Regioninių tarybų veikla 

2008 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla


Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau – Regioninė taryba) pagrindinį dėmesį skyrė etninės kultūros, laiduojančios regiono savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimui, tradicinių amatų gaivinimui ir plėtrai, etninės kultūros ir tradicinės architektūros rekomendacijų pristatymui Sūduvos etnografiniame regione.


Regioninės tarybos posėdžiai


2008 metais surengti keturi Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdžiai:

Vasario 26 d. vykusiame posėdyje patvirtintas Regioninės tarybos 2008 metų veiklos planas. Svarstytas klausimas dėl teorinio ir praktinio seminaro folkloro ansamblių vadovams bei teorinio seminaro „Lietuviškas suvenyras“ Zanavykų krašto pedagogams, kultūros specialistams ir tautodailininkams organizavimo.

Birželio 25 d. Zyplių dvare (Šakių raj.) surengtas bendras Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos ir Marijampolės apskrities kultūros ir meno tarybos posėdis, kuriame aptarta galimybė glaudžiau bendradarbiauti puoselėjant etninę kultūrą regione, pasidalinta informacija apie Marijampolės apskrities Regiono kultūros plėtros programas ir savivaldybių finansuojamus etninės kultūros projektus. Posėdyje pristatytas Etninės kultūros globos tarybos parengtas rekomendacinio pobūdžio leidinys „Suvalkijos (Sūduvos) tradicinė kaimo architektūra“.

Rugsėjo 24 d. Prienų krašto muziejuje surengtame posėdyje apžvelgta trijų ketvirčių Regioninės tarybos veikla, pristatyta Tautinio paveldo produktų sertifikavimo tvarka. Regioninės tarybos nariams pristatyta Prienų krašto muziejaus parengta mokomoji programa „Duonos kelias iki stalo“. Prienų, Birštono ir Nemuno kilpų regioninio parko architektams ir kultūros specialistams pristatyti leidiniai „Suvalkijos (Sūduvos) tradicinė kaimo architektūra“ ir „Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra“.

Baigiamajame posėdyje, vykusiame gruodžio 4 d., pirmininkė Danguolė Micutienė apibendrino Regioninės tarybos 2008 m. veiklos rezultatus. Diskutuota dėl numatomos vykdyti administracinės Lietuvos apskričių reformos ir jos galimų padarinių etninės kultūros raidai. Aptarti 2009 m. numatomi Regioninės tarybos veiklos prioritetai. Tarybos nariai paraginti teikti pasiūlymus 2009 m. veiklos planui.


Etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumas

bei tautinės savimonės puoselėjimas


Regioninė taryba, vadovaudamasi 2008 metų veiklos plano strateginėmis veiklos kryptimis ir uždaviniais, atliko eksperto, konsultanto ir patarėjo vaidmenį Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame regione. Teikė konsultacijas krašto amatininkams, tautodailininkams, kultūros darbuotojams, pedagogams tradicinių amatų ir tautodailės klausimais, rengė konsultacijas etnografinio krašto tautinio kostiumo kūrėjams ir folkloro kolektyvams, konsultavo folkloro kolektyvų narius ir vadovus etninės kultūros muzikinės raiškos ir repertuaro klausimais.

Siekdami palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas regione bei aktyvindami Sūduvos krašto menininkus dalyvauti šalies tradicinių amatų gaivinimo ir tautodailės kūrybiniuose procesuose, Regioninės tarybos nariai ir Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato specialistas Sūduvos regionui Valentinas Jazerskas rengė diskusijas ir konsultacijas tradicinių amatų vystymo regione temomis.

Regioninės tarybos nariai, pasitelkdami savivaldybių kultūros ir muziejų specialistus, prisidėjo rinkdami ir analizuodami etnografinę medžiagą, fiksavo išlikusius ir nykstančius tradicinius amatus, rengė leidinius.

Sausio mėnesį Suvalkijos (Sūduvos) regioniniame kultūros centre pristatytas Vilkaviškio krašto muziejaus specialistės, Regioninės tarybos narės Aušros Mickevičienės parengtas leidinys „Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai“. Vasario 12 d. pristatytas Marijampolės kraštotyros muziejaus parengtas leidinys „Mažoji medinė Marijampolės krašto architektūra“.

Lapkričio 12 d. tradicinių amatų seminare pristatytas Regioninės tarybos narių Astos Jankeliūnienės ir Rasos Januškienės parengtas leidinys „Kalvarijos krašto senieji amatai: račiai, rimoriai, kalviai“. Projektas pradėtas vykdyti 2007 metais: suburta 17 žmonių darbo grupė rinko medžiagą apie Kalvarijos krašto amatininkus: račius, rimorius, kalvius. Surinkti amatų aprašymai, prisiminimai apie amatininkus ir jų darbą, sudarytas Kalvarijos krašto amatininkų (susijusių su arkliais) vardinis sąrašas. 2008 m. Kalvarijos savivaldybės Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius įgyvendino projektą „Etninės kultūros sklaida Kalvarijos krašto bibliotekose“. Įgyvendinant projektą buvo surengta 14 renginių vaikams ir jaunimui etninės kultūros temomis: pasakojamosios tautosakos vakarai „Liaudies pasaka iš pasakorės lūpų“; senųjų fotografijų paroda “Iš mano senelių ir prosenelių gyvenimo“; medžio drožinėjimo pamokėlės „Prakalbink medį“; popietės-diskusijos „Mano šeimos papročiai“; medžio drožėjų pleneras „Medžio drožiny –pasakos dvasia“ ir kt. Užbaigiant šiuos projektus organizavo konferenciją „Etninės kultūros sklaida bibliotekose“. Jos metu apžvelgti įgyvendinti projektai, aptarti ateinančių metų etninės kultūros sklaidos planai.

Regioninė taryba, tęsdama etninės kultūros sklaidos programą bei bendradarbiaudama su krašto savivaldybių kultūros ir nevyriausybinėmis organizacijomis, pasitelkdama etninės kultūros specialistus, inicijavo, organizavo ir rengė teorinius praktinius seminarus, plenerus ir konsultacijas.

Vasario 15 d. Jono Basanavičiaus sodyboje-muziejuje surengtas renginys krašto moksleiviams ir kultūros specialistams „Čia stovėjo atgimimo vygė“. Pranešimus skaitė Jono Basanavičiaus premijos laureatai: prof. Libertas Klimka, Irena Seliukaitė, koncertavo Daiva ir Evaldas Vyčinai.

Įsimintina visa Jono Basanavičiaus sodybos-muziejaus darbuotojų parengta kultūrinė, edukacinė veikla: surengta keturiolika parodų, organizuota Užgavėnių šventė, kurioje dalyvavo Kauno, Ukmergės, Vilniaus ir Bartninkų Jono Basanavičiaus vardo mokyklų moksleiviai – persirengėliai, parengta edukacinė programa „Šv. Velykų belaukiant“, supažindinanti su senaisiais Velykų laukimo papročiais, velykaičių marginimo tradicijomis. Organizuoti du festivaliai: Suvalkijos (Sūduvos) regiono vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“ ir mėgėjų teatro festivalis „Atžalynas“.

Kovo 12 d. drauge su Šakių r. Kultūros skyriumi Zyplų dvare surengta metodinė paroda ir seminaras Zanavykų krašto pedagogams, kultūros specialistams ir tautodailininkams „Lietuviškas suvenyras“. Pranešimus skaitė dr. Asta Venskienė, Regioninės tarybos narė Asta Vandytė ir Valentinas Jazerskas.

Regioninė taryba, bendradarbiaudama su Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centru bei Lietuvos liaudies kultūros centru, tęsdama 2006 m. pradėtą vykdyti programą „Išsaugokim Sūduvos krašto etninį paveldą“, kovo 18 d. surengė ketvirtąjį teorinį-praktinį seminarą „Vaikų ir jaunimo folkloro ansambliai: patirtis, problemos ir perspektyvos“, skirtą Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio krašto etnokultūros specialistams, kultūros vadybininkams, regiono folklorinių ansamblių dalyviams ir vadovams. Seminare pranešimus („Suvalkijos dainuojamosios tradicijos specifika, repertuaras, atlikimo būdai (teorinė paskaita ir praktinis užsiėmimas)“ ir „Choreografinio folkloro specifika regionuose. Suvalkijos šokių, ratelių bei žaidimų mokymas“) skaitė Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio specialistės Loreta Sungailienė ir Audronė Vakarinienė.

Kovo 27 d. surengtas seminaras Zyplių galerijos penkmečio veiklai aptarti, pristatyta Šakių krašto tautodailininkų paroda.

Balandžio 28 d. Marijampolės kultūros centre surengtas teorinis seminaras Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų dailės ir technologijų mokytojams „Lietuviškas suvenyras“.

Gegužės 9 d. Zanavykų krašto muziejaus surengta amatų diena, riešinių paroda ir teorinis praktinis riešinių mezgimo seminaras (vedė Asta Vandytė).

Gegužės 31 d. bendradarbiaujant su Etninės kultūros globos taryba Marijampolės apskrities viršininko administracija surengtas seminaras „Europos ąžuolai ir ąžuolynai“ Jono Basanavičiaus muziejuje-sodyboje Ožkabaliuose. Seminare pranešimus skaitė Vygandas Čaplikas, Šarūnas Laužadis, Vitalius Stepulis, Evaldas Vylius Navys ir kt.

Liepos 3 d. Zyplių dvare surengtas tradicinės puodininkystės seminaras (dr. Asta Venskienė, Genovatė Jacėnaitė ir Vytautas Patamsis), liepos 29 d. - kryždirbystės seminaras (dr. Jolanta Zabulytė), seminaras tapytojams (Jonas Rudzinskas) krašto amatininkams, pedagogams ir tautodailininkams.

Regioninės tarybos narės, Vilkaviškio Kultūros centro etnografės Nijolės Skinkienės iniciatyva treti metai Jono Basanavičiaus sodyboje-muziejuje surengtas Marijampolės apskrities drožėjų pleneras ,,Ožkabalių išdaigos“. Plenere sukurtos ir, papildant ankstesnių metų plenerų kolekciją, pastatytos trys funkcionalios rekreacinės paskirties medžio skulptūros. Ketvirti metai Vilkaviškio kultūros centre Nijolės Skinkienės vykdomas tęstinis projektas „Mažoji audimo artelė“. Vaizdo priemonėmis nuolat fiksuojami Mažosios Audimo artelės sukurti tautiniai rūbai, jų dalys, medžiaga apibendrinama ir naudojama informacijos sklaidai. 2008-siais išausti ir pasiūti tautiniai kostiumai Patašinės folkloro ansambliui „Vabališkė“, Šakių kultūros centro ansambliui „Šakija“, Sintautų „Santakai“. Mažosios audimo artelės programą papildė edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Ausk sesele drobeles“, kuri supažindina su visa audinio technologija nuo siūlų verpimo iki audinių ir juostų audimo. Antri metai Vilkaviškio kultūros centre veikia Jaunųjų drožėjų studija, kurioje vaikus moko tautodailininkas Jonas Zubavičius. Pasisekimo sulaukė folkloro ansamblio „Sūduviai“ parengta ir keliskart parodyta edukacinė advento programa „Saulė eina ratu“, supažindinanti su advento papročiais, burtais, žaidimais ir tradiciniais valgiais.

Regioninės tarybos narės Rimos Gagienės iniciatyva ir pastangomis įgyvendinta daugelis etninės kultūros projektų ir renginių Vištyčio regioniniame parke. Prieš dešimt metų suburtas Vištyčio regioninio parko folkloro ansamblis „Šilojai“ visus šiuos metus puoselėja Suvalkijos krašto tradicijas, dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Baltica-2008. Liepos 26 d. dalyvavo Dzūkijos nacionaliniame parke Marcinkonyse folkloro šventėje „Subatos vakarėly“. Rugpjūčio 23 d. ansamblis „Šilojai“ savo krašto dainas, šokius, kulinarinį paveldą pristatė Lenkijoje, Vyžiniuose vykusioje folkloro kolektyvų šventėje. Gegužes mėn. Vištyčio regioninio parko folkloro ansamblis „Šilojai“ surengė romansų popietę „Tarp žydinčių alyvų“.

Rugpjūčio 9 d. regioninio parko direkcija pakvietė visus į subuvimą „Vienos dienos kaimiško gyvenimo ypatumai“. Sukviesti visi šio krašto gyventojai, folkloro kolektyvai iš Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos draugėn autentiškoje suvalkietiškoje sodyboje su išlikusiais drėbtinio molio pastatais, kurių šeimininkai dar saugo senovinius darbo įrankius.

Siekiant puoselėti Sūduvos krašto tradicinius amatus ir išsaugoti regione tautodailės tradicijas, Regioninės tarybos nariai ir ekspertai rengė diskusijas, aptarimus ir konsultacijas Prienų, Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių parodų organizatoriams ir dalyviams, skatinat etnografinio krašto savivaldybes ir kūrybines organizacijas palaikyti tradicines ir rengti temines krašto etninę kultūrą reprezentuojančias tautodailės ir tradicinių amatų parodas. Antri metai respublikinis baigiamasis „Aukso vainiko“ turas surengtas Sūduvos krašte. Sausio 6 d. respublikinio tautodailės konkurso laureatai vainikuoti Zyplių dvare, Lukšiuose. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nariai aktyviai dalyvavo rengiant ketvirtus metus Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamas šalies konkursines liaudies meistrų tautodailės parodas, geriausių liaudies meistrų „Aukso vainiko“ nominacijoms už vaizdinę, taikomąją liaudies dailę ir kryždirbystę laimėti atrankines parodas savivaldybėse, regionines - Birštone ir Vilkaviškyje.

Daug dėmesio buvo skiriama krašto etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumo išsaugojimui bei pristatymui visuomenei, koordinuojant bendradarbiavimą tarp krašto muziejų buvo rengiamos tikslinės, metodinės tautodailės parodos. Suvalkijos (Sūduvos) regioniniame kultūros centre, Zanavykų, Prienų krašto ir Lietuvos liaudies buities muziejuose surengtos šiuolaikinės kryždirbystės parodos (Lietuvos liaudies kultūros centro parengta fotografijų kolekcija). Jono Basanavičiaus muziejuje-sodyboje surengtos Užgavėnių kaukių, lovatiesių, kraitinių skrynių, medžio ir akmens skulptūros, puodininkystės, prieverpsčių, margučių parodos. Paežerių dvare Suvalkijos (Sūduvos) regioniniame kultūros centre ir Zyplių dvare surengtos ir pristatytos Elenos Kniukštaitės tapybos, Aukso vainiko konkursinė Marijampolės apskrities tautodailės parodos. Kauno tautinės kultūros centre Antaninos Didžgalvienės juostų, Elenos Kniukštaitės tapybos, Kauno krašto tautodailininkų peizažo parodos.

Stasio Ugensko iniciatyva Kauno rajone, Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje suorganizuota integruota pamoka „Jurginių papročiai Lietuvoje“, kuri buvo demonstruojama per Lietuvos televiziją. Dalyvauta Lietuvos liaudies kultūros centro vykdytoje apžiūroje konkurse „Tradicija šiandien“ . Lapkričio mėn. Jonučių vidurinėje mokykloje surengta integruota pamoka „Javapjūtės papročiai Lietuvoje - rugeli namo“.

Glaudžiai bendradarbiauta su Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, Punsko valsčiaus administracija ir lietuvių namais; sausio 13 d. Kauno r. Piliuonos tapytojų studijos kūrybos paroda pristatyta „Lietuvių namuose“, kovo 9 d. atidaryta Vytauto Jaručio autorinė „Kalviškosios kryždirbystės“ paroda Vygrių vienuolyne, liepos 9 d. Punsko lietuvių bendruomenei pristatytas architektūros rekomendacinis leidinys „Suvalkijos (Sūduvos) tradicinė kaimo architektūra“, rekomenduoti ir deleguoti tautodailininkai ir amatininkai jubiliejinei Žolinių šventei Punske. Gruodžio mėn. Regioninės tarybos narys Romualdas Povilaitis surengė išvyką į Seinus, Suvalkus, Punską, kurioje dalyvavo Etninės kultūros draugijos Kauno padalinio nariai ir Lietuvos žemės ūkio universiteto Kaimo kultūros instituto darbuotojai. Susitikime su Lenkijos Etninės kultūros draugijos vadovais aptartos bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos.


Valstybinių programų įgyvendinimas


Regioninė taryba, remdamasi Etninės kultūros plėtros valstybine programa, glaudžiai bendradarbiavo su krašto kultūros ir švietimo institucijomis ir organizacijomis siekdama aktyvinti etninės kultūros plėtrą regione.

Regioninės tarybos narė Aurelija Papievienė ir Šakių r. savivaldybės Kultūros ir turizmo skyrius, pagal parengtą Etninės kultūros plėtros programą, organizavo ir koordinavo etninės kultūros veiklą, dalinai finansavo reikšmingus projektus: tradicinių amatų dienas „Varpo“ vidurinėje mokykloje ir Zanavykų krašto muziejuje, tautodailės plenerą „Zyplių žiogai“, edukacinę Zanavykų krašto muziejaus programą „Duona mūsų papročiuose“, folkloro konkursus ir šventes: kaimo kapelų šventę „Pašešupių armonika” Patašinės laisvalaikio salėje, vaikų ir jaunimo folkloro šventę „Čir vir vir pavasaris” Jablonskynėje per Sekmines; rengė metodinius seminarus ir tarptautinio projekto „Kaimas kaimui“ konferenciją. Šakių savivaldybės sprendimu 2008 metais buvo skirta lėšų Zyplių dvaro puodžių dirbtuvių įrangai įsigyti.

Regioninės tarybos narė Prienų krašto muziejaus vyr. muziejininkė Anelė Razmislavičienė drauge su muziejaus dailininke Ernesta Juodsnukyte inicijavo, parengė ir įgyvendino ilgalaikes etninės kultūros gyvosios sklaidos programas: „Duonos kelias iki stalo“, „Lino kelias iki staklių“, užsakomas programas „Krašto buitis ir tautodailė“, „Kalendorinės šventės. Prasmė, papročiai ir tradicijos“ ir kt. Populiariausia ir 2008 m. išliko mokomoji programa „Duonos kelias iki stalo“. Šią mokomąją programą jau galima laikyti regionine, joje dalyvavo ne tik Kauno, bet ir kaimyninių Marijampolės, Alytaus apskričių moksleiviai ir pedagogai, svečiai iš Lenkijos, Estijos ir Latvijos. Mokslo metų pradžioje, pedagogų pageidavimu, Anelė Razmislavičienė drauge su Prienų rajono Švietimo centru parengė programą - paskaitų ir seminarų ciklą - „Etninės kultūros vertybės. Ugdymo turinio kaitos galimybės“. Ekspertų komisija programą aprobavo, seminaruose jau apsilankė Prienų rajono, Birštono miesto, Kėdainių ir Jurbarko rajonų pedagogai, tarptautinio projekto dalyviai iš Anglijos, Belgijos, Slovakijos, Portugalijos, Vokietijos, Rumunijos ir kt. šalių. Tradicinių amatų sklaidai padeda ir muziejuje dirbančios juostų audėjos Marijos Šniokienės mokomoji programa „Auskit, vykit mano rankos“ bei etnografė Rita Balsevičiūtė, pristatanti Stakliškių krašto žolininkystės tradicijas, kaupianti ir fiksuojanti etnografinę medžiagą.

Reikšmingi Marijampolės kultūros centro etninės kultūros specialistės ir Regioninės tarybos narės Onutės Birutės Surdokienės iniciatyva bendradarbiaujant su savivaldybės organizacijomis ir bendruomenėmis įgyvendinti projektai. Populiarėja ir kasmet pritraukia vis daugiau moksleivių rengiama Užgavėnių šventė. Treti metai Kultūros centre surengtas Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis inicijuotas Sūduvos vid. mokyklos kolektyvo „Klevelis“ vadovės. Parengta ir išleista 17 dainų kompaktinė plokštelė „Dainos iš Sūduvos“. Populiarėja jau trečius metus kaimo bendruomenės Dielinės kaime rengiama „Duonos šventė“, „Kirvakalnio“ festivalis, pristatantis ir populiarinantis senuosius amatus. Kultūros centre ketvirti metai rengiami Advento vakarai.

Įgyvendinant Marijampolės apskrities 2008 metų Kultūros plėtros programos projektus, skatinančius Marijampolės regiono etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir sklaidą, buvo finansuoti 15 Sūduvos regiono etninės kultūros išsaugojimui svarbių projektų: Patašinės jaunimo organizacija „Nova“ projektas „Stovykla jauniesiems kanklininkams-3“; Šakių tautodailininkų bendrija „Dailius“ projektas „Zyplių dvaro tradicinių amatų plėtros, etninės kultūros sklaidos ir parodų programa“ Jono Basanavičiaus sodybos-muziejaus projektas regiono vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“, Vilkaviškio krašto muziejaus projektas „Senosios suvalkiečių (Sūduvių) sodybos. Jų istorinė išliekamoji vertė ir pritaikymas dabarčiai“, Marijampolės kraštotyros muziejaus projektas „Suvalkiečių prijuosčių raštai“, asociacijos Zanavykų seimelis projektas „Šakių krašto kultūros paveldas“, Gelgaudiškio kultūros centro surengtas krašto armonikierių konkursas „Gelgaudiškio armonika 2008“ ir kt.

Krašto visuomenei pristatytas Etninės kultūros globos tarybos išleistas rekomendacinis leidinys „Suvalkijos (Sūduvos) tradicinė kaimo architektūra“: Regioninės tarybos nariams - birželio 25 d. Zyplių dvare, liepos 9 d. - Lenkijos lietuvių bendruomenei Punske, rugsėjo 24 d. - Kauno ir Prienų rajonų, Nemuno kilpų regioninio parko ir Birštono savivaldybės architektams ir specialistams.

Buvo leidžiamas krašto etnokultūros žurnalas „Suvalkija“, rengiami straipsniai regioninei spaudai, rengiamos regioninės televizijos laidos, pristatančios krašto kūrėjus, etnokultūros renginius.

Regioninės tarybos nariai teikė siūlymus rengiamoms Tautinio paveldo produktų sertifikavimo taisyklėms ir įgyvendinimo tvarkai, dalyvavo Tautinio paveldo produktų konferencijoje „Litexpo“ Vilniuje ir seminare Lietuvos žemės ūkio universitete Kaune.


Ekspertinės išvados etninės kultūros globos klausimais


Regioninės tarybos nariai lapkričio ir gruodžio mėnesiais intensyviai bendravo su etnografinio krašto organizacijomis ir įstaigomis, teikiančiomis etninės kultūros projektus LR Kultūros ministerijos fondams ir programoms, teikė konsultacijas, rengė rekomendacijas dėl projektų finansavimo. Parengta 16 projektų vertinimų, rekomenduota finansuoti aktualiausius etnografinio krašto etninės kultūros plėtros ir sklaidos projektus.

Daug dėmesio buvo skiriama konsultacijoms leidžiant etnokultūrinius leidinius, rengiant tradicinių amatų pristatymus, šventes, kuriose buvo skleidžiamas krašto folkloras, papročiai ir tradicijos.


Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Danguolė Micutienė

Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato specialistas Suvalkijos (Sūduvos) regionui Valentinas Jazerskas

 


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=84925&p_k=1