Regioninių tarybų veikla 

2006 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veikla


Užtikrinant etninės kultūros valstybinę globą Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau – Regioninė taryba) veikla 2006 metais buvo orientuota į Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą. Regioninė taryba siekė įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Padėti formuoti ir įgyvendinti etninės kultūros politiką.

2006 m. įvyko trys Regioninės tarybos posėdžiai, kurie buvo organizuojami skirtingose Dzūkijos regiono vietose. Regioninės tarybos nariai turėjo galimybę geriau susipažinti su etninės kultūros plėtros politikos įgyvendinimo pasiekimais ir problemomis skirtingose regiono vietose. Posėdžiuose dalyvavo ne tik Regioninės tarybos nariai, bet ir kviestiniai etninės kultūros specialistai, kurie supažindino su Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Dzūkijos regione problemomis.

Kovo 28 d. posėdyje, vykusiame V. Krėvės muziejuje, buvo aptarti mažai žinomi V. Krėvės gyvenimo fragmentai, jo pastangos puoselėjant lietuvybę ir atgaunant Lietuvai Klaipėdos kraštą. Susipažinta su muziejaus ekspozicijomis. Pažymėta, jog V. Krėvė buvo vienas pirmųjų Dzūkijos tautosakos rinkėjų bei leidėjų, kuris literatūros ir mokslo priemonėmis kryptingai propagavo šio Dainavos krašto etnokultūrą.

Regioninės tarybos rugsėjo 23 d.  posėdyje vykusiame Dzūkijos nacionalinio parko Rudnelės kaime diskutuota su Dzūkijos nacionalinio parko administracijos ir kaimo bendruomenės atstovais dėl senosios kaimo architektūros išsaugojimo. Buvo apžiūrėtos sodybos, aptartos problemos, iškylančios pritaikant senus statinius naujiems poreikiams, taip pat gyventojų bendradarbiavimo galimybės su teritorijas prižiūrinčiomis organizacijomis. Aplankyti kiti Dzūkijos paminklosauginiai kaimai. Posėdžio metu aptartos ne tik saugomų kaimų, bet ir atskirų senų, charakteringų Dzūkijai sodybų išsaugojimo problemos. Tačiau ir toliau lieka esminiai klausimai neišspręsti dėl informacinių priemonių kaimų gyventojams apie paminklosauginius statinius, jų rekonstravimą ir priežiūrą, išlaidų gyventojams, kurie globoja tokius pastatus kompensavimo tvarkos.

Gruodžio 14 d. Regioninės tarybos posėdyje buvo išklausyta pirmininko V. Čapliko ataskaita. Posėdis vyko Karoliniškių seniūnijoje, Vilniuje. Naujos sudėties Regioninė taryba aptarė 2007 veiklos plano gaires. Dėl posėdyje mažo dalyvavusiųjų skaičiaus pirmininko rinkimai atidėti sekančiam posėdžiui.

Regioninė taryba organizavo susitikimus su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi F. Džiautu dėl paveldo išsaugojimo mieste. Buvo priimti sprendimai dėl atstatomo Nemuno gatvės grindinio, senosios Alytaus architektūros statinių pažymėjimo bei Alytaus piliakalnio prieigų tvarkymo darbų.

Pasitarimuose su Alytaus miesto savivaldybės atsakingais darbuotojais nagrinėtos Alytaus dailiųjų amatų mokyklos plėtros galimybės. Savivaldybės administracijos pozicija ir nenoras skirti daugiau dėmesio vienintelei tokio tipo mokyklai Lietuvoje, kelia susirūpinimą.

Lapkričio mėn. su Alytaus apskrities viršininko pavaduotoja O. Balevičiūte ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus teritorinio padalinio vedėju V. Kolesnikovu ir specialistais aptartos galimybės bendromis jėgomis ieškoti spendimų dėl: paminklosaugos administravimo; specialistų, dirbančių savivaldybėse, kvalifikacijos kėlimo; savivaldybių santykių su paminklų savininkais; etninei kultūrai skirtų neformalaus ugdymo valandų; informacijos kaupimo ir sklaidos apie Dzūkijos krašto etninę kultūrą koordinavimo; savivaldybių biudžetuose skiriamų lėšų etninei kultūrai plėtoti geresnių galimybių.

 

2. Teikti ekspertines išvadas etninės kultūros globos ir politikos klausimais.

Regioninės tarybos iniciatyva vyko konsultacijos su Lietuvos tautodailės Dzūkijos skyriaus pirmininke A. Lampickiene dėl „Dzūkiško suvenyro konkurso“ organizavimo ir konkurso dalyvių atrankos kriterijų nustatymo. Aptartos rėmėjų bei verslininkų bendradarbiavimo su kūrėjais galimybės. Susitikimų metu buvo diskutuojama su Druskininkų, Alytaus miesto ir rajono savivaldybių administracijų atstovais dėl galimybių dalyvauti vertinant autorių darbus ir teikti meistrams tinkamų suvenyrų gamybos užsakymus. Regioninės tarybos narių nuomone, reiktų glaudžiau dirbti su savivaldybių administracijomis, siekiant savo kraštą reprezentuoti būdingais suvenyrais ar meno kūriniais.

Vykdant Regioninės tarybos veiklos planą buvo teikiamos konsultacijos Alytaus dailiųjų amatų mokyklos medžio drožėjams ir keramikams, kalviams kuriantiems simpoziumų metu, meistrams, besiruošiantiems dalyvauti suvenyro konkurse bei Dzūkiją reprezentuojančiose parodose. Alytaus r. Makniūnų ir Alytaus m A. Ramanausko–Vanago vid. mokyklose diskutuota apie muziejų mokyklose perspektyvas ir edukacinius užsiėmimus savuose ir centriniuose (didesnių miestų su turtingesne ekspozicija) muziejuose. Vyko susitikimai su Alytaus apskrities etninės kultūros specialistais, kurių metu buvo svarstoma informacijos apie etninę kultūrą sklaidos galimybės, specialistų kvalifikacijos kėlimo perspektyvos, lėšų poreikis projektams įgyvendinti.

 

3. Užtikrinti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimą.

Siekiant Etninės kultūros plėtros valstybinės programos numatytų tikslų, buvo renkama informacija apie regione dirbančius amatininkus, liaudies meistrus, folkloro puoselėtojus. Aiškintasi ar regiono savivaldybėse yra atsakingi specialistai už etninės kultūros plėtrą, ar savivaldybių biudžetuose numatytos lėšos etinės kultūros projektams remti.

Daugelis Dzūkijos regiono savivaldybių nėra numačiusios savo biudžetuose lėšų  etninės kultūros projektų finansavimui, o tai neskatina įdomių ir kokybiškų etninės kultūros projektų kūrimo. Be to, nustatyta, kad skiriant lėšas renginių organizavimui, etninė kultūra neišskiriama kaip prioritetinė kultūros sritis.

Siekiant įtraukti į etninės kultūros plėtros darbą naujų žmonių, pradedama formuoti Alytaus rajono jaunimo etninės kultūros globos taryba.

 

4. Puoselėti regioninį savitumą.

Puoselėjant regioninį savitumą, svarbu surinkti kuo daugiau  informacijos apie Dzūkijoje gyvenančius ir dirbančius amatininkus bei liaudies meistrus. Nagrinėtos galimybės kaip padėti meistrams ir amatininkams kurti dirbtuves ar parduotuvėles labiausiai turistų lankomose vietose. Amatų centrų klausimas Regioninės tarybos posėdžiuose bus tęsiamas ir konkretizuojamas, atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos paramai labai svarbūs šios srities žmogiškieji ištekliai, žaliavų šaltiniai ir istorinė tradicija. Didžiausias dėmesys turėtų būti skirtas Alytaus dailiųjų amatų mokyklai. Tradicinių amatų kaimo ar centro įkūrimas Alytaus mieste sukurtų prielaidas mokyklos absolventams toliau sėkmingai tęsti amatą. Miestas taptų regiono tradicinių amatų centru. Miesto strateginiame plane numatyta tokio centro kūrimo galimybė, bet 2007 metų miesto biudžete nėra numatyta lėšų. Regioninė taryba turi toliau siekti, kad būtų įsteigtas Tradicinių amatų centras Alytuje.

Ieškant regiono išskirtinumo, antrą kartą organizuotas „Dzūkiško suvenyro konkursas“. Konkursą organizavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius. Regioninė taryba teikė konsultacijas rengiant vertinimo ir atrankos kriterijus.

Atskiruose Dzūkijos rajonuose kuriasi nauji etnografiniai ansambliai, organizuojamos tautodailės parodos bei liaudies meistrų seminarai.

        

Pastebėjimai dėl Regioninės tarybos veiklos

 

Naujos sudėties Regioninė taryba sudaryta iš savivaldybių ir visuomeninių organizacijų deleguotų žmonių. Sunku tikėtis, kad Regioninės tarybos darbas taps konkretesnis, neskiriant tam lėšų. Mažai tikėtina, kad savivaldybių deleguoti Regioninės tarybos nariai į savo darbo planus įtrauks numatytus Regioninės tarybos veiklos darbus. Visuomeninių organizacijų atstovai paprastai dirba tuos darbus, kurie būdingi jų organizacijai. Kita vertus, savivaldybėse gali atsirasti tam tikri poslinkiai, priklausomai nuo Regioninės tarybos nario aktyvumo ir galimybių įtakoti savivaldybės veiklos procesus, aktyviau įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir LR Vyriausybės patvirtintas programas. Kadangi Regioninės tarybos pirmininkas dirba visuomeniniais pagrindais, suplanuotus Regioninės tarybos darbus turi įgyvendinti sekretoriato specialistas regionui. Manau, kad Regioninės tarybos pirmininkas galėtų būti etatinis darbuotojas arba bent jau būtų skiriamos lėšos pirmininko komandiruotėms regione, kanceliarinėms išlaidoms ir telefoniniams pokalbiams apmokėti. Specialistai regionams turėtų turėti aukštesnį statusą.

Ši ataskaita neatspindi Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos atskirų narių indėlio dirbant etninės kultūros srityje. Pažymėtina, kad daugelis buvusios kadencijos Regioninės tarybos narių aktyviai dirbo savo srityse ir pasiekta gerų rezultatų.

 

Dzūkijos regioninės etninės

kultūros globos tarybos pirmininkas                                                    Vygandas Čaplikas

 

Etninės kultūros globos tarybos

sekretoriato specialistas Dzūkijos regionui                                            Arvydas Švirmickas


Naujausi pakeitimai - 2013-03-19
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_d=68319&p_k=1