Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2008 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


2007 m. lapkričio 21 d. Nr. TN-7

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Etninės kultūros plėtros valstybinės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 (Žin., 2003, Nr. 60-2725), priemonių 1.2. punktą, Etninės kultūros globos taryba n u t a r i a:

Patvirtinti 2008 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašą:

1.  Bendruomenių etninės veiklos skatinimas, jų vaidmens ir įtakos, saugant regioninį savitumą, stiprinimas.

2.  Etnologijos studijų aukštosiose mokyklose ir kolegijose kokybė; mokytojų kvalifikacijos etninės kultūros srityje tobulinimas.

3. Gyvuojančių tradicinės kultūros reiškinių (materialaus ir nematerialaus paveldo) išaiškinimo ir tęstinumo užtikrinimas, jų apsaugos priemonių kūrimas etnografiniuose regionuose.

4.  Tradicinių amatų ir verslų gaivinimas ir plėtra.

5.  Etninės kultūros pristatymas visuomenei (svarba kuriant Lietuvos įvaizdį).

6. Etnoarchitektūros tyrinėjimas, kaimo ir miestelių etnografinių bruožų išsaugojimas.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                Libertas Klimka


Naujausi pakeitimai - 2009-08-20


Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_d=72857&p_k=1