Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamento patvirtinimo"


2005 m. rugsėjo 28 d. Nr. TN-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Žin., 2004, Nr. 165-6027), Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a:

1.   Patvirtinti Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Etninės kultūros globos tarybos 2001 m. gegužės 23 d. protokoliniu sprendimu patvirtintą Etninės kultūros globos tarybos reglamentą;

2.2. Etninės kultūros globos tarybos 2002 m. rugsėjo 23 d. protokoliniu sprendimu patvirtintus Etninės kultūros globos tarybos reglamento pakeitimus.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                     Libertas Klimka

 

 

 

 

Patvirtinta

Etninės kultūros globos tarybos

2005 m. rugsėjo 28 d.

nutarimu Nr. TN-3

 

 

EtninĖs kultŪros globos tarybos DARBO reglamentas

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Tarybos darbo tvarką. Reglamentą tvirtina ir keičia Taryba.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Etninės kultūros globos tarybos nuostatais, patvirtintais LR Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. IX-2532 (Žin., 2004, Nr. 165-6027), šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais.

 

II. TARYBOS STRUKTŪRA

 

3. Taryba yra kolegiali institucija, kurią sudaro 21 narys. Nariai į Tarybą yra skiriami vadovaujantis Etninės kultūros globos tarybos nuostatų IV skyriaus 8 punktu.

4. Tarybos pirmininką 4 metams skiria ir atleidžia LR Seimas. Tarybos pirmininkas turi pavaduotoją, kurį renka Taryba iš savo narių. Pavaduotojo kandidatūrai turi pritarti 2/3 Tarybos narių.

5. Tarybos pirmininko funkcijos:

5.1. organizuoti Tarybos darbą;

5.2. valdyti biudžeto asignavimus;

5.3. šaukti Tarybos posėdžius ir jiems vadovauti, rūpintis posėdžiams teikiamų nutarimų projektų rengimu;

5.4. parašu tvirtinti Tarybos nutarimus;

5.5. atstovauti Tarybai;

5.6. teikti Tarybai tvirtinti jos išlaidų sąmatą, sekretoriato struktūrą ir pareigybių sąrašus;

5.7. vadovauti Tarybos sekretoriatui, įstatymų nustatyta tvarka priimti ir atleisti iš jo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tvirtinti pareigybių aprašymus;

5.8. pagal savo kompetenciją priimti kitus sprendimus;

5.9. ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaityti Seimui už Tarybos darbą.

6. Kai Tarybos pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, šio Reglamento 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 punktuose nurodytas funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

7. Tarybos vykdomasis organas yra Tarybos sekretoriatas, kurio struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina Taryba, o pareigybių aprašymus tvirtina Tarybos pirmininkas.

8. Tarybos sekretoriato funkcijos:

8.1. aptarnauti Tarybos, jos ekspertų veiklą;

8.2. rengti Tarybos dokumentų projektus ir kitą medžiagą;

8.3. rengti Tarybos išlaidų sąmatos projektą;

8.4. konsultuoti piliečius, juridinius asmenis etninės kultūros globos klausimais.

 

III. Tarybos posĖdŽiai

 

9. Tarybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu Tarybos ir ekspertų grupių posėdžiuose. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos nutarimais.

10. Tarybos posėdžiai rengiami kiekvieno mėnesio trečiąjį trečiadienį, 13 val. Prireikus Tarybos pirmininkas turi teisę keisti posėdžio dieną ir valandą. Posėdžiai vyksta Tarybos patalpose, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip.

11. Klausimai gali būti sprendžiami ir Tarybos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių. Tarybos sprendimai priimami ne mažiau  kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko balsas.

12. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti rengiamas pasiūlius Tarybos pirmininkui arba 1/3 Tarybos narių. Apie neeilinius Tarybos posėdžius visiems Tarybos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais eiliniai posėdžiai gali būti nerengiami.

13. Kartą per metus rengiamas bendras Tarybos ir regioninių tarybų atstovų posėdis.

14. Tarybos posėdžio darbotvarkę (toliau – darbotvarkė) sudaro Tarybos pirmininkas. Likus 5 dienoms iki Tarybos posėdžio kiekvienas Tarybos narys gali susipažinti su visa posėdžiui teikiama medžiaga Tarybos sekretoriate. Pageidaujantys posėdžio medžiagą gali gauti paprastu ar elektroniniu paštu.

15. Taryba gali keisti savo posėdžio darbotvarkę paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų Tarybos narių balsų dauguma.

16. Visi siūlomi svarstymui projektai ir dokumentai Tarybos sekretoriatui pateikiami raštu arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki Tarybos posėdžio.

17. Tarybos nariui netekus įgaliojimų kvorumas skaičiuojamas pagal realų Tarybos narių skaičių.

18. Pasisakymų tvarką ir trukmę nustato posėdžio pirmininkas.

19. Prireikus į Tarybos posėdžius kviečiami specialistai, suinteresuotų įstaigų atstovai ir suinteresuoti asmenys.

20. Tarybos pirmininkas iš Tarybos sekretoriato darbuotojų paskiria posėdžių sekretorių. Posėdžiai protokoluojami Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka. Gali būti daromas posėdžio garso įrašas.

21. Tarybos nariai, dalyvaujantys posėdyje, pasirašo posėdžio dalyvių lape.

22. Tarybos dokumentai rengiami ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

23. Apie Tarybos nutarimus ir ekspertų grupių išvadas informuojamos institucijos, susijusios su nutarimo turiniu.

24. Tarybos sprendimai skelbiami "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai".

 

IV. Tarybos nariai

 

25. Tarybos nariai privalo dalyvauti Tarybos posėdžiuose.

26. Jeigu Tarybos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo keturiuose posėdžiuose iš eilės, Taryba sprendimu kreipiasi į tą narį išrinkusią ar paskyrusią instituciją dėl jo atšaukimo ir naujo eksperto skyrimo į Tarybą.

27. Tarybos narys turi teisę:

27.1. siūlyti sušaukti neeilinį Tarybos posėdį;

27.2. siūlyti įrašyti į Tarybos posėdžio darbotvarkę papildomą klausimą.

28. Tarybos narys turi teisę susipažinti su Tarybos protokolais ir nutarimais, ekspertų grupių išvadomis.

 

V. ekspertŲ GRUPĖS

 

29. Taryba turi teisę sudaryti laikinas ekspertų grupes etninės kultūros globos problemoms nagrinėti ir norminių teisės aktų, susijusių su etninės kultūros globos problemomis, projektams rengti. Į šias grupes gali būti pasitelkti ir specialistai ne iš Tarybos narių.

 

VI. RegioninĖs tarybos

 

30. Tarybos padaliniai yra regioninės tarybos, veikiančios 5-iuose Lietuvos etnografiniuose regionuose (Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Dainavoje), Mažojoje Lietuvoje, Sūduvoje  (Suvalkijoje) ir Žemaitijoje). Į jas regioninių tarybų darbo reglamento nustatyta tvarka atstovus deleguoja etnografiniame regione veikiančios visuomeninės organizacijos ir valstybės institucijos, susijusios su etninės kultūros globa.

31. Pagrindinis Regioninės tarybos uždavinys – rengti regioninius etninės kultūros plėtros planus ir koordinuoti jų programų įgyvendinimą.

32. Regioninės tarybos nuostatus ir personalinę sudėtį 4 metams tvirtina Etninės kultūros globos taryba.

33. Regioninės tarybos nariai 2 metams renka Regioninės tarybos pirmininką. Jį tvirtina Taryba.

34. Kartą per metus kiekvienoje Regioninėje taryboje rengiamas išplėstinis posėdis, kuriame dalyvauja Tarybos pirmininkas, kiti Tarybos nariai ar kitų regioninių tarybų atstovai. Posėdyje išklausoma Regioninės tarybos ataskaita. Ji Tarybos sekretoriatui pateikiama likus vienai savaitei iki išplėstinio Regioninės tarybos posėdžio.

35. Etnografiniai regionai gali turėti subregionus, atstovaujamus Regioninėje taryboje.

 

VII. Tarybos LĖŠOS

 

36. Tarybos išlaidų sąmatą tvirtina Taryba.

37. Tarybos lėšos naudojamos vadovaujantis Etninės kultūros globos tarybos nuostatų VI skyriaus 28 punktu ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių iš valstybės biudžeto skiriamų asignavimų, nustatyta tvarka.

38. Tarybos narių ir ekspertų darbo apmokėjimo tvarka nustatoma atskiru dokumentu, kurį tvirtina Tarybos pirmininkas.


Naujausi pakeitimai - 2005-12-02


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=45943&p_k=1