Tarybos posėdžiai 

2013 m. Tarybos posėdžiai


 

Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. sausio 8 d., 13 val. Posėdyje dalyvavo 13 Tarybos narių, D. Bajarūnas (Vytauto Didžiojo Universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas), E. Plioplienė (Všį „Ugnis ir kaukė“), I. Kezienė (Kultūros ministerijos regionų skyriaus vyr. specialistė).

Svarstyta: 1. Tarmių metų priemonių plano įgyvendinimas. 2. Atsižvelgiant į regioninių tarybų pareikštą nuomonę, Tarybos siūlymai Aplinkos ministerijos iškeltai idėjai magistraliniuose keliuose ženklais pažymėti etnografinius regionus. 3. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010-2014 m. įgyvendinimo 2012 metais vertinimas. 4. Kultūros ministro patvirtintų Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių vertinimas. 5. Lietuvybės trūkumas Vilniaus mieste organizuotose kalėdinėse šventėse. 6. Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos siūlymas inicijuoti tarptautinę konferenciją baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje aptarti. 7. Kiti klausimai. 7.1. Dėl Punsko kompleksinės ekspedicijos pagrindu Norberto Vėliaus sudaryto dviejų tomų apimties leidinio medžiagos atgavimo iš ją pasisavinusio leidėjo.

Nutarta: 1.1. Kreiptis į Litexpo rūmų organizatorius dėl galimybės paminėti Tarmių metus per knygų mugės parodą 2013 m. kovo mėn. 1.2. Vasario 21 d. siūlyti regioninėms taryboms ir visoms kitoms institucijoms, organizacijoms bei visuomenei rengti viešą akciją minint gimtosios kalbos – tarmės dieną. 1.3. Siūlyti iškilmingus Tarmių metų atidarymo renginius surengti LR Seime ir Vilniaus rotušėje. 2.1. Siūlyti Aplinkos ministerijai etnografinio regiono ženkle naudoti Lietuvos žemėlapio kontūrą su jame apytiksliai pažymėta etnografinio regiono vieta ir etnografinio regiono pavadinimu lietuvių kalba. 2.2. Siūlyti Aplinkos ministerijai bendradarbiaujant su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba, Turizmo departamentu bei savivaldybėmis netoli etnografinio regiono ženklo esančiose poilsiavietėse ar aikštelėse pastatyti informacinius stendus, kuriuose būtų pateikta išsamesnė informacija apie etnografinį regioną. 3.1. Priemonių 1.1. parengti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro nuostatų projektą ir kitus teisės aktus šiam paveldui išsaugoti; 1.7. parengti rekomendacijas dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo, kaip nacionalinės vertybės, statuso; 2.1. išanalizuoti kultūros įstaigų (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų) parengtas edukacines programas, skirtas etninės kultūros sklaidai, parengti rekomendacijas joms tobulinti; įgyvendinimą tęsti 2013 m. 3.2. Vykdant 2.16. parengti rekomendacijas dėl liaudies žaidimų populiarinimo, organizuoti vietines ir regionines varžybas priemonę, kreiptis į Kūno kultūros ir sporto departamentą, prašant informacijos apie dabartinį liaudies žaidimų įtraukimą į sportines rungtis, apie komandas ir kitokią plėtrą Lietuvoje. 3.3. Kreiptis į KM Regionų kultūros skyriaus vedėją Ireną Seliukaitę prašant pateikti informaciją, kaip apibendrinami duomenys apie programos įgyvendinimą 2012 m. 4.1. Susitikti su naujuoju Kultūros ministru ir teikti siūlymus Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių koregavimo nustatant konkrečias kvotas skirtingoms kultūros sritims. Į susitikimą deleguoti D. Urbanavičienę ir J. Rudzinską. 4.2. Šiuo klausimu po to kreiptis ir į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. 5.1. Zigmas Kalesinskas įpareigotas parengti raštą ir pagrindą straipsniui žiniasklaidai, kuriuose būtų iškeliama lietuvybės trūkumo problema savivaldybių organizuojamuose renginiuose, susijusiuose su kalendorinėmis tradicijomis, kaip pavyzdį nurodant Vilniuje vykusius kalėdinius renginius. 5.2. Raštą pateikti Vilniaus savivaldybei, o straipsnį – žiniasklaidai. 6. Siūlyti LR Seime organizuoti tarptautinę konferenciją baltų kultūros tęstinumui XXI amžiuje aptarti rugsėjo mėn., kartu minint ir Baltų vienybės dieną. 7.1. Inicijuoti leidinio medžiagos atgavimo procedūrą.

 

Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. vasario 19 d., 12 val. Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių, svečiai – K. Subačius (Sūduvos krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugijos narys), V. Jazerskas (Etninės kultūros globos tarybos specialistas Suvalkijos regionui), M. Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė).

Svarstyta: 1. Pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su Lietuvos radijo ir televizijos komisija steigiant „Pragiedrulių“ konkurso specialiąsias nominacijas dėl tarmių ir etninės kultūros sėkmingiausios sklaidos. 2. Pasiūlymai konkurso „Sėkmingiausiai tarmes 2013 metais propaguojantis leidinys“ nuostatų projektui. 3. EKGT veiklos 2012 m. ataskaitos projektas. 4. Siūlymai dėl Kaziuko mugės ženklo projektų ir 2013 m. mugės šventinės programos finansavimo. 5. Pasiūlymai dėl etnografinių regionų ypatybes apibendrinančios medžiagos rengimo. 6. Pasiūlymai dėl Sūduvos pavadinimo ir diskusijos šiuo klausimu Seimo Europos informaciniame centre.

Nutarta: 1.1. Pritarti naujų „Pragiedrulių“ konkurso nominacijų steigimui, neapsiribojant tik 2013 metais, bet tęsti konkursą dėl tarmių ir etninės kultūros sėkmingiausios sklaidos ir 2014 m. 1.2. Kreiptis į Tautodailininkų sąjungą dėl galimybės parengti prizus konkurso nugalėtojams. 2.1. Kreiptis į LLKC papročių ir apeigų poskyrio vadovę Nijolę Marcinkevičienę dėl konkurso „Etninės kultūros šaltiniai“ nuostatų ir jais remiantis pataisyti konkurso „Sėkmingiausiai tarmes 2013 metais propaguojantis leidinys“ nuostatų projektą. 2.2. Redaguotą nuostatų projektą siųsti Tarybos nariams taisyti. 3. Pritarti EKGT veiklos 2012 m. ataskaitos projektui, kurio galutinį variantą persiųsti Tarybos nariams prieš pateikiant ataskaitą LR Seimui. 4.1. Nepritarti nė vienam Vilniaus miesto savivaldybės siūlomam Kaziuko mugės ženklui. 4.2. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei nepriimti skubotų sprendimų ir kurti naują ženklą, kurio pagrindinis simbolis būtų verba. 4.3. Į vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyksiantį susitikimą deleguoti D. Urbanavičienę, V. Tumėną ir L. Klimką. 4.4. Per susitikimą Vilniaus miesto savivaldybėje siūlyti dailininką, kuris sukurtų naują Kaziuko mugės ženklą. 4.5. Parengti raštą Vilniaus miesto savivaldybei dėl Kaziuko mugės ir bandyti susitikti su Vilniaus miesto meru Artūru Zuoku. 5. Persiųsti etnografinių regionų ypatybes apibendrinančią medžiagą Tarybos nariams redaguoti ir pildyti iki kovo mėn. Pabaigos. 6. Pateikti diskusijos Seimo Europos informaciniame centre dalyviams informaciją, kad Taryba neturi bendros nuomonės Sūduvos pavadinimo klausimu, diskusijoje išklausyti ir užfiksuoti visas jos dalyvių nuomones.

 

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. kovo 12 d., 13 val. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių.

Svarstyta: 1. Rekomenduojamų 2013 m. transliuoti per LRT etninės kultūros renginių sąrašo aptarimas. 2. Pasiūlymai kovo 15 d. ŠMM ir UPC rengiamai diskusijai. 3. Etnokultūrinio ugdymo būklės neformalaus ugdymo įstaigose analizės aptarimas. 4. „Jaunimas ir tarmės“ apklausos apibendrinimo aptarimas. 5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo projekto ir Tautos istorinės atminties įstatymo projekto pakartotinio teikimo LR Seimo svarstymui aptarimas. 6. Etnografinių regionų ir juos atstovaujančių EKGT padalinių – regioninių tarybų – pavadinimų aptarimas. 7. Kiti klausimai. 7.1. Lietuvos vietovardžių žymėjimas.

Nutarta: 1.1. Į rekomenduojamų 2013 m. transliuoti per LRT etninės kultūros renginių sąrašą įtraukti respublikinį vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursą „Tramtatulis“. 1.2. Dėl ankstesniais metais į sąrašą neįtrauktų tarptautinių festivalių, susisiekti su jų rengėjais ir išsiaiškinti, ar jų rekomendavimas transliuoti per LRT jiems būtų naudingas. 1.3. Dėl nelietuviškų festivalių pavadinimų pasiteirauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuomonės. 2.1. Pasiūlyti ŠMM surengti visų Lietuvos mokyklų apklausą, siekiant išsiaiškinti, koks yra etninės kultūros specialistų poreikis ir kaip mokyklos įgyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas. 2.2. Pasiūlyti šią diskusiją traktuoti kaip įžanginę, vėliau surengti atskiras diskusijas dėl aukštųjų mokyklų galimybių rengti specialistus ar kvalifikacijos kėlimo kursus pagal patvirtintas etnokultūrinio ugdymo programas; dėl kvalifikacinių reikalavimų pedagogams, mokantiems etninės kultūros (atkreipiant dėmesį į išskirtines kompetencijas etnomuzikos ir tautodailės srityse); dėl etnokultūrinio ugdymo programų panaudojimo puoselėjant tarmes. 2.3. Pasiūlyti diskusijos organizatoriams suskirstyti diskusiją į atskiras potemes (aukštosios mokyklos, ugdymo įstaigos, tarmės). 2.4. Pritarti siūlymui įsteigti Etninės kultūros pedagogų asociaciją. 3.1. Įpareigoti D. Vyčinienę pateikti apklausos dėl etnokultūrinio ugdymo būklės neformalaus ugdymo įstaigose rezultatų ekspertinį vertinimą. 3.2. Pateikti regioninėms taryboms apklausos rezultatus bei jų ekspertinį vertinimą, prašyti regioninių tarybų narius patikslinti pagal jų turimas žinias, kurios iš anketą užpildžiusių mokyklų realiai vykdo etnokultūrinį ugdymą. 3.3. Siekti neformalaus ugdymo mokyklų vadovų bendrame renginyje pristatyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas, o kartu išaiškinti esminius skirtumus tarp etninės kultūros ir stilizuotų jos inovacijų. 4.1. Pateikti visą su apklausa susijusią medžiagą prof. Meilutei Ramonienei ir laukti jos apibendrinimo. 4.2. Tarybos nariams pateikti habil. dr. Kazimiero Garšvos straipsnį apie apklausos rezultatus. 5.1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą teikti LR Seimui pakartotiniam svarstymui. 5.2. Tautos istorinės atminties įstatymo projektą teikti LR Seimui pakartotiniam svarstymui. 6.1. LR Aplinkos ministerijai siūlyti, statant etnografinių regionų žymėjimo ženklus magistraliniuose keliuose, naudoti Etninės kultūros globos taryboje įtvirtintus etnografinių regionų pavadinimus, t. y. Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Mažoji Lietuva, Suvalkija (Sūduva), Žemaitija. 6.2. Sukurti metodiką dėl etnografinių regionų pavadinimų keitimo. 7.1. Įpareigoti D. Urbanavičienę ir J. Vaiškūną parengti raštą LR Seimui, Vyriausybei, KM ir VLKK dėl Lietuvos vietovardžių žymėjimo tik valstybine – lietuvių kalba, vadovaujantis būtinybe išsaugoti nesudarkytus etninius vietovardžius, atsižvelgiant į Lietuvos ratifikuotą UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją.

 

 

Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. balandžio 9 d. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, svečiai – A. Bernatonis (Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija), G. Vaitoška (Tarptautinio teologijos instituto Trumau (Austrija) psichologijos ir pastoracinės teologijos dėstytojas).

Svarstyta: 1. Apklausos apie etnokultūrinio ugdymo situaciją ikimokyklinėse ugdymo įstaigose apibendrinimas. 2. Genderizmo idėjų atitiktis lietuvių šeimos tradicijoms ir liaudies pedagogikai. 3. EKGT atstovo delegavimas į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaromą darbo grupę Tarmių metų priemonei įgyvendinti. 4. Darbo grupės sudarymas siekiant 2014-ųjų metų paskelbimo Etnografinių regionų metais. 5. Siūlymai dėl etnografinių regionų ypatumus apibendrinančių aprašų tobulinimo. 6. Siūlymai tautinio paveldo produktų sertifikavimo problemoms spręsti.

Nutarta: 1. Apklausą apie etnokultūrinio ugdymo situaciją ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tęsti iki 2013 m. birželio 1 d., prašyti savivaldybių švietimo skyrius pakartotinai išsiųsti anketą į ją dar neatsakiusioms ikimokyklinėms įstaigoms. 2. Parengti raštą LR Prezidentei, Seimo Pirmininkui, Seimo nariams ir Vyriausybei, siūlant neratifikuoti Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, o įgyvendinti svarbiausius konvencijos principus dėl kovos su smurtu priimant atitinkamus Lietuvos teisės aktus. 3. Į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaromą darbo grupę Tarmių metų priemonei įgyvendinti deleguoti Jūratę Šemetaitę. 4. Kreiptis į Regioninių etninės kultūros globos tarybų narius, kviečiant juos pasiūlyti papildomus narius į Regionų darbo grupę, kuri rengs siūlymus dėl Etnografinių regionų metų paskelbimo ir įgyvendinimo 2014-aisiais metais. 5.1. Siūlyti M. Purvinui sutrumpintai apibendrinti jo pateiktą medžiagą apie etnografinių regionų etnoarchitektūrą ir kraštovaizdį, šią medžiagą pateikti Aplinkos ministerijai. 5.2. Etninės kultūros globos tarybos internetinei svetainei skirtų etnografinių regionų aprašymų netrumpinti, bet keisti struktūrą parengiant bendrą įžangą apie pagrindines Lietuvos etnografinių regionų susiformavimo ypatybes, patobulinti stilių. 6.1. V. Tumėno parengtą ekspertizę persiųsti Tarybos nariams. 6.2. Po Tarybos narių pastabų viešinti V. Tumėno ekspertizę Etninės kultūros globos tarybos internetinėje svetainėje. 6.3. Kreiptis į ŽŪM Tautinio paveldo ir mokymo skyrių, siūlant surengti bendrą Etninės kultūros globos tarybos ir Tautinio paveldo produktų tarybos susitikimą tautinio paveldo produktų sertifikavimo klausimu. 


Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gegužės  14 d. Jame dalyvavo 14 Tarybos narių, svečiai – Emilija Bugailiškienė (ŠMM Neformaliojo ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė).

Svarstyta: 1. Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos pateikimo mokykloms, turinčioms skyrius, kurie vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas. 2. Dėl Vilniaus etninės kultūros centro organizuojamo festivalio „Skamba skamba kankliai“ finansavimo. 3. Dėl Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės Zitos Mackevičienės patvirtinimo. 4. Dėl etnografinių regionų ypatumus apibendrinančių aprašų tobulinimo, duomenų pateikimo Aplinkos ministerijai. 5. Dėl Vėlinių paskelbimo švenčių diena. 6. Dėl Rusijoje esančių archyvinių XIX a. sutartinių užrašymų kopijų perdavimo Lietuvai inicijavimo (įgyvendinant Etninės kultūros globos tarybos 2013 m. kalendorinio veiklos plano 10.4. priemonę). 7. Dėl rekomendacijų, kaip populiarinti tradicinius šokius ir žaidimus, parengimo kartu su Kultūros ministerija (įgyvendinant Etninės kultūros globos tarybos 2013 m. kalendorinio veiklos plano 10.6. priemonę). 8. Kiti klausimai. 8. 1. A. E. Paslaitis siūlo padaryti EKGT nario korteles Tarybos nariams. 8. 2. Dvigubos pilietybės klausimas.

Nutarta: 1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų anketas pateikti mokykloms, turinčioms skyrius, kurie vykdo ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas. 2. Patvirtinti Zitą Mackevičienę Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininke. 3.  Įpareigoti etnomuzikologus aprašyti etnografinių regionų muzikinį folklorą. Aplinkos ministerijai pateikti paredaguotus M. Purvino tekstus, pridedant įžangą, kurioje būtų akcentuojama, kad stendai nėra etnografinių regionų riboženkliai. 4. 1. Surengti spaudos konferenciją LR Seime dėl VEKC organizuojamų renginių nepakankamo finansavimo. 4. 2. Kreiptis į Vilniaus merą, Vilniaus miesto Tarybos narius prašant skirti Vilniaus m. savivaldybės lėšas tarptautinio folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ ir kitų etnokultūrinių renginių Vilniuje finansavimui. 5. Pritarti Seimui adresuotam raštui „Dėl Vėlinių paskelbimo švenčių diena“. 6. Pasiūlyti Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui kreiptis į Rusijos archyvus su prašymu gauti archyvines XIX a. sutartinių užrašymų kopijas. 7. Sudaryti darbo grupę rekomendacijoms dėl tradicinių šokių ir žaidimų populiarinimo parengti, į darbo grupę įtraukti Tarybos narius ir tradicinių šokių bei žaidimų puoselėtojus. 8. 1. Padaryti EKGT nario korteles Tarybos nariams. 8. 2. Siūlyti, parengiant raštą LR Seimo pirmininkui ir Seimo nariams, vietoj dvigubos pilietybės įtvirtinti „Lietuvio paso“ arba lietuvio tautybę patvirtinančio kito dokumento išdavimą užsienyje gyvenantiems lietuviams (J. Vaiškūnas įpareigotas sukurti pirminį rašto variantą).

Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. birželio 11 d. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, svečiai – Irena Kezienė (Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyr. specialistė), Milda Ričkutė (Vilniaus etninės kultūros centro direktorė), Daiva Briedienė (Ugdymo plėtotės centro metodininkė), Kęstutis Jaskelevičius (Lietuvių etninės kultūros draugijos Tradicinių amatų grupės vadovas).

Svarstyta: 1. Tarybos atstovų dalyvavimas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamame forume dėl ET konvencijos „Dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo“. 2. Vilniaus m. savivaldybės skiriamas finansavimas VEKC organizuojamiems etnokultūriniams renginiams Vilniuje. 3. Kaziuko mugės rengimo datos koregavimas ir mugės logotipo sukūrimas. 4. Etnokultūrinio ugdymo plėtra, bendradarbiaujant su UPC ir ŠMM. 5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pakartotinės apklausos rezultatų apibendrinimas. 6. Bendras regioninių tarybų ir EKGT narių posėdis rugsėjo mėn. Alytuje. 7. ŽŪM planai perduoti tautinio paveldo produktų sertifikavimo ir patikros funkcijas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai. 8. Etninės architektūros šiuolaikinių tipinių projektų katalogai.

Nutarta: 1.1. Nedalyvauti forume, kadangi Vyriausybė jau priėmė sprendimą neišklausiusi forumo dalyvių nuomonės. 1.2. Pritarti parengtam Tarybos raštui Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (kopija – Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui) „Dėl 2011 m. Europos Tarybos konvencijos Dėl smurto prieš moteris ir šeiminio smurto prevencijos bei kovos su juo“. 1.3. Teikti Tarybos nuomonę Seimui, kai bus svarstomas konvencijos ratifikavimo klausimas. 2. 1. Kreiptis į Vilniaus savivaldybės Tarybą, siūlant apsvarstyti ir patvirtinti metinę VEKC etnokulktūrinių renginių programą su atitinkamu finansavimu. 2. 2. Kelti klausimą dėl renginių, formuojančių sostinės įvaizdį, ne tik akcentuojant etnines tradicijas, bet ir jų ekonominę naudą miestui. Šį klausimo aspektą aptarti su Verslo darbdavių asociacija, Viešbučių ir restoranų asociacija, kitomis verslo struktūromis. 2. 3. Inicijuoti spaudos konferenciją LR Seime dėl svarbos etnokultūrinių renginių, formuojančių Vilniaus miesto įvaizdį. 3.1. Siūlyti Vilniaus m. savivaldybei Kaziuko mugę kasmet pradėti po kovo 4 d. pirmojo penktadienio. 3.2. Su Tarybos nariais elektroniniu būdu suderinti A. Každailio parengto Kaziuko mugės logotipo (kai tik jis bus parengtas) vertinimą. 4. Tęsti su UPC ir ŠMM bendradarbiavimą dėl etnokultūrinio ugdymo plėtros, Tarybos nariams operatyviai teikti informaciją apie naujausius planus ir renginius kviečiant juose dalyvauti. 5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos apibendrinimą pakoreguoti pridedant įžangą ir skelbti EKGT interneto svetainėje. 6. Paskleisti informaciją Tarybos nariams ne tik apie regioninių tarybų ir EKGT narių bendrą posėdį rugsėjo mėn. 20 d. Alytuje, bet ir apie visą tos dienos šventinę programą, skirtą Dainavos vardo paminėjimo 760-mečiui. 7. Parengti raštą ŽŪM, LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Seimo kontrolieriui ir STT iškeliant abejones dėl įvykdyto buvusio ŽŪM Tautinio paveldo skyriaus išskaidymo (perkeliant kai kurias funkcijas VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai), tokios reformos naudingumo ir atitikties Tautinio paveldo produktų įstatymui, dėl galimų viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų. 8. Tęsti diskusijas su architektais, Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentu (prie AM) ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei organizacijomis dėl etninės architektūros šiuolaikinių tipinių projektų parengimo bei sklaidos poreikio, paskirties ir taikymo galimybių.

Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. rugsėjo 10 d. Jame dalyvavo 14 Tarybos narių, svečiai – Vaclovas Mikailionis (Lietuvos ramuvų sąjungos atstovas), Lilija Keblytė (Naujosios Vilnios Baniškių gatvės bendruomenės atstovė)

Svarstyta: 1. Naujosios Vilnios Baniškių gatvės grindinio išsaugojimas. 2. Kaziuko mugės logotipo projektas. 3. Kultūros ministerijos parengtas nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektas. 4. Siūlymas 2015-uosius metus paskelbti Etnografinių regionų metais. 5. Išvadų dėl Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projekto XIIP-583, naujos redakcijos Etninės kultūros globos tarybos nuostatų projekto Nr. XIIP-584, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo 11 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIP-585 svarstymas. 6. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. 7. Bendro regioninių tarybų ir EKGT narių posėdžio rugsėjo mėn. Alytuje darbotvarkė. 8. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atsakymas į Tarybos siūlymą papildyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą.

Nutarta: 1. Įpareigoti J. Jakaitį parengti Vilniaus miesto savivaldybei EKGT rašto projektą atsiliepiant į Baniškių gatvės bendruomenės prašymą. 2. Pritarti dailininko A. Každailio sukurto Kaziuko mugės logotipo projekto pagrindiniams simboliams, rekomenduoti naudoti labiau struktūrizuotus, o ne realistinius vaizdinius. 3.1. Kreiptis į Prezidentūrą su pasiūlymu, kad premiją įteiktų Prezidentė. 3.2. Inicijuoti pokalbį su Kultūros ministru dėl Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimo. 4. Pritarti siūlymui 2015-uosius metus skelbti Etnografinių regionų metais. 5. Siūlyti Seimui atsižvelgti į Seimo Teisės departamento siūlymus, pritarti siūlymui projekte Nr. XIIP-582 vietoj Etninės kultūros rėmimo fondo numatyti specialiąsias etninės kultūros rėmimo programas. 6. Kreiptis į Žemės ūkio ministrą ir išreikšti susirūpinimą dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo: atkreipti dėmesį, kad vykdant struktūros keitimus šioje srityje nelieka dirbti patyrusių specialistų, nevyksta tautinio paveldo produktų sertifikavimas. 7. Į darbotvarkę įtraukti šiuos klausimus: dėl naujų EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų; dėl 2015-ųjų metų paskelbimo Etnografinių regionų metais ir pasirengimo jiems; dėl etninės kultūros specialistų poreikio regionuose; dėl Lietuvos etnografinių regionų ryšių su į užsienį emigravusiais kraštiečiais palaikymo; dėl Lietuvos etnografinių regionų ryšių su kaimynais baltais palaikymo. 8. 1. Pakartoti folkloro archyvų apklausą, siekiant išsiaiškinti dabartinę situaciją, palyginti su 2002 m. apklausos duomenimis. 8.2. Inicijuoti Vyriausybės programą dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų būklės gerinimo. 8.3. Užmegzti ryšius su UNESCO dėl nematerialaus kultūros paveldo archyvų būklės gerinimo.

Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. lapkričio 12 d. Jame dalyvavo 12 Tarybos narių, svečiai – Emilija Bugailiškienė (ŠMM Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyrius), Paulius Jurgutis (Vilniaus kultūros centras), Eglė Plioplienė (VšĮ „Ugnis ir kaukė“), Nijolė Balčiūnienė (LR Seimas).

Svarstyta: 1. Lietuvybės ir etninės kultūros tradicijų palaikymas Vilniaus viešuosiuose kalėdiniuose renginiuose. 2. Tarmių metų įgyvendinimas, jų užbaigimo renginio(-ių) organizavimas. 3. Pasirengimas Etnografinių regionų metams 2015 m. 4. Naujų EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų (projektas Nr. XIIP-583 – Lietuvos Respublikos Etninės kultūros globos tarybos įstatymas, Nr. XIIP-584 – Etninės kultūros globos tarybos nuostatai, Nr. XIIP-585 – Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo 11 straipsniu įstatymas) tobulinimas. 5. Kultūros ministerijos parengtas nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatų projektas. 6. Apklausos „Sūduvos vardo naudojimas“ rezultatų apibendrinimas. 7. Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties įstatymo projektas Nr. XIP-4631(2).

Nutarta: 1.1. Sudaryti ir perduoti kalėdinės mugės organizatoriams rekomenduojamų lietuviškų kalėdinių dainų garso įrašų sąrašą kalėdinio amatų miestelio garsiniam fonui. 1.2. Susitikti su VšĮ „Vilniaus festivaliai“ direktoriumi R. Merkeliu dėl galimybių integruoti etnokultūros motyvus (lietuvišką Kalėdų senį, blukvilkių apsilankymą) į kultūrinę programą. 2. Sudaryti lentelę su klausimais apie Tarmių metų proga nuveiktus darbus ir išplatinti regioninėms taryboms, savivaldybėms ir kitoms institucijoms bei organizacijoms, vykdančioms Tarmių metų įgyvendinimo planą. 3. Deleguoti į Kultūros ministerijos sudaromą Etnografinių regionų metų priemonių plano rengimo komisiją: nuo EKGT - D. Urbanavičienę, nuo EKGT regioninių tarybų - O. Drobelienę. 4. Į EKGT veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo grupę įtraukti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską, V. Tumėną, R. Astrauską. 5. Remiantis ankstesniais EKGT nutarimais, kreiptis į Kultūros ministeriją išreiškiant EKGT nuomonę, kad nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos reglamentavimas negali būti įterptas į Nacionalinių kultūros ir meno premijų nuostatus, kadangi skiriasi premiją gaunančių asmenų nuopelnų sritys (Jono Basanavičiaus premija apima ne tik kultūrą ir meną, bet ir švietimą, mokslą, visuomeninę veiklą). 6. Apklausos rezultatus paskelbti EKGT tinklapyje, pateikti duomenis Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. 7. Teikti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui patobulintą EKGT siūlymą dėl Tautos istorinės atminties įstatymo projekto.

Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2013 m. gruodžio 10 d. Jame dalyvavo 9 Tarybos narių, svečiai – Eglė Plioplienė (VšĮ „Ugnis ir kaukė“), Ryšard Maceikianec (Fondas „Vilniaus klodai“).

Svarstyta: 1. Lietuvybės ir etninės kultūros tradicijų populiarinimas Vilniaus viešuosiuose kalėdiniuose renginiuose. 2. Siūlymai dėl Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties įstatymo projekto Nr. XIP-4631(2) tobulinimo. 3. EKGT požiūris į lenkakalbių lietuvių keliamas problemas (Lietuvos lenkų mokyklose istorijos ir literatūros programos per mažai siejamos su Lietuva, trūksta etnografinių ekspedicijų lenkakalbėse Lietuvos teritorijose, neaiški Lietuvos politikų pozicija lenkakalbių lietuvių atžvilgiu ir kt.). 4. Siūlymai 2014 m. EKGT kalendoriniam darbo planui. 5. Siūlymai dėl valstybinės Etninės kultūros plėtros programos prioritetų 2014-aisiais metais. 6. Konferencijos Mažosios Lietuvos pavadinimo klausimu rezultatų aptarimas

Nutarta: 1.1. Parengti Kultūros tarybai rekomendacijas dėl Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centro teikiamų projektų „Baltų šventviečių ženklai“, „Dainų skulptūrų alėja“, „Žaidžiam pasakų erdvėj“ . 1.2. Parengti padėkos raštą Vilniaus miesto savivaldybei, kadangi organizuojant 2013 m. Kalėdų eglutės įžiebimo šventę Vilniuje buvo atsižvelgta į Tarybos siūlymus puoselėti lietuvybę ir etninės kultūros tradicijas. 1.3. Kitame Tarybos posėdyje svarstyti siūlymus Vilniaus m. savivaldybei dėl 2014 m. tradicinių kalendorinių renginių (Užgavėnių ir kt.). 2. Įgalioti D. Urbanavičienę ir V. Tumėną EKGT siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Tautos istorinės atminties įstatymo projekto pristatyti 2013 m. gruodžio 11 d. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje. 3.1. Gavus R. Maceikianec apibendrintą lenkakalbių lietuvių problemų analizę, kreiptis į VLKK, ŠMM, Mokslo tarybą ir kt. institucijas, siekiant lenkakalbių lietuvių iškeltų problemų sprendimo.3.2. 2014 m. inicijuoti išplėstinį seminarą-diskusiją dėl iškeltų lenkakalbių lietuvių problemų. 4. Įpareigoti Tarybos narius siūlymus dėl EKGT 2014 m. kalendorinio veiklos plano pateikti iki 2014 m. sausio mėn. 10 d. 5. Patvirtinti 2014 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą: 1. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra etnografiniuose regionuose; 2. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas; 3. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas; 4. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę. 6. Pritarti konferencijos rezoliucijai ir ją paskelbti Tarybos internetinėje svetainėje.

 

 


Naujausi pakeitimai - 2014-04-25


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=131790&p_k=1