Tarybos posėdžiai 

2011 m. Tarybos posėdžiai


   

Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. sausio 11 d. Jame dalyvavo 11 Tarybos narių, R. Sinkevičiūtė (Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė).

Svarstyta: 1. Regioninių tarybų pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, sąrašai. 2. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių priemonių plano projektas. 3. LEKD kreipimasis „Dėl etninės kultūros diskriminavimo politikos“. 4. Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Etninės kultūros globos tarybos funkcijų atskyrimas. 5. Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimas. 6. Kiti klausimai.


Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) ir Dzūkijos (Dainavos) regioninių tarybų pasiūlytų institucijų, teikiančių kandidatus naujai kadencijai, patikslintus sąrašus. 2. Pritarti posėdžio metu redaguotam Tarybos raštui Kultūros ministerijai „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių priemonių plano projekto“, Tarybos pirmininkė įpareigota posėdžio metu aptartas pastabas apibendrinti. 3. Pritarti siūlymui surengti Tarybos susitikimą su Liaudies kultūros centro vadovu S. Liausa. Į susitikimą nutarta deleguoti D. Urbanavičienę, J. Rudzinską ir V. Tumėną. 4. Patvirtinti darbo grupę (J. Šemetaitė, J. Vaiškūnas, R. Astrauskas ir D. Urbanavičienė), pavedant jai išanalizuoti Valstybinės kultūros paveldo komisijos ir Etninės kultūros globos tarybos funkcijas. 5. Pavesti Tautinio paveldo produktų ekspertų grupei pateikti Tarybai siūlymus dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo keitimo. 6. D. Urbanavičienė pateikia EKGT veiklos ataskaitą tarp posėdžių 2010-12-14 – 2011-01-11 ir patikslintą 2011 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą (įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą 2010-2014 m.).Antrasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. vasario 8 d. Jame dalyvavo 13 Tarybos narių ir E. Bugailiškienė (ŠMM).


Svarstyta: 1. Etninės kultūros globos tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos projektas. 2. Regioninių tarybų 2010 m. veiklos ataskaitos. 3. Tarybos 2011 m. kalendorinis ir strateginis veiklos planai. 4. Diskusijos „Etninės kultūros integravimas į švietimo sistemą ir bendrąją kultūros politiką“ inicijavimas. 5. Tarybos bendradarbiavimo su Ugdymo plėtotės centru veiklos planas 2011 m. 6. Tarybos bendradarbiavimas su Jaunimo turizmo centru. 7. Tarybos bendradarbiavimas su Lietuvos šokio mokytojų asociacija. 8. Kiti klausimai.


Nutarta: 1. a) pateikti Tarybos nariams elektroninėmis priemonėmis pirmininkės parengtą 2010 m. Tarybos veiklos ataskaitą, atkreipiant dėmesį į posėdžio metu išsakytas pastabas; b) pakoreguoti 2010 m. veiklos ataskaitą, gavus elektroninėmis priemonėmis Tarybos narių siūlymus ir pastabas; c) Tarybai elektroninėmis priemonėmis pateikti tvirtinimui galutinę 2010 m. Tarybos veiklos ataskaitą. 2. Apibendrinti regioninių tarybų ataskaitas ir integruoti į 2010 m. Tarybos veiklos ataskaitą. 3. a) pritarti 2011 m. kalendoriniam veiklos planui; b) pirmininkė įpareigota plane užpildyti skiltį, kiek reikia skirti lėšų kiekvienos priemonės įgyvendinimui. 4. Pasirengti viešoms diskusijoms etninės kultūros klausimais. 5. Pritarti Tarybos bendradarbiavimo su Ugdymo plėtotės centru 2011 m. veiklos planui. 6. Pritarti, kad Taryba kaip partneris remtų Jaunimo turizmo centro organizuojamus projektus: „Mūsų kraitis Europoje“ ir „Lietuvos saugomos teritorijos“. 7. Bendradarbiauti su Lietuvos šokio mokytojų asociacija siūlant patikslinti raštu, kokias konkrečias problemas reikėtų spręsti kartu su Taryba. 8. Pritarti, kad Taryba būtų Šiaulių universiteto gimnazijos organizuojamo respublikinės mokslinės-metodinės konferencijos „Mokslininkas-mokytojas-mokinys: tautiškumas šiandienos sociokultūrinėje aplinkoje“ globėjas.

Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. kovo 15 d. Jame dalyvavo 10 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM), N. Marcinkevičienė (LLKC) ir Ž. Šaknys (LII).


Svarstyta: 1. Institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į Dzūkijos ir Žemaitijos etninės kultūros globos tarybas, patikslinti sąrašai. 2. Naujosios kadencijos regioninių tarybų narių tvirtinimas. 3. Regioninių tarybų buveinių ir tipinių blankų tvirtinimas, regioninių tarybų veiklos ir ją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas. 4. Etnografinių regionų, kaip kultūrinių Lietuvos regionų, įteisinimo galimybės. 5. Siūlymai integruoti etnografinius regionus į teritorinius administracinius reformos modelius. 6. Švietimo mainų paramos fondo paskelbto konkurso „Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų įgyvendinimas savivaldybėse“ sąlygų trūkumai. 7. Etnokultūrinių renginių, siūlomų 2011 m. transliuoti per LRT, sąrašas. 8. Tarybos 2011 m. veiklos plano papildymas finansiniais poreikiais. 9. 2011 m. Kaziuko mugės vertinimas.


Nutarta: 1. Patvirtinti institucijų ir organizacijų, deleguojančių atstovus į Dzūkijos (Dainavos) ir Žemaitijos etninės kultūros globos tarybas, patikslintus sąrašus. 2. Patvirtinti naujosios kadencijos regioninių tarybų narių sąrašus. 3. a) patvirtinti regioninių tarybų darbo reglamentus; b) parengti regioninėms taryboms naujus firminių blankų projektus; c) patvirtinti visiems regionams vieningą etninės kultūros plėtros stebėsenos lentelę; d) įpareigoti regionines tarybas sudaryti etnografiniuose regionuose veikiančių institucijų ir visuomeninių organizacijų, susijusių su etninės kultūros plėtra, sąrašus. 4. a) patvirtinti nuostatą, kad sudarant etnografinių regionų žemėlapį būtų vadovaujamasi XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės atliktais paveldo tyrimais, iš dalies atsižvelgiant į dabartinius savimonės tyrimus; b) įtvirtinti nuostatą, kad etnografinių regionų žemėlapis su griežtomis ribomis turi būti papildytas etnografinių regionų su mišriomis zonomis žemėlapiu; c) surinkti ir ateityje paskelbti bendrame komplekte pagal įvairaus paveldo duomenis sudarytus etnografinių regionų žemėlapius. 5. Pateikti regioninėms taryboms svarstyti tris galimo teritorinio administracinio skirstymo remiantis etnografiniais regionais modelius. 6. Parengti Tarybos raštą Švietimo mainų paramos fondui rekomenduojant: a) pateikti konkurso laimėtojams pakoreguotas Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų įgyvendinimas savivaldybėse sąlygas, vadovaujantis 2003 m. Tarybos patvirtintu „Lietuvos etnografiniai regioniniai“ žemėlapiu, kuriame nurodyti Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos regionai; b) konkursą laimėjusiems paslaugų tiekėjams įgyvendinant regioninio tapatumo stiprinimo programas, bendradarbiauti su Taryba ir jos padaliniais – regioninėmis tarybomis Aukštaitijoje, Žemaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Mažojoje Lietuvoje; c) ateityje organizuojant tokio pobūdžio konkursą, nustatyti jo sąlygas atsižvelgiant į Tarybos patvirtintą etnografinių regionų žemėlapį. 7. Patvirtinti J. Šemetaitės pateiktą rekomenduojamų per LRT transliuoti etninei kultūrai svarbių renginių sąrašą. 8. Patvirtinti 2011 m. Tarybos veiklos planą, papildytą lėšų poreikiu kiekvienai priemonei. 9. J. Rudzinskas išsakė savo pastabas dėl Vilniuje vykusios 2011 m. Kaziuko mugės.Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. balandžio 12 d. Jame dalyvavo 11 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM), A. Vilutienė (UPC), G. Orintienė (UPC), A. Žičkienė (ŽŪM tautinio paveldo produktų ekspertė) ir K. Samušis (Lietuvos veterinarijos akademijos gyvulininkystės institutas).


Svarstyta: 1. Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos darbo reglamentas. 2. Etninės kultūros globos tarybos funkcijos. 3. Siūlymai dėl renginių, skirtų Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 10-mečio progai (atsiliepiant į UNESCO prašymą). 4. Tradicinių paslaugų klasifikavimas. 5. Etnografinių regionų žemėlapių komplektų sudarymo galimybės. 6. J. Basanavičiaus premijos teisinis statusas. 7. Diskusijos etnokultūrinio ugdymo sampratos klausimu organizavimas.


Nutarta: 1. Patvirtinti Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos darbo reglamentą. 2. a) pritarti D. Urbanavičienės išvadoms apie etninės kultūros, materialaus ir nematerialaus paveldo teisinę bazę; b) pateikti Seimui Tarybos gautą tarptautinę rekomendaciją dėl nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ir ją paviešinti. 3. Bendradarbiauti su LLKC dėl renginių, skirtų Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 10-mečio progai. 4. a) išanalizuoti Tradicinių amatų klasifikatorių ir teikti siūlymus dėl tradicinių paslaugų klasifikacijos tobulinimo; b) pritarti siūlymui pripažinti škudžių avių veislę Lietuvos tradicine veisle ir esant būtinybei pateikti Tarybos rekomendaciją įtraukti šią veislę į Lietuvos tautinio paveldo produktų registrą. 5. Inicijuoti etnografinių regionų žemėlapių komplektų sudarymą. 6. Pavesti Tarybos sudarytai laikinajai ekspertų darbo grupei išanalizuoti Jono Basanavičiaus premijos teisinio statuso keitimo galimybes. 7. a) vietoj ŠMM ir UPC siūlomos diskusijos organizavimas surengti viešą konsultaciją etnokultūrinio ugdymo sampratos klausimu, pasitelkiant etnokultūros mokytojus ir etnokultūros specialistus rengiančias aukštąsiais mokyklas; b) deleguoti D. Urbanavičienę į šios viešosios konsultacijos rengėjų grupę.Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. gegužės 10 d. Jame dalyvavo 10 Tarybos narių, M. Tamošiūnas (Lietuvos vartotojų asociacija), I. Neseckienė (UPC), G. Kakaras ir M. Kakarienė (Lietuvos etnokosmologijos muziejus).


Svarstyta: 1. Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veikla. 2. Regioninių tarybų pirmininkų ir darbo reglamentų tvirtinimas. 3. Siūlymas vartoti adaptuotą kitų kalbų asmenvardžių rašybą. 4. Švietimo mainų paramos fondo paskelbtų dviejų neformaliojo ugdymo programų (1 - Regioninio tapatumo stiprinimo; 2 - Vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam, tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo) viešojo pirkimo konkursų sąlygos. 5. Etninės kultūros ugdymo programos rengimas. 6. Tarybos bendradarbiavimo su Lietuvos šokių mokytojų asociacija gairės.


Nutarta: 1. Tarybos pirmininkė įpareigota apibendrinti posėdžio metu pateiktas pastabas ir siūlymus dėl Lietuvos etnokosmologijos muziejaus veiklos tobulinimo, tuo pagrindu parengti raštą Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir pateikti elektroninėmis priemonėmis Tarybai tvirtinti. 2. a) patvirtinti regioninių tarybų pirmininkus 4 metų kadencijai: Aukštaitijos – Petrą Blaževičių, Žemaitijos - Rūtą Vildžiūnienę, Suvalkijos (Sūduvos) – Zigmą Kalesinską, Dzūkijos (Dainavos) – Onutę Drobelienę ir Mažosios Lietuvos – Nijolę Šliužinskienę; b) patvirtinti regioninių tarybų darbo reglamentus, papildytus regioninių tarybų būstinių adresais. 3. a) pritarti visuomeninių organizacijų kreipimuisi į Lietuvos Respublikos Prezidentę D. Grybauskaitę „Dėl visiems priimtino sprendimo tikrinių svetimybių vartosenos klausimu“; b) kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją su siūlymu nustatyti tvarką, kad visuose lietuviškuose tekstuose visi svetimvardžiai būtų rašomi lietuviškais rašmenimis pagal lietuvišką tarimą, kur reikia skliausteliuose nurodant ir jų originalią formą. 4. Kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą pateikiant pastabas dėl pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programų (1 – Regioninio tapatumo stiprinimo; 2 – Vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo) įgyvendinimo savivaldybėse paslaugų viešųjų pirkimų sąlygų. 5. Ekspertuoti UPC užsakymu numatomas parengti etnokultūrinio ugdymo programas. 6. Pritarti Lietuvos šokių mokytojų asociacijos pateiktiems siūlymams dėl bendradarbiavimo su Taryba.


Šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. birželio 14 d. Jame dalyvavo 7 Tarybos nariai, E. Bugailiškienė (ŠMM) ir V. Mikailionis (Lietuvos Romuvų sąjunga).

Svarstyta: 1. Seime užregistruotas Valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektas. 2. Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano projektai. 3. Švietimo mainų paramos fondo atsakymas į Tarybos raštą „Dėl pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų įgyvendinimo savivaldybėse“ paslaugų viešųjų pirkimų sąlygų trūkumų. 4. Siūlymai dėl J. Basanavičiaus premijos statuso keitimo.


Nutarta: 1. a) nepritarti Seime užregistruoto Valstybinės kultūros paveldo ir etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektui; b) parengti Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektą, Etninės kultūros globos tarybos naujos redakcijos nuostatų projektą ir Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo keitimo projektą (juo numatant įkurti Etninės kultūros plėtros fondą). 2. a) patvirtinti darbo grupę Regionų kultūros plėtros programos 2011-2020 m. ir priemonių plano projektams vertinti (grupės sudėtyje V. Tumėnas ir regioninių tarybų atstovai); b) Tarybos pirmininkė įpareigota apibendrinti darbo grupės ir regioninių tarybų narių pateiktas pastabas ir siūlymus dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano projektų, juos apibendrinti kaip Tarybos vertinimą ir pateikti Kultūros ministerijai. 3. Kreiptis į ŠMM ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą dėl trūkumų Švietimo mainų paramos fondo paskelbtose pilietinio ir tautinio ugdymo programų viešųjų pirkimų sąlygose. 4. a) patobulinti J. Basanavičiaus premijos nuostatus ir siekti, kad premijos įteikimo procedūra būtų prilyginta nacionalinės premijos įteikimo procedūrai; b) patvirtinti R. Šaknienę Laikinosios darbo grupės J. Basanavičiaus premijos nuostatams tobulinti dalyve.


Septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. rugsėjo mėn. 13 d. Jame dalyvavo 14 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM) ir dr. G. Kirdienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija).


Svarstyta: 1. Pasiūlymai etninės kultūros sklaidos plėtojimui LRT. 2. Lietuvos menų tarybos įstatymo projektas Nr. XIP-3469. 3. Tarybos siūlymai dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektų tobulinimo. 4. Etnokultūrinio ugdymo krypties mokyklų statuso ir jų programų tęstinumo skirtingose ugdymo pakopose tęstinumo įtvirtinimo galimybės. 5. Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD) rengiamų Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (Mokytojo knyga) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulio 5-12 klasėms pristatymas. 6. Tarybos pozicijos ir tolimesnių veiksmų vertinant Seime užregistruotą projektą įsteigti naują instituciją vietoj Tarybos ir Valstybinės kultūros paveldo komisijos aptarimas. 7. Kandidatų Jono Basanavičiaus premijai gauti teikimas. 8. Tarybos nario A. Arlausko atšaukimas.


Nutarta: 1. a) iki rugsėjo 20 d. Tarybos nariams pateikti Tarybos pirmininkei savo pastabas ir siūlymus, kokius etnokultūrinius festivalius rekomenduoti transliuoti per LRT, o iki spalio 1 d. pateikti bendrą Tarybos siūlymą LRT vadovybei; b) inicijuoti susitikimą su LRT Taryba etninės kultūros sklaidos per LRT klausimais. 2. a) įgalioti J. Rudzinską ir P. V. Subačių iki rugsėjo 20 d. Tarybai pateikti el. paštu pakoreguotą ir sutrumpintą Lietuvos menų tarybos įstatymo vertinimo raštą; b) raštą Tarybos vardu išsiųsti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui A. Gelūnui. 3. a) kreiptis į Terminų banką dėl su regioniškumu susijusių sąvokų nustatymo; b) parengti raštą dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano projekto vertinimo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkui V. Stundžiui ir Lietuvos Respublikos kultūros ministrui A. Gelūnui. 4. a) pasiūlyti Kauno „Šilo" pradinei ir Kauno „Ąžuolo" katalikiškai vidurinei mokykloms kreiptis į Kauno m. savivaldybės Švietimo organizavimo skyriaus vedėją Reginą Klepačienę dėl mokyklų pasirinktos etnokultūrinio ugdymo krypties įtvirtinimo; b) kreiptis į LLKC (Ingą Kriščiūnienę) prašant pateikti Tarybai šios institucijos turimą informaciją apie etnokultūrinio ugdymo krypties mokyklas prieš dešimtmetį ar anksčiau, palyginti šią informaciją su dabartiniu etnokultūrinio ugdymo krypties mokyklų sąrašu. 5. Visiems Tarybos nariams susipažinti su LEKD parengtu etnokultūrinio ugdymo temų aprašu, kuriuo pagrindu LEKD rengia Etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (Mokytojo knygą) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulį 5-12 klasėms, pateikti pastabas. 6. Teikti Seimo nariams naują Etninės kultūros globos tarybos įstatymo projektą, EKGT naujos redakcijos nuostatų projektą ir Etninės kultūros globos pagrindų įstatymo keitimo projektą. 7. Šiais metais neteikti Tarybos vardu kandidatų Jono Basanavičiaus premijai gauti. 8. a) remiantis Tarybos reglamentu, atšaukti A. Arlausko narystę ir kreiptis į jį delegavusią Žemaitijos etninės kultūros globos tarybą dėl kito nario delegavimo į Tarybą; b) pakartotinai kreiptis į Lietuvos muziejų asociaciją dėl kito nario (vietoj atsistatydinusio A. Astramsko) delegavimo į Tarybą.


Aštuntasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. spalio mėn. 11 d. Jame dalyvavo 15 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM) ir dr. G. Kirdienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija).


Svarstyta: 1. Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (Mokytojo knyga) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulio 5-12 klasėms ekspertavimas. 2. Etnokultūrinės krypties ikimokyklinio ugdymo įstaigų apklausos ir sąvado sudarymas. 3. Siūlymai dėl ŽŪM parengto Tautinio paveldo produktų plėtros programos 2012 - 2020 m. projekto. 4. Tarmių grupės veikla ir siūlymai. 5. Etninės kultūros integravimo į kaimo turizmą būklė. 6. Regionų kultūros plėtros 2011- 2020 m. programos ir priemonių plano projekto vertinimas. 7. Lietuvos menų tarybos įstatymo projekto Nr. XIP-3469 vertinimas.


Nutarta: 1. Visi Tarybos nariai iki spalio 14 d. el. paštu turi pateikti siūlymus ir pastabas pristatytoms etnokultūrinio ugdymo temoms, pagal kurias rengiamos Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams (Mokytojo knyga) ir Etninės kultūros ugdymo programos modulis 5-12 klasėms. 2. Iki spalio 19 d. visi Tarybos nariai turi el. paštu pateikti savo pastabas dėl UPC 2010 m. parengtos anketos apie etnokultūrinį ugdymą ikimokyklinėse įstaigose tobulinimo. 3. Įpareigojo V. Tumėną parengti Tautinio paveldo produktų plėtros programos 2012–2020 m. projekto vertinimą (Tarybos nariai gali iki spalio 19 d. el. paštu siųsti V. Tumėnui savo pastabas ir pasiūlymus). 4. Pakartotinai kreiptis į LR Seimą, prašant 2013-uosius metus paskelbti Tarmių Metais, įtraukiant į prašymą mokinių apklausos dėl tarmių vartojimo duomenų išvadas. 5. a) sudaryti darbo grupę etninės kultūros integravimo į kaimo turizmą būklės analizei, grupę sudaro O. Drobelienė, J. Jakaitis, V. Tumėnas, A. Nakienė, R. Paukštytė Šaknienė; b) ištyrus esamą situaciją, įpareigoti darbo grupės atstovus susitikti su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadovybe ir aptarti tradicijų plėtros kaimo turizme galimybes. 6. Parengti Tarybos raštą dėl Regionų kultūros plėtros 2011 - 2020 m. programos ir priemonių plano projekto vertinimo, jame labiausiai akcentuojant nepakankamą dėmesį etninei kultūrai, mėgėjų menui bei susirūpinusių regionų atstovų laiškus. 7. Iki spalio 21 d. parengti raštą, siūlant atmesti Lietuvos menų tarybos įstatymo projektą Nr. XIP-3469, pritarti rengiamam alternatyviam projektui.


Devintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. lapkričio mėn. 8 d.

Jame dalyvavo 11 Tarybos narių, E. Bugailiškienė (ŠMM), Dr. A. Venskienė (VDU), EKGT Regionų specialistai: V. Jazerskas, S. Dacienė, R. Jokubaitytė, V. Vasiliauskaitė, M. Galinis ir R. Galinienė.


Svarstyta: 1. Tarybos padalinių – regioninių etninės kultūros globos tarybų – veikla ir problemos. 2. Aukštaitijos tarybos nario pakeitimas. 3. Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos bei jos įgyvendinimo priemonių plano 2011-2014 m. ir Kultūros ministerijos atsakymo į Tarybos pateiktas pastabas dėl šių teisės aktų trūkumų aptarimas. 4. Tarybos siūlymai, kaip įgyvendinti Etninės kultūros ugdymo programą 5-12 klasėms. 5. VDU Etnologijos katedros perspektyvos.


Nutarta: 1. a) pateikti raštą rajonų Taryboms ir merams, siūlant parengti visuose rajonuose etninės kultūros programas; b) atidaryti atskiras banko sąskaitas kiekvienai regioninei etninės kultūros globos tarybai; c) organizuoti bendrą visų regioninių tarybų posėdį (jo prelimenari data – 2012 m. kovo mėn.). 2. Vienbalsiai patvirtinta Aukštaitijos tarybos narė Daiva Medvedevienė (vietoj atsistatydinusio Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus Arūno Astramsko). 3. Parengti raštą KM ir Vyriausybei dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano, siekiant tikslesnio atsakymo, kodėl šiuose teisės aktuose eliminuojama etninė kultūra ir mėgėjų menas, šioms sritims nėra numatyta lėšų; Tarybos nariai el. paštu turi pateikti pastabas dėl rašto ir bendrai sutarti, kokiomis sklaidos priemonėmis raštas bus paviešintas. 4. a) įpareigoti regionines tarybas atrinkti mokyklas, kurios galėtų tapti eksperimentinėmis mokyklomis, vykdančiomis naująją etninės kultūros ugdymo programą 5-12 klasėms; b) įpareigoti regionines tarybas tikrinti Etninės kultūros ugdymo programos sklaidą mokykloms; c) skatinti mokyklų, turinčių patirties etninės kultūros ugdyme, bendradarbiavimą su tomis mokyklomis, kurioms tokios patirties trūksta. 5. Rekomenduoti VDU kreiptis į Lituanistikos plėtros komisiją ir Švietimo ir mokslo ministrą dėl tikslinių vietų skyrimo etnologijos studijoms.


Dešimtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2011 m. gruodžio mėn. 13 d.

Jame dalyvavo 8 Tarybos nariai, E. Bugailiškienė (ŠMM), Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė (Lietuvos dailės muziejus).


Svarstyta: 1. Pasiūlymai dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1551. 2. Tarybos siūlymai dėl Etninės kultūros plėtros valstybinės programos prioritetų 2012 metams. 3. Tarybos 2012 metų kalendorinio veiklos plano projektas. 4. Tarybos 2012-2014-ųjų metų strateginio veiklos plano projektas. 5. Kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. XIP-3469 ir alternatyvaus Kultūros įstatymo projekto Nr. XIP-3914 vertinimas. 6. Etninės kultūros plėtros neformaliajame ugdyme perspektyvos. 7. Kultūros ministerijos atsakymo į Tarybos pateiktas pastabas dėl Regionų kultūros plėtros 2011-2020 m. programos ir priemonių plano bei paklausimo apie etninei kultūrai skiriamas valstybės lėšas svarstymas.


Nutarta: 1. Deleguoti Tarybos pirmininkę 2011 m. gruodžio 14 d. į LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdį, kuriame bus svarstomas Tautinio paveldo produktų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. 2. a) remiantis Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo plano 5.1 punktu, patvirtinti šiuos 2012 metų etninės kultūros plėtros prioritetus: 1. Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos stiprinimas tobulinant teisinę bazę; 2. Vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo formavimas; 3. Etninės kultūros vertybių svarbos suvokimo visuomenėje stiprinimas; 4. Etninės kultūros sklaida, gyvosios tradicijos išsaugojimas bei plėtra regionuose; b) teikti šiuos prioritetus regioninėms taryboms, įpareigojant jas šiuos prioritetus perduoti savivaldybėms. 3. Posėdžio metu pateiktus siūlymus dėl Tarybos 2012 metų kalendorinio veiklos plano projekto persiųsti el. p. Tarybos nariams patvirtinti. 4. Informuoti posėdyje nedalyvavusius Tarybos narius apie pristatytą Tarybos 2012-2014-ųjų metų strateginio veiklos plano projektą, kuris bus koreguojamas po Tarybos asignavimų 2012 m. patvirtinimo. 5. V. Tumėnas ir J. Rudzinskas įpareigoti el. p. atsiųsti santraukas, trumpai apibūdinančias Kultūros tarybos įstatymo projekto Nr. XIP-3469 ir alternatyvaus Kultūros įstatymo projekto Nr. XIP-3914 esmę bei skirtumus, taip pat parengti Tarybos rašto dėl šių projektų vertinimo projektą. 6. Įpareigoti Švietimo ir mokslo darbo grupę, remiantis 2002 m. anketa dėl etninės kultūros plėtros neformaliajame ugdyme ir jos rezultatais, parengti naują anketą dėl etnokultūrinio ugdymo meno mokyklose. 7. Vertinant Kultūros ministerijos atsakymą į Tarybos paklausimą apie etninės kultūros finansavimą pagal Etninės kultūros plėtros valstybinės programą ir Mėgėjų meno strategiją 2011 m. ir 2012 m. kaip pernelyg aptakų ir neaiškų, patikslinti duomenis apie lėšų skyrimą šioms programos išanalizavus internetinį Kultūros ministerijos puslapį.

Naujausi pakeitimai - 2012-02-15


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=107540&p_k=1