Planavimo dokumentai 

2010 m. Tarybos posėdžių teminis planas


 

Tema

Darbas

Svarstymas ekspertų grupėje

Svarstymas Taryboje

Ekspertų grupė

Data

1. Tarybos 2010-2014 m. strateginis veiklos planas

Tarybos 2010-2014 m. strateginio veiklos plano parengimasBalandis-gegužė

2. Etninės kultūros plėtros valstybinė programa 2010-2014 m.

Programos inicijavimas ir rengimas kartu su KMSausis-kovas

Programos įgyvendinimo koordinavimas kartu su KMbalandis-gruodis

3. Etninės kultūros plėtros integravimas į Lietuvos kultūros strategiją

Siūlymų teikimas dėl etninės kultūros plėtros integravimo į Lietuvos kultūros strategijąPriklausomai nuo KM grafiko

4. Etninės kultūros fondas

Etninės kultūros fondo steigimo galimybių analizė ir siūlymų teikimas

Laikina grupė

Balandis

Gegužė

5. Etnografinių regionų globa

Siūlymų dėl apskričių reformos įgyvendinimo (atsižvelgiant į etnografinių regionų globos problemas) teikimas

Etnografinių regionų

Sausis-vasaris

Kovas

Etnografinių regionų etninės kultūros plėtros projektų inicijavimasSausis-gruodis

Regioninių tarybų nuostatų tobulinimas

Etnografinių regionų

Balandis

Gegužė

Regioninių tarybų tipinio darbo reglamento parengimas

Etnografinių regionų

Rugsėjis

Spalis

6. Tarmių gyvoji tradicija

Tarmių gyvosios tradicijos būklės analizė, siūlymų teikimas dėl problemų sprendimo

Etnografinių regionų

Gegužė

Birželis

Tarmių gyvosios tradicijos palaikymo programų inicijavimas

Etnografinių regionų

Gegužė

Birželis

Konferencijos apie tarmes surengimas SeimeRugsėjis-spalis

Siūlymų dėl 2011-ųjų metų paskelbimo Tarmių metais pateikimasSpalis

7. Etninės kultūros ugdymo plėtra

Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos vertinimas, siūlymų dėl jos įgyvendinimo teikimas

Švietimo ir mokslo

Sausis

Vasaris- kovas

Tolimesnės vizijos dėl etnokultūrinio ugdymo švietimo įstaigose sukūrimas ir aptarimas su suinteresuotomis institucijomis

Švietimo ir mokslo

Kovas-balandis

Gegužė

Išvadų ir siūlymų dėl Neformalaus ugdymo koncepcijos projekto pateikimas

Švietimo ir mokslo

Sausis

Sausis

Dalyvavimas rengiant neformalaus ugdymo reformąPagal ŠMM grafiką

Tyrimo „Etnokultūros ugdymo padėtis bendrojo lavinimo mokyklose“ paskelbimas ir aptarimas su suinteresuotomis institucijomis

Švietimo ir mokslo

Kovas

Balandis-gegužė

Dalyvavimas įgyvendinant Pilietinio ir tautinio ugdymo programą

Švietimo ir mokslo

Vasaris-gruodis

Pagal grupės teikimą

Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programos išplėtojimas

Švietimo ir mokslo

Balandis

(aptarimas su KAM sausio-vasario mėn.)

Gegužė

Siūlymų dėl Karių tautinio ir pilietinio ugdymo programos įgyvendinimo parengimas

Švietimo ir mokslo

Gegužė

Birželis

8. Etninės kultūros specialistų rengimas

Rekomendacijų dėl etninės kultūros specialistų rengimo įgyvendinant aukštojo mokslo reformą pateikimas (etnoarchitektų KTU, etnomuzikologų LMTA, kaimo kultūros vadybininkų LŽŪU, etnologijos pagrindų studijų žemės ūkio profilio aukštosiose ir kitose mokyklose, kt.)

Švietimo ir mokslo

Pagal poreikį

Pagal grupės teikimą

9. Etnoarchitektūros globa ir sklaida

Etninės architektūros paveldo sklaidos internete plėtojimas

Etnokultūrinio paveldo

Pagal poreikį

Pagal grupės teikimą

Etnoarchotektūros plėtros saugomose teritorijose skatinimas

Etnokultūrinio paveldo

Vasaris-kovas

Kovas-balandis

Etninės architektūros integravimo į architektų atestavimo klausimyną inicijavimas

Etnokultūrinio paveldo

Gegužė

Birželis

Etnoarchitektūros integravimo į planavimo ir statybos normas inicijavimas
Etnoarchitektūros statybinės veiklos sertifikavimo, įvertinant ją autentiškumo, savitumo ar regioninio identiteto požiūriu, inicijavimas


Etnokultūrinio paveldo

Gegužė

Birželis

Etnografinių kaimų sąvado tikslinimo inicijavimas
10. Tautinio paveldo produktų įstatymas

Dalyvavimas sprendžiant Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo klausimus

Tautinio paveldo produktų

Pagal poreikį ištisus metus

Pagal grupės teikimą

Išvadų bei siūlymų dėl tautinio paveldo produktų gamintojų ekonominių problemų teikimas

Tautinio paveldo produktų

Kovas

Balandis

11. Etnokultūrinio paveldo globa

Išvadų ir siūlymų dėl nematerialaus paveldo globą reglamentuojančių teisės aktų teikimas

Etnokultūrinio paveldo

Pagal poreikį ištisus metus

Pagal grupės teikimą

Išvadų ir siūlymų dėl materialaus paveldo globą reglamentuojančių teisės aktų teikimas

Etnokultūrinio paveldo

Pagal poreikį ištisus metus

Pagal grupės teikimą

Siūlymų dėl mitologinio sakralinio paveldo objektų globos teikimas

Etnokultūrinio paveldo

Gegužė

Birželis

12. Jono Basanavičiaus premija

Jono Basanavičiaus premijos nuostatų tobulinimas ir teikimas

Laikina grupė

vasaris

Kovas

13. Etninės kultūros sklaida žiniasklaidoje

Siūlymų dėl etninės kultūros sklaidos žiniasklaidoje teikimas

Žiniasklaidos grupė

Pagal poreikį ištisus metus

Pagal grupės teikimą

14. Kūčių ir Vėlinių švenčių statusas

Siūlymų dėl Kūčių ir Vėlinių paskelbimo šventinėmis dienomis teikimasGegužė-birželis

15. Bendradarbiavimas su lietuvių organizacijomis lietuvių etninėse žemėse (Lenkijoje, Gudijoje, Karaliaučiaus krašte) ir kitose užsienio šalyse

Bendradarbiavimo sutarties su Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija parengimas ir pasirašymasSausis-vasaris

Bendradarbiavimas su kitomis užsienio lietuvių organizacijomisPagal poreikį ištisus metus


Naujausi pakeitimai - 2011-12-27
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_d=94553&p_k=1