Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Regioninių tarybų nuostatų patvirtinimo"


2003 m. spalio 15 d. Nr. TN-2

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. VIII-1848 "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" IV skyriaus 12 dalies 4 punktu, Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a patvirtinti regioninių etninės kultūros globos tarybų (Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos) – Etninės kultūros globos tarybos padalinių – nuostatus (pridedami).

Tarybos pirmininkas                                                             Krescencijus Stoškus

 

______________

PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2003 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. TN-2

 

AUKŠTAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aukštaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau vadinama – Regioninė taryba) – Etninės kultūros globos tarybos padalinys, padedantis apskričių viršininkams ir savivaldos institucijoms spręsti etnografinio regiono etninės kultūros globos klausimus.

2. Regioninė taryba savo veikloje vadovaujasi Etninės kultūros globos pagrindų įstatymu, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, Tarybos patvirtintu reglamentu, Etninės kultūros globos tarybos 2001 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 2 "Dėl Regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos", kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Regioninės tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina Etninės kultūros globos taryba. 

II. REGIONINĖS TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Regioninės tarybos tikslas – daryti įtaką visapusiškai etninės kultūros plėtotei Aukštaitijoje, laiduojančiai regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą.

5. Svarbiausi Regioninės tarybos uždaviniai:

1) atlikti eksperto ir patarėjo vaidmenį padedant Etninės kultūros globos tarybai spręsti strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus Aukštaitijos regione;

2) užtikrinti Etninės kultūros globos tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

3) padėti Etninės kultūros globos tarybai prižiūrėti, optimizuoti ir koordinuoti Aukštaitijos etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione;

4) teikti Etninės kultūros globos tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos Aukštaitijos regione klausimais.

6. Regioninė taryba, vykdydama jai pavestus uždavinius:

1) renka informaciją, analizuoja ir vertina pagrindines Aukštaitijos etnografinio regiono etninės kultūros vertybių kaupimo, apsaugos, tyrinėjimų kryptis, etninės kultūros gyvosios tradicijos palaikymo ir sklaidos būklę regione;

2) nagrinėja Aukštaitijos etnografiniame regione esančių savivaldybių bei veikiančių visuomeninių organizacijų, privačių asmenų parengtus etninės kultūros plėtros programas ir projektus ir, Etninės kultūros globos tarybai pritarus, teikia savo išvadas ir pasiūlymus;

3) skatina Aukštaitijos regiono institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą ir Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikę programą.

III. REGIONINĖS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Regioninė taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš apskričių ir savivaldybių informaciją, statistinius duomenis, dokumentus, projektus ir kitą medžiagą, būtiną kvalifikuotoms išvadoms parengti;

2) kviesti į Regioninės tarybos posėdžius valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijų atstovus svarstant su jų kompetencijos sritimis susijusius klausimus, dalyvauti šių institucijų posėdžiuose, kai juose nagrinėjami Aukštaitijos regiono etninės kultūros valstybinės globos klausimai;

3) siūlyti Etninės kultūros globos tarybai kandidatus nacionalinėms ir valstybinėms premijoms už nuopelnus puoselėjant etninės kultūros tradicijas Aukštaitijos regione;

4) sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų komisijas, darbo grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems Aukštaitijos etninės kultūros klausimams spręsti;

5) nuolat informuoti Etninės kultūros globos tarybą ir visuomenę apie etninės kultūros valstybinės globos politikos įgyvendinimo būklę ir problemas Aukštaitijos regione;

6) Regioninė taryba kasmet teikia savo veiklos ataskaitas Etninės kultūros globos tarybai, taip pat informuoja visuomenę apie etninės kultūros globą regione.

IV. REGIONINĖS TARYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Aukštaitijos regioninę etninės kultūros globos tarybą sudaro ne mažiau kaip 14 narių. Į Regioninę tarybą savo narius 4 metams deleguoja Aukštaitijos etnografiniame regione veikiančios valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos. Personalinę Regioninės tarybos sudėtį 4 metams tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

9. Regioninės tarybos sudarymą organizuoja ir pirmąjį Regioninės tarybos posėdį rengia Etninės kultūros globos taryba.

10. Regioninė taryba:

1) skiria į Etninės kultūros globos tarybą Regioninės tarybos atstovą;

2) renka 2 metams iš Regioninės tarybos narių Regioninės tarybos pirmininką;

3) tvirtina Regioninės tarybos pirmininko teikimu jo pavaduotoją (-us);

4) svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus.

11. Regioninė taryba ir jos sudarytos komisijos savo darbą organizuoja pagal Etninės kultūros globos tarybos patvirtintą reglamentą.

12. Regioninės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Regioninės tarybos narių.

Regioninės tarybos posėdžiai yra vieši ir vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Regioninės tarybos narių.

14. Regioninės tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas (-ai) laikomas (-i) išrinktu (-ais), jei už jį (juos) balsavo daugiau kaip pusė visų Regioninės tarybos narių.

15. Siūlymai Etninės kultūros globos tarybai dėl Regioninės tarybos nuostatų pakeitimo priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 Regioninės tarybos narių.

16. Regioninės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) jį atšaukia jį delegavusi institucija;

2) jis atsistatydina;

3) jis nedalyvauja be pateisinamos priežasties Regioninės tarybos posėdžiuose daugiau kaip 2 kartus paeiliui.

17. Regioninės tarybos pirmininkas:

1) vadovauja Regioninei tarybai;

2) pirmininkauja Regioninės tarybos posėdžiams ir atsako už jos veiklą bei priimtus sprendimus;

3) atstovauja Regioninei tarybai;

4) informuoja Regioninę tarybą apie veiklą tarp posėdžių;

5) kasmet atsiskaito Etninės kultūros globos tarybai už Regioninės tarybos darbą.

18. Jei Regioninės tarybos pirmininko nėra, jį pavaduoja Regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas.

19. Regioninės tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Regioninės tarybos nariai pareigas atlieka nenutraukdami savo darbo santykių pagrindinėje darbovietėje. Regioninės tarybos atstovo Etninės kultūros globos taryboje komandiruotės į Etninės kultūros globos tarybos posėdžius išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto Etninės kultūros globos tarybai išlaikyti skirtų lėšų.

20. Regioninės tarybos pirmininkui padėti organizuoti darbą regione Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas skiria etatinį Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato darbuotoją. Jis yra tiesiogiai pavaldus Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui ir atskaitingas Regioninei tarybai. Jis atsako už Etninės kultūros globos tarybos Regioninei tarybai perduotą materialinį turtą, Regioninės tarybos dokumentų tvarkymą bei jų pateikimą laiku Tarybos sekretoriatui.

V. REGIONINĖS TARYBOS LĖŠOS

21. Regioninės tarybos darbui organizuoti lėšas skiria Etninės kultūros globos taryba. Regioninei tarybai tikslines lėšas gali skirti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai bei fiziniai asmenys. Regioninės tarybos lėšas gali sudaryti ir kitos teisėtu būdu įgytos tikslinės lėšos.

22. Už panaudotas programoms ir projektams realizuoti skirtas lėšas Regioninė taryba pateikia ataskaitą Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui.

23. Regioninės tarybos veikla pabaigiama Etninės kultūros globos tarybos sprendimu.

 

______________

PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2003 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. TN-2

 

DZŪKIJOS (DAINAVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau vadinama – Regioninė taryba) – Etninės kultūros globos tarybos padalinys, padedantis apskričių viršininkams ir savivaldos institucijoms spręsti etnografinio regiono etninės kultūros globos klausimus.

2. Regioninė taryba savo veikloje vadovaujasi Etninės kultūros globos pagrindų įstatymu, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, Tarybos patvirtintu reglamentu, Etninės kultūros globos tarybos 2001 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 2 "Dėl Regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos", kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Regioninės tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

II. REGIONINĖS TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Regioninės tarybos tikslas – daryti įtaką visapusiškai etninės kultūros plėtotei Dzūkijoje (Dainavoje), laiduojančiai regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą.

5. Svarbiausi Regioninės tarybos uždaviniai:

1) atlikti eksperto ir patarėjo vaidmenį padedant Etninės kultūros globos tarybai spręsti strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus Dzūkijos (Dainavos) regione;

2) užtikrinti Etninės kultūros globos tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

3) padėti Etninės kultūros globos tarybai prižiūrėti, optimizuoti ir koordinuoti Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione;

4) teikti Etninės kultūros globos tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos Dzūkijos (Dainavos) regione klausimais.

6. Regioninė taryba, vykdydama jai pavestus uždavinius:

1) renka informaciją, analizuoja ir vertina pagrindines Dzūkijos (Dainavos) etnografinio regiono etninės kultūros vertybių kaupimo, apsaugos, tyrinėjimų kryptis, etninės kultūros gyvosios tradicijos palaikymo ir sklaidos būklę regione;

2) nagrinėja Dzūkijos (Dainavos) etnografiniame regione esančių savivaldybių bei veikiančių visuomeninių organizacijų, privačių asmenų parengtus etninės kultūros plėtros programas ir projektus ir, Etninės kultūros globos tarybai pritarus, teikia savo išvadas ir pasiūlymus;

3) skatina Dzūkijos (Dainavos) regiono institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą ir Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikę programą.

III. REGIONINĖS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Regioninė taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš apskričių ir savivaldybių informaciją, statistinius duomenis, dokumentus, projektus ir kitą medžiagą, būtiną kvalifikuotoms išvadoms parengti;

2) kviesti į Regioninės tarybos posėdžius valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijų atstovus svarstant su jų kompetencijos sritimis susijusius klausimus, dalyvauti šių institucijų posėdžiuose, kai juose nagrinėjami Dzūkijos (Dainavos) regiono etninės kultūros valstybinės globos klausimai;

3) siūlyti Etninės kultūros globos tarybai kandidatus nacionalinėms ir valstybinėms premijoms už nuopelnus puoselėjant etninės kultūros tradicijas Dzūkijos (Dainavos) regione;

4) sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų komisijas, darbo grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems Dzūkijos (Dainavos) etninės kultūros klausimams spręsti;

5) nuolat informuoti Etninės kultūros globos tarybą ir visuomenę apie etninės kultūros valstybinės globos politikos įgyvendinimo būklę ir problemas Dzūkijos (Dainavos) regione;

6) Regioninė taryba kasmet teikia savo veiklos ataskaitas Etninės kultūros globos tarybai, taip pat informuoja visuomenę apie etninės kultūros globą regione.

IV. REGIONINĖS TARYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Dzūkijos (Dainavos) regioninę etninės kultūros globos tarybą sudaro ne mažiau kaip 14 narių. Į Regioninę tarybą savo narius 4 metams deleguoja Dzūkijos (Dainavos) etnografiniame regione veikiančios valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos. Personalinę Regioninės tarybos sudėtį 4 metams tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

9. Regioninės tarybos sudarymą organizuoja ir pirmąjį Regioninės tarybos posėdį rengia Etninės kultūros globos taryba.

10. Regioninė taryba:

1) skiria į Etninės kultūros globos tarybą Regioninės tarybos atstovą;

2) renka 2 metams iš Regioninės tarybos narių Regioninės tarybos pirmininką;

3) tvirtina Regioninės tarybos pirmininko teikimu jo pavaduotoją (-us);

4) svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus.

11. Regioninė taryba ir jos sudarytos komisijos savo darbą organizuoja pagal Etninės kultūros globos tarybos patvirtintą reglamentą.

12. Regioninės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Regioninės tarybos narių.

Regioninės tarybos posėdžiai yra vieši ir vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Regioninės tarybos narių.

14. Regioninės tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas (-ai) laikomas (-i) išrinktu (-ais), jei už jį (juos) balsavo daugiau kaip pusė visų Regioninės tarybos narių.

15. Siūlymai Etninės kultūros globos tarybai dėl Regioninės tarybos nuostatų pakeitimo priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 Regioninės tarybos narių.

16. Regioninės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) jį atšaukia jį delegavusi institucija;

2) jis atsistatydina;

3) jis nedalyvauja be pateisinamos priežasties Regioninės tarybos posėdžiuose daugiau kaip 2 kartus paeiliui.

17. Regioninės tarybos pirmininkas:

1) vadovauja Regioninei tarybai;

2) pirmininkauja Regioninės tarybos posėdžiams ir atsako už jos veiklą bei priimtus sprendimus;

3) atstovauja Regioninei tarybai;

4) informuoja Regioninę tarybą apie veiklą tarp posėdžių;

5) kasmet atsiskaito Etninės kultūros globos tarybai už Regioninės tarybos darbą.

18. Jei Regioninės tarybos pirmininko nėra, jį pavaduoja Regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas.

19. Regioninės tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Regioninės tarybos nariai pareigas atlieka nenutraukdami savo darbo santykių pagrindinėje darbovietėje. Regioninės tarybos atstovo Etninės kultūros globos taryboje komandiruotės į Etninės kultūros globos tarybos posėdžius išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto Etninės kultūros globos tarybai išlaikyti skirtų lėšų.

20. Regioninės tarybos pirmininkui padėti organizuoti darbą regione Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas skiria etatinį Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato darbuotoją. Jis yra tiesiogiai pavaldus Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui ir atskaitingas Regioninei tarybai. Jis atsako už Etninės kultūros globos tarybos Regioninei tarybai perduotą materialinį turtą, Regioninės tarybos dokumentų tvarkymą bei jų pateikimą laiku Tarybos sekretoriatui.

V. REGIONINĖS TARYBOS LĖŠOS

21. Regioninės tarybos darbui organizuoti lėšas skiria Etninės kultūros globos taryba. Regioninei tarybai tikslines lėšas gali skirti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai bei fiziniai asmenys. Regioninės tarybos lėšas gali sudaryti ir kitos teisėtu būdu įgytos tikslinės lėšos.

22. Už panaudotas programoms ir projektams realizuoti skirtas lėšas Regioninė taryba pateikia ataskaitą Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui.

23. Regioninės tarybos veikla pabaigiama Etninės kultūros globos tarybos sprendimu.

 

______________

PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2003 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. TN-2

 

MAŽOSIOS LIETUVOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau vadinama – Regioninė taryba) – Etninės kultūros globos tarybos padalinys, padedantis apskričių viršininkams ir savivaldos institucijoms spręsti etnografinio regiono etninės kultūros globos klausimus.

2. Regioninė taryba savo veikloje vadovaujasi Etninės kultūros globos pagrindų įstatymu, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, Tarybos patvirtintu reglamentu, Etninės kultūros globos tarybos 2001 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 2 "Dėl Regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos", kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Regioninės tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

II. REGIONINĖS TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Regioninės tarybos tikslas – daryti įtaką visapusiškai etninės kultūros plėtotės Mažojoje Lietuvoje, laiduojančiai regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą.

5. Svarbiausi Regioninės tarybos uždaviniai:

1) atlikti eksperto ir patarėjo vaidmenį padedant Etninės kultūros globos tarybai spręsti strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus Mažosios Lietuvos regione;

2) užtikrinti Etninės kultūros globos tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

3) padėti Etninės kultūros globos tarybai prižiūrėti, optimizuoti ir koordinuoti Mažosios Lietuvos etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione;

4) teikti Etninės kultūros globos tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos Mažosios Lietuvos regione klausimais.

6. Regioninė taryba, vykdydama jai pavestus uždavinius:

1) renka informaciją, analizuoja ir vertina pagrindines Mažosios Lietuvos etnografinio regiono etninės kultūros vertybių kaupimo, apsaugos, tyrinėjimų kryptis, etninės kultūros gyvosios tradicijos palaikymo ir sklaidos būklę regione;

2) nagrinėja Mažosios Lietuvos etnografiniame regione esančių savivaldybių bei veikiančių visuomeninių organizacijų, privačių asmenų parengtus etninės kultūros plėtros programas ir projektus ir, Etninės kultūros globos tarybai pritarus, teikia savo išvadas ir pasiūlymus;

3) skatina Mažosios Lietuvos regiono institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą ir Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikę programą.

III. REGIONINĖS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Regioninė taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš apskričių ir savivaldybių informaciją, statistinius duomenis, dokumentus, projektus ir kitą medžiagą, būtiną kvalifikuotoms išvadoms parengti;

2) kviesti į Regioninės tarybos posėdžius valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijų atstovus svarstant su jų kompetencijos sritimis susijusius klausimus, dalyvauti šių institucijų posėdžiuose, kai juose nagrinėjami Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros valstybinės globos klausimai;

3) siūlyti Etninės kultūros globos tarybai kandidatus nacionalinėms ir valstybinėms premijoms už nuopelnus puoselėjant etninės kultūros tradicijas Mažosios Lietuvos regione;

4) sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų komisijas, darbo grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems Mažosios Lietuvos etninės kultūros klausimams spręsti;

5) nuolat informuoti Etninės kultūros globos tarybą ir visuomenę apie etninės kultūros valstybinės globos politikos įgyvendinimo būklę ir problemas Mažosios Lietuvos regione;

6) Regioninė taryba kasmet teikia savo veiklos ataskaitas Etninės kultūros globos tarybai, taip pat informuoja visuomenę apie etninės kultūros globą regione.

IV. REGIONINĖS TARYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Mažosios Lietuvos regioninę etninės kultūros globos tarybą sudaro ne mažiau kaip 14 narių. Į Regioninę tarybą savo narius 4 metams deleguoja Mažosios Lietuvos etnografiniame regione veikiančios valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos. Personalinę Regioninės tarybos sudėtį 4 metams tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

9. Regioninės tarybos sudarymą organizuoja ir pirmąjį Regioninės tarybos posėdį rengia Etninės kultūros globos taryba.

10. Regioninė taryba:

1) skiria į Etninės kultūros globos tarybą Regioninės tarybos atstovą;

2) renka 2 metams iš Regioninės tarybos narių Regioninės tarybos pirmininką;

3) tvirtina Regioninės tarybos pirmininko teikimu jo pavaduotoją (-us);

4) svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus.

11. Regioninė taryba ir jos sudarytos komisijos savo darbą organizuoja pagal Etninės kultūros globos tarybos patvirtintą reglamentą.

12. Regioninės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Regioninės tarybos narių.

Regioninės tarybos posėdžiai yra vieši ir vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Regioninės tarybos narių.

14. Regioninės tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas (-ai) laikomas (-i) išrinktu (-ais), jei už jį (juos) balsavo daugiau kaip pusė visų Regioninės tarybos narių.

15. Siūlymai Etninės kultūros globos tarybai dėl Regioninės tarybos nuostatų pakeitimo priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 Regioninės tarybos narių.

16. Regioninės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) jį atšaukia jį delegavusi institucija;

2) jis atsistatydina;

3) jis nedalyvauja be pateisinamos priežasties Regioninės tarybos posėdžiuose daugiau kaip 2 kartus paeiliui.

17. Regioninės tarybos pirmininkas:

1) vadovauja Regioninei tarybai;

2) pirmininkauja Regioninės tarybos posėdžiams ir atsako už jos veiklą bei priimtus sprendimus;

3) atstovauja Regioninei tarybai;

4) informuoja Regioninę tarybą apie veiklą tarp posėdžių;

5) kasmet atsiskaito Etninės kultūros globos tarybai už Regioninės tarybos darbą.

18. Jei Regioninės tarybos pirmininko nėra, jį pavaduoja Regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas.

19. Regioninės tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Regioninės tarybos nariai pareigas atlieka nenutraukdami savo darbo santykių pagrindinėje darbovietėje. Regioninės tarybos atstovo Etninės kultūros globos taryboje komandiruotės į Etninės kultūros globos tarybos posėdžius išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto Etninės kultūros globos tarybai išlaikyti skirtų lėšų.

20. Regioninės tarybos pirmininkui padėti organizuoti darbą regione Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas skiria etatinį Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato darbuotoją. Jis yra tiesiogiai pavaldus Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui ir atskaitingas Regioninei tarybai. Jis atsako už Etninės kultūros globos tarybos Regioninei tarybai perduotą materialinį turtą, Regioninės tarybos dokumentų tvarkymą bei jų pateikimą laiku Tarybos sekretoriatui.

V. REGIONINĖS TARYBOS LĖŠOS

21. Regioninės tarybos darbui organizuoti lėšas skiria Etninės kultūros globos taryba. Regioninei tarybai tikslines lėšas gali skirti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai bei fiziniai asmenys. Regioninės tarybos lėšas gali sudaryti ir kitos teisėtu būdu įgytos tikslinės lėšos.

22. Už panaudotas programoms ir projektams realizuoti skirtas lėšas Regioninė taryba pateikia ataskaitą Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui.

23. Regioninės tarybos veikla pabaigiama Etninės kultūros globos tarybos sprendimu.

 

______________

PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2003 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. TN-2

 

SUVALKIJOS (SŪDUVOS) REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Suvalkijos (Sūduvos) regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau vadinama – Regioninė taryba) – Etninės kultūros globos tarybos padalinys, padedantis apskričių viršininkams ir savivaldos institucijoms spręsti etnografinio regiono etninės kultūros globos klausimus.

2. Regioninė taryba savo veikloje vadovaujasi Etninės kultūros globos pagrindų įstatymu, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, Tarybos patvirtintu reglamentu, Etninės kultūros globos tarybos 2001 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 2 "Dėl Regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos", kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Regioninės tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

II. REGIONINĖS TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Regioninės tarybos tikslas – daryti įtaką visapusiškai etninės kultūros plėtotei Suvalkijoje (Sūduvoje), laiduojančiai regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą.

5. Svarbiausi Regioninės tarybos uždaviniai:

1) atlikti eksperto ir patarėjo vaidmenį padedant Etninės kultūros globos tarybai spręsti strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus Suvalkijos (Sūduvos) regione;

2) užtikrinti Etninės kultūros globos tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

3) padėti Etninės kultūros globos tarybai prižiūrėti, optimizuoti ir koordinuoti Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione;

4) teikti Etninės kultūros globos tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos Suvalkijos (Sūduvos) regione klausimais.

6. Regioninė taryba, vykdydama jai pavestus uždavinius:

1) renka informaciją, analizuoja ir vertina pagrindines Suvalkijos (Sūduvos) etnografinio regiono etninės kultūros vertybių kaupimo, apsaugos, tyrinėjimų kryptis, etninės kultūros gyvosios tradicijos palaikymo ir sklaidos būklę regione;

2) nagrinėja Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame regione esančių savivaldybių bei veikiančių visuomeninių organizacijų, privačių asmenų parengtus etninės kultūros plėtros programas ir projektus ir, Etninės kultūros globos tarybai pritarus, teikia savo išvadas ir pasiūlymus;

3) skatina Suvalkijos (Sūduvos) regiono institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą ir Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikę programą.

III. REGIONINĖS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Regioninė taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš apskričių ir savivaldybių informaciją, statistinius duomenis, dokumentus, projektus ir kitą medžiagą, būtiną kvalifikuotoms išvadoms parengti;

2) kviesti į Regioninės tarybos posėdžius valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijų atstovus svarstant su jų kompetencijos sritimis susijusius klausimus, dalyvauti šių institucijų posėdžiuose, kai juose nagrinėjami Suvalkijos (Sūduvos) regiono etninės kultūros valstybinės globos klausimai;

3) siūlyti Etninės kultūros globos tarybai kandidatus nacionalinėms ir valstybinėms premijoms už nuopelnus puoselėjant etninės kultūros tradicijas Suvalkijos (Sūduvos) regione;

4) sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų komisijas, darbo grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros klausimams spręsti;

5) nuolat informuoti Etninės kultūros globos tarybą ir visuomenę apie etninės kultūros valstybinės globos politikos įgyvendinimo būklę ir problemas Suvalkijos (Sūduvos) regione;

6) Regioninė taryba kasmet teikia savo veiklos ataskaitas Etninės kultūros globos tarybai, taip pat informuoja visuomenę apie etninės kultūros globą regione.

IV. REGIONINĖS TARYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Suvalkijos (Sūduvos) regioninę etninės kultūros globos tarybą sudaro ne mažiau kaip 14 narių. Į Regioninę tarybą savo narius 4 metams deleguoja Suvalkijos (Sūduvos) etnografiniame regione veikiančios valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos. Personalinę Regioninės tarybos sudėtį 4 metams tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

9. Regioninės tarybos sudarymą organizuoja ir pirmąjį Regioninės tarybos posėdį rengia Etninės kultūros globos taryba.

10. Regioninė taryba:

1) skiria į Etninės kultūros globos tarybą Regioninės tarybos atstovą;

2) renka 2 metams iš Regioninės tarybos narių Regioninės tarybos pirmininką;

3) tvirtina Regioninės tarybos pirmininko teikimu jo pavaduotoją (-us);

4) svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus.

11. Regioninė taryba ir jos sudarytos komisijos savo darbą organizuoja pagal Etninės kultūros globos tarybos patvirtintą reglamentą.

12. Regioninės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Regioninės tarybos narių.

Regioninės tarybos posėdžiai yra vieši ir vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Regioninės tarybos narių.

14. Regioninės tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas (-ai) laikomas (-i) išrinktu (-ais), jei už jį (juos) balsavo daugiau kaip pusė visų Regioninės tarybos narių.

15. Siūlymai Etninės kultūros globos tarybai dėl Regioninės tarybos nuostatų pakeitimo priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 Regioninės tarybos narių.

16. Regioninės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) jį atšaukia jį delegavusi institucija;

2) jis atsistatydina;

3) jis nedalyvauja be pateisinamos priežasties Regioninės tarybos posėdžiuose daugiau kaip 2 kartus paeiliui.

17. Regioninės tarybos pirmininkas:

1) vadovauja Regioninei tarybai;

2) pirmininkauja Regioninės tarybos posėdžiams ir atsako už jos veiklą bei priimtus sprendimus;

3) atstovauja Regioninei tarybai;

4) informuoja Regioninę tarybą apie veiklą tarp posėdžių;

5) kasmet atsiskaito Etninės kultūros globos tarybai už Regioninės tarybos darbą.

18. Jei Regioninės tarybos pirmininko nėra, jį pavaduoja Regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas.

19. Regioninės tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Regioninės tarybos nariai pareigas atlieka nenutraukdami savo darbo santykių pagrindinėje darbovietėje. Regioninės tarybos atstovo Etninės kultūros globos taryboje komandiruotės į Etninės kultūros globos tarybos posėdžius išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto Etninės kultūros globos tarybai išlaikyti skirtų lėšų.

20. Regioninės tarybos pirmininkui padėti organizuoti darbą regione Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas skiria etatinį Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato darbuotoją. Jis yra tiesiogiai pavaldus Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui ir atskaitingas Regioninei tarybai. Jis atsako už Etninės kultūros globos tarybos Regioninei tarybai perduotą materialinį turtą, Regioninės tarybos dokumentų tvarkymą bei jų pateikimą laiku Tarybos sekretoriatui.

V. REGIONINĖS TARYBOS LĖŠOS

21. Regioninės tarybos darbui organizuoti lėšas skiria Etninės kultūros globos taryba. Regioninei tarybai tikslines lėšas gali skirti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai bei fiziniai asmenys. Regioninės tarybos lėšas gali sudaryti ir kitos teisėtu būdu įgytos tikslinės lėšos.

22. Už panaudotas programoms ir projektams realizuoti skirtas lėšas Regioninė taryba pateikia ataskaitą Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui.

23. Regioninės tarybos veikla pabaigiama Etninės kultūros globos tarybos sprendimu.

 

______________

PATVIRTINTA

Etninės kultūros globos tarybos

2003 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. TN-2

 

ŽEMAITIJOS REGIONINĖS ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemaitijos regioninė etninės kultūros globos taryba (toliau vadinama – Regioninė taryba) – Etninės kultūros globos tarybos padalinys, padedantis apskričių viršininkams ir savivaldos institucijoms spręsti etnografinio regiono etninės kultūros globos klausimus.

2. Regioninė taryba savo veikloje vadovaujasi Etninės kultūros globos pagrindų įstatymu, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, Tarybos patvirtintu reglamentu, Etninės kultūros globos tarybos 2001 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 2 "Dėl Regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos", kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

3. Regioninės tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

II. REGIONINĖS TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Regioninės tarybos tikslas – daryti įtaką visapusiškai etninės kultūros plėtotei Žemaitijoje, laiduojančiai regioninio savitumo išsaugojimą, tautinio tapatumo ir savimonės stiprinimą.

5. Svarbiausi Regioninės tarybos uždaviniai:

1) atlikti eksperto ir patarėjo vaidmenį padedant Etninės kultūros globos tarybai spręsti strateginius etninės kultūros plėtotės ir politikos klausimus Žemaitijos regione;

2) užtikrinti Etninės kultūros globos tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimą;

3) padėti Etninės kultūros globos tarybai prižiūrėti, optimizuoti ir koordinuoti Žemaitijos etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą regione;

4) teikti Etninės kultūros globos tarybai informaciją, išvadas ir pasiūlymus etninės kultūros globos Žemaitijos regione klausimais.

6. Regioninė taryba, vykdydama jai pavestus uždavinius:

1) renka informaciją, analizuoja ir vertina pagrindines Žemaitijos etnografinio regiono etninės kultūros vertybių kaupimo, apsaugos, tyrinėjimų kryptis, etninės kultūros gyvosios tradicijos palaikymo ir sklaidos būklę regione;

2) nagrinėja Žemaitijos etnografiniame regione esančių savivaldybių bei veikiančių visuomeninių organizacijų, privačių asmenų parengtus etninės kultūros plėtros programas ir projektus ir, Etninės kultūros globos tarybai pritarus, teikia savo išvadas ir pasiūlymus;

3) skatina Žemaitijos regiono institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų dalyvavimą įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą ir Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikę programą.

III. REGIONINĖS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

7. Regioninė taryba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

1) teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš apskričių ir savivaldybių informaciją, statistinius duomenis, dokumentus, projektus ir kitą medžiagą, būtiną kvalifikuotoms išvadoms parengti;

2) kviesti į Regioninės tarybos posėdžius valstybės ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijų atstovus svarstant su jų kompetencijos sritimis susijusius klausimus, dalyvauti šių institucijų posėdžiuose, kai juose nagrinėjami Žemaitijos regiono etninės kultūros valstybinės globos klausimai;

3) siūlyti Etninės kultūros globos tarybai kandidatus nacionalinėms ir valstybinėms premijoms už nuopelnus puoselėjant etninės kultūros tradicijas Žemaitijos regione;

4) sudaryti nuolatines ir laikinas ekspertų komisijas, darbo grupes ar pasitelkti pavienius konsultantus svarbiems Dzūkijos etninės kultūros klausimams spręsti;

5) nuolat informuoti Etninės kultūros globos tarybą ir visuomenę apie etninės kultūros valstybinės globos politikos įgyvendinimo būklę ir problemas Žemaitijos regione;

6) Regioninė taryba kasmet teikia savo veiklos ataskaitas Etninės kultūros globos tarybai, taip pat informuoja visuomenę apie etninės kultūros globą regione.

IV. REGIONINĖS TARYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Žemaitijos regioninę etninės kultūros globos tarybą sudaro ne mažiau kaip 14 narių. Į Regioninę tarybą savo narius 4 metams deleguoja Žemaitijos etnografiniame regione veikiančios valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos. Personalinę Regioninės tarybos sudėtį 4 metams tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

9. Regioninės tarybos sudarymą organizuoja ir pirmąjį Regioninės tarybos posėdį rengia Etninės kultūros globos taryba.

10. Regioninė taryba:

1) skiria į Etninės kultūros globos tarybą Regioninės tarybos atstovą;

2) renka 2 metams iš Regioninės tarybos narių Regioninės tarybos pirmininką;

3) tvirtina Regioninės tarybos pirmininko teikimu jo pavaduotoją (-us);

4) svarsto jos kompetencijai priskirtus klausimus ir priima sprendimus.

11. Regioninė taryba ir jos sudarytos komisijos savo darbą organizuoja pagal Etninės kultūros globos tarybos patvirtintą reglamentą.

12. Regioninės tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Regioninės tarybos narių.

Regioninės tarybos posėdžiai yra vieši ir vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

13. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Regioninės tarybos narių.

14. Regioninės tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas (-ai) laikomas (-i) išrinktu (-ais), jei už jį (juos) balsavo daugiau kaip pusė visų Regioninės tarybos narių.

15. Siūlymai Etninės kultūros globos tarybai dėl Regioninės tarybos nuostatų pakeitimo priimami, jei už juos balsuoja daugiau kaip 2/3 Regioninės tarybos narių.

16. Regioninės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

1) jį atšaukia jį delegavusi institucija;

2) jis atsistatydina;

3) jis nedalyvauja be pateisinamos priežasties Regioninės tarybos posėdžiuose daugiau kaip 2 kartus paeiliui.

17. Regioninės tarybos pirmininkas:

1) vadovauja Regioninei tarybai;

2) pirmininkauja Regioninės tarybos posėdžiams ir atsako už jos veiklą bei priimtus sprendimus;

3) atstovauja Regioninei tarybai;

4) informuoja Regioninę tarybą apie veiklą tarp posėdžių;

5) kasmet atsiskaito Etninės kultūros globos tarybai už Regioninės tarybos darbą.

18. Jei Regioninės tarybos pirmininko nėra, jį pavaduoja Regioninės tarybos pirmininko pavaduotojas.

19. Regioninės tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai) ir Regioninės tarybos nariai pareigas atlieka nenutraukdami savo darbo santykių pagrindinėje darbovietėje. Regioninės tarybos atstovo Etninės kultūros globos taryboje komandiruotės į Etninės kultūros globos tarybos posėdžius išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės biudžeto Etninės kultūros globos tarybai išlaikyti skirtų lėšų.

20. Regioninės tarybos pirmininkui padėti organizuoti darbą regione Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas skiria etatinį Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato darbuotoją. Jis yra tiesiogiai pavaldus Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui ir atskaitingas Regioninei tarybai. Jis atsako už Etninės kultūros globos tarybos Regioninei tarybai perduotą materialinį turtą, Regioninės tarybos dokumentų tvarkymą bei jų pateikimą laiku Tarybos sekretoriatui.

V. REGIONINĖS TARYBOS LĖŠOS

21. Regioninės tarybos darbui organizuoti lėšas skiria Etninės kultūros globos taryba. Regioninei tarybai tikslines lėšas gali skirti Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai bei fiziniai asmenys. Regioninės tarybos lėšas gali sudaryti ir kitos teisėtu būdu įgytos tikslinės lėšos.

22. Už panaudotas programoms ir projektams realizuoti skirtas lėšas Regioninė taryba pateikia ataskaitą Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato vadovui.

23. Regioninės tarybos veikla pabaigiama Etninės kultūros globos tarybos sprendimu.


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=28851&p_k=1