Tarybos posėdžiai 

2015 m. Tarybos posėdžiai


Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2015 m. sausio 27 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 16 Tarybos narių, viešnia Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė).

 

Svarstyta: 1. Deleguojančių institucijų į naujos kadencijos EKGT regionines tarybas sąrašų patvirtinimas. 2. EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projekto (finansinės dalies) patvirtinimas. 3. EKGT nutarimas „Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo“. 4. EKGT 2015 m. kalendorinio veiklos plano patvirtinimas. 5. EKGT siūlyti Lietuvos administracinio suskirstymo reformos modeliai. 6.1. Papildomi EKGT sekretoriato etatai. 6.2. Kultūros plėtros programa 2015–2018 m. 6.3. Etninės kultūros sklaida Vilniaus Kaziuko mugėje.

 

Nutarta: 1.1. Patvirtinti regioninių tarybų pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, patikslintus sąrašus. 1.2. Išsiaiškinti, ar Lietuvos soroptimisčių sąjungos veikla susijusi su etnine kultūra. 2. Patvirtinti EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projekto finansinę dalį. 3.1. Patvirtinti 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą: 1. Etnografinių regionų kultūros savitumo išsaugojimas bei plėtra, šių regionų statuso įvairiuose teisės aktuose ir kultūros politikoje  įtvirtinimas. 2. Lietuvos administracinės teritorinės reformos, užtikrinančios etnokultūrinių regionų savitumo išsaugojimą, tolygią kultūrinę, ekonominę ir socialinę raidą, svarstymas ir siūlymų teikimas dėl jos įgyvendinimo. 3. Etninės kultūros specialistų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas, etnokultūrinio ugdymo plėtra ir tobulinimas. 4. Bendruomenių etninės kultūros veiklos skatinimas, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį savitumą, stiprinimas.  5. Lietuvių etninės kultūros raiškos skatinimas etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių bendruomenėse užsienio šalyse. 6.  Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos teisinės ir materialinės bazės stiprinimas.. 3.2. Nutarimo „Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo“ preambulėje nurodyti, kam jis skirtas ir kokiu įstatymu remiantis sudarytas. 4.1. Patvirtinti Tarybos 2015 m. kalendorinį veiklos planą;  4.2. Bendru sutarimu priemonės igyvendinimą  „Rekomendacijų dėl šokių ir žaidimų rengimas“  nukelti į Tarybos 2016 metų veiklos planą. 5. Susitikti su valdžios institucijų atstovais dėl Lietuvos administracinio suskirstymo reformos įgyvendinimo galimybių. 6.1. Dėl padidėjusio darbo krūvio bendru sutarimu pritarti teikti siūlymą EKGT sekretoriate steigti daugiau darbuotojų etatų. 6.2. Parengti etninės kultūros plėtros programos projektą, atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų programą, ir skubiai pateikti jį savivaldybėms dėl lokalinių programų parengimo.  6.3.1. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę rekomenduojant: Etnografinių regionų metus atspindėti Kaziuko mugėje; įsteigti nuolatinę Kaziuko mugės organizavimo tarybą, į kurią įeitų EKGT atstovas; patvirtinti Vilniaus etninės kultūros centrą kaip nuolatinį Kaziuko mugės kultūrinės programos organizatorių. 6.3.2. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę, klausiant ar planuojama teikti Kaziuko mugės dalį (atitinkančią etninės kultūros paveldo reikalavimus) sertifikuoti.

 

Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2015 m. vasario 10 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. EKGT bendradarbiavimas su LRT taryba ir etnokultūrinių renginių, rekomenduojamų 2015 m. transliuoti per LRT, sąrašo pateikimas. 2. Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo 2018 m. programa. 3. EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projektas. 4. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. 5. 2017 m. paskelbimas Tautinio drabužio metais. 6.1. Etninės kultūros mokytojų, folkloro ansamblių, vadovų poreikis bendruomenėse lietuvių etninėse žemėse užsienyje. 6.2. Konkurso „Geriausiai tradicijas puoselėjusi seniūnija 2015 metais“ nuostatai.

 

Nutarta: 1.1. Bendru sutarimu pritarti rekomenduojamų transliuoti per LRT etnokultūrinių renginių sąrašui. 1.2. Patikslinimus dėl renginių sąrašo elektroniniu paštu atsiųsti iki vasario 20 d. 2. Pasiūlymus dėl  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo 2018 m. programos atsiųsti iki vasario 17 d. 3.1. Bendru sutarimu patvirtinti EKGT 2014 m. veiklos ataskaitos projektą. 3.2. Pasiūlymus dėl ataskaitos siųsti iki vasario 26 d. 4. Deleguoti Tarybos narius ir Tarybos pirmininko pavaduotoją V. Tumėną susitikti su LR žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene. 5.1. Tautinio drabužio metais siūlyti skelbti 2018-uosius, atsižvelgiant į tai, kad 2017-uosius siūloma skelbti Piliakalnių metais. 6.1.Vykdyti apklausą dėl Etninės kultūros mokytojų, folkloro ansamblių, vadovų poreikio bendruomenėse lietuvių etninėse žemėse užsienyje. 6.2. Pasiūlymus dėl  konkurso „Geriausiai tradicijas puoselėjusi seniūnija 2015 metais“ nuostatų teikti elektroniniu paštu ir apsvarstyti kovo mėnesio posėdyje.

 

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2015 m. kovo 10 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių, svečias Valdas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius)

 

Svarstyta: 1. Bendradarbiavimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija etninės kultūros plėtros srityje. 2. Etninės kultūros globos tarybos ir etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse. 3. EKGT raštas „Dėl Etninės kultūros valstybinės plėtros programos“. 4. Etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo perspektyvos. 5. 2014 m. gruodžio 12 d. konferencijos „Etninė kultūra etnografinių regionų metais“ rezoliucijų įgyvendinimas.

 

Nutarta: 1.1. Sudaryti darbo grupę iš EKGT narių ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos atstovų bendradarbiavimo sutarties gairėms aptarti. 1.2. Išanalizuoti galimybes dėl etninės kultūros įtraukimo į kariūnų renginius ir neformalųjį ugdymą (pvz., apimant liaudies karines dainas, liaudies sportinius žaidimus, kalendorinius renginius, etnokultūrines ekskursijas ir pan.). 2. Praplėsti tyrimą „Etninės kultūros globos tarybos ir Etninės kultūros plėtros programos Lietuvos savivaldybėse“ pagal posėdyje pateiktus EKGT narių siūlymus (įtraukti duomenis apie etninės kultūros integravimą į savivaldybių bendrąsias Kultūros programas ir Kultūros tarybas, apie savivaldybių įsteigtus Etninės kultūros centrus ir etninės kultūros skyrius Kultūros centruose, apie savivaldybių skiriamas lėšas etninės kultūros programoms ir etninės kultūros centrų veiklai, be to, kiekybinį tyrimą papildyti kokybine analize). 3. Bendru sutarimu pritarti EKGT raštui „Dėl Etninės kultūros valstybinės plėtros programos“, skirtam LR Vyriausybei. 4.1. Kreiptis į Lietuvos mokslo tarybą prašant pateikti duomenis, kiek pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 m. programą buvo finansuota etnologinių tyrimų projektų, kiek projektų 2015 m. gavo finansavimą atsižvelgiant į Etnografinių regionų metų prioritetą, kiek etnokultūrinės srities mokslininkų yra projektus vertinusių ekspertų tarpe. 4.2. Organizuoti susitikimą su Lietuvos mokslo tarybos atstovais siekiant išsiaiškinti etnologinių tyrimų konkursinio programinio finansavimo perspektyvas. 5.1. Sudaryti darbo grupę vietovardžių išsaugojimo klausimams spręsti. 5.2. Supažindinti aukštąsias mokyklas su Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymu į rezoliuciją „Dėl etnologinės krypties specialybių studijų tęstinumo“.

 

Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyko 2015 m. balandžio 14 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 15 Tarybos narių, viešnia Jolanta Marija Malinauskaitė (Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė).

 

Svarstyta: 1. Naujos kadencijos EKGT regioninių tarybų narių patvirtinimas. 2. Etninei kultūrai iš valstybės biudžeto skiriamas konkursinis finansavimas. 3. Bendruomenių etninės kultūros veiklos skatinimas. 4. Etninės kultūros plėtra kaimo turizmo srityje. 5. Bendradarbiavimas su LRTK ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis, institucijomis dėl etninės kultūros sklaidos.

 

Nutarta: 1.1. Bendru sutarimu patvirtinti EKGT regioninių tarybų sudėtis. 1.2. Gavus iš EKGT regioninių tarybų trūkstamų atstovų patvirtinimą, visus regioninių tarybų naujos kadencijos narių sąrašus įkelti į EKGT svetainę iki balandžio 21 d. 2.1. Atlikti išsamesnį tyrimą apie etninės kultūros konkursinį finansavimą iš valstybės biudžeto. 2.2. Kreiptis į Kultūros ministeriją ir Lietuvos kultūros tarybą siūlant skirti didesnę konkursinio finansavimo kvotą etninės kultūros projektams, atsižvelgti į proporcingumo principą lyginant su kitomis kultūros sritimis, taip pat pagal regionus, tobulinti etninės kultūros projektams nustatytus vertinimo prioritetus, kriterijus ir balus juos suderinant su numatomų finansuoti veiklų sąrašu. 3.1. Kviesti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovus į EKGT regioninių tarybų posėdžius siekiant bendradarbiauti regionuose dėl etninės kultūros plėtros. 3.2. Kreiptis į Žemės ūkio ministeriją prašant paskatinti Vietos veiklos grupes įtraukti etninės kultūros plėtros priemones į rengiamas naujas „Leader“ programos strategijas. 3.3. Pritarti siūlymui, kad Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovas būtų įtrauktas į valstybinės Etninės kultūros plėtros programos rengėjų darbo grupę. 3.4. Siūlyti Kultūros ministerijai parengti Regionų kultūros plėtros 2011–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015–2020 m. planą, į jį įtraukiant etninės kultūros plėtrą bendruomenėse. 4.1. Norint suaktyvinti etninės kultūros plėtrą kaimo turizmo sodybų veikloje, siūlyti Lietuvos kaimo turizmo asociacijos atstovams aktyviai dalyvauti EKGT regioninių tarybų posėdžiuose. 4.2. Kiekviename etnografiniame regione surengti po renginį, skirtą etninės kultūros plėtrai kaimo turizmo sodybose. 5.1. Siūlyti LRTK pasirašyti LRTK ir EKGT bendradarbiavimo sutartį dėl nominacijos už etninės kultūros sklaidą teikimo „Pragiedrulių“ konkurse. 5.2. Parengti konkurso, skirto regioninių laidų ir filmų apie etninę kultūrą kūrėjams, nuostatus. 5.3. Siūlyti kiekvienai EKGT regioninei tarybai sudaryti regiono komisiją, kuri vertintų regioninių laidų ir filmų apie etninę kultūrą kūrėjų paraiškas, skirtų nominacijas.

 

Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2015 m. gegužės 12 d. Vilniuje. Posėdyje dalyvavo 13 Tarybos narių.

 

Svarstyta: 1. Etnokultūrinės tematikos vaikų vasaros poilsio stovyklų stebėsena ir plėtra. 2. Folkloro audiovizualinių archyvų statusas, tokio pobūdžio archyvams skirto naujo įstatymo inicijavimas. 3. Lietuvos kultūros tarybos politika etninės kultūros atžvilgiu (skirtingų sričių finansavimo rezultatų pristatymas). 4. Etnokultūros srities darbuotojų poreikių nustatymas regionuose. 5. EKGT 2016–2018 m. strateginio veiklos plano projektas ir „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programa“.

 

Nutarta: 1. Inicijuoti naują tyrimą, siekiant surinkti pastarųjų metų duomenis apie etnokultūrinio pobūdžio vaikų vasaros poilsio stovyklas. 2. Inicijuoti forumą dėl audiovizualiniams archyvams skirto įstatymo poreikio. 3. Pritarti rašto, skirto Lietuvos kultūros tarybai, projektui. 4. Sudaryti darbo grupę iš EKGT ir Liaudies kultūros centro narių, kuri parengtų ir išplatintų klausimyną apie etninės kultūros srities specialistų rengimą Lietuvos aukštosiose mokyklose. 5.1. Pritarti EGKT 2016–2018 m. strateginio veiklos plano projektui, galutinę redakciją suderinant elektroniniu būdu. 5.2. Pritarti „Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016–2022 metų programos“ parengimui.

 

Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2015 m. birželio 9 d. Posėdyje dalyvavo 13 Tarybos narių, viešnia Rūta Čėsnienė (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė).

 

Svarstyta: 1. Lietuvos kultūros tarybos konkursinio finansavimo rezultatai ir projektų vertinimo problematika. 2. Etninės kultūros ugdymo teisinė padėtis bendrojo lavinimo mokyklų formaliajame ir neformaliajame ugdyme. 3. Bendras EKGT ir regioninių tarybų posėdis. 4. Konferencijos „Etninė kultūra šiuolaikinių formų fone“ surengimas rugsėjo mėn. Panemunėje. 5. Renginiai, skirti EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti. 6. Aplinkos apsaugos ministerijos organizuojamas Etnografinio regiono kraštovaizdžio konkursas (pristatė V. Bezaras).

 

Nutarta: 1.1. Apsvarstyti Lietuvos kultūros tarybos konkursinio finansavimo rezultatus regioninių tarybų posėdžiuose, atlikti etninės kultūros projektų konkursinio finansavimo stebėseną, kokybinius vertinimus ir pateikti išvadas. 1.2. Paraginti etninės kultūros specialistus iš visų regionų aktyviai dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos skelbiamuose projektų vertinimo ekspertų atrankos konkursuose. 1.3. Priminti Lietuvos kultūros tarybai, kad dar negautas atsakymas į EKGT 2015-05-13 raštą Nr. S-214 „Dėl etninės kultūros projektų finansavimo ir atitikties Lietuvos kultūros tarybai keliamiems reikalavimams“. 1.4. Lietuvos kultūros tarybai pateikti siūlymus dėl etninės kultūros projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų bei siūlyti numatyti lėšas projektams LR Seimo patvirtintiems atmintiniems metams įgyvendinti. 2. Parengti raštą „Dėl 2015–2016 ir 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų“, jį elektroniniu būdu suderinti su EKGT nariais ir pateikti Švietimo ir mokslo ministrei A. Pitrėnienei bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui. 3. Surengti EKGT ir regioninių tarybų bendrą posėdį 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje (Jurbarko r.), skirtą paminėti EKGT 15 m. sukaktį. 4. Surengti konferenciją „Etninė kultūra šiuolaikinių formų fone“ su Vilniaus dailės akademija 2015 m. rugsėjo 23 d. Panemunės pilyje kartu su EKGT ir regioninių tarybų bendru posėdžiu. 5.1. Pagrindinį oficialų renginį – konferenciją, skirtą EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti, surengti 2015 m. lapkričio mėn.. 5.2. Konferencijos, skirtos EKGT įkūrimo 15 metų sukakčiai paminėti, metu pristatyti naują žurnalo „Etninė kultūra“ numerį.

Naujausi pakeitimai - 2016-03-23


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=159643&p_k=1