Tarybos posėdžiai 

2009 m. Tarybos posėdžiai


Pirmasis Etninės kultūros globos tarybos ir specialistų regionams posėdis įvyko 2009 m. sausio 28 d.

Svarstyta: 1) Tarybos 2009 metų veiklos plano projektas; 2) tradicinių mugių organizavimas; 3) kiti klausimai.

Nutarta: 1) pritarti Tarybos 2009 metų veiklos planui; 2) sudaryti darbo grupę Etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje strategijos projektui apsvarstyti. Į šią grupę paskirti: A. Vaicekauskas, D. Urbanavičienė, B. Stundžienė, M. Martinaitis, V. Šatkauskienė; 3) pritarti Tradicinių mugių savitumo išsaugojimo ir plėtros rekomendacijų rengimo darbo grupės parengtam Tradicinių mugių atrankos principų, kriterijų ir rekomendacijų projektui ir išsiųsti jį Žemės ūkio ministerijos Tradicinių paslaugų, mugių, amatų mokymo programų sertifikavimo ekspertų komisijai; 4) specialistams regionuose pavesta parengti meistrų, galinčių dalyvauti Kaziuko mugėje, sąrašus; 5) pritarti Tarybos darbo grupių (Švietimo ir mokslo problemų, Liaudies tekstilės tyrimų ir populiarinimo programos rengimo) ataskaitoms; 6) pritarti papildytam Statybų saugomose teritorijose regioninių architektūrinių reglamentų aprašo projektui.


Antrasis Etninės kultūros globos tarybos ir Tarybos sekretoriato darbuotojų posėdis įvyko 2009 m. vasario 25 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijos posėdžių salėje. Jame dalyvavo svečiai: Virginija Rudavičienė, Kretingos Pranciškonų gimnazijos etninės kultūros mokytoja ekspertė, Jovita Lubienė, Raudėnų pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė, Ona Verseckienė, Pedagogų profesinės raidos centro Socialinės veiklos ir saviraiškos skyriaus vyresn. metodininkė, Rasita Kraujelytė-Noreikienė, LR Žemės Ūkio ministerijos tautinio paveldo produktų skyriaus vedėja.

Svarstyta: 1) Etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose strategija; 2) Tarybos narių delegavimas į Etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje strategijos derinimo darbo grupę; 3) Tarybos 2008-ųjų metų veiklos ataskaita; 4) Tarybos darbo planas 2009-siems.

Nutarta: 1) pritarti parengtam Etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje strategijos projektui ir dalyvauti jos įgyvendinimo priemonių plano rengimo darbo grupėje; 2) į Strategijos derinimo darbo grupę įtraukti L. Klimką, A. Vaicekauską, R. Merkienę, D. Urbanavičienę; 3) patvirtinti Tarybos 2008 metų veiklos ataskaitą ir teikti LR Seimui; 4) į Tarybos 2009 metų veiklos planą įtraukti Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo aptarimą ir patvirtinti 2009 metų veiklos planą.


Trečiasis Etninės kultūros globos tarybos ir Tarybos sekretoriato darbuotojų posėdis įvyko 2009 m. kovo 25 d. Jame dalyvavo: 11 Tarybos narių, Elvyda Lazauskaitė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etnografinio skyriaus vedėja, įgaliota Birutės Kulnytės; Arūnas Vaicekauskas, deleguotas į tarybą Lietuvos universitetų rektorių konferencijos.

Aptarta: 1. Etninės kultūros plėtros programos 2008 m. rezultatai; 2. Tarybos informacinio leidinio „Etninė kultūra“ Nr. 8 turinys; 3. Kaziuko mugės renginiai; 4. Kiti klausimai.

Nutarta: 1. Atsižvelgti į Etninės kultūros plėtros programos 2008 m. rezultatus rengiant Etninės kultūros plėtros programą 2010 – 2016 metams; 2. Leisti Tarybos informacinį leidinį „Etninė kultūra“ ir siūlyti jam straipsnius bei idėjas; 3. Rūpintis Kaziuko mugės tradicijų gaivinimu ir kitais metais; 4. Patvirtinti naujai išrinktus Regioninių etninės kultūros globos tarybų pirmininkus ir naujus Regioninių etninės kultūros globos tarybų narius>>>.


Ketvirtasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2009 m. lapkričio 24 d. Jame dalyvavo 17 Tarybos narių, Nijolė Balčiūnienė, Lietuvos ramuvų sąjungos valdybos narė, įgaliota I. Trinkūnienės; Rasa Sinkevičiūtė, LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė, įgaliota I. Seliukaitės; Dalia Rastenienė, žurnalo „Liaudies kultūra“ redaktorė.

Aptarta:  1. Tarybos reglamentas; 2. Tarybos pirmininkės Dalios Urbanavičienės veiklos programa 2009-2012 m.; 3. Tarybos pirmininkės pavaduotojo rinkimo klausimas; 4. Tarybos internetinio puslapio ir Tarybos narių virtualaus bendravimo klausimas; 5.  Etninės kultūros ugdymo švietimo įstaigose strategija; 6. Tarybos 2009 m. veiklos planas; 7. Tarybos atstovo į Tautinio paveldo produktų tarybą rinkimas. 8. Ekspertų grupių sudarymas; 9. Nalšios muziejaus etninės veiklos skyriaus vedėjos Violetos Balčiūnienės prašymas išanalizuoti Reginos Čiučiurkienės monografiją „Piemenavimas Švenčionių krašte“ ir pateikti savo išvadas dėl šioje knygoje esančio plagijato; 10. Žurnalo „Liaudies kultūra“ situacija.

Nutarta: 1 . Tarybos darbo reglamente įvesti keletą pakeitimų;  galutinius reglamento derinimo darbus atlikti elelktroniniu paštu; 2. Pirmininkės D. Urbanavičienės veiklos planą 2009–2012 m. papildyti, atkreipiant dėmesį į posėdyje minėtas pastabas ir pateiktus siūlymus; 3. Bendru sutarimu patvirtinti V. Tumėną Tarybos pirmininkės pavaduotoju; 4. Sukurti 7 „google“ grupes: atskiras penkias – kiekvienos regioninės tarybos nariams, vieną – Tarybos nariams, vieną – bendrą visiems; 5. Klausimą išsamiai išanalizuoti kitame posėdyje ir sudaryti atskirą darbo grupę, kurioje ties juo bus dirbama toliau; 6. a) Inicijuoti susitikimą su Kultūros ministru, siekiant aktyviai įsijungti į Lietuvos kultūros strategijos ir į Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2010–2014 metams rengimą; b) Kreiptis į buvusį Tarybos narį A. Vaicekauską – išsiaiškinti situaciją dėl Etninės kultūros ir valstybinės istorijos programos kariams rengimo; c) Etninės kultūros modulių bendrojo lavinimo mokyklose rengimo klausimą pavesti Švietimo ir mokslo ekspertų grupei; 7. Išsiaiškinti, kokiu principu deleguojami delegatai; 8. a) Sudaryti tokias grupes: Švietimo ir mokslo, Nematerialaus paveldo, Etnografinių regionų, Tautinio paveldo produktų, Žiniasklaidos; b) Tarybos nariams į ekspertų grupes užsirašyti elektroniniu paštu; 9. Išsianalizuoti šį klausimą ir tada nutarti dėl tolimesnių veiksmų; 10. Skatinti žurnalo „Liaudies kultūra“ prenumeravimą.


Penktasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyko 2009 m. gruodžio 15 d. Jame dalyvavo 18 Tarybos narių ir Arūnas Vaicekauskas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas.

Aptarta: 1.  Tarybos darbo reglamentas; 2. Tarybos atstovo į Tautinio paveldo produktų tarybą rinkimo klausimas; 3. Regioninių tarybų nuostatų pakeitimas; 4. Atsakymo į Seimo nario Gintaro Songailos raštą „Dėl Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos“ projektas; 5.  Tyrimas „Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“, pranešėja – Inija Trinkūnienė; 6. Ekspertų grupių sudėtis ir jų darbo tvarka; 7.  Tautinio ir patriotinio ugdymo programa kariams, pranešėjas - VDU docentas Arūnas Vaicekauskas; 8. Projektas „Etnoarchitektūros sklaida internete“.

Nutarta: 1.  Patvirtinti paskutinę, posėdžio metu suderintą, Tarybos darbo reglamento redakciją; 2. Vienbalsiai nutarta Etninės kultūros globos tarybos atstovu į Tautinio paveldo produktų tarybą deleguoti Vytautą Tumėną; 3.  Bendru sutarimu nutarta tobulinti regioninių tarybų nuostatus; 4.  Seimo nariui G. Songailai išsiųsti parengtą atsakymą, pataisytą pagal posėdyje pateiktas pastabas. Artimiausiu metu išanalizuoti Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos privalumus ir trūkumus, išvadas pateikti G. Songailai ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui; 5.  Pritarti tyrimo „Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose“ užsakymui; 6. a) Nematerialaus paveldo grupę pavadinti Etninio paveldo grupe; b) patvirtinti susidariusias ekspertų grupes; 7. Pritarti Tautinio ir pilietinio ugdymo programos kariams rengimui; 8.  Pritarti Tarybos bendradarbiavimui su KTU Architektūros ir statybos institutu plėtojant internetinę svetainę www.autc.lt


Naujausi pakeitimai - 2011-09-20


Posėdžių darbotvarkės


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3359&p_d=84482&p_k=1