Planavimo dokumentai 

2009 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)


 PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

2009

Asignavimų valdytojas

Etninės kultūros globos taryba

Kodas

90 900 2286


Programos kodas

01 01


Programos parengimo argumentai

Etninės kultūros valstybinė globa – permanentinis procesas. Jis apima valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų veiksmus ir programas bei veiklos organizavimą valstybės ir savivaldybių mastu. Ši globa, organizuota efektyviai, užtikrintų tautos etninės tapatybės išsaugojimą bei pilietinės savimonės ugdymą, etninės kultūros gyvosios tradicijos plėtrą regionuose, padėtų sutelkti ir koordinuoti pavienių asmenų, bendruomenių, privataus ir valstybinio sektoriaus pastangas palaikant etninę kultūrą, formuojant tautinę savimonę ir pilietiškumą.


Vyriausybės prioritetai

Kelti žmonių gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti geros kokybės užimtumą, užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką.

Kodas

1

Programos aprašymas

EKG taryba, vadovaudamasi Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatomis ir įgyvendindama institucijos tikslus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms ekspertines išvadas ir pasiūlymus, koordinuoja etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą, atlieka ekspertizes, teikia dalykines konsultacijas etninės kultūros klausimais.


Kodas

Programos tikslo pavadinimas

01

Etninės kultūros gyvosiosios tradicijos tęstinumas bei tautinės savimonės puoselėjimas

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Taryba, siekdama sudaryti palankias sąlygas etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumui ir plėtrai bei tautinės savimonės puoselėjimui, 2009 m. numatė įgyvendinti šiuos uždavinius:


1. Padėti formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką, prižiūrėti ir koordinuoti etninės kultūros valstybinę globą vykdančių institucijų veiklą.

1) Etninės kultūros politikos ir strategijos formavimas ir jos įgyvendinimo užtikrinimas;

2) Etninės kultūros valstybinės globos koordinavimo užtikrinimas;

3) Konsultacijų etninės kultūros klausimais teikimas;

4) Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir bendrų programų rengimas.


2. Teikti ekspertines išvadas etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais.

1) Atlikti ekspertizes, pasitelkiant specialistus;

2) Vertinti valstybės institucijų pateiktus projektus, susijusius su etnine kultūra ir teikti pasiūlymus.


3. Užtikrinti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą.

  1. Kartu su Kultūros ministerija koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.793 patvirtintos Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą. Programa turėtų padėti išsaugoti etninės kultūros paveldą ir plėtoti gyvąją etninės kultūros tradiciją, išsaugoti tautos etninį ir regionų identitetą, puoselėti tautinę savimonę;

  2. Dalyvauti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemonių įgyvendinime;

  3. Finansuoti 2009 m. Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo priemones, už kurių įgyvendinimą atsakinga Etninės kultūros globos taryba (priemonės, susijusios su ekspertinių išvadų teikimu, parengtų rekomendacijų publikavimu);

  4. Per Etninės kultūros globos tarybos padalinius - regionines etninės kultūros globos tarybas - užtikrinti efektyvų Etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemonių įgyvendinimą, į darbą įtraukiant regione veikiančias valstybės ir savivaldybių institucijas bei visuomenines organizacijas.


4. Dalyvauti Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos priemonių įgyvendinime (koordinuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija).

5. Dalyvauti Tautinio paveldo produkto įstatymo įgyvendinimo priemonių programoje (koordinuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).

6. Įgyvendinti Lietuvos etnografinių kaimų ir sodybų būklės tyrimo bei etnoarchitektūros rekomendacijų projektą.

  1. Projektas turėtų padėti išsaugoti etnografinius kaimus, plėtoti juose tradicinius verslus ir amatus, sudaryti sąlygas pritaikyti kaime išlikusius etnokultūros objektus kaimo verslumui didinti bei kurti juose gyvenimui palankias sąlygas. Tuo būdu būtų sprendžiamos ir gyventojų užimtumo problemos;

  2. Ekspertuoti šio projekto numatytas priemones - parengtas rekomendacijas ir kitus dokumentus;

  3. Finansuoti projekto priemones, už kurių įgyvendinimą atsakinga Etninės kultūros globos taryba (ekspedicijas, katalogų ir rekomendacijų rengimą).

7. Puoselėti regioninį savitumą.

1) Per Etninės kultūros globos tarybos struktūrinius padalinius - regionines etninės kultūros globos tarybas - skatinti regionų identiteto apsaugą, plėtoti krašto etnokultūrines tradicijas ir papročius, gaivinti tradicinius verslus ir amatus, saugoti tradicinį kraštovaizdį;

2) Teikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl labiausiai priimtinos šalies teritorinės administracinės sandaros, regioninės plėtros institucijų infrastruktūros bei finansavimo sistemos tobulinimo;

3) Tęsti Kultūros ministerijos ir Etninės kultūros globos tarybos pradėtą bendradarbiavimą regioninės politikos ir plėtros klausimais.


8. Vykdyti etninės kultūros finansavimo sistemos monitoringą.

1) Atlikti etninės kultūros finansavimo sistemos analizę ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei Tarybos ekspertų išvadas ir pasiūlymus.


Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programa padės užtikrinti tautos etninio ir regionų identiteto išsaugojimą bei tautinės savimonės ugdymą, etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų, globojančių etninę kultūrą, veiksmų ir veiklos koordinavimą bei racionalių sprendimų, padedančių tenkinti visuomenės poreikius, priėmimą, bus aktyvinamos neveikiančios etninės kultūros baruose valstybinės institucijos (švietimo, savivaldybių ir kt).


Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)


Ekonominės klasifikacijos grupės

Asignavimai 2008 metams

Paraiška biudžetiniams
2009 metams

Projektas 2010 metams

Projektas 2011

metams

bazinis biudžetas

pakeitimai/
naujas

iš visopaprastosios išlaidos

632,0

533,0


533,0

618,0

618,0

iš jų darbo

užmokesčiui

270,0

268,0


268,0

270,0

270,0

nepaprastosios išlaidos2. FinansavimasLietuvos Respublikos valstybės biudžetas

632,0

533,0


533,0

618,0

618,0

kofinansavimo

lėšosspecialiosios

lėšosES lėšosKiti šaltiniaiEtatų skaičius programai

10

10


10

10

10


Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Galimas papildomų lėšų iš tarptautinių organizacijų pritraukimas


Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014);

Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414, Žin., 2000, Nr. 61-1838);

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. lapkričio 2 d. nutarimas Nr. IX-2532 “Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2004, Nr. 165-6027);

Švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr. 63-2853);

Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr. 2-16);

Vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr. 91-2832);

Regioninės plėtros įstatymas (Žin., 2000, Nr.66-1987; 2002, Nr. 123-5558);

Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Žin., 1994 Nr. 60-1183);

Turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2002, Nr. 123-5507);

Valstybės kalbos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 15-344);

Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009);

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. Lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187 “Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos” (Žin., 2002, Nr. 113-5029) ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. Nutarimas Nr. 1020 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 72-2105);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 824 „Dėl kai kurių centrinio valdymo institucijų vykdomų funkcijų decentralizavimo ir dekoncentravimo koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2804);

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. ĮV-150 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2005, Nr. 52-1756);

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ĮV-259 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių skleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo patvirtinimo“ (Žin.,2005, Nr. 80- 2927);

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. ĮV- 310 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,2005, Nr. 86- 3240);

Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. Į-35 „Dėl etnoarchitektūros vertinimo kriterijų ir tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 40-1320);

Europos Sąjungos sutartis (Žin., 2004, Nr. 2- 2);

1989 m. UNESCO rekomendacijos „Dėl tradicinės kultūros ir folkloro apsaugos“;

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (Žin., 2004, Nr.188-7006);

Europos vietos savivaldos chartija, 1999 (Žin., 1999, Nr. 82-2418).

Tautinio paveldo produktų įstatymas (Žin., 2008, Nr.77-3043)
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa

Kita svarbi informacija
Tarybos pirmininkas Libertas KlimkaNaujausi pakeitimai - 2011-12-27
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=94598&p_k=1