Tarybos posėdžiai 

2003 m. Tarybos posėdžiai


2003 m. įvyko 7 Tarybos posėdžiai, 3 Tarybos pasitarimai, vienas iš jų išplėstinis kartu su Regioninių tarybų nariais. Etninės kultūros valstybinės globos problemos nagrinėtos ir Tarybos padaliniuose – regioninėse etninės kultūros globos tarybose. Per 2003 metus Aukštaitijos taryba surengė 4, Dzūkijos (Dainavos) taryba – 3, Mažosios Lietuvos taryba – 3 posėdžius ir 2 pasitarimus, Suvalkijos (Sūduvos) taryba – 4 posėdžius, Žemaitijos taryba – 2 posėdžius ir 1 pasitarimą.

 

2003 m. sausio 15 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos posėdyje svarstytas Etninės kultūros plėtros valstybinės programos projektas. Rengiant projektą išryškėjo bendradarbiavimo su Kultūros ministerija spragos. Pažymėta, kad Vyriausybei turi būti teikiamas jungtinis Etninės kultūros globos tarybos ir Kultūros ministerijos parengtas projektas, todėl būtina ieškoti abiem pusėms priimtino projekto varianto. Akcentuota, kad tarpusavyje turi būti derinamos Nacionalinės kultūros programos ir Etninės kultūros plėtros valstybinės programos projektų nuostatos. Posėdyje pritarta Tarybos parengtam Etninės kultūros plėtros valstybinės programos projektui bei 2002 m. Tarybos sekretoriato vadovo administracinės veiklos ataskaitai. Joje pažymėta, kad iš Tarybai skirtų lėšų – 319 tūkst. – panaudota 304 tūkst. Iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo nupirkti 5 kompiuteriai regioninėms taryboms. Lėšų likutis, skirtas ekspertiniam darbui, sudarė 6938 litus. Minėta suma nepanaudota todėl, kad nebuvo patvirtinta Etninės kultūros plėtros valstybinė programa ir į 2004 m. nukeltas jos priemonių finansavimas. Posėdyje taip pat pritarta Tarybos sekretoriato vadovo pateiktam 2003 m. Tarybos išlaidų sąmatos projektui. Posėdyje nutarta parengti Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatyme numatytą Regioninę etninės kultūros plėtros programą. Diskutuota dėl 2003 m. Tarybos darbo plano rengimo. Akcentuota, kad ruošiant programas daugiau dėmesio turi būti skiriama ekspertiniam darbui ir neapsiribojama organizacinio pobūdžio darbais. Pritarta pristatytam Regionų komisijos 2003 m. veiklos planui.

Taryba taip pat pritarė darbo grupės pateiktoms išvadoms ir pasiūlymams dėl teisės aktų, susijusių su etninės kultūros paveldo archyvų statusu ir juose sukauptų etninės kultūros vertybių apsauga, pakeitimų. Parengtuose siūlymuose aptariamos specializuotųjų archyvų steigimo galimybės, jų steigėjai, pavaldumo ir kiti klausimai. Tarybos ekspertų nuomone, Mokslo ir studijų institucijų archyvai neturėtų būti pavaldūs Lietuvos archyvų departamentui. Tai leistų sistemingai kaupti ir saugoti etninės kultūros paveldą. Nutarta pateikti siūlymus ir dėl Kilnojamųjų vertybių įstatymo pakeitimo. Gvildenta Lietuvos radijo ir televizijos archyvo fondų statuso problema.

Tarybos nariai pritarė Lietuvos muzikos akademijos Senato pateiktam projektui reorganizuoti Muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrių į universitetinį mokslo institutą – Etnomuzikologijos institutą, suteikiant jam juridinio asmens teises. Suteikus juridinio asmens statusą, Muzikos akademijos archyvas turėtų galimybę atlikti taikomuosius tyrimus, gauti papildomus etatus ir finansavimą medžiagai tvarkyti.

Siekdama išsaugoti etnokultūrinį padalinį reorganizuojamoje Vilniaus konservatorijoje, Taryba atliko ekspertinį tyrimą. Pastebėta, kad etnokultūrinės specializacijos muzikos mokytojų ir folkloro ansamblių vadovų perspektyva yra neaiški, todėl pasiūlyta praplėsti specialybę verslo ir vadybos sritimis. Tokiu būdu atsirastų palanki dirva stiprinti etnokultūrinį ugdymą per turizmą ir vadybą. Tarybos nariui R. Astrauskui pavesta nuodugniai įsigilinti į minėtos įstaigos reorganizavimo problemas ir pateikti pasiūlymus dėl Vilniaus konservatorijos kultūros fakulteto muzikos pedagogikos specialybės etnomuzikinio kolektyvo vadovo specializacijos studijų.

Taryba pritarė Tarybos pirmininko K. Stoškaus siūlymui bendradarbiauti su organizacija "Consilia academica" ir bendromis pastangomis rūpintis, kad 2004 m. arba 2005 m. būtų paskelbti akcijos "Kad Lietuva neišsivaikščiotų" metais.

Didėjant darbo apimčiai Taryboje, Tarybos sekretoriato vadovo siūlymu nutarta už darbą Taryboje padidinti Tarybos pirmininko apmokėjimo koeficientą nuo 4 iki 6.

 

2003 m. kovo 5 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl Tarybos ataskaitos tvirtinimo. Nutarta kovo 10 d. surengti neeilinį Tarybos posėdį ir jame patvirtinti Tarybos 2002 m. veiklos ataskaitą. Tarybos nariai išklausė Regionų komisijos pirmininko informaciją apie Regionų komisijos darbą bei pasiūlymą įtraukti į Tarybos darbą po du atstovus iš regionų vietoje 5 institucijų, kurios atsisakė dalyvauti Taryboje. Taryba patvirtino Tarybos ekspertų komisijų sąrašą, apsvarstė parengtų ekspertinių išvadų įgyvendinimo klausimus. R. Astrauskas pristatė parengtas išvadas ir pasiūlymus dėl Vilniaus konservatorijos reorganizavimo; atkreipė Tarybos narių dėmesį į tai, kad, reorganizuojant minėtą įstaigą, būtina išsaugoti etninės kultūros specializaciją, kadangi Vilniaus konservatorijoje parengti etninės kultūros specialistai toliau studijas paprastai tęsia Muzikos akademijoje. Taip būtų išsaugotas vidurinės grandies specialistų rengimas. Eksperto išvadoms pritarta. Taryba svarstė etnografinių Aukštaitijos ir Žemaitijos regionų ribų klausimus. Aukštaitijos regioninė taryba siūlė ribų problemą pirmiausia aptarti su mokslininkais, vėliau Aukštaitijos regioninėje taryboje ir po to dar kartą su žemaičių atstovais bei nuvykti į paribio seniūnijas. Tarybos nariai šiam pasiūlymui pritarė. Taryba išklausė informaciją apie Tarybos vadovų susitikimą su Švietimo ir mokslo ministru.

 

2003 m. kovo 10 d. Tarybos posėdis

 

Posėdyje pritarta 2002 m. Tarybos veiklos ataskaitai. Tarybos nariai informuoti apie Etninės kultūros plėtros valstybinės programos projekto derinimo eigą su suinteresuotomis institucijomis. J. Trinkūnas informavo apie Indijoje 2003 m. vasario 4–9 d. vykusią pasaulio seniausių tradicinių kultūrų atstovų konferenciją, kurioje jis pristatė Tarybos veiklą ir skaitė pranešimą "Senovės baltų religijos atgimimas". 

 

2003 m. balandžio 16 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos posėdyje, dalyvaujant Kultūros ministrei R. Dovydėnienei, buvo aptartas Etninės kultūros plėtros valstybinės programos projektas. Nutarta iš dalies pritarti projektui ir Tarybos ekspertų parengtoms pastaboms dėl projekto. Kultūros ministrė informavo, kad ministerija sutinka atsižvelgti į Tarybos pateiktas pastabas ir derinti jas su Tarybos pirmininku. Regionų atstovai pristatė regioninių etninės kultūros globos tarybų veiklos planus 2003 m. Taryba patvirtino 2003 m. Tarybos veiklos planą.

 

2003 m. gegužės 21 d. Tarybos pasitarimas

 

 Tarybos pasitarime pranešta, kad Švietimo ir mokslo komisijos vykdomas plano punktas "Kartu su ikimokyklinių įstaigų asociacija ištirti etninės kultūros ugdymo situaciją ikimokyklinėse įstaigose ir parengti siūlymus" išplėstas, nes nutarta apklausti bendrojo lavinimo mokyklas. Taip pat buvo aptartas J. Basanavičiaus premijos statusas, iškelta mintis, kad J. Basanavičiaus premija prilygintina nacionalinei premijai. Tarybos nariai informuoti apie 2003 m. gegužės 2 d. įvykusį susitikimą su Kultūros ministerijos vadovais. Buvo sutarta patikėti Tarybai koordinuoti daugelį Etninės kultūros plėtros valstybinės programos priemonių. Posėdyje aptarta 2004 m. birželio 14 d. Kaune vyksiančios Lietuvių etninės kultūros draugijos konferencijos programa. Sutarta, kad pranešimus šioje konferencijoje skaitys Tarybos nariai I. Čepienė, V. Kondratienė, J. Trinkūnas, D. Urbanavičienė.

 

2003 m. birželio 5 d. Tarybos pasitarimas

 

Tarybos pasitarime svarstyti Seimo planuojami Etninės kultūros globos tarybos nuostatų pakeitimai. Pastebėta, kad projekte numatoma keisti Tarybos struktūrą ir jos valdymą – mažinti Tarybos narių skaičių, įsteigti pirmininko etatą bei panaikinti Tarybos koordinacinę funkciją, paliekant jos kompetencijoje tik konsultavimą. Seimo Kultūros, mokslo ir švietimo komitetas pasiūlė iš Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo išbraukti nuostatas, susijusias su Etninės kultūros fondo steigimu. Sutarta numatytus pakeitimus aptarti su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu numatytame bendrame Komiteto ir Tarybos narių posėdyje 2003 m. birželio 9 d. Tarybos pirmininkas informavo, kad Kultūros ministerija atsisakė Tarybos ir ministerijos suderinto Etninės kultūros plėtros valstybinės programos varianto ir pateikė Vyriausybei ankstesnį minėto dokumento variantą, kuriam Taryba nepritarė. Nutarta kreiptis į Vyriausybę ir pateikti Tarybos išvadas ir pasiūlymus Kultūros ministerijos Vyriausybei pateiktam Etninės kultūros plėtros valstybinės programos projektui.

 

2003 m. rugsėjo 17 d. Tarybos posėdis

 

Tarybos posėdyje aptartas Tarybos veiklos plano priemonių įgyvendinimas. Taryba svarstė Rasos šventės Rambyno kalne metinių paminėjimą. Pabrėžta, jog svarbu atgaivinti šventės prasmę ir dvasią, kuri būdinga šiam kraštui. Nutarta sudaryti Rasos (Joninių) šventės Rambyno kalne organizacinį komitetą. Taip pat nutarta parengti ekspertinę išvadą apie istorinę ir etnologinę Rasos šventės šventimo tradiciją Rambyno kalne bei pateikti pasiūlymus šventės scenarijui. Svarstytas Vyriausybės patvirtintų Etninės kultūros plėtros valstybinės programos ir Lietuvos etnografinių kaimų išlikimo ilgalaikės programos priemonių plano įgyvendinimas. Sutarta, kad ekspertų komisijų pirmininkai, peržiūrėję Vyriausybės patvirtintas programas, pateiks siūlymus dėl atskirų programos priemonių įgyvendinimo 2003 m. Svarstytas Tarybai pateiktas Prezidento siūlymas prisidėti rengiant Tautinio orumo ugdymo programą. Nutarta pavesti Tarybos nariui J. Trinkūnui apibendrinti Tarybos narių pateiktus siūlymus programai ir juos pateikti Lietuvos Respublikos Prezidentui. Taryba nutarė pritarti Tarybos rekomendaciją "Dėl etnografinių regionų ribų" paskelbti "Valstybės žinių" priede "Informaciniai pranešimai".

 

2003 m. spalio 15 d. Tarybos posėdis

 

Patvirtinti Regioninių tarybų nuostatai. Tokiu būdu baigta formuoti Etninės kultūros globos institucijų sistema, suformuotas regioninių tarybų veiklos teisinis pagrindas.

Tarybos nariai aptarė Lietuvos narystės Tarptautinėje folkloro ir tradicinių festivalių organizacijos taryboje (CIOFF) problemą. D. Urbanavičienė akcentavo, kad Lietuva neteko narystės šioje organizacijoje, nes už ryšių su ja palaikymą atsakingi Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotojai neatliko Lietuvos vardu prisiimtų įsipareigojimų. Netekus narystės, Lietuvos folkloro ansambliai nebegali pasinaudoti lengvatomis, teikiamomis folkloro festivaliuose (pvz., dalyvių išlaikymu), nėra koordinuoto ansamblių iš Lietuvos delegavimo į festivalius užsienyje, be to, Lietuvoje organizuojami "Baltikos" festivaliai negali tapti šios organizacijos rengiamais ir remiamais festivaliais. Nutarta apie susiklosčiusią padėtį informuoti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą.

Posėdyje pristatytos kitų valstybių mokslininkų pateiktos pastabos dėl archyvų, kaupiančių etninės kultūros vertybes, statuso. Nutarta sudaryti darbo grupę siūlymams humanitarinių ir socialinių mokslų strategijos koncepcijai rengti. Aptartas Tarybos Švietimo ir mokslo komisijos darbo plano vykdymas. Išklausyta informacija apie Etninės kultūros globos tarybos atstovų viešnagę Latvijos Švietimo ir mokslo bei Regionų ir vietos savivaldos ministerijose.

 

2003 m. lapkričio 19 d. Tarybos posėdis

 

Išklausyta Valstybės institucijų kalbų centro direktorės E. Šleinotienės informacija apie centro veiklą, siūlymai dėl bendro projekto su Taryba rengimo. Tarybos nariai pritarė pateiktiems siūlymams. Taryba išklausė R. Astrausko pranešimą apie etninės kultūros subjektų teisinės apsaugos problemas. Jis pastebėjo, kad išsivysčiusios šalys ne visuomet garbingai naudojasi besivystančiose šalyse išlikusia medžiaga apie tradicinės kultūros reiškinius, tradicijas ir papročius. Išryškėjo ribotos galimybės taikyti autorių teises reglamentuojančius įstatymus etninės kultūros subjektų teisinei apsaugai užtikrinti. Minėti įstatymai gali būti taikomi tik nedidelei tradicinių kultūros objektų daliai – materialia forma užfiksuotiems folkloro kūriniams, kai yra žinomi jų autoriai. Autorių teisėms apsaugoti taikomos teisinės apsaugos nuostatos – identifikacija, autorystė, nuosavybė, originalumas, materialinė forma – negali būti taikomos arba tik iš dalies taikytinos etninės kultūros subjektų teisinei apsaugai užtikrinti, kadangi tai prieštarauja tradicinės kultūros prigimčiai (paprastai liaudies kūriniai neturi autoriaus, jie ne visuomet užfiksuoti materialia forma). Pranešėjas nurodė, kad dėl Etninės kultūros globos fondo nebuvimo kyla rimtų problemų ir negalima tinkamai užtikrinti savalaikės finansinės paramos etninės kultūros reiškiniams. R. Astrauskas pasiūlė Tarybai sudaryti darbo grupę etninės kultūros subjektų teisės apsaugos klausimams nagrinėti bei surengti Tarybos ekspertų susitikimą su Lietuvos autorių teisių agentūros atstovais. Jo nuomone, taip pat būtina ištirti, kaip būtų galima organizuoti etninės kultūros subjektų apsaugą taikant gretutinėms teisėms taikomas teisines apsaugos priemones. Svarstyta, kaip panaudoti Patentų teisės sistemą tradicinėms žinioms ir technologijoms apsaugoti, sudarant galimybes tolesnei etninės kultūros tradicijų plėtrai. Jis pasiūlė pritaikyti duomenų bazių teisinės apsaugos patirtį, taip pat ištirti paprotinės teisės taikymo galimybes. Nutarta pavesti R. Astrauskui sudaryti darbo grupę šiam klausimui spręsti.

Svarstyti regioninės politikos principai ir regioninės plėtros galimybės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad plėtojant valstybės regioninę politiką būtina atsižvelgti į etnografinį aspektą, sudarantį regionų savasties pagrindą. Tarybos nariai išreiškė susirūpinimą dėl netinkamos etninės kultūros finansavimo sistemos. Siūlyta skirti tam tikrą procentą arba nustatyti kvotas etninės kultūros projektams finansuoti. Nutarta sudaryti 5 asmenų komisiją susiklosčiusiai padėčiai ištirti ir pasiūlymams parengti. Svarstant 2003 m. Tarybos darbo plano vykdymą, konstatuota, kad būtina suaktyvinti Ekspertų komisijų darbą ir iškylančias problemas aptarti Tarybos vadovų ir komisijų pirmininkų bendrame susitikime. Taip pat nutarta 2003 m. gruodžio 19 d. surengti išplėstinį Tarybos posėdį ir pakviesti jame dalyvauti regioninių tarybų atstovus ir svečius.

 

2003 m. gruodžio 20 d. išplėstinis Tarybos pasitarimas

 

Pristatytos Tarybos ekspertų komisijų, Tarybos sekretoriato vadovo ir Regioninių tarybų veiklos ataskaitos. Tarybos padalinių – regioninių etninės kultūros globos tarybų – posėdžiuose svarstyti aktualiausi regionams klausimai.


Naujausi pakeitimai - 2010-01-27


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=39944&p_k=1