Planavimo dokumentai 

2006 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)


PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2006

Asignavimų valdytojas

Etninės kultūros globos taryba

Kodas

90 900 2286


Programos kodas

01 01


Programos parengimo argumentai


Etninės kultūros valstybinė globa ­– permanentinis procesas. Jis apima valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų veiksmus ir programas bei veiklos organizavimą valstybės ir savivaldybių mastu. Šios globos efektyvus poveikis užtikrintų tautos etninio tapatumo išsaugojimą bei pilietinės savimonės ugdymą, etninės kultūros gyvosios tradicijos plėtrą regionuose, padėtų sutelkti ir koordinuoti pavienių asmenų, bendruomenių, privataus ir valstybinio sektoriaus pastangas palaikant etninę kultūrą.


Vyriausybės prioritetai

Skirti lėšų Lietuvos regionų ir etninės kultūros plėtrai, skatinti pilietinės visuomenės kultūros iniciatyvas. Stiprinti kultūros informacijos sklaidą;


Įgyvendinti Regionų kultūros plėtros bei Etninės kultūros plėtros valstybines programas; remti ir populiarinti mėgėjų kūrybą;


Remti kaimo turizmo plėtrą;


Skatinti jaunimo organizacijų susitelkimą, padedantį ugdyti pilietiškumą, spręsti jaunimo problemas... laisvalaikio ir kultūros srityse;


Tobulinti neformalųjį švietimą ir vaikų užimtumą;


Skatinti ir remti kaimo bendruomenių steigimąsi ir jų parengtų projektų įgyvendinimą vietos socialinėms ir kultūrinėms problemoms spręsti, bendruomenių tradicijoms kaime ugdyti;


Rengti saugomų teritorijų planavimo, vertingiausių paveldo objektų sutvarkymo...programas ir priemones.

Kodas

12.8
12.13
13.10


11.3
10.7


6.26

7.12

Programos aprašymas

Taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatomis ir įgyvendindama institucijos tikslus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ekspertines išvadas ir pasiūlymus, koordinuoja etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą, atlieka ekspertizes, teikia dalykines konsultacijas etninės kultūros klausimais.


Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01

Etninės kultūros gyvosiosios tradicijos tęstinumas bei tautinės savimonės puoselėjimas


Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Taryba, siekdama sudaryti palankias sąlygas etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumui ir plėtrai bei tautinės savimonės puoselėjimui, 2006 m. numatė įgyvendinti šiuos uždavinius:


1. Padėti formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką, prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą.

1) Etninės kultūros politikos ir strategijos formavimas ir jos įgyvendinimo užtikrinimas;

2) Etninės kultūros valstybinės globos koordinavimo užtikrinimas;

3) Etninės kultūros problemų sprendimas;

4) Konsultacijų etninės kultūros klausimais teikimas;

5) Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir bendrų programų rengimas.


2. Teikti ekspertines išvadas etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais.

1) Atlikti ekspertizes;

2) Vertinti valstybės institucijų pateiktus projektus, susijusius su etnine kultūra ir teikti pasiūlymus.


3. Užtikrinti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą.

  1. Kartu su Kultūros ministerija koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.793 patvirtintos Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą. Programa turėtų padėti išsaugoti etninės kultūros paveldą ir plėtoti gyvąją etninės kultūros tradiciją, išsaugoti tautos etninį ir regionų identitetą, puoselėti tautinę savimonę;

  2. Dalyvauti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemonių įgyvendinime;

  3. Finansuoti 2006 m. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo priemones, už kurių įgyvendinimą atsakinga Etninės kultūros globos taryba (priemonės, susijusios su ekspertinių išvadų teikimu);

4) Per Etninės kultūros globos tarybos padalinius - regionines etninės kultūros globos tarybas - užtikrinti efektyvų Etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemonių įgyvendinimą, į darbą įtraukiant regione veikiančias valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenines organizacijas.4. Užtikrinti Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos įgyvendinimą.

  1. Kartu su Žemės ūkio ministerija koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1171 patvirtintos Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos įgyvendinimą. Programa turėtų padėti išsaugoti etnografinius kaimus, tradicinius verslus ir amatus, sudaryti sąlygas pritaikyti kaime išlikusius etnokultūros objektus kaimo verslumui didinti bei kurti juose gyvenimui palankias sąlygas. Tuo būdu būtų sprendžiamos ir gyventojų užimtumo problemos;

  2. Dalyvauti Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos priemonių įgyvendinime;

  3. Finansuoti 2006 m. Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos numatytas priemones, už kurių įgyvendinimą atsakinga Etninės kultūros globos taryba (priemones, susijusias su ekspertinių išvadų teikimu).5. Puoselėti regioninį savitumą.

1) Per Etninės kultūros globos tarybos struktūrinius padalinius - regionines etninės kultūros globos tarybas - skatinti regionų identiteto apsaugą, plėtoti krašto etnokultūrines tradicijas ir papročius, gaivinti tradicinius verslus ir amatus, saugoti tradicinį kraštovaizdį;

2) Teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl labiausiai priimtinos šalies teritorinės administracinės sandaros, regioninės plėtros institucijų infrastruktūros bei finansavimo sistemos tobulinimo;

3) Tęsti Vidaus reikalų ministerijos ir Etninės kultūros globos tarybos pradėtą bendradarbiavimą regioninės politikos ir plėtros klausimais.


6. Vykdyti etninės kultūros finansavimo sistemos monitoringą.

1) Atlikti etninės kultūros finansavimo sistemos analizę ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei Tarybos ekspertų išvadas ir pasiūlymus.


7. Įgyvendinti Tarybos ir jos padalinių – regioninių Tarybų 2006 m. veiklos plane numatytas priemones.

1) Tarybos ir regioninių Tarybos padalinių veiklos plane numatytos priemonės padės koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklą, įgyvendinti tarpinstitucines etninės kultūros programas, koordinuoti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą.


Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programa padės užtikrinti tautos etninio ir regionų identiteto išsaugojimą bei tautinės savimonės ugdymą, etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, globojančių etninę kultūrą, veiksmų ir veiklos koordinavimą bei racionalių sprendimų, padedančių tenkinti visuomenės poreikius, priėmimą, bus suaktyvintos neveikiančios etninės kultūros baruose valstybinės institucijos (švietimo, savivaldybių ir kt).
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)


Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai 2005 metams

Paraiška biudžetiniams
2006 metams

Projektas 2007 metams

Projektas 2008 metams

bazinis biudžetas

pakeitimai/
naujas

iš viso

1. Iš viso išlaidų

493,0

493,0


493,0

493,0

493,0

paprastosios išlaidos

493,0

493,0


493,0

493,0

493,0

iš jų darbo

užmokesčiui

240,0

240,0


240,0

240,0

240,0

nepaprastosios išlaidos2. FinansavimasLietuvos Respublikos valstybės biudžetas

493,0

493,0


493,0

493,0

493,0

kofinansavimo

lėšosspecialiosios

lėšosES lėšosKiti šaltiniaiEtatų skaičius programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Galimas papildomų lėšų iš tarptautinių organizacijų pritraukimas

Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai


Lietuvos Respublikos Konstitucija;

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414, Žin., 2000, Nr. 61-1838);

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. IX-2532 “Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 165-6027);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programa;

Švietimo įstatymas;

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas;

Vietos savivaldos įstatymas;

Regioninės plėtros įstatymas;

Teritorinių- administracinių vienetų ir jų ribų nustatymo įstatymas;

Apskričių įstatymas;

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas;

Viešojo administravimo įstatymas;

Valstybės tarnybos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos”;

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. IX-1595 „Valstybinės kalbos politikos 2003-2008 m. gairės“;Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai (tęsinys)


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 25 d. nutarimas „Valstybinės kalbos politikos 2003-2008 m. gairių įgyvendinimo priemonių planas“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“;

Nacionalinės Lietuvos kultūros plėtros programos 2003-2009 m. projekto vertinimas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 785 „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų sistemos tobulinimo koncepcija ir jos įgyvendinimo veiksmų planas“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos patvirtinimo“;

Nacionalinės plėtros planas/bendrasis programavimo dokumentas (2004-2006);

Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl Etnoarchitektūros vertinimo kriterijų ir tvarkos patvirtinimo“;

Europos Sąjungos sutartis;

1989 m. UNESCO rekomendacijos „Dėl Tradicinės kultūros ir folkloro apsaugos“;

2003 m. spalio mėn. 17d. UNESCO nematerialaus kultūros paveldo konvencija;

Europos regionų asamblėjos deklaracija, 2000;

Vietos savivaldos chartija, 1999.


Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa

Kita svarbi informacija
Tarybos pirmininkas Libertas Klimka


Naujausi pakeitimai - 2011-12-27
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=94589&p_k=1