Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Rekomendacijų radijo ir televizijos transliuotojams dėl etninės kultūros propagavimo patvirtinimo"


2004 m. balandžio 21 d. Nr. TN-4

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 82-2414) I skyriaus 4 str. 12 punktu, II skyriaus 8 str. 9 dalimi ir III skyriaus 10 str. 7 dalimi, Etninės kultūros globos taryba nutaria patvirtini Rekomendacijas radijo ir televizijos transliuotojams dėl etninės kultūros propagavimo (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                   Krescencijus Stoškus

 

Patvirtinta

Etninės kultūros globos tarybos

2004 m. balandžio 21 d.

nutarimu Nr. TN-4

    

REKOMENDACIJOS

Radijo ir televizijos transliuotojams

dėl etninės kultūros propagavimo

 

Etninė kultūra padeda išlaikyti tautos tapatumą, iš kartos į kartą perduoti šimtmečius kurtas dvasines vertybes, todėl radijo ir televizijos transliuotojus raginame ją aktyviau propaguoti.

Elektroninės žiniasklaidos savivaldos institucijoms – Radijo ir televizijos asociacijai, Kabelinių televizijų asociacijai ir Regioninių televizijų asociacijai siūlome įsteigti programų mainų agentūrą. Tokiu būdu vertingiausias kultūros laidas pamatytų visos šalies žiūrovai. Ši agentūra iš Lietuvos radijo ir televizijos galėtų nuomotis filmus arba laidų įrašus, pasinaudoti gausiu ir vertingu audiovizualiniu nacionalinio transliuotojo archyvu.

Lietuvos radijo ir televizijos tarybai siūlome skatinti laidų, atskleidžiančių ir propaguojančių lietuvių etninės kultūros vertybes, kūrimą. Greta pramoginių laidų ir populiarios viktorinos "Krašto garbė" būtina įsteigti analitinę pastoviu laiku transliuojamą etninei kultūrai skirtą laidą. Rekomenduotina atnaujinti aukšto lygio laidą "Etnokultūros ratas", rengti problemines diskusines laidas, skirtas etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros problemoms, kurti temines šviečiamąsias laidas (pvz., apie muzikinį ir sakytinį folklorą, etnoarchitektūrą, archaišką simboliką ir pan.).

Komercinėms radijo ir televizijos stotims patartina išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvės ir atsakomybės ir aktyviau prisidėti prie etninės kultūros sklaidos.

Laidos iš vietinių kraštotyros, istorijos, memorialinių ir kitų muziejų bei kultūros įstaigų supažindintų su kultūros paveldu ir gyvąją etninės kultūros tradicija. Laidų kūrėjai galėtų rengti reportažus iš natūralioje aplinkoje vykstančių kalendorinių, šeimos švenčių, etnokultūrinėmis tradicijomis pagrįstų renginių. Tokius reportažus praturtintų etnokultūros specialisto komentaras, archyvinė audiovizualinė medžiaga.

Vietinių tradicinių amatų propagavimas, šių švenčių ir kūrybos proceso filmavimas palaikytų liaudies meninių amatų tradicijas, vis dar populiarias, bet nykstančias Europos valstybėse. Skatintini ir reportažai iš  vietinių sporto šakų varžybų.

Regioniniai transliuotojai, rengdami tarmiškai įgarsintas laidas, kalbos valandėles, viktorinas, konkursus, pasitarnautų tarmių ir apskritai etninio kalbos savitumo išsaugojimui.

Laidos apie etnografinius Lietuvos regionus – Aukštaitiją, Dzūkiją, Mažąją Lietuvą, Suvalkiją ir Žemaitiją – padėtų suvokti regioninius skirtumus, pasireiškiančius ne tik folklore, bet ir architektūroje, kraštovaizdyje. Tai stiprintų regionų identiteto apsaugą, užtikrintų jų gyvybingumą. Laidos apie nacionalinius ir regioninius parkus, draustinius, istorinius, archeologinius, dvarų, etnografinių kaimų, etnoarchitektūros objektus padėtų pažinti gimtąją šalį. Kultūrinio ir kaimo turizmo propagavimas pritrauktų užsienio svečius ir Europos struktūrinių fondų paramą.

Vis populiarėja interaktyvios žiniasklaidos formos, užtikrinančios grįžtamąjį ryšį. Viktorinų, konkursų, loterijų etninės kultūros temomis organizavimas pastebimai prisidėtų prie jos populiarinimo.

Folkloro ir liaudies meno festivaliai turėtų būti ne tik transliuojami per regionines televizijas, bet ir fiksuojami videojuostose pakartotinio rodymo ar filmų kūrimo reikmėms.

Regioniniai ir vietiniai transliuotojai galėtų ieškoti papildomo finansavimo, kreipdamiesi į įvairius fondus, dalyvaudami bendruose projektuose.

Ragindama Radijo ir Televizijos transliuotojus Etninės kultūros globos taryba taip pat ketina prisidėti prie etninės kultūros sklaidos. Tuo tikslu kartu su Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondu ketinama skelbti konkursą geriausioms etninę kultūrą propaguojančioms laidoms premijuoti.


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=34425&p_k=1