūros Veliuonoje“.

4. Pritarti Tarybos veiklos 2009 m. ataskaitai, pakoreguoti pagal posėdyje išsakytas pastabas.

5. Pritarti pakoreguotam raštui „Dėl Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos“ ir pakoreguotam Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos vertinimui.

6. Bendru sutarimu pritarta siūlyti ŠMM atnaujinti E.Veličkos, D.Vyčinienės, A.Dikčiaus parengtus muzikos vadovėlius bei A. Nakienės parengtą mokymo priemonę „Metų knygelė“, taip pat pritarta rekomenduojamų etnokultūrinių leidinių sąrašo rengimui.

7. Bendru sutarimu pritarta raštui „Dėl objekto adresu Taikos g. 43A, Nidoje“.

8. Artimiausiu metu sukviesti Tautinio paveldo produktų ekspertų grupę ir aptarti Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projektą.

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. kovo 9 d. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių ir svečiai V. Čaplikas (buvęs Tarybos narys, kuravęs regionų klausimus), E. Bugailiškienė (ŠMM), E. Velička (etnokultūrinio ugdymo tyrimo autorius), F. Turskytė (Valstybinė kultūros paveldo komisija), I. Zacharova ir V. Zakarienė (Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras).

Svarstyta: 1. Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo projektas; 2. Kaziuko mugės Vilniuje rezultatų ir problemų aptarimas; 3. Tarybos pozicija etnografinių regionų ir apskričių reformos klausimu; 4. Tarmių grupės tvirtinimas; 5. Konferencijos etninės kultūros klausimais surengimas Kultūros ministerijoje; 6. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010 – 2014 m. projekto svarstymas; 7. Tyrimo „Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ rezultatų apibendrinimas; 8. Siūlymas eksponuoti timpanus Valdovų rūmuose; 9. Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro kreipimasis.

NUTARTA:

1. Taryba pritaria raštui, kuriuo atkreipiamas dėmesys į terminologijos vartojimą Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo projekte, tokiu būdu sukuriama kolizija su kitais teisės aktais reglamentuojančiais paveldosaugą.

2. a) Siekti, kad mugė vyktų tradicinėje vietoje (Katedros aikštėje); b) Reikalauti, kad sertifikuoti meistrai mugėje prekiautų tik sertifikuotais gaminiais; c) Pritarti siūlymui Kaziuko mugę įtraukti į UNESCO saugomų pasaulio paveldo objektų sąrašą.

3. Siūlyti vykdant administracinio teritorinio skirstymo reformą prioritetu laikyti etnografinį kultūrinį tęstinumą (išsaugant etnografinių regionų pavadinimus ir teritorijas).

4. Sudaryta ir patvirtinta Tarmių ekspertų grupė.

5. Organizuoti Tarybos atstovų susitikimą su Kultūros ministru.

6. Siūlyti KM sudarytai darbo grupei parengti pirminį Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010 – 2014 m. projektą, ir po to jį teikti svarstyti Tarybai.

7. Patobulinti tyrimo „Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ išvadas, pateikti susipažinti visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms, į etninės kultūros seminarą Šakiuose deleguoti Tarybos atstovus I.Trinkūnienę ir J.Šemetaitę.

8. Pritarta siūlyti timpanus eksponuoti ne tik Valdovų rūmuose, bet ir kituose muziejuose.

9. Raštu kreiptis į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą ir Seimo narį G.Songailą dėl savarankiško Tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro teisinio statuso išsaugojimo ir finansavimo problemų sprendimo.


Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. balandžio 13 d. Jame dalyvavo 18 Tarybos narių, svečiai A. Narutis (Vilniaus Rokiškėnų klubo ,,Pragiedruliai” pirmininkas), E. Bugailiškienė (ŠMM), doc., dr. V. Kardelis (VU Baltistikos ir bendrosios kalbotyros katedra ).

Svarstyta: 1. Tarmių tradicijos populiarinimas; 2. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. rengimas; 3. Laikinosios ekspertų grupės Etninės kultūros fondo steigimo galimybėms analizuoti sudarymas; 4. Konferencijos etninės kultūros klausimais surengimo galimybės Kultūros ministerijoje; 5. Ekspertų grupės siūlymai dėl nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo; 6. Laikinosios ekspertų grupės J. Basanavičiaus premijos nuostatams tobulinti sudarymas.

NUTARTA:

1. Patvirtinti tarmių anketą, pakoreguoti Tarmių grupės sudėtį.

2. Patvirtinti Tarybos atstovus (J. Rudzinskas, V. Tumėnas ir D. Urbanavičienė) teikti siūlymus ir derina Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. projektą su Kultūros ministerija.

3. Patvirtinti laikinąją ekspertų grupę Etninės kultūros fondo steigimo galimybėms analizuoti, susidedančią iš Tarybos narių M. Martinaičio, J.Vaiškūno, V. Tumėno ir J.Rudzinsko.

4. Organizuoti Tarybos susitikimą-seminarą su Kultūros ir meno taryba, įpareigojant J. Rudzinską suderinti seminaro datą.

5. Atidėti Nematerialaus kultūros paveldo įstatymo koncepcijos rengimą, išsamiau paanalizuoti nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo problemas.

6. Patvirtinti laikinąją ekspertų grupę J. Basanavičiaus premijos nuostatams tobulinti, kurią sudaro M. Martinaitis, I. Seliukaitė ir J. Rudzinskas.


Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. gegužės 11 d. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių, svečiai A. Narutis (Vilniaus Rokiškėnų klubo “Pragiedruliai” pirmininkas) ir E. Bugailiškienė (ŠMM).

Svarstyta: 1. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. projektas; 2. Siūlymas keisti J. Basanavičiaus premijos statusą; 3. Etninės kultūros fondo steigimo galimybės; 4. Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimas; 5) Etnokultūrinio ugdymo plėtra; 6) Regioninių tarybų bendrųjų nuostatų keitimas. 7. Etnoarchitektūros ekspertų grupės sudarymas; 8.) Seminaro su Kultūros ir meno taryba surengimas.

NUTARTA:

1. a) Raštu kreiptis į ŠMM siūlant jai dalyvauti Etninės kultūros plėtros valstybinėje programoje; b) Rašte Kultūros ministerijai dėl Programos projekto tobulinimo siūlyti įrašyti sąlygas dėl priemonių 1.7.3 ir 1.7.1 įgyvendinimo nepriskiriant joms lėšų.

2. Kreiptis į Vyriausybę siūlant J. Basanavičiaus premijai suteikti Nacionalinės premijos statusą.

3. Siekti įstatymu įteisinto valstybinio fondo statuso.

4. Bendrauti su  Seimo Kaimo reikalų komitetu siekiant įrodyti teikiamų Tautinio paveldo produktų įstatymo pataisų trūkumus.

5. a) Bendru sutarimu pritarta Švietimo įstatymo projekto pataisos dėl neformaliojo švietimo paskirties apibrėžimo teikimui; b) Rekomenduoti Marijampolės kolegijai išsaugoti kaip privalomas etnokultūrines disciplinas, įpareigoti Švietimo ir mokslo grupę išsamiau paanalizuoti aukštojo mokslo reformos įtaką etnokultūros specialistų rengimo tęstinumui.

6. Patvirtinti naujos redakcijos Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendruosius nuostatus projektą ir teikti jį svarstyti regioninėms taryboms.

7. Patvirtinti  Etnoarchitektūros ekspertų grupę, kurią sudaro Tarybos nariai L.Klimka, J. Rudzinskas, J. Jakaitis, ir O. Drobelienė, architektai R. Bertašiūtė, A.Andriušytė ir D.Malinauskas.

8. Laikinai atidėti susitikimą su Kultūros ir meno taryba, tačiau įpareigoti Žiniasklaidos grupę susitikti su Lietuvos televizijos ir radijo komitetu.


Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. birželio 16 d. Jame dalyvavo 16 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų aptarimas ir tvirtinimas; 2. Tarybos kreipimasis į LRT tarybą etnokultūrinių laidų plėtros klausimu; 3. Pasirengimas Tarmių metams; 4. Neformalus ugdymas (ŠMM sudarytos grupės veikla; Tarybos siūlymas dėl neformalaus ugdymo apibrėžimo); 5. Siūlymas Kūčias ir Vėlines paskelbti šventinėmis dienomis; 6. Kiti klausimai.

          NUTARTA:

          1. Patvirtinti Regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrųjų nuostatų naują redakciją.

          2. a) Sudaryti ir pateikti rekomenduojamų transliuoti per nacionalinę televiziją etnokultūrinių renginių sąrašą; b) Stiprinti bendradarbiavimą su LRT taryba.

          3. Siekti, kad 2013 m. būtų paskelbti Tarmių metais.

          4. Parengti ir teikti pasiūlymus dėl vaikų pasirenkamojo švietimo finansavimo aprašo projekto tobulinimo.

          5. Parengti Tarybos raštą-projektą dėl Kūčių ir Vėlinių įtraukimo į šventinių dienų sąrašą, o dėl Jurginių, Sekminių ir Užgavėnių – į atmintinų dienų sąrašą.

         6. a) Deleguoti į Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos nacionalinę tarybą D.Vyčinienę; b) Deleguoti į Eetnografinių kaimų programos 2011-2016 m. rengimo darbo grupę V. Tumėną; c) Patobulinti raštą dėl paramos etninės kultūros archyvų tvarkymui ir skaitmeninimui, skirtą Lietuvos mokslo tarybai, Švietimo ir mokslo ir Kultūros ministerijoms ir Kultūros rėmimo fondui.


          Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. rugsėjo 14 d. Jame dalyvavo 11 Tarybos narių.

Svarstyta: 1 „Etnografinių kaimų išsaugojimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano“ projektas; 2. Konferencijos apie Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimą surengimas Seime kartu su ŽŪM; 3. Siūlymas Kūčias ir Vėlines paskelbti šventinėmis dienomis, Užgavėnes, Jurgines ir Sekmines – atmintinomis dienomis; 4. Siūlymai transliuoti per LRT etnokultūrinius renginius; 5. AM rašto ,,Dėl Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo automobilių keliams ir geležinkeliams gairių“ aptarimas; 6. Kiti klausimai.

NUTARTA:

1. Tarybos pirmininkė įpareigota siūlymus dėl „Etnografinių kaimų išsaugojimo 2011-2013 metų tarpinstitucinio veiklos plano“ projekto apibendrinti ir pateikti Žemės ūkio ministerijai.

2. Prieš organizuojant konferenciją Seime, susitikti su Seimo Kaimo reikalų komitetu ir aptarti Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto įgyvendinimo problemas.

3. Pateikti Seimui siūlymą dėl Kūčių ir Vėlinių paskelbimo šventinėmis dienomis, patobulinti siūlymą dėl Užgavėnių, Jurginių ir Sekminių skelbimo atmintinomis dienomis atsižvelgiant į Tarybos narių elektroninėmis priemonėmis atsiųstus argumentus.

4. Sudaryti iki kito posėdžio rekomenduojamų transliuoti per LRT etnokultūrinių renginių sąrašą atsižvelgiant į Tarybos narių siūlymus.

5. Tarybos pirmininkė įpareigota pastabas ir siūlymus dėl ,,Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo automobilių keliams ir geležinkeliams gairių“ apibendrinti ir pateikti Aplinkos ministerijai.

6. Rekomenduoti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui remti etninės kultūros projektų kūrimą.


         Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. spalio 12 d. Jame dalyvavo15 Tarybos narių, svečiai A. Vilutienė (UPC), R. Sinkevičiūtė (KM) ir E. Bugailiškienė (ŠMM).

         Svarstyta: 1. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros išsaugojimas; 2. Tarybos bendradarbiavimas su Ugdymo plėtotės centru įgyvendinant Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją; 3. Žemaitijos regioninės tarybos siūlomų institucijų, teikiančių kandidatus naujai Žemaitijos tarybai, sąrašo patvirtinimas; 4. Tarybos dalyvavimas įgyvendinant TV laidų projektą „Tradicijos laiko sandūroje“; 5. Tarybos bendradarbiavimas su LRT taryba ir siūlymai dėl etnokultūrinių renginių transliavimo; 6. Siūlymas Užgavėnes, Jurgines ir Sekmines paskelbti atmintinomis dienomis; 7. Kiti klausimai.

        NUTARTA:

       1. Kreiptis į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Švietimo ir mokslo ministeriją ir Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos katedros išsaugojimo.

       2. Pritarti Tarybos bendradarbiavimui su UPC įgyvendinant Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją.

       3. Patvirtinti Žemaitijos regioninės tarybos pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, sąrašą ir rekomenduoja jį papildyti Šiaulių ir Klaipėdos tautodailininkų sąjungomis.

       4. Pritarti Tarybos kaip eksperto ir konsultanto dalyvavimui įgyvendinant TV laidų projektą „Tradicijos laiko sandūroje“.

       5. Sudaryti siūlomų transliuoti per LRT etninei kultūrai svarbių renginių sąrašą ir kitame posėdyje patvirtinti.

       6. Tarybos pirmininkė įpareigota apibendrinti siūlymus dėl Užgavėnių, Jurginių ir Sekminių paskelbimo atmintinomis dienomis, pateikti tvirtinimui kitame Tarybos posėdyje.

       7. D. Urbanavičienė pateikė informaciją Tarybai dėl Tarybos biudžeto, Tarmių metų, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos ir kt.


       Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. lapkričio 9 d. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių ir E. Bugailiškienė (ŠMM).

      Svarstyta: 1. Pavyzdinio regioninių etninės kultūros globos tarybų darbo reglamento tvirtinimas. 2. Regioninių tarybų pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, sąrašų tvirtinimas; 3. Tarybos siūlomos pataisos dėl Švietimo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIP-1814 15 ir 31 straipsnių; 4. Etnokultūrinio ugdymo gerosios patirties panaudojimas įgyvendinant Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją – Tarybos ir UPC bendros veiklos aptarimas; 5. Tarybos bendradarbiavimas su LRT; 6. Tarybos siūlymo paskelbti švenčių dienomis Kūčias ir Vėlines; 7. Siūlymo Užgavėnes, Jurgines ir Sekmines paskelbti atmintinomis dienomis aptarimas; 8. Kiti klausimai.

NUTARTA:

1. Patvirtinti Pavyzdinį regioninių etninės kultūros globos tarybų darbo reglamentą.

2. Patvirtinti sąrašus institucijų, teikiančių kandidatus į Aukštaitijos ir Mažosios Lietuvos tarybas.

3. a) Teikti Švietimo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies pataisą dėl neformaliojo vaikų švietimo paskirties; b) Pritarti siūlymui dėl Švietimo įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIP-1814 31 straipsnio 2 ir 3 dalies pataisų t.y. etikos dalyką keisti į etikos ir papročių dalyką, kurio programa galėtų apimti ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų tradicinės etikos bei papročių pažinimą.

4. a) Tęsti mokytojų apklausą papildant etninės kultūros mokytojų sąvadą, šią informaciją teikti Švietimo informacinių technologijų centrui; b) Papildyti Švietimo ir mokslo grupę įtraukiant I. Čepienę.

5. Tarybos narys J. Vaiškūnas įpareigotas iš LRT archyvo atrinkti etninės kultūros laidas ir sudaryti jų sąvadą, pateikti tinklalapyje „www.alkas.lt“ laidų anonsus.

6. Pritarti pakoreguotam siūlymui: a) Kūčias paskelbti šventine diena; b) Vėlines (lapkričio 2 d.) įtraukti į švenčių dienų sąrašą perkeliant darbo dieną į artimiausią šeštadienį.

7. Teikti Seimui siūlymą Užgavėnes, Jurgines ir Sekmines paskelbti atmintinomis dienomis.

8. Patvirtinti Tarmių grupės vadovu hab. dr. K. Garšvą.


         Dešimtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2010 m. gruodžio 14 d. Jame dalyvavo 11 Tarybos narių ir R. Sinkevičiūtė (KM).

Svarstyta: 1. Institucijų, teikiančių kandidatus naujai regioninių tarybų kadencijai, sąrašų tvirtinimas; 2. Tarybos bendradarbiavimas su UPC įgyvendinant Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją; 3. Tarybos ir KM bendradarbiavimas 2011 m. įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą 2010-2014 m.; 4. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. prioritetų 2011 metams nustatymas – pagal Programos 5.1 priemonę; 5. Tarybos 2011 m. veiklos planas.

         NUTARTA:

         1. Iki 2011 m. sausio 11 d. Tarybos posėdžio patikslinti institucijų, teikiančių kandidatus naujai regioninių tarybų kadencijai, pavadinimus bei sąsajas su regionu.

         2. a) Teigiamai vertinti Tarybos ir UPC bendradarbiavimo rezultatus įgyvendinant Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją; b) Dalyvauti rengiant etninės kultūros mokymo programas; c) Tęsti etninės kultūros mokytojų sąvado sudarymą ir jo duomenys pateikti Švietimo informacinių technologijų centrui.

         3. Etninės kultūros plėtros valstybinę programą 2010-2014 m. priemonių planą įgyvendinti pagal finansines galimybes pasitelkiant regionines tarybas ir partnerius;

        4. Patvirtinti 2011 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą: a) Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę; b) Sutartinių, kaip nematerialaus kultūros paveldo, apsaugos įtvirtinimas; c) Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas (siūlymus dėl prioritetų sąrašo papildymo Tarybos nariai teikia iki kito posėdžio).

        5. Patvirtinti 2011 m. Tarybos veiklos planą.Naujausi pakeitimai - 2011-09-20


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=94547&p_k=1