Planavimo dokumentai 

2010 m. Tarybos veiklos planas


1. Etninės kultūros globos tarybos 2010–2014 m. strateginio veiklos plano parengimas.

2. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010–2014 m. inicijavimas, rengimas ir koordinavimas kartu su Kultūros ministerija.

3. Etninės kultūros plėtros integravimas į Lietuvos kultūros strategiją (rengiamą Kultūros ministerijos).

4. Etninės kultūros fondo steigimo galimybių analizė ir siūlymų teikimas.

5. Etnografinių regionų globa:

 • pateikti siūlymus dėl apskričių reformos įgyvendinimo (atsižvelgiant į etnografinių regionų globos problemas);

 • inicijuoti ir skatinti etnografinių regionų etninės kultūros plėtros projektus;

 • patvirtinti patobulintus Tarybos regioninių padalinių – regioninių tarybų – nuostatus ir darbo reglamentus.

6. Tarmių gyvosios tradicijos skatinimas:

 • išnagrinėti tarmių globos problemas ir pateikti siūlymus dėl jų sprendimo;

 • inicijuoti tarmių gyvosios tradicijos palaikymo programas;

 • surengti konferenciją apie tarmes Seime;

 • paskelbti 2011 metus Lietuvos tarmių metais;

7. Etninės kultūros ugdymo plėtra:

 • įvertinti Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją, pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo bei įgyvendinimo;

 • sukurti ir aptarti su suinteresuotomis institucijomis tolimesnę viziją dėl etnokultūrinio ugdymo švietimo įstaigose;

 • pateikti išvadas ir siūlymus dėl Neformalaus ugdymo koncepcijos projekto;

 • dalyvauti rengiant neformalaus ugdymo reformą;

 • paskelbti tyrimo Etnokultūros ugdymo padėties bendrojo lavinimo mokyklose išvadas;

 • dalyvauti įgyvendinant Pilietinio ir tautinio ugdymo programą;

 • išplėtoti Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programą, parengti siūlymus dėl programos įgyvendinimo.

8. Rekomendacijų dėl etninės kultūros specialistų rengimo įgyvendinant aukštojo mokslo reformą pateikimas (etnoarchitektų KTU, etnomuzikologų LMTA, kaimo kultūros vadybininkų LŽŪU, etnologijos pagrindų studijų žemės ūkio profilio aukštosiose ir kitose mokyklose, kt.)

9. Etnoarchitektūros globa ir sklaida:

 • plėtoti informacijos apie etninės architektūros paveldą sklaidą internete;

 • skatinti etnoarchotektūros tradicijų tęstinumą saugomose teritorijose;

 • siekti, kad į klausimyną architektams atestuoti būtų įtraukti klausimai susiję su etninės architektūros samprata;

 • inicijuoti planavimo ir statybos normų papildymą numatant etnoarchitektūros principų ir elementų taikymą kaimiškųjų vietovių planavime ir architektūroje;

 • siekti, kad etnoarchitektūros kriterijai (autentiškumas, savitumas, regioninis identitetas) būtų taikomi vertinant statinių projektus, ypatingai Saugomose teritorijose.

 • inicijuoti etnografinių kaimų sąvado tikslinimą.

10. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo ekspertavimas:

 • dalyvauti sprendžiant Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus;

 • teikti išvadas bei pasiūlymus dėl tautinio paveldo produktų gamintojų ekonominių problemų.

11. Etnokultūrinio paveldo globa:

 • pateikti išvadas ir siūlymus dėl nematerialaus paveldo globą reglamentuojančių teisės aktų;

 • pateikti išvadas ir siūlymus dėl materialaus paveldo globą reglamentuojančių teisės aktų.

 • pateikti siūlymus dėl mitologinio sakralinio paveldo objektų globos.

12. Jono Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimas.

13. Siūlymai dėl etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje.

14. Siūlymų dėl Kūčių ir Vėlinių paskelbimo šventinėmis dienomis teikimas.

15. Bendradarbiavimas su lietuvių organizacijomis lietuvių etninėse žemėse (Lenkijoje, Gudijoje, Karaliaučiaus krašte) ir kitose užsienio šalyse.


Naujausi pakeitimai - 2011-12-27
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=94551&p_k=1